Postępowanie notarialne w Kodeksie spółek handlowych - Rafał Wrzecionek

Postępowanie notarialne w Kodeksie spółek handlowych

Rafał Wrzecionek

152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-286-2
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 255
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 254
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W publikacji omówiono obowiązki notariusza przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w Kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spornych w doktrynie, takich jak:
• skracanie nazw (firm) w umowach i statutach spółek,
• zmiany „historyczne” postanowień umów i statutów spółek,
• forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki handlowej,
• wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej,
• status akcjonariusza (na gruncie ustawy – Prawo o notariacie) biorącego udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W opracowaniu uwzględniono również bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych dotyczącego omawianych zagadnień.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla notariuszy, zastępców notarialnych, aplikantów notarialnych, a także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1

Rola notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych  | str. 15

 1. Obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym | str. 15

1.1. Obowiązek starannego działania | str. 17

1.1.1. Obowiązek starannego prowadzenia postępowania notarialnego | str. 17

1.1.2. Obowiązek zabezpieczenia praw i innych (słusznych) interesów strony oraz osób uczestniczących w czynności | str. 21

1.1.3. Obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej | str. 23

1.2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej | str. 27

1.3. Bezstronność | str. 29

 1. Obowiązki notariusza przy sporządzaniu dokumentu notarialnego | str. 33

2.1. Obowiązek przejrzystego i zrozumiałego tworzenia dokumentu | str. 33

2.2. Obowiązek starannej analizy dokumentów stanowiących podstawę dokonania czynności notarialnej | str. 35

Rozdział 2

Charakter prawny czynności notarialnych | str. 43

 1. Wybrane zagadnienia terminologiczne ustawy – Prawo o notariacie | str. 43
 2. Pojęcie czynności notarialnej | str. 46

2.1. „Czynność notarialna” w nauce prawa cywilnego | str. 46

2.2. Czynność notarialna – próba sformułowania definicji | str. 50

Rozdział 3

Sporządzenie aktu notarialnego w Kodeksie spółek handlowych | str. 65

 1. Wprowadzenie | str. 65
 2. Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z Kodeksu spółek handlowych (wybrane problemy) | str. 68

2.1. Problematyka stosowania skrótów firm (nazw) w umowach i statutach spółek | str. 68

2.2. „Historyczne” postanowienia umów i statutów spółek  | str. 78

2.3. Odmowa dokonania czynności notarialnej przy niektórych postanowieniach umowy spółki komandytowej  | str. 87

2.4. Przystąpienie nowego komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej | str. 95

 1. Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z przepisów o wkładach wnoszonych do spółki – spółka jawna i partnerska | str. 100
 2. Forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki handlowej | str. 108

Rozdział 4

Sporządzenie poświadczenia własnoręczności podpisu w Kodeksie spółek handlowych | str. 113

 1. Wprowadzenie | str. 113
 2. Podpis jako przedmiot poświadczenia notarialnego | str. 115
 3. Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z Kodeksu spółek handlowych | str. 122

3.1. Zgłoszenie sprzeciwu przez komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej wobec pozbawienia go prawa do reprezentacji  | str. 122

3.2. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 126

3.2.1. Notarialne poświadczenie podpisu pod umową zbycia (sprzedaży) udziału  | str. 126

3.2.2. Zgoda spółki na sprzedaż udziału  | str. 131

3.2.3. Dopuszczalność odmowy sporządzenia przez notariusza poświadczenia własnoręczności podpisów pod umową zbycia (sprzedaży) udziału w braku wymaganej zgody spółki  | str. 133

 1. Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z przepisów dotyczących przedmiotu czynności prawnej – wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej lub partnerskiej | str. 137

Rozdział 5

Spisanie protokołu notarialnego dokumentującego uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) oraz zarządu  | str. 141

 1. Wprowadzenie | str. 141
 2. Protokołowanie obrad zgromadzenia w prawie spółek | str. 146

2.1. Prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników  | str. 146

2.2. Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach zgromadzenia – weryfikacja listy obecności i pełnomocnictw | str. 151

2.3. Wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej | str. 166

2.4. Ingerencja notariusza w przebieg zgromadzenia i w treść podejmowanych uchwał | str. 171

2.5. Akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu | str. 173

 1. Obowiązek protokołowania uchwał organów spółek | str. 177

3.1. Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej  | str. 177

3.2. Uchwała zgromadzenia w przedmiocie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 178

3.3. Uchwały zarządów spółek kapitałowych | str. 180

3.3.1. Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 k.s.h.  | str. 180

3.3.2. Uchwała zarządu spółki akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  | str. 183

 1. Specyfika protokołu notarialnego jako dokumentu urzędowego | str. 187

4.1. Spisanie protokołu czy sporządzenie protokołu (na gruncie Kodeksu spółek handlowych)  | str. 187

4.2. Charakter urzędowy protokołu z obrad zgromadzenia | str. 192

4.3. Załącznik do protokołu notarialnego  | str. 197

 1. Postępowanie notarialne przy dokonywaniu czynności spisania protokołu z obrad zgromadzenia | str. 199

Rozdział 6

Sądowa kontrola czynności notarialnych z zakresu prawa spółek | str. 205

 1. Wprowadzenie | str. 205
 2. Sąd rejestrowy | str. 205

2.1. Zakres badania treści czynności notarialnych przez sąd rejestrowy | str. 209

2.1.1. Badanie zgodności treści czynności notarialnych z normami imperatywnymi, dyspozytywnymi oraz z postanowieniami umowy (statutu) spółki | str. 209

2.1.2. „Drobne uchybienia” | str. 220

2.2. Rola sądu rejestrowego jako instytucji badającej formę notarialną w zakresie prawa spółek | str. 230

Zakończenie | str. 237

Bibliografia  | str. 241

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »