Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne - Wojciech Grabowski

Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Wojciech Grabowski

21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-396-7
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 219
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W monografii pt. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne prezentowane są wyniki badań dotyczące sytuacji na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, powiązań między analizowanymi rynkami oraz ich odporności na szoki zewnętrzne. Zbadano wpływ zarówno krótko-, jak i długookresowych czynników na wartości indeksów WIG, BUX, PX oraz stopy zwrotu. Zidentyfikowano okresy łącznych załamań na rynkach kapitałowych oraz badany jest mechanizm transmisji szoków i zmienności. Wykorzystywano szeroki wachlarz metod ekonometrycznych, obejmujący m.in. jedno- i wielorównaniowe modele klasy GARCH, analizę transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza, modele zmiennych jakościowych oraz modele regresji kwantylowej.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Sytuacja na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–2020 11

1.1. Indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej 11

1.2. Zewnętrzne otoczenie rynków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 15

1.3. Kształtowanie się indeksów giełdowych WIG, PX oraz BUX w okresie od początku 1995 do maja 2020 roku 18

1.4. Zachowanie stóp zwrotu z indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 22

1.5. Historyczna zmienność na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–2020 24

1.6. Prognozowanie stóp zwrotu na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier za pomocą modeli AR(p)-GARCH(1,1) 28

1.7. Identyfikacja okresów zmiany strukturalnej wariancji na analizowanych rynkach kapitałowych w latach 1995–2020 30

1.8. Własności stóp zwrotu z indeksów giełdowych w wybranych podokresach 33

1.9. Podsumowanie 40

Rozdział 2. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami walutowymi tych krajów 41

2.1. Teoria dotycząca powiązań między rynkiem giełdowym a walutowym w krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego 41

2.2. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu WIG oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/PLN 47

2.3. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu PX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/CZK 52

2.4. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu BUX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/HUF 54

2.5. Zastosowanie modelu Bahmani-Oskooee i Sahy do analizy krótko- i długookresowych zależności między rynkiem giełdowym a walutowym w Polsce, Czechach i na Węgrzech 57

2.6. Analiza zależności między zmiennością na rynku walutowym a zmiennością rynku giełdowego z wykorzystaniem modelu C-GARCH 62

2.7. Podsumowanie 65

Rozdział 3. Współzależność między rynkami giełdowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych 69

3.1. Powiązania między rynkami giełdowymi w okresach stabilnych i niestabilnych 69

3.2. Wyniki dotychczasowych badań poświęconych efektowi zarażania w Europie Środkowo-Wschodniej 71

3.3. Identyfikacja okresów łącznych spadków na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech na podstawie danych miesięcznych oraz dziennych 73

3.4. Identyfikacja czynników wpływających na pojawienie się łącznych spadków na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier 87

3.5. Identyfikacja okresów łącznych ekstremalnych spadków. Wykorzystanie metod regresji kwantylowej 92

3.6. Zastosowanie kopuli do analizy zależności między stopami zwrotu z indeksów giełdowych w ogonie rozkładu 106

3.7. Badanie powiązań między rynkami na podstawie analizy odtrendowanych współczynników korelacji 112

3.8. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych. Analiza transmisji zmienności 115

3.9. Wpływ odczytów makroekonomicznych, newsów politycznych oraz działań pomocowych banków centralnych na stopy zwrotu oraz zmienność na rynkach giełdowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej 126

3.10. Analiza rynków giełdowych Polski, Czech i Węgier pod kątem kontrybucji do ryzyka systemowego 149

3.11. Podsumowanie 160

Rozdział 4. Zależność między poziomami indeksów giełdowych a kategoriami makroekonomicznymi dla Polski, Czech i Węgier. Czy hipoteza „za dużo finansów” jest prawdziwa? 161

4.1. Czynniki makroekonomiczne determinujące poziom indeksów giełdowych 161

4.2. Wyniki badania empirycznego poświęconego wpływowi poszczególnych kategorii ekonomicznych na wartości indeksów giełdowych 163

4.3. Przesłanki teoretyczne wskazujące na istnienie zależności między rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym 167

4.4. Wyniki badania empirycznego mającego na celu weryfikację hipotezy „too much finance” dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej 171

4.5. Podsumowanie 184

Zakończenie 187

Bibliografia 189

Spis rysunków 209

Spis tabel 213

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »