Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki. Tom 23 - Michał Pronobis

Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki. Tom 23

Michał Pronobis

47,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-445-1
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 199
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
47,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Kilka lat po największym od dekad kryzysie gospodarczym na świecie, jakże aktualne pozostaje pytanie o optymalną politykę ekonomiczną rządów i ban­ków centralnych. Jej celem powinny być: wzrost gospodarczy, zapewnienie wysokiego poziomu życia obywatelom, równowaga makroekonomiczna i stabilność finansowa. Mimo postępów w rozwoju badań naukowych rzeczywistość cały czas weryfikuje teorię ekonomii, zmuszając do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób zagwarantowania dobrobytu ekonomicznego, możliwości unikania gwałtownych kryzysów, czy też wła­ściwą jakość polityki gospodarczej. Niektórym z tych ważnych dylematów starają się stawiać czoła autorzy niniejszej pracy zbiorowej.

Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki polityki gospodarczej, zwłaszcza jej optymalnego kształtu w okresie kryzysu. Uwaga autorów poświęcona została także wybranym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i ich koegzystencji z realną gospo­darką.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Polityka ekonomiczna

1. Polityka monetarna i fiskalna a cykle koniunkturalne w strefie euro - Jan Borowiec 11
1.1. Warunki cykliczne w strefie euro 12
1.2. Polityka monetarna 14
1.3. Polityka fiskalna 17
1.4. Polityka makroekonomiczna 20
Summary 22
Bibliografia 23

2. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w USA i w Unii Europejskiej. Analiza porównawcza - Dariusz Graj 25
2.1. Ogólne cele polityki makroekonomicznej 25
2.2. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w ujęciu amerykańskim 26
2.3. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w ujęciu europejskim 32
2.4. Analiza porównawcza i podsumowanie 39
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Model polityki stabilizacyjno-monetarnej Europejskiego Banku Centralnego w fazie kryzysu w 2011 roku - Tadeusz Miruszew­ski 43
3.1. Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w warunkach kryzysu a bezpośredni cel inflacyjny 44
3.2. Kryzys płynności i kryzys zadłużenia - wyzwania dla polityki monetarnej i stabilizacyjnej Europejskiego Banku Centralnego 49
Streszczenie/Summary 54
Bibliografia 55

4. Integracja rynków finansowych Polski i strefy euro a wzrost gospodarczy w Polsce - Krzysztof Biegun 57
4.1. Wpływ integracji finansowej na wzrost gospodarczy - zagadnienia teoretyczne 58
4.2. Integracja rynków finansowych Polski i strefy euro 61
4.3. Potencjalny wpływ procesu integracji ze strefą euro na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce 65
4.3.1. Ograniczenie kosztów transakcyjnych 65
4.3.2. Ograniczenie ryzyka kursowego 68
4.3.3. Integracja ze strefą euro a inwestycje zagraniczne i handel międzynarodowy 69
4.4. Integracja rynków finansowych a synchronizacja cykli koniunkturalnych 73
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

5. Perspektywy rozwoju rynku konsumentów w Chinach w świetle globalizacji - Marcin Jałowiecki 77
5.1. Perspektywy rozwoju chińskich 78
5.2. Zmiany demograficzne 79
5.3. Nowe wzorce wydatków 82
5.4. Implikacje dla firm 85
Streszczenie/Summary 87
Bibliografia 88

6. Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych - Krystyna Kie­tlińska 89
6.1. Pojęcie i zakres CSR 90
6.2. Rozwój CSR w Polsce 92
6.3. Działania biznesu na rzecz CSR 93
6.4. Rola organizacji społecznych w rozwoju CSR 98
Streszczenie/Summary 102
Bibliografia 103

Część II
Kryzys finansowy i gospodarczy

7. Kryzys finansowy a kryzys sfery realnej gospodarki w świetle ostatniego światowego kryzysu gospodarczego (2007-2011) - ekspo­zycja problemu - Marian Noga, Beniamin Noga 107
7.1. Co to jest kryzys finansowy w gospodarce? 108
7.2. Współczesny cykl koniunkturalny a potencjalny PKB 111
7.3. Kryzys finansowy a sfera realna gospodarki. Mechanizm przekształcenia kryzysu finansowego w kryzys gospodarczy 116
Streszczenie/Summary 121
Bibliografia 122

8. Dyscyplina rynkowa w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego - Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki 123
8.1. Znaczenie dyscypliny rynkowej w ograniczaniu wielkości zadłużenia jednostek władzy terytorialnej 124
8.2. Metodologia badania 129
8.3. Wyniki badania i ich interpretacja 133
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

9. Podatek Tobina w nowej odsłonie. Skuteczne remedium na kryzysy finansowe? - Małgorzata Magdalena Hybka 139
9.1. Geneza i ewolucja koncepcji podatku Tobina 140
9.2. Podatek Tobina a pozostałe podatki od transakcji finansowych 142
9.3. Wpływ podatku Tobina na zmienność kursów walutowych 144
9.4. Potencjał fiskalny podatku Tobina 146
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 150

Część III
Rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki

10. Wpływ ocen agencji ratingowych na koszt obsługi długu publicznego - Adam Hetmańczuk, Tomasz Kopyściański 155
10.1. Zasady funkcjonowania agencji ratingowych 156
10.2. Porównanie ocen ratingowych z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych państw Unii Europejskiej 160
Streszczenie/Summary 169
Bibliografia 169

11. Ewolucja wielkości, struktury i wykorzystania oficjalnych rezerw walutowych na świecie - Eugeniusz Gostomski 171
11.1. Istota i funkcje oficjalnych rezerw walutowych 171
11.2. Wzrost światowych rezerw walutowych w ostatniej dekadzie 173
11.3. Tendencje zmian w strukturze rezerw walutowych na świecie 175
11.4. Nowe strategie zarządzania rezerwami walutowymi 178
Streszczenie/Summary 181
Bibliografia 182

12. Czy WIBOR jest najlepszym benchmarkiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego? Próba oceny - Paweł Żukowski 183
12.1. Nazwa, definicja i historia WIBOR-u 184
12.2. Charakterystyka konstrukcji i procedura obliczania WIBOR-u 185
12.3. Uczestnicy fixingu i „rynku fixingowego" 187
12.4. Wysokość WIBOR-u w okresie od 2 stycznia 2007 do 29 czerwca 2012 roku 189
12.5. Zmienność WIBOR-u w okresie od 2 stycznia 2007 do 29 czerwca 2012 roku 190
12.6. WIBOR a stopy NBP w analizowanym okresie 191
12.7. WIBOR O/N a stawka Polonia w analizowanym okresie 192
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 197

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »