Postępowanie nieprocesowe - Edyta Gapska

Postępowanie nieprocesowe

Edyta Gapska

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-516-6
Data wydania październik 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1032
Rozmiar pliku: 14,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego postępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny. Książka umiejscawia założenia i instytucje postępowania nieprocesowego w kontekście historycznym, wyjaśnia zakres zastosowania w tym trybie przepisów o procesie, omawia istotę i charakter poszczególnych postępowań nieprocesowych oraz analizuje poszczególne instytucje postępowania nieprocesowego zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, przy uwzględnieniu reprezentatywnego i najnowszego orzecznictwa. W opracowaniu uwzględniono ponadto przykłady i schematy pozwalające lepiej zrozumieć i stosować analizowane przepisy w toku postępowań sądowych.

W publikacji omówiono m.in.:

  • zmiany w przygotowaniu posiedzeń sądowych i organizacji postępowania,
  • nowy rodzaj spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym (z zakresu prawa pracy),
  • konstrukcję nadużycia prawa procesowego,
  • zmiany w zakresie doręczeń (m.in. uchylenie przepisu umożliwiającego zrzeczenie się doręczenia postanowienia),
  • zmiany dotyczące zaskarżania orzeczeń sądowych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników), pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów str. 13
Część I
Rozdział 1 Postępowanie nieprocesowe w strukturze postępowania cywilnego str. 23
11 Rys historyczny str. 26
111 Geneza i rozwój postępowania nieprocesowego str. 26
112 Kształtowanie się postępowania nieprocesowego w ustawodawstwie polskim 30
12 Charakterystyka postępowania nieprocesowego str. 47
121 Pozycja postępowania nieprocesowego w obecnym systemie postępowania cywilnego 47
122 Funkcje, cele i istota działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym 48
123 Stosunek postępowania nieprocesowego do procesu cywilnego 53
124 Struktura prawna postępowania nieprocesowego str.59
Rozdział 2 Zasady i przesłanki postępowania nieprocesowego str. 63
21 Pojęcie zasad obowiązujących w postępowaniu nieprocesowym 68
22 Zasady postępowania nieprocesowego str. 69
221 Zasada prawa do sądu str. 70
222 Zasada prawdy str. 71
223 Zasada kontradyktoryjności str.76
224 Zasada dyspozycyjności str.79
225 Zasada równości uczestników postępowania str.80
226 Zasada jawności postępowania str. 82
227 Zasada bezpośredniości str.85
228 Zasada swobodnej oceny dowodów str.86
229 Zasada koncentracji materiału procesowego str.88
2210 Zasada ustności i pisemności str. 92
2211 Zasada formalizmu procesowego str.93
23 Nadużycie prawa procesowego str. 94
24 Przesłanki postępowania nieprocesowego str.96
Rozdział 3 Sąd i inne organy w postępowaniu nieprocesowym str. 102
31 Sądowy wymiar sprawiedliwości i organy orzekające w postępowaniu nieprocesowym 109
311 Dopuszczalność drogi sądowej str. 110
312 Właściwy skład sądu str. 114
313 Instytucja wyłączenia sędziego str. 117
314 Właściwość sądu w postępowaniu nieprocesowym str.123
315 Jurysdykcja krajowa sądu w postępowaniu nieprocesowym 136
32 Referendarz sądowy str.144
Rozdział 4 Podmioty postępowania nieprocesowego str.147
41 Pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego str.155
42 Zainteresowany w sprawie Interes prawny str.160
43 Uprawnienie bądź obowiązek wzięcia udziału w sprawie str. 173
44 Uczestnik z mocy prawa str.180
45 Status prawny wnioskodawcy str. 184
46 Skutki niewzięcia przez zainteresowanego udziału w sprawie str.192
47 Atrybuty uczestnika postępowania str.195
471 Zdolność sądowa uczestnika postępowania str.195
472 Zdolność procesowa uczestnika str. 200
473 Rozszerzona zdolność procesowa str..203
474 Zdolność postulacyjna str. 206
48 Reprezentacja uczestnika postępowania nieprocesowego str..208
481 Rodzice str. 210
482 Jedno z rodziców (art 94 § 1 kro) str..212
483 Opiekun str..212
484 Kurator str. 215
49 Braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej uczestnika postępowania – ustanowienie przedstawiciela 219
410 Pełnomocnik uczestnika postępowania str. 221
411 Udział prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych w postępowaniu nieprocesowym 228
4111 Rzecznik Praw Obywatelskich str. 233
4112 Rzecznik Praw Dziecka str. 233
4113 Organizacje pozarządowe str..234
Rozdział 5 Przedmiot postępowania str..239
51 Przedmiot postępowania cywilnego – uwagi ogólne str..241
52 Przedmiot postępowania nieprocesowego str..246
521 Sprawy wszczynane na wniosek str. 248
522 Sprawy wszczynane na wniosek, w których sąd może dokonywać czynności z urzędu 251
523 Sprawy wszczynane z urzędu str. 252
53 Katalog spraw rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego str. 258
Rozdział 6 Czynności procesowe w postępowaniu nieprocesowym str..270
61 Czynności procesowe w trybie nieprocesowym str. 273
62 Pisma procesowe w postępowaniu nieprocesowym str..276
63 Doręczenia str.str..292
64 Posiedzenia sądowe str.302
65 Terminy str. 309
Rozdział 7 Koszty postępowania nieprocesowego str.313
71 Uwagi wstępne str. 314
72 Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego str.319
Rozdział 8 Wszczęcie i przebieg postępowania str. 327
81 Forma wszczęcia postępowania str. 331
811 Wszczęcie postępowania z urzędu str.332
812 Wszczęcie postępowania na wniosek str. 337
813 Odrzucenie wniosku str. 368
814 Skutki wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego 370
815 Cofnięcie wniosku str.372
816 Odpowiedź na wniosek str. 375
82 Formy obrony w postępowaniu nieprocesowym str. 375
83 Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR) w postępowaniu nieprocesowym 379
84 Organizacja postępowania str.387
85 Przebieg postępowania Przeprowadzenie rozprawy str.388
86 Prawo do wysłuchania str. 398
87 Odmienności postępowania dowodowego str.403
88 Koncentracja materiału procesowego Zastosowanie prekluzji procesowej w postępowaniu nieprocesowym 424
89 Zawieszenie i umorzenie postępowania str. 429
Rozdział 9 Orzeczenia i zarządzenia str.434
91 Istota orzekania w postępowaniu nieprocesowym str.439
92 Rodzaje orzeczeń str.440
921 Podział ze względu na kryterium postaci i przedmiotu orzeczenia str. 440
922 Podział ze względu na kryterium zakresu rozstrzygnięcia 451
923 Podział ze względu na kierunek rozstrzygnięcia str. 472
924 Podział ze względu na skutki prawne str. 475
93 Nieorzecznicze akty decyzyjne str. 479
94 Zasady orzekania str.481
941 Pojęcie i specyfika zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym str.481
942 Zasady dotyczące przedmiotu orzekania str.482
943 Zasady dotyczące czasu orzekania str.506
944 Zasady dotyczące podstaw orzekania str. 512
95 Atrybuty orzeczeń str.519
951 Prawomocność str. 519
952 Wykonalność str. 528
953 Skuteczność str.530
Rozdział 10 Środki zaskarżenia str. 533
101 Charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym 538
102 Zasady zaskarżania orzeczeń str. 543
103 Środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia orzeczeń nieprawomocnych str. 554
1031 Apelacja str.554
1032 Zażalenie str.565
1033 Skarga na orzeczenie referendarza sądowego str.569
104 Środki zaskarżenia skierowane przeciwko prawomocnym orzeczeniom str. 576
1041 Skarga kasacyjna str.576
1042 Skarga o wznowienie postępowania str.587
1043 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 594
105 Orzeczenia zapadające na skutek wniesienia środka zaskarżenia 599
1051 Uwagi ogólne str. 599
1052 Orzeczenia reformatoryjne str.601
1053 Orzeczenia kasatoryjne str. 602
1054 Rozstrzygnięcia skutkujące utrzymaniem w mocy zaskarżonej decyzji str.603


Część II
Rozdział 11 Postępowania z zakresu prawa osobowego str.607
111 Zagadnienia wspólne postępowań z zakresu prawa osobowego str. 613
112 Postępowanie o uznanie za zmarłego str. 614
1121 Legitymacja do wszczęcia postępowania Krąg uczestników 615
1122 Właściwość i skład sądu Jurysdykcja krajowa str. 616
1123 Wniosek o wszczęcie postępowania str.617
1124 Przebieg postępowania o uznanie za zmarłego str. 619
1125 Orzeczenie uznania za zmarłego str.621
1126 Uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego str.623
113 Postępowanie o stwierdzenie zgonu str.624
1131 Właściwość sądu Zgłoszenie wniosku str. 626
1132 Przebieg postępowania o stwierdzenie zgonu str. 627
1133 Postanowienie o stwierdzeniu zgonu str.628
1134 Uchylenie postanowień orzekających stwierdzenie zgonu 629
114 Postępowanie o ubezwłasnowolnienie str. 631
1141 Legitymacja do wszczęcia postępowania str.634
1142 Krąg uczestników postępowania str.637
1143 Udział prokuratora i organizacji pozarządowej str. 638
1144 Właściwość i skład sądu, jurysdykcja krajowa str. 639
1145 Wszczęcie postępowania Wniosek str.641
1146 Cechy charakterystyczne postępowania str. 642
1147 Orzeczenie ubezwłasnowolnienia str.649
1148 Zmiana lub uchylenie prawomocnego postanowienia o ubezwłasnowolnieniu 651
Rozdział 12 Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli str.654
121 Sądowa ochrona w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli 667
122 Sprawy małżeńskie str.675
1221 Udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego 675
1222 Zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 1223 Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 682
1224 Rozstrzyganie o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie małżeństwa 683
1225 Inne sprawy małżeńskie str.685
1226 Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 688
1227 Orzeczenie separacji oraz zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków 695
123 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze str. 697
1231 Przepisy wspólne str.697
1232 Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi str.714
1233 Sprawy o przysposobienie str.736
1234 Sprawy z zakresu opieki str. 743
1235 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
1236 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem 761
124 Sprawy z zakresu kurateli str.763
1241 Podstawy materialnoprawne str. 763
1242 Kurator nasciturusa (curator ventris) str.765
1243 Kurator dla osoby niepełnosprawnej (curator debilis) str. 765
1244 Kurator dla osoby nieobecnej (curator absentis) str. 767
1245 Kurator dla dochodzenia ojcostwa str.769
1246 Kurator dla osoby prawnej str.770
Rozdział 13 Postępowania z zakresu prawa rzeczowego str. 771
131 Ogólne regulacje postępowań z zakresu prawa rzeczowego str.782
132 Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia str.787
1321 Legitymacja do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia i uczestnicy postępowania 788
1322 Przebieg postępowania str. 793
1323 Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, jego skuteczność i zaskarżanie 794
133 Przepadek rzeczy str.796
1331 Przepadek rzeczy na podstawie przepisów prawa celnego 797
1332 Przepadek pojazdów str. 799
134 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem str. 801
135 Zniesienie współwłasności str.805
1351 Legitymacja do złożenia wniosku i uczestnicy postępowania 807
1352 Cechy charakterystyczne postępowania str. 809
1353 Postanowienie o zniesieniu współwłasności str.810
136 Postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej str. 820
1361 Legitymacja, wniosek i uczestnicy postępowania str.823
1362 Przebieg postępowania o ustanowienie drogi koniecznej 828
1363 Postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej i jego zaskarżenie str. 830
137 Postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu str.831
1371 Legitymacja i wszczęcie postępowania str. 835
1372 Przebieg postępowania str. 837
1373 Orzeczenie o ustanowieniu służebności przesyłu i jego skutki 838
138 Postępowanie wieczystoksięgowe str.841
1381 System ksiąg wieczystych w Polsce str.844
1382 Konstrukcja normatywna i informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego 851
1383 Właściwość str.855
1384 Uczestnicy postępowania wieczystoksięgowego str. 856
1385 Wszczęcie postępowania str.861
1386 Forma i złożenie wniosku str.862
1387 Kognicja sądu wieczystoksięgowego str.873
1388 Przebieg postępowania str. 884
1389 Orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym str.887
Rozdział 14 Postępowanie w sprawach spadkowych str.893
141 Ogólne regulacje postępowań w sprawach spadkowych str. 901
142 Postępowanie o zabezpieczenie spadku str. 904
1421 Legitymacja i wszczęcie postępowania str. 905
1422 Postępowanie i orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia spadku str.907
1423 Spis inwentarza str. 910
1424 Wykaz inwentarza str.916
143 Przyjęcie lub odrzucenie spadku str.918
144 Postępowanie o ogłoszenie testamentu str. 922
145 Wyjawienie przedmiotów spadkowych str. 926
146 Postępowanie o przesłuchanie świadków testamentu ustnego str. 928
147 Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu str.931
148 Zarząd spadku nieobjętego str.932
1481Właściwość sądu i wszczęcie postępowania str.935
1482Przebieg postępowania str. 937
1483 Orzeczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu o zarząd spadku nieobjętego 938
149 Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego 939
1491 Legitymacja i wszczęcie postępowania str. 939
1492 Przebieg postępowania str. 942
1493 Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i jego zaskarżenie 947
1410 Dział spadku str 949
14101 Właściwość sądu i krąg uczestników postępowania str.953
14102 Wymogi wniosku o dział spadku str.954
14103 Przebieg postępowania str. 956
14104 Postanowienie o dziale spadku str. 960
1411 Inne sprawy spadkowe (art 690–691 kpc) str.965
Rozdział 15 Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego 968
151 Przedmiot i charakter postępowania str.969
152 Wszczęcie i przebieg postępowania str.973
153 Orzekanie w sporach pomiędzy organami przedsiębiorstwa państwowego 977
Rozdział 16 Sprawy z zakresu prawa pracy str.979
Rozdział 17 Sprawy depozytowe str. 983
171 Ogólne regulacje postępowania depozytowego str. 988
172 Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 991
1721 Legitymacja i wniosek o wszczęcie postępowania str.992
1722 Właściwość sądu i przebieg postępowania str.994
1723 Postępowanie w przedmiocie złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
1724 Orzeczenie w przedmiocie złożenia do depozytu sądowego 1001
173 Zwrot depozytu sądowego str.1003
174 Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego str.1005
175 Likwidacja niepodjętego depozytu str.1006
Rozdział 18 Postępowanie w sprawach rejestrowych str.1011
181 Ogólne regulacje postępowania rejestrowego str. 1016
182 Właściwość sądu str.1020
183 Uczestnicy postępowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1021
184 Wszczęcie i przebieg postępowania str.1022
185 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego str. 1026
186 Zaskarżenie wpisu str.1029
Wykaz schematów str.1031

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »