Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami - Izabella Gil

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych wraz z wzorami

Izabella Gil

152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-353-6
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono, w jakich przypadkach sprawa cywilna będzie uznana za sprawę gospodarczą, rozpatrywaną zgodnie z przepisami o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

Celem opracowania jest omówienie zagadnień, które odróżniają postępowanie gospodarcze od zwykłego procesu, a zatem:
• zdefiniowano pojęcie sprawy gospodarczej,
• wskazano podstawy do jej kwalifikacji,
• omówiono przebieg postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania rozprawy oraz odmienności tego postępowania.

Autorki wyjaśniły ten etap postępowania, w którym sąd dokonał oceny, w jakim trybie lub według jakich przepisów będzie rozpatrywana dana sprawa, biorąc pod uwagę treść żądania pozwu (wniosku), podstawę faktyczną powództwa, oznaczenie stron lub uczestników i ich statusu prawnego, skupiono się na wyjaśnieniu szczególnie tych kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.

Dodatkowym atutem publikacji są zamieszczone wzory pism procesowych.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także przedsiębiorców.

Spis treści

Wykaz skrótów   | str. 9

Wstęp   | str. 11

Rozdział I

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych   | str. 13

 1. Definicja sprawy gospodarczej  | str. 13
 2. Poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 18

2.1.  Sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej   | str. 19

2.2.  Sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291–300 i 479–490 k.s.h.   | str. 26

2.3.  Sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku   | str. 34

2.4.  Sprawy z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych   | str. 35

2.5.  Sprawy z umów leasingu   | str. 38

2.6.  Sprawy przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej   | str. 39

2.7.  Sprawy między organami przedsiębiorstwa państwowego   | str. 41

2.8.  Sprawy między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór   | str. 42

2.9.  Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego   | str. 43

2.10. Sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem   | str. 44

2.11. Sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem   | str. 46

 1. Sprawy, które nie są uznawane za sprawy gospodarcze  | str. 48
 2. Sąd właściwy do rozpoznawania spraw gospodarczych  | str. 48

 

Rozdział II

Zainicjowanie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych   | str. 51

 1. Pozew oraz inne pisma procesowe inicjujące odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych  | str. 51

1.1. Tryb rozpoznawania spraw gospodarczych   | str. 52

1.2. Pozew w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako pismo inicjujące postępowanie   | str. 53

1.2.1. Wymogi formalne i konstrukcyjne pozwu w sprawach gospodarczych   | str. 54

1.2.2. Szczególne wymogi pozwu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych   | str. 56

1.2.3. Wskazanie podstawy prawnej dochodzonego roszczenia   | str. 59

1.3. Dekretacja pozwu   | str. 61

Badanie przesłanek procesowych   | str. 65

 1. Pisma, z których nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu  | str. 65
 2. Pozew oczywiście bezzasadny  | str. 67

3.1. Tryb postępowania związany z wniesieniem powództwa oczywiście bezzasadnego   | str. 76

3.2. Zaskarżenie wyroku oddalającego powództwo jako oczywiście bezzasadne   | str. 77

 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawach gospodarczych  | str. 79

 

Rozdział III

Organizacja postępowania w ramach postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych   | str. 81

 1. Tryb związany z doręczeniem odpisu pozwu  | str. 81

1.1. Zarządzenie doręczenia pozwu   | str. 82

1.2. Obowiązek pouczeń   | str. 82

 1. Odpowiedź na pozew  | str. 83

2.1. Formy obrony pozwanego w procesie   | str. 85

2.1.1. Obrona pozwanego o charakterze formalnym   | str. 88

2.1.2. Obrona pozwanego o charakterze merytorycznym   | str. 89

2.1.3. Treść zarzutów pozwanego   | str. 90

2.1.4. Powództwo wzajemne   | str. 93

2.2. Funkcje odpowiedzi na pozew   | str. 94

2.3. Wymogi formalne odpowiedzi na pozew   | str. 94

 1. Zarządzenie wymiany przez strony pism przygotowawczych  | str. 97
 2. Postępowanie w celu przygotowania rozprawy  | str. 98

4.1. Znaczenie przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego dla prawidłowej organizacji postępowania cywilnego   | str. 99

4.2. Definicja pism przygotowawczych   | str. 102

4.3. Cel posiedzenia przygotowawczego   | str. 109

4.4. Przebieg posiedzenia przygotowawczego   | str. 111

4.5. Protokół z przebiegu posiedzenia przygotowawczego   | str. 112

4.6. Treść planu rozprawy   | str. 112

4.7. Odroczenie posiedzenia przygotowawczego   | str. 114

 

Rozdział IV

Ugodowe załatwienie sprawy gospodarczej   | str. 117

 1. Postulat ugodowego załatwienia sprawy  | str. 117
 2. Zawarcie ugody przed mediatorem  | str. 119

 

Rozdział V

Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw gospodarczych   | str. 123

 1. Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu w sprawach gospodarczych  | str. 124

1.1. Niedopuszczalność występowania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych w sprawach gospodarczych   | str. 124

1.2. Niedopuszczalność dokonywania przekształceń podmiotowych w sprawach gospodarczych   | str. 129

1.3. Niedopuszczalność wytoczenia powództwa wzajemnego w sprawach gospodarczych   | str. 131

1.4. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w sprawach gospodarczych   | str. 132

1.5. Umowa dowodowa   | str. 132

 1. Termin rozpoznania sprawy przez sąd gospodarczy  | str. 134
 2. Orzeczenia sądu wydawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 135

3.1. Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia   | str. 135

3.2. Obciążenie kosztami procesu   | str. 136

 1. Zaskarżenie orzeczeń sądu wydawanych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych  | str. 138

 

Wzory   | str. 139

Wzór 1. Pozew o zapłatę   | str. 139

Wzór 2. Pouczenie powoda   | str. 148

Wzór 3. Informacja o zarządzeniu doręczenia odpisu pozwu   | str. 151

Wzór 4. Zarządzenie doręczenia odpisu pozwu   | str. 152

Wzór 5. Zarządzenie wymiany pism przygotowawczych   | str. 160

Wzór 6. Wezwanie do złożenia pism przygotowawczych   | str. 161

Wzór 7. Zawiadomienie pełnomocnika strony o posiedzeniu sądu   | str. 163

Wzór 8. Plan rozprawy   | str. 164

Wzór 9. Protokół z posiedzenia przygotowawczego   | str. 165

Wzór 10. Postanowienie o zmianie planu rozprawy   | str. 166

Wzór 11. Pismo zarządcy sukcesyjnego o udzieleniu pełnomocnictwa   | str. 167

Wzór 12. Wezwanie do dokonania doręczenia lub ustalenia adresu pozwanego   | str. 169

Wzór 13. Pismo do komornika sądowego o ustalenie adresu   | str. 170

Wzór 14. Wniosek o sprostowanie wyroku   | str. 171

 

Orzecznictwo   | str. 173

Orzeczenia dotyczące przedmiotu postępowania i pozwu   | str. 173

Orzeczenia dotyczące postępowania dowodowego   | str. 174

Orzeczenia dotyczące rozpoznania sprawy w postępowaniu w sprawach gospodarczych   | str. 175

Orzeczenia dotyczące charakteru prawnego wyroków wydawanych w sprawach gospodarczych   | str. 176

 

Bibliografia   | str. 177

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »