Postępowanie sądowoadministracyjne. Przed egzaminem -

Postępowanie sądowoadministracyjne. Przed egzaminem

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-626-7
Data wydania 26 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 413
Rozmiar pliku: 10,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka omawia zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądów administracyjnych oraz stosowania procedury sądowej przed tymi sądami, zaprezentowane w przystępnej formie pytań, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez formułowanie odpowiedzi na pytania i ich porównanie z tymi, które znajdują się w książce. Taka forma angażuje czytelnika, który aktywnie zdobywa i weryfikuje swoją wiedzę. Informacje uzyskane za pośrednictwem takiej nauki są lepiej zapamiętywane i utrwalane niż przez wielokrotne czytanie przepisów kodeksu.

Opracowanie zawiera ponadto zestaw elementów graficznych, które sprzyjają szybszemu przyswajaniu informacji i ułatwiają ich zrozumienie.

Publikacja w szczególności jest przeznaczona dla studentów i aplikantów. Będzie ona również pomocna nauczycielom akademickim, którzy mogą ją wykorzystać jako materiały do ćwiczeń.

Spis treści

4 WYKAZ SKRÓTÓW
9 WSTĘP
11 Rozdział I Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość oraz wybrane zagadnienia ustroju sądów administracyjnych
37 Rozdział II Zasady postępowania sądowoadministracyjnego
64 Rozdział III Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego
65 3.1. Skarga – podstawowy środek prawny powodujący wszczęcie postępowania
84 3.2. Sprzeciw i wniosek – zakres podmiotowy i przedmiotowy 
95 Rozdział IV Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego
132 Rozdział V Czynności techniczno-procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym
132 5.1. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym
145 5.2. Doręczenia
159 5.3. Terminy procesowe
169 5.4. Akta sprawy sądowoadministracyjnej
172 Rozdział VI Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym
172 6.1. Czynności wstępne
185 6.2. Postępowanie rozpoznawcze
215 6.3. Orzeczenia
245 Rozdział VII Zwyczajne środki zaskarżenia
247 7.1. Skarga kasacyjna
304 7.2. Zażalenie
322 Rozdział VIII Nadzwyczajne środki zaskarżenia
322 8.1. Istota nadzwyczajnych środków zaskarżenia – uwagi ogólne
324 8.2. Skarga o wznowienie postępowania – przesłanki i tryb rozpoznawania
339 8.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – przesłanki i tryb
353 Rozdział IX Koszty postępowania sądowoadministracyjnego
353 9.1. Koszty sądowe
357 9.2. Koszty postępowania prowadzonego przez stronę
357 9.3. Koszty postępowania strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika
375 9.4. Prawo pomocy
376 Rozdział X Środki zapewnienia jednolitości orzecznictwa sądowoadministracyjnego
378 10.1. Uchwały abstrakcyjne i konkretne Naczelnego Sądu Administracyjnego
387 10.2. Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego
390 10.3. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
400 LITERATURA