Polska w UE i globalnej gospodarce - Opracowanie zbiorowe

Polska w UE i globalnej gospodarce

Opracowanie zbiorowe

51,22 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ISBN 978-83-88700-95-8
Data wydania grudzień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 649
Rozmiar pliku: 8,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 649
Rozmiar pliku: 19,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
51,22 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Spis treści

Od wydawcy

Wprowadzenie

Część I. Pozycja polskiej gospodarki – tendencje zmian

Marian Gorynia

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

Szczepan Figiel

Konkurencyjność Polski na tle Unii Europejskiej i świata

Dariusz Ścigała

Pozycja gospodarki polskiej w ramach globalnych łańcuchów wartości

Maria Lissowska

Instytucje rynku pracy – czy Polska popada w pułapkę średniego poziomu wzrostu? (rozwinięta wersja głosu w dyskusji)

Dorota Ciesielska-Maciągowska, Mariusz-Jan Radło

Polska w pułapce średniego dochodu?

Anna Ząbkowicz

Kontrowersje wokół reprezentacji interesów w świetle teorii ekonomii i w kontekście rozwoju Unii Europejskiej

Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Grażyna Bukowska

Publish or Perish – uwarunkowania produktywności Polaków w dziedzinie ekonomii

Jakub Górka

Nożyce dywergencji w polskim systemie płatniczym

Paweł Augustynowicz, Grzegorz Kwiatkowski

Znaczenie przedsiębiorstw państwowych w światowej gospodarce – uwarunkowania i kierunki zmian

Część II. Polska w Unii Europejskiej

Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki

Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej – kraje Europy Środkowo-Wschodniej a UE-15

Grzegorz Gorzelak

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy

Magdalena Hryniewicka

Ocena skuteczności i efektywności aplikowania o fundusze unijne przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego

Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz

Wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego

Paweł Bożyk

Drogi wychodzenia Unii Europejskiej z kryzysu. Miejsce Polski

Jan L. Bednarczyk

Polityka pieniężna EBC a perspektywy ożywienia w strefie euro

Małgorzata Zielenkiewicz

Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej

Ewelina Szuba, Walenty Poczta

Efekty integracji Polski z Unią Europejską w sektorze rolnym

Jarosław Sarul

Polska polityka gospodarcza po akcesji do Unii Europejskiej – wspieranie czy wypieranie innowacyjności?

Łukasz Kida

Tworzenie spółek kapitałowych oraz konsorcjów szansą na wzmocnienie pozycji polskich instytutów badawczych

Robert Ciborowski

Źródła konwergencji technologicznej w regionach słabo rozwiniętych (na przykładzie województwa podlaskiego)

Część III. Nowe trendy we współpracy gospodarczej z zagranicą

Jan Jakub Michałek

Nowy nurt w teorii handlu międzynarodowego i jego znaczenie dla analizy skutków integracji walutowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Edward Molendowski

Handel zagraniczny Polski w okresie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego – zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej na jednolitym rynku europejskim

Jerzy Grabowiecki, Henryk Wnorowski

Wymiana handlowa z zagranicą – potencjalny czy rzeczywisty czynnik rozwoju regionów peryferyjnych

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich

Magdalena Stawicka

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przykładem aktywności polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych – próba oceny lat 2000–2012

Anna Wróbel

Multilateralizm i bilateralizm w polityce handlowej: wnioski dla Polski

Marta Wajda-Lichy

Ożywienie wymiany handlowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie finansowym 2008–2009

Stanisław M. Szukalski

Polska na rynku offshoringu usług biznesowych

Danuta Rucińska

Strategiczne aspekty kształtowania polskiego rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL)

Bartosz Deszczyński

Globalne strategie zarządzania relacjami z klientami

Streszczenia

Summaries

Noty o autorach

Rada programowa IX kongresu ekonomistów polskich

Wybrane tytuły wydawnicze polskiego towarzystwa ekonomicznego

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »