Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie - Marian Noga

Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie

Marian Noga

52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-457-4
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 175
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Narodowa polityka monetarna realizowana jest przez bank centralny danego kraju, który pełni podstawową misję w tym zakresie, polegającą na zarządzaniu oczekiwaniami inflacyjnymi kraju. W momencie, gdy dany kraj przystąpi do obszaru wspólnej waluty, wtedy narodowa polityka monetar­na zastąpiona zostaje ponadnarodową polityką monetarną. Wejście do obszaru wspólnej waluty, np. euro, poprzedzone jest wypełnieniem kryteriów konwergencji nominalnej. Konwergencja realna musi uwzględniać jeszcze synchronizację cykli koniunkturalnych w krajach wstępujących do obszaru wspólnej waluty.

Gdy w obszarze wspólnej waluty realizowana jest ponadnarodowa polityka monetarna, może okazać się koniecznym stosowanie odpowied­niej narodowej polityki fiskalnej, która pozwala amortyzować występujące w gospodarce wstrząsy popytowe
i podażowe. Tak rodzi się optymalna policy mix ponadnarodowej polityki monetarnej
i narodowej polityki fiskalnej.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych
z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej, poruszając istotne kwestie związane ponadnarodową i narodową polityką monetarną na świecie. Omówiona została m.in. następująca tematyka:
– kształtowanie się kursów walut państw Europy Środkowej względem euro i dolara
– polityka monetarna a cykl koniunkturalny
– bankowość centralna w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech
– polityka pieniężna Cypru
– kryzys finansowy USA - 2007/2008

Spis treści

. Aktualność myśli Władysława Mariana Zawadzkiego na lemat polityki monetarnej - Mirosław Bochenek
1.1. Wprowadzenie
1.2. Polityka monetarna
1.2.1. Rys historyczny manipulowania pieniądzem i jego uzasadnienia
1.2.2. Stopnie manipulowania pieniądzem
1.3. Stopa procentowa jako narzędzie polityki pieniężnej
1.4. Wpływ banków na koniunkturę gospodarczą
1.5. Skutki polityki deflacyjnej
1.6. Podsumowanie
Bibliografia

2. Dylematy polityki pieniężnej związane z występowaniem luki popytowej
- Marian Maga
2.1. Wprowadzenie
2.2. Potencjalny a rzeczywisty PKP - luka popytowa
2.2.1. Powszechny sposób prowadzenia polityki monetarnej i jego modyfikacje w warunkach zaburzeń na rynkach finansowych
2.3. Podsumowanie
Bibliografia

3. Polityka pieniężna wobec zjawiska baniek spekulacyjnych - Radosław Kurach, Jerzy Stelmach
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przyczyny powstawania bąbli spekulacyjnych
3.3.Identyfikacja bąbli spekulacyjnych, poziom reakcji banku centralnego, czas
3.4. Podsumowanie
Bibliografia

4, Zagrożenia dla efektywności narodowej polityki monetarnej w warunkach
"spłaszczenia" NA1RU - Adam P. Balcerzak
4.1. Wprowadzenie
4.2. Spłaszczenie NAIRU w latach 1975-2007 i jego czynniki sprawcze
4.3. Monetarne konsekwencje "spłaszczenia" NAIRU
4.4. Podsumowanie
Bibliografia

5. Polityka monetarna a cykl koniunkturalny - Piotr Murdzek
5.1. Wprowadzenie
5.2. Czy cykl koniunkturalny jest koniecznością?
5.3. Wpływ polityki monetarnej na cykl koniunkturalny
5.4. Podsumowanie
Bibliografia

6. Krótkookresowy związek polityki pieniężnej i przychodów z kapitału - Tomasz Wysocki
6.1. Wprowadzenie
6.2. Hipoteza i dane
6.3. Współzależność stopy i przychodów z kapitału
6.4. Wyjaśnienie związku
6.5. Podsumowanie
Bibliografia

7. Związki między niezależnością i przejrzystością polityki pieniężnej a systemem politycznym - Jacek Pietrucha
7.1. Wprowadzenie
7.2. Niezależność
7.3. Przejrzystość
7.4. Podsumowanie
Bibliografia

8.Systemy płatności wysokokwotowych i ich wpływ na politykę pieniężną w Europie - Artur Borcitch
8.1. Wprowadzenie
8.2. Rola systemu płatniczego w gospodarce rynkowej
8.3. Rodzaje systemów płatności
8.4. Znaczenie systemów płatności wysokokwotowych
8.5. System płatności wysokokwotowych TARGET2
8.6. Podsumowanie
Bibliografia

9. Kształtowanie się kursów walut państw Europy Środkowej względem euro i dolara - Grzegorz Przekota, Jerzy Rembeza
9.1. Wprowadzenie
9.2. Metoda analizy
9.3. Wyniki
9.4. Podsumowanie
Bibliografia

10. Polityka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego a inflacja
w obszarze euro w latach 1999-2008 - Joanna Bukowska
10.1. Wprowadzenie
10.2. Stopy procentowe a inflacja
10.3.Cele polityki monetarnej i stopy referencyjne Europejskiego Banku Centralnego
10.4. Analiza kształtowania się stóp inflacji i stóp procentowych w strefie euro w latach 1999-2008
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Zmiany relatywnej oczekiwanej stopy oprocentowania walutowych zobowiązań
zagranicznych i jej potencjalny wpływ na rynek kredytów w Polsce po akcesji
do Unii Europejskiej - Krzysztof Ćwikliński
11.1. Wprowadzenie
11.2.Czym jest relatywna oczekiwana stopa oprocentowania walutowych zobowiązań
zagranicznych i jakie były jej wartości po akcesji Polski do Unii Europejskiej?
11.3. Podsumowanie
Bibliografia

12. Bankowość centralna w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech
- Grażyna Olszewska
12.1. Wprowadzenie
12.2. Autonomia banków centralnych
12.3. Cele i instrumenty polityki monetarnej
12.4. Podsumowanie
Bibliografia

13. Płynność polskiego systemu bankowego w latach 2006-2007 - Anna Szelągowska
13.1. Wprowadzenie
13.2. Polski system bankowy
13.3. Podsumowanie
Bibliografia

14. Harmonizacja Instrumentów NBP ze standardami europejskimi - rezerwa
obowiązkowa - Ilona Pieltyka
14.1. Wprowadzenie
14.2. Istota i konstrukcja rezerwy obowiązkowej
14.3. Rezerwa obowiązkowa - rozwiązanie europejskie
14.4. Rezerwa obowiązkowa - rozwiązanie polskie
14.5. Podsumowanie
Bibliografia

15. Polityka pieniężna Cypru w obliczu wprowadzenia euro - Ewa Szynwnik
15.1. Wprowadzenie
15.2. Polityka monetarna Cypru
15.3. Podsumowanie
Bibliografia

16. Monetarne przyczyny kryzysu finansowego w USA 2007/2008 - Artur Więznowski
16.1. Wprowadzenie
16.2. Rola banków centralnych w wywołaniu kryzysu
16.3. Analiza danych statystycznych.
16.4. Podsumowanie
Bibliografia

17. Stabilność cen i wspieranie ogólnej polityki gospodarczej w polityce pieniężnej w strefie euro - Jan Borowiec
17.1. Wprowadzenie
17.2. Utrzymanie stabilności cen jako podstawowy cel polityki pieniężnej EBC
17.3. Stabilność cen a wzrost gospodarczy
17.4. Stabilizowanie poziomu aktywności gospodarczej
17.5. Podsumowanie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »