Postępowanie dowodowe. Komentarz do art. 227-315 k.p.c. -

Postępowanie dowodowe. Komentarz do art. 227-315 k.p.c.

144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-707-3
Data wydania 26 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 344
Rozmiar pliku: 925,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 344
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka zawiera komentarz do przepisów o postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych. Uwzględnia wszystkie ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, w tym przepisy, które weszły w życie 14 marca 2024 r. Dokonały one istotnych zmian w zakresie postępowania dowodowego, w szczególności uregulowały sposób przeprowadzania dowodów na posiedzeniu zdalnym. Komentarz uwzględnia także inne nowe instytucje, m.in. dowód z zeznań świadka na piśmie. Wyjaśnia też, w jaki sposób w obecnym stanie prawnym należy formułować wnioski dowodowe.

Niniejsza publikacja ma za zadanie pomóc w praktycznym stosowaniu przepisów o postępowaniu dowodowym. Na skutek licznych nowelizacji przepisy Kodeksu postępowania cywilnego są coraz mniej spójne. W wielu przypadkach występują ewidentne luki prawne, w innych przepisy są wewnętrznie sprzeczne. Autor niniejszego komentarza, wieloletni Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, osadza komentowane regulacje w systemie prawa. Korzystając z dorobku doktryny i orzecznictwa, przedstawia racjonalną wykładnię niejasnych, budzących
wątpliwości interpretacyjne przepisów.

Komentarz w pełnym zakresie uwzględnia aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego. W oparciu o nie, a także o poglądy doktryny wyjaśnia liczne zagadnienia sporne. Dzięki temu książka jest praktyczną pomocą dla praktyków prawa, przede wszystkim sędziów, adwokatów i radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej oraz rzeczników patentowych, a także aplikantów.

Komentarz ma charakter orzeczniczy, ale jednocześnie naukowy, dlatego przeznaczony jest również dla pracowników naukowych oraz studentów starszych lat.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) (wyciąg) | str. 17

Dział III. Dowody | str. 19

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 19

Art. 227. [Przedmiot dowodu] | str. 19

Art. 228. [Fakty notoryjne i znane z urzędu] | str. 29

Art. 229. [Fakty przyznane przez stronę przeciwną] | str. 36

Art. 230. [Fakty niezaprzeczone] | str. 39

Art. 231. [Domniemanie faktyczne] | str. 41

Art. 232. [Ciężar dowodu] | str. 49

Art. 233. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 62

Art. 234. [Domniemania prawne] | str. 71

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 74

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 74

Art. 235. [Zasada bezpośredniości; przeprowadzenie dowodu na odległość] | str. 74

Art. 2351. [Wniosek o przeprowadzenie dowodu] | str. 82

Art. 2352. [Przesłanki pominięcia dowodu] | str. 86

Art. 236. [Postanowienie dowodowe] | str. 94

Art. 237. [Wpływ niestawiennictwa stron] | str. 100

Art. 238. [Protokół postępowania przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym] | str. 101

Art. 239. [Prawa sędziego wyznaczonego i sądu wezwanego] | str. 102

Art. 240. [Związanie postanowieniem dowodowym] | str. 104

Art. 241. [Powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego] | str. 106

Art. 242. [Oznaczenie terminu na przeprowadzenie dowodu] | str. 108

Art. 2421. [Obowiązki strony wnoszącej o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby] | str. 109

Art. 2422. [Przyrzeczenie osoby stawającej przed sądem] | str. 111

Art. 243. [Uprawdopodobnienie] | str. 112

Oddział 2. Dokumenty | str. 114

Art. 2431. [Stosowanie przepisów do dokumentów zawierających tekst] | str. 114

Art. 2432. [Dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy lub do nich dołączonych] | str. 123

Art. 244. [Dokumenty urzędowe] | str. 127

Art. 245. [Dokument prywatny] | str. 143

Art. 246. [Ograniczenia dowodów ze świadków i z przesłuchania stron] | str. 150

Art. 247. [Dowód przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu] | str. 159

Art. 248. [Obowiązek przedstawienia dokumentu] | str. 165

Art. 249. [Księgi i dokumenty przedsiębiorstwa] | str. 170

Art. 250. [Odpis lub wyciąg z dokumentu] | str. 171

Art. 251. [Grzywna] | str. 174

Art. 252. [Zaprzeczanie prawdziwości dokumentu urzędowego] | str. 175

Art. 253. [Zaprzeczanie prawdziwości dokumentu prywatnego] | str. 178

Art. 254. [Badanie prawdziwości dokumentu w postępowaniu cywilnym] | str. 181

Art. 255. [Grzywna] | str. 184

Art. 256. [Dokument w języku obcym] | str. 185

Art. 257. [Uszkodzenia dokumentu] | str. 186

Oddział 3. Zeznania świadków | str. 186

Art. 258. (uchylony). | str. 193

Art. 259. [Niemożność bycia świadkiem] | str. 193

Art. 2591. [Mediator] | str. 198

Art. 260. [Współuczestnik sporu] | str. 198

Art. 261. [Prawo odmowy zeznań] | str. 199

Art. 262. [Treść wezwania] | str. 203

Art. 263. [Świadkowie przesłuchiwani w miejscu ich pobytu] | str. 205

Art. 2631. [Sprzeciw wobec przesłuchania świadka poza salą sądową w ramach posiedzenia zdalnego] | str. 206

Art. 264. [Kolejność przesłuchania] | str. 207

Art. 265. [Tłumacz] | str. 208

Art. 266. [Uprzedzenie świadka; przyrzeczenie] | str. 209

Art. 267. [Zwolnienie świadka od przyrzeczenia] | str. 210

Art. 268. [Treść przyrzeczenia] | str. 211

Art. 269. [Formy składania przyrzeczenia] | str. 212

Art. 270. (uchylony). | str. 213

Art. 271. [Zeznanie świadka] | str. 213

Art. 2711. [Zeznanie świadka składane na piśmie] | str. 216

Art. 272. [Konfrontacja świadków] | str. 221

Art. 2721. [Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa] | str. 222

Art. 273. [Odczytanie, uzupełnienie lub sprostowanie zeznań] | str. 224

Art. 274. [Procesowa kara porządkowa] | str. 226

Art. 275. [Usprawiedliwienie niestawiennictwa] | str. 227

Art. 276. [Nieuzasadniona odmowa zeznań lub przyrzeczenia] | str. 228

Art. 2761. [Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierza] | str. 229

Art. 277. [Zwrot wydatków świadka] | str. 229

Oddział 4. Opinia biegłych | str. 230

Art. 278. [Wezwanie biegłych] | str. 230

Art. 2781. [Dopuszczenie dowodu z opinii sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu] | str. 248

Art. 279. (uchylony). | str. 250

Art. 280. [Odmowa przyjęcia obowiązku przez biegłego] | str. 250

Art. 281. [Wyłączenie biegłego] | str. 252

Art. 282. [Treść przyrzeczenia biegłego] | str. 256

Art. 283. (uchylony). | str. 258

Art. 284. [Zarządzenia sądu] | str. 259

Art. 285. [Uzasadnienie opinii biegłego; opinia łączna; dodatkowy termin] | str. 262

Art. 286. [Wyjaśnienie opinii; opinia uzupełniająca] | str. 266

Art. 287. [Grzywna] | str. 270

Art. 288. [Wynagrodzenie biegłego] | str. 271

Art. 289. [Odpowiednie stosowanie] | str. 277

Art. 290. [Opinia instytutu naukowego lub naukowo­‑badawczego] | str. 278

Art. 2901. [Opinie opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów] | str. 285

Art. 291. [Wynagrodzenie instytutu] | str. 287

Oddział 5. Oględziny | str. 287

Art. 292. [Zarządzenie oględzin] | str. 287

Art. 293. [Przedmiot oględzin] | str. 290

Art. 294. [Udostępnienie przedmiotu oględzin] | str. 291

Art. 295. [Zaniechanie oględzin] | str. 292

Art. 296. [Grzywna] | str. 293

Art. 297. [Zwrot wydatków] | str. 293

Art. 298. [Oględziny osoby] | str. 293

Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 294

Art. 299. [Dowód z przesłuchania stron] | str. 294

Art. 300. [Reprezentacja osoby prawnej i Skarbu Państwa] | str. 301

Art. 301. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby] | str. 304

Art. 302. [Przesłuchanie jednej strony] | str. 304

Art. 303. [Sposób przesłuchania; odebranie przyrzeczenia] | str. 307

Art. 304. [Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej] | str. 308

Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 311

Art. 305. [Grupowe badanie krwi] | str. 311

Art. 306. [Pobranie krwi] | str. 315

Art. 307. [Przeprowadzenie dowodu z grupowego badania krwi] | str. 317

Art. 308. [Dowody z dokumentów zawierających zapis obrazu lub dźwięku] | str. 319

Art. 309. [Odpowiednie stosowanie przepisów o dowodach] | str. 323

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 330

Art. 310. [Przesłanki zabezpieczenia dowodu] | str. 330

Art. 311. [Sąd właściwy] | str. 335

Art. 312. [Wniosek o zabezpieczenie dowodu] | str. 336

Art. 313. [Wypadki niecierpiące zwłoki] | str. 337

Art. 314. [Wezwanie zainteresowanych] | str. 337

Art. 315. [Wskazywanie uchybień] | str. 338