Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów - Bartosz Karolczyk

Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów

Bartosz Karolczyk

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-646-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi praktyczny przewodnik dla zawodowych pełnomocników i sędziów w zakresie postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej.

Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wprowadzającej postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej.

W związku z ww. nowelizacją od 1 lipca 2020 r. sprawy z zakresu własności intelektualnej są rozpoznawane przez specjalnie powołane do tego wyspecjalizowane sądy w odrębnym postępowaniu cywilnym, w ramach którego przewidziano nowe instytucje procesowe i zmieniono niektóre z dotychczas funkcjonujących w tego rodzaju sprawach zasad.

Komentarz omawia sposób organizacji sądów ds. własności intelektualnej, przedstawiając jednocześnie odrębności nowego postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej i zakres spraw, który jest nim objęty.

Publikacja porusza kwestie praktyczne dotyczące m.in. relacji nowego postępowania w sprawach własności intelektualnej z innymi rodzajami postępowań, w szczególności postępowaniem w sprawach gospodarczych.

W publikacji przedstawiono:

• instytucje procesowe mające zapewniać dostęp do informacji i dowodów w postępowaniach z zakresu własności intelektualnej, tj.: zabezpieczenie środków dowodowych, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego i wezwanie do udzielenia informacji;
• nowe rodzaje powództw szczególnych w sprawach własności intelektualnej, tj. powództwo wzajemne dotyczące unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz powództwo o ustalenie, że określone czynności faktyczne nie naruszają patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Komentarz zestawia nowo wprowadzane instytucje i środki z tymi już funkcjonującymi w polskim procesie cywilnym lub innych krajach europejskich, wskazując na kwestie problemowe i aspekty praktyczne ich stosowania z punktu widzenia pełnomocnika procesowego.

Dodatkowo, publikacja uwzględnia wnioski płynące z analizy przeglądu orzecznictwa wydanego przez tzw. sądy IP od lipca 2020 r., które autorzy uzyskali w ramach dostępu do informacji publicznej.

Książka zainteresuje sędziów, prawników praktyków zajmujących się zagadnieniami własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie procesowym.

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 23

Część pierwsza
Postępowanie rozpoznawcze 25

Księga pierwsza
Proces 25

Tytuł IV
Strony 25

Dział V
Pełnomocnicy procesowi 27
Art. 87. [Rozszerzenie uprawnień rzeczników patentowych] 27
Art. 871. [Przymus adwokacko-radcowski] 31
Art. 87². [Przymus adwokacko-radcowsko-rzecznikowski] 31

Tytuł VII
Postępowania odrębne 47

Dział IVg
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej 49

Rozdział 1
Przepisy ogólne 49
Art. 47989. [Sprawy własności intelektualnej] 49
Art. 47990. [Sądy właściwe w sprawach własności intelektualnej] 61
Art. 47991. [Uzupełniające stosowanie przepisów o innych postępowaniach odrębnych] 68
Art. 47992. [Przekazanie sprawy innemu sądowi] 72
Art. 47993. [Zasądzenie odpowiedniej sumy] 73
Art. 47994. [Naruszenie i zagrożenie naruszeniem] 87
Art. 47995. [Zasada proporcjonalności] 96
Rozdział 2
Zabezpieczenie środka dowodowego 104
Art. 47996. [Legitymacja bierna] 104
Art. 47997. [Termin złożenia wniosku i termin jego rozpoznania] 106
Art. 47998. [Przesłanki udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego] 110
Art. 47999. [Wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej] 128
Art. 479100. [Tryb działania sądu, zażalenie] 131
Art. 479101. [Sposoby zabezpieczenia środka dowodowego] 149
Art. 479102. [Udzielenie zabezpieczenia środka dowodowego przed wszczęciem postępowania] 161
Art. 479103. [Natychmiastowa wykonalność postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego] 162
Art. 479104. [Kaucja] 163
Art. 479105. [Uzupełniające stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym] 167
Rozdział 3
Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego 170
Art. 479106. [Możliwość żądania przez powoda wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 170
Art. 479107. [Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego] 183
Art. 479108. [Odpowiedź pozwanego na żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 186
Art. 479109. [Uwzględnienie żądania wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 189
Art. 479110. [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 195
Art. 479111. [Przejrzenie dokumentów bankowych, handlowych lub finansowych na miejscu] 195
Rozdział 4
Wezwanie do udzielenia informacji 197
Art. 479112. [Podmioty obowiązane] 197
Art. 479113. [Podstawa wezwania do udzielenia informacji] 199
Art. 479114. [Katalog podmiotów obowiązanych] 241
Art. 479115. [Zakres wezwania do udzielenia informacji w sprawach z zakresu ochrony praw własności intelektualnej] 244
Art. 479116. [Wniosek o udzielenie informacji] 257
Art. 479117. [Odpowiedź na wezwanie do udzielenia informacji; odmowa udzielenia informacji] 263
Art. 479118. [Uwzględnienie wniosku o udzielenie informacji] 271
Art. 479119. [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji] 280
Art. 479120. [Wyznaczenie posiedzenia w celu wyjaśnienia udzielonych informacji] 292
Art. 479121. [Zwrot kosztów i wydatków poniesionych w związku z udzieleniem informacji] 296
Rozdział 5
Powództwa szczególne 301
Art. 479122. [Warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego] 301
Art. 479123. [Dodatkowe wymagania wobec pozwu wzajemnego] 313
Art. 479124. [Związanie wskazaną przez powoda wzajemnego podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa] 319
Art. 479125. [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej] 322
Art. 479126. [Zawieszenie postępowania w przypadku toczącego się postępowania przed Urzędem Patentowym; odrzucenie pozwu wzajemnego] 323
Art. 479127. [Zawieszenie postępowania z urzędu] 337
Art. 479128. [Przesłanie Urzędowi Patentowemu odpisu wyroku unieważniającego lub stwierdzającego wygaśnięcie prawa] 339
Art. 479129. [Powództwo o ustalenie braku naruszenia] 341

Bibliografia 365

Autorzy 371

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »