Postępowanie cywilne. Kazusy -

Postępowanie cywilne. Kazusy

120,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-695-3
Data wydania 18 kwietnia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 389
Rozmiar pliku: 718,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 389
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
120,95 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka stanowi zbiór 59 kazusów z postępowania cywilnego wraz z odpowiedziami i komentarzami pomocnymi aplikantom radcowskim i adwokackim w dokładnym przygotowaniu się do egzaminów końcowych.
W opracowaniu zwrócono uwagę na problemy praktyczne, z jakimi może się zetknąć radca prawny i adwokat w toku sprawy cywilnej. W udzielanych odpowiedziach znajdują się odesłania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, praktyki sądowej, a także do poglądów doktryny.

Piąte wydanie książki uwzględnia nowelizacje wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego kolejnymi ustawami, aż do dnia 1 stycznia 2024 r. Część kazusów, wobec pojawiających się nowych problemów w praktyce, zostało zastąpionych nowymi, część została jedynie uaktualniona, a niektóre zmienione tak, aby uwzględnić najnowsze poglądy wyrażane w orzecznictwie.

Materiały wykorzystane w książce są efektem wieloletniej pracy Autorki z aplikantami radcowskimi i adwokackimi w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Zainteresuje również aplikantów sądowych, studentów prawa, radców prawnych, adwokatów oraz sędziów.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str.  15

Słowo wstępne  | str.  19

Kazus 1

Odsetki jako przedmiot sporu – właściwość miejscowa przemienna – kumulacja roszczeń  | str.  21

Kazus 2

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się – właściwość miejscowa przemienna i wyłączna  | str.  33

Kazus 3

Wartość przedmiotu sporu w sprawach o eksmisję – kwalifikacja spraw o eksmisję do postępowania uproszczonego  | str.  40

Kazus 4

Wyłączenie sędziego w aspekcie pojęcia rozpoznania sprawy w instancji niższej  | str.  46

Kazus 5

Wyłączenie sędziego w aspekcie ponownego rozpoznania sprawy  | str.  50

Kazus 6

Brak zdolności procesowej osoby fizycznej  | str.  56

Kazus 7

Brak w składzie organów jednostki organizacyjnej  | str.  61

Kazus 8

Zasady formułowania żądania pozwu o zasądzenie świadczenia  | str.  66

Kazus 9

Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego – stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy  | str.  70

Kazus 10

Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o ukształtowanie stosunku prawnego – zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli  | str.  72

Kazus 11

Zasady formułowania żądania pozwu w sprawach o naruszenie posiadania  | str.  80

Kazus 12

Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony – pełnomocnictwo jako brak formalny pozwu  | str.  83

Kazus 13

Forma pełnomocnictwa i innych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania strony – pełnomocnictwo jako brak formalny apelacji  | str.  86

Kazus 14

Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego – ugoda  | str.  98

Kazus 15

Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego – potrącenie – zarzut potrącenia – postępowanie nakazowe  | str.  103

Kazus 16

Czynności materialnoprawne dokonywane przez pełnomocnika procesowego – potrącenie – zarzut potrącenia – postępowanie uproszczone – postępowanie nakazowe  | str.  107

Kazus 17

Wygaśnięcie stosunku pełnomocnictwa – skuteczność wypowiedzenia pełnomocnictwa  | str.  118

Kazus 18

Zakres pełnomocnictwa a prawo do wniesienia skargi kasacyjnej; pełnomocnictwo z urzędu  | str.  123

Kazus 19

Pełnomocnictwo – zasady jednoczesnego dokonywania czynności procesowej przez pełnomocnika i mocodawcę  | str.  127

Kazus 20

Zmiana powództwa a dopuszczalność kumulacji roszczeń  | str.  130

Kazus 21

Jakościowa zmiana powództwa w aspekcie właściwości sądu  | str.  132

Kazus 22

Zmiana powództwa a postępowanie odrębne  | str.  134

Kazus 23

Instytucja przywrócenia terminu – orzeczenia kończące postępowania w sprawie  | str.  149

Kazus 24

Instytucja przywrócenia terminu – przesłanki przywrócenia terminu – termin do wnoszenia środków zaskarżenia  | str.  158

Kazus 25

Postępowanie nakazowe – przeszkody w wydaniu nakazu zapłaty  | str.  161

Kazus 26

Postępowanie nakazowe – braki formalne pozwu – forma dokumentów w postępowaniu nakazowym  | str.  166

Kazus 27

Postępowanie uproszczone – wymagania formalne pozwu, dopuszczalność kumulacji roszczeń, zwrot pozwu  | str.  175

Kazus 28

Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; zarzut przedawnienia; zarzut potrącenia  | str.  180

Kazus 29

Prezentowanie materiału dowodowego; dyskrecjonalna władza sędziego; system pouczeń; pisma przygotowawcze  | str.  183

Kazus 30

Wyrok wstępny  | str.  193

Kazus 31

Wyrok częściowy – moc wiążąca wyroków – powaga rzeczy osądzonej  | str.  197

Kazus 32

Brak rozstrzygnięcia sądu o całości powództwa – uzupełnienie wyroku  | str.  203

Kazus 33

Dobór środka zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu – dopuszczalność zaskarżenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu  | str.  207

Kazus 34

Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w aspekcie zachowania terminu do zaskarżenia orzeczenia  | str.  210

Kazus 35

Dobór środków zaskarżenia do formy rozstrzygnięcia sądu w kontekście zaskarżenia do Sądu Najwyższego  | str.  213

Kazus 36

Współuczestnictwo procesowe – prawomocność orzeczeń – klauzula wykonalności  | str.  222

Kazus 37

Współuczestnictwo procesowe – prawomocność orzeczeń – skutek zaskarżenia wyroku przez jednego ze współuczestników  | str.  224

Kazus 38

Współuczestnictwo procesowe – uprawnienia współuczestników w procesie  | str.  226

Kazus 39

Interwencja uboczna – uprawnienia interwenienta  | str.  235

Kazus 40

Kumulacja roszczeń w apelacji – opłaty sądowe od apelacji – przesłanki odrzucenia apelacji  | str.  240

Kazus 41

Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji. Obowiązek zaokrąglenia wartości przedmiotu zaskarżenia  | str.  244

Kazus 42

Wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania w przypadku roszczeń o świadczenie pieniężne i ich kumulacji z innymi roszczeniami majątkowymi. Odsetki jako wartość przedmiotu zaskarżenia  | str.  247

Kazus 43

Zakres zaskarżenia i wnioski apelacji w przypadku rozstrzygnięcia sprawy uprzednio w postępowaniu nakazowym. Zaskarżanie kosztów procesu  | str.  255

Kazus 44

Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem  | str.  259

Kazus 45

Formułowanie zarzutów apelacji – przesłanki odroczenia rozprawy, zastrzeżenie do protokołu – nieważność postępowania; wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego  | str.  264

Kazus 46

Formułowanie zarzutów apelacji – przesłanki odroczenia rozprawy – zastrzeżenie do protokołu – tzw. inne naruszenia prawa procesowego  | str.  267

Kazus 47

Formułowanie zarzutów apelacji – ocena materiału dowodowego – naruszenia prawa procesowego  | str.  275

Kazus 48

Konstrukcja apelacji – elementy apelacji jako pisma procesowego – formułowanie zarzutów apelacji – różnice pomiędzy zarzutami naruszenia prawa procesowego i prawa materialnego  | str.  280

Kazus 49

Zarzuty apelacji. Błędna wykładnia oświadczeń woli stron  | str.  301

Kazus 50

Wartość przedmiotu zaskarżenia – obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach spełniających niektóre przesłanki określone w art. 1261 § 1 k.p.c. – tryb badania  | str.  308

Kazus 51

Kumulacja roszczeń a dopuszczalność skargi kasacyjnej  | str.  318

Kazus 52

Dopuszczalność skargi kasacyjnej i zażalenia do Sądu Najwyższego oraz do innego składu sądu drugiej instancji  | str.  322

Kazus 53

Wymagania skargi kasacyjnej – przesłanki odrzucenia skargi kasacyjnej  | str.  332

Kazus 54

Prawomocność wyroków – powaga rzeczy osądzonej – art. 192 pkt 3 k.p.c. – nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 788 k.p.c.  | str.  340

Kazus 55

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu  | str.  346

Kazus 56

Skarga o wznowienie postępowania  | str.  352

Kazus 57

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych  | str.  363

Kazus 58

Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych przy częściowym uwzględnieniu powództwa i współuczestnictwie procesowym  | str.  370

Kazus 59

Zasady ponoszenia kosztów procesu i kosztów sądowych na podstawie pojęcia strony przegrywającej proces  | str.  380

Literatura  | str.  385