Polskie dziedzictwo Conrada - Rafał Kopkowski

Polskie dziedzictwo Conrada

Rafał Kopkowski

15,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2508-8
Data wydania 1 stycznia 2014
Język: Polski
Liczba stron: 293
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
15,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„W moim razie 'homo duplex' ma więcej niż jedno znaczenie”, pisał Conrad w jednym z listów do Kazimierza Waliszewskiego, starając się w tej zwięzłej formule doraźnie rozstrzygnąć problem swej narodowej przynależności. Zagadnienie polskości pisarza było zawsze i pozostaje nadal tematem wyjątkowo kontrowersyjnym, przez Kazimierza Wykę określanym mianem „śliskiej i zdradliwej góry, z której niejeden interpretator szpetnie się ośliznął”. Prezentowana książka wpisuje się w ramy tej wciąż aktualnej i ponawianej dyskusji nad kształtem polskiej tożsamości Josepha Conrada-Korzeniowskiego współdecydującym o europejskim wymiarze jego twórczości. „Polskie dziedzictwo Conrada” podejmuje kwestie polskiego zaplecza „autora-rodaka” w dwóch wymiarach: biograficznym i ideowym. Rekonstruując z zachowanych dokumentów i wspomnień preferowany przez pisarza styl życia, śledząc implikacje idei honoru w jego biografii, podejmując interpretację wyrażonych w dziele Conrada przekonań politycznych, wreszcie poddając badaniu część jego dorobku publicystycznego książka zmierza do odpowiedzi na pytanie o zakres wpływu polskiego dziedzictwa kulturowego i metody jego artystycznej transpozycji decydujące o specyfice dorobku autora „Lorda Jima”.    

Rafał Kopkowski, ur. 1980. W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 r. uzyskał doktorat w dziedzinie kulturoznawstwa. Publikował na łamach m.in.: „Przeglądu Humanistycznego”, „Ruchu Literackiego”, „Yearbook of Conrad Studies” , „Więzi”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego.

 

Spis treści

Wstęp

Część I

Rozdział 1. Krąg rodzinny Josepha Conrada-Korzeniowskiego
Rozdział 2. Conrad w kręgu tradycji szlacheckich

Część II
Rozdział 1. Stereotypy narodowe w twórczości Conrada
Rozdział 2. Publicystyka Conrada
Rozdział 3. Zachód w dziele Conrada
Rozdział 4. Polityczna działalność Conrada w sprawach polskich
Bibliografia