Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej - Beata Baran

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej

Beata Baran

110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-506-9
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 404
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 404
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W książce przedstawiono poszczególne etapy postępowania dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Monografia w sposób kompleksowy prezentuje omawianą problematykę przez pryzmat standardów sprawiedliwości proceduralnej.
W pracy ukazano takie zagadnienia, jak:
źródła prawa, funkcje i zasady postępowania,
status podmiotów występujących w postępowaniu (zarówno uczestników, jak i organów dyscyplinarnych),
uprawnienia i obowiązki stron oraz uczestników postępowania,
przebieg postępowania dyscyplinarnego, odwołanie oraz wznowienie.

Opracowanie obejmuje zarówno badania dogmatyczne postępowania pierwszoinstancyjnego, jak i drugoinstancyjnego. Dodatkowo w publikacji została ujęta kwestia respektowania praw człowieka w stosunku do obwinionego funkcjonariusza. Praktyczny walor książki podnosi fakt, że zostały w niej omówione formularze wykorzystywane na poszczególnych etapach postępowania.

Monografia przeznaczona jest dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów. Zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką prawa penitencjarnego.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Słowo wstępne 17
Wprowadzenie 19
Rozdział 1 Aksjologia postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 31 1.1. Podstawy aksjologiczne postępowania dyscyplinarnego 31 1.2. Standardy sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 36
Rozdział 2 Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy więziennictwa w ujęciu historycznym 55
Rozdział 3 Źródła prawa w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 75 3.1. Źródła prawa a postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej - uwagi wprowadzające 75 3.2. Ustawowe i podustawowe źródła postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 84 3.3. Przynależność gałęziowa norm regulujących postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 89 3.4. Funkcje norm regulujących postępowanie w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej 95
Rozdział 4 Podstawowe zasady postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 102 4.1. Uwagi wprowadzające 102 4.2. Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 105 4.3. Zasada domniemania niewinności w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 110 4.4. Zasada in dubio pro reo w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 113 4.5. Zasada prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 115 4.6. Zasada kontroli w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 118
Rozdział 5 Podmioty postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 122 5.1. Uwagi wprowadzające 122 5.2. Status prawny organów dyscyplinarnych 123 5.3. Status prawny stron w postępowaniu dyscyplinarnym 137 5.3.1. Uwagi wprowadzające 137 5.3.2. Status prawny rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym 139 5.3.3. Status prawny obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym 146 5.3.4. Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym 158 5.4. Status prawny obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym 161
Rozdział 6 Systematyka przebiegu postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej w ujęciu modelowym 170
Rozdział 7 Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 176 7.1. Uwagi wprowadzające 176 7.2. Czynności wyjaśniające przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego 179 7.3. Podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 182
Rozdział 8 Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej lub jego umorzenie 194
Rozdział 9 Postępowanie wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej 207 9.1. Uwagi wprowadzające 207 9.2. Postępowanie dowodowe w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej 208 9.3. Aspekty temporalne postępowania wyjaśniającego 224
Rozdział 10 Rozstrzygnięcia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 230 10.1. Uwagi wprowadzające 230 10.2. Orzeczenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 231 10.2.1. Charakter prawny orzeczenia dyscyplinarnego 231 10.2.2. Aspekt formalny orzeczenia dyscyplinarnego 233 10.2.3. Aspekt temporalny orzeczenia dyscyplinarnego 239 10.2.4. Rozstrzygnięcia zapadające w orzeczeniach dyscyplinarnych w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 241 10.3. Postanowienia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 259 10.3.1. Charakter prawny i typologia postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym 259 10.3.2. Aspekt formalny postanowień zapadających w postępowaniu dyscyplinarnym 262
Rozdział 11 Zaskarżanie orzeczeń i postanowień wydanych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej - zagadnienia ogólne 265
Rozdział 12 Odwołanie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 270 12.1. Charakter prawny odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym 270 12.2. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania w postępowaniu dyscyplinarnym 273 12.3.Wymogi formalne i temporalne odwołania 276 12.3.1. Aspekt formalny odwołania 276 12.3.2. Aspekt temporalny odwołania 281 12.4. Postępowanie odwoławcze przed przełożonym dyscyplinarnym 290 12.5. Postępowanie odwoławcze przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym 292 12.5.1. Uwagi wprowadzające 292 12.5.2. Faza wstępna postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym 293 12.5.3. Faza rozpoznawczo-wyjaśniająca postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym 294 12.5.4. Faza orzecznicza postępowania odwoławczego przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym 302
Rozdział 13 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 313
Rozdział 14 Zażalenie w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 319 14.1. Charakter prawny zażalenia 319 14.2. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 322 14.3. Wymogi formalne i temporalne zażalenia w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 325 14.3.1. Aspekt formalny zażalenia 325 14.3.2. Aspekt temporalny zażalenia 326 14.4. Postępowanie zażaleniowe 328 14.4.1. Uwagi wprowadzające 328 14.4.2. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym pierwszej instancji 328 14.4.3. Postępowanie zażaleniowe przed organem dyscyplinarnym drugiej instancji 330
Rozdział 15 Wznowienie postępowania dyscyplinarnego w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 332 15.1. Charakter prawny wznowienia postępowania dyscyplinarnego 332 15.2. Dopuszczalność wznowienia postępowania dyscyplinarnego 334 15.2.1. Uwagi wprowadzające 334 15.2.2. Podstawy wznowienia postępowania dyscyplinarnego 336 15.3. Procedura wznowienia postępowania dyscyplinarnego 342 15.3.1. Tryby wznowienia postępowania dyscyplinarnego 342 15.3.2. Aspekt temporalny wznowienia postępowania dyscyplinarnego 346 15.3.3. Przebieg procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego 349 15.3.3.1. Uwagi wprowadzające 349 15.3.3.2. Faza wstępna procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego 350 15.3.3.3. Faza dowodowa procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego 353 15.3.3.4. Faza orzecznicza procedury wznowienia postępowania dyscyplinarnego 355 15.3.4. Weryfikacja orzeczeń zapadłych w postępowaniu o wznowienie postępowania dyscyplinarnego 363
Rozdział 16 Prawomocność i wykonywanie orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej 364 16.1. Prawomocność orzeczeń oraz postanowień w postępowaniu dyscyplinarnym 364 16.2. Wykonywanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu dyscyplinarnym 366
Podsumowanie 371
Wykaz aktów prawnych 379
Wykaz orzecznictwa 383
Bibliografia 387
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »