Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze - Monika Brzostowska

Podatki w grupie kapitałowej. Obowiązki sprawozdawcze

Monika Brzostowska

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-796-6
Data wydania 19 maja 2023
Język: Polski
Liczba stron: 335
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 336
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Weź udział w szkoleniu online 31 maja godz. 14.30. Link do zapisu znajdziesz w potwierdzeniu zamówienia.

Publikacja omawia problemy związane z obowiązkami i ryzykami podatkowymi podmiotów działających w ramach grup kapitałowych, w szczególności z raportowaniem oraz identyfikacją przesłanek obligujących do powstania obowiązków podatkowych dla tych grup. Autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na matrycę transakcji kontrolowanych, korektę i kompensatę cen transferowych jako narzędzia urynkowienia transakcji grupowych.

W opracowaniu przedstawiono ponadto:
– reguły opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem a spółką matką;
– zasady funkcjonowania tzw. grupy VAT;
– zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w kontekście zmian regulacyjnych wynikających z tzw. Polskiego Ładu;
– ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych;
– raportowanie schematów podatkowych (MDR);
– odpowiedzialność podatkową, karną i karną skarbową członków zarządu spółek kapitałowych;
– nowe prawo holdingowe.

Książka pozwoli czytelnikowi na weryfikację obowiązków sprawozdawczości podatkowej z zakresu rozliczeń grupowych, tj. dokonywanych pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane.

Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, ekonomistów, pracowników działów księgowych, finansowych, controllingu, biegłych rewidentów i audytorów. Zainteresuje adwokatów, radców prawnych oraz sędziów.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Część I
OBOWIĄZKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z PERSPEKTYWY PODATNIKA
Rozdział I
Grupy VAT jako rozwiązanie interesujące dla grup kapitałowych 19
1. Wprowadzenie 19
2. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE 20
3. Kto może wchodzić w skład grupy VAT – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości a stanowisko Komisji Europejskiej 24
4. Podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT 28
5. Zasady opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem z spółką matką w świetle wyroku TS w sprawie Scandia America Corp. (USA), filial Sverige i nowych przepisów obowiązujących w Polsce 30
6. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik proporcji 32
7. Grupa VAT a tzw. biała lista 38
8. Rola przedstawiciela grupy 41
9. Rejestracja grupy VAT 42
10. Zasady fakturowania przez członków grupy VAT 43
11. Zasady korygowania deklaracji przez grupę VAT 50
12. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec grupy VAT 53
Bibliografia 55
Rozdział II
Miejsce opodatkowania VAT – w drodze do celu? 57
1. Wprowadzenie 57
2. Zasada terytorialności VAT 58
2.1. Koncepcja podatku u źródła 58
2.2. Zasada terytorialności 60
2.3. Konsumpcyjny charakter VAT 62
3. Miejsce opodatkowania transakcji 63
3.1. Podatnik, czyli kto? 64
3.2. Dostawa towarów 66
3.3. Miejsce opodatkowania świadczenia usług 76
3.3.1. Usługi związane z nieruchomościami 83
3.3.2. Miejsce opodatkowania usług transportu 86
3.3.3. Miejsce opodatkowania usług elektronicznych na rzecz konsumentów 87
4. „Faza przejściowa” modelu przejściowego – kierunek: rewolucja 88
Bibliografia 93
Rozdział III
Podatek u źródła w podmiotach powiązanych 95
1. Wprowadzenie (Anna Karczewska) 95
2. Kryterium powiązań w rozliczeniach podatku u źródła (Michał Mika) 96
2.1. Definicja podmiotów powiązanych 96
2.2. Podmioty powiązane (art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.) 96
2.3. Powiązania kapitałowe (art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 i 4c u.p.d.o.p.) 99
2.3.1. Powiązania kapitałowe bezpośrednie jednostronne 100
2.3.2. Powiązania kapitałowe bezpośrednie – dwustronne oraz trójstronne 101
2.4. Przedsiębiorstwa powiązane (w rozumieniu przepisów Konwencji modelowej OECD) 102
2.4.1. Powiązania kapitałowe bezpośrednie 102
2.4.2. Szczególne powiązania pomiędzy stronami 103
2.4.3. Rynkowość wynagrodzenia 103
2.4.4. Kapitał spółki uprawniający do skorzystania ze zwolnienia krajowego – art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. 105
2.4.5. Kapitał spółki uprawniający do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania – art. 10 UPO 105
3. Zryczałtowany podatek dochodowy a należyta staranność w grupach kapitałowych (Anna Karczewska) 106
Bibliografia 121
Rozdział IV
Schematy podatkowe w grupach kapitałowych 123
1. Wprowadzenie 123
2. Grupa kapitałowa w świetle polskich regulacji MDR 128
3. Schemat podatkowy 130
3.1. Rodzaje schematów 131
3.2. Schemat transgraniczny 132
3.3. Schemat krajowy 133
3.4. Uzgodnienie 133
3.5. Cechy rozpoznawcze 134
3.5.1. Szczególne cechy rozpoznawcze 134
3.5.2. Inne szczególne cechy rozpoznawcze 140
3.5.3. Ogólne cechy rozpoznawcze 142
3.6. Podsumowanie 150
4. Charakterystyka stron schematów podatkowych 151
4.1. Promotor 151
4.2. Korzystający 152
4.2.1. Korzystający w schematach podatkowych 153
4.2.2. Kryterium kwalifikowanego korzystającego 153
4.3. Wspomagający 154
4.4. Rola i relacje podmiotów w ramach schematów podatkowych – przykłady 156
5. Obowiązki podmiotów zobowiązanych do raportowania 158
5.1. Procedura raportowania 158
5.2. Procedura wewnętrzna 163
6. Obowiązki informacyjne w zakresie schematów podatkowych w grupach kapitałowych 165
6.1. Schematy krajowe 166
6.2. Schematy transgraniczne 167
7. Sankcje 168
7.1. Sankcje administracyjne 168
7.2. Sankcje karne skarbowe 169
8. Podsumowanie 170
Bibliografia 171
Rozdział V
Ceny transferowe 173
1. Wprowadzenie 173
2. Cena transferowa 175
3. Matryca transakcji kontrolowanych 175
4. Limity transakcyjne 176
5. Analiza porównawcza 176
5.1. Rola analizy porównawczej 177
5.2. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej 177
5.3. Wybór okresu badawczego 178
5.4. Wybór kryterium geograficznego 178
5.5. Wybór strony badanej 179
5.6. Wybór kodu statystycznego 179
5.7. Wybór metody badawczej 179
5.8. Kryteria zawężające 180
5.9. Wybór wskaźnika transakcyjnego 181
5.10. Wyznaczenie przedziału rynkowego 184
6. Kompensata transakcji 185
6.1. Kompensata korzyści 186
6.2. Kompensata dochodu 192
6.3. Raportowanie kompensaty w informacji TPR-C 193
6.4. Kompensata a odpowiedzialność wynikająca z art. 11c u.p.d.o.p. 193
7. Raje podatkowe 194
8. Identyfikacja zdarzeń jako transakcji kontrolowanych 197
9. Korekta cen transferowych 204
10. Wybrane transakcje a obowiązek raportowania schematów podatkowych 208
11. Restrukturyzacja działalności 212
12. Dokumentacja podatkowa 217
12.1. Kluczowe elementy local file 217
12.2. Analiza funkcjonalna 229
12.3. Sposób kalkulacji cen 235
Bibliografia 237
Rozdział VI
Podatkowa, karna i karnoskarbowa odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych 239
1. Wprowadzenie 239
2. Odpowiedzialność podatkowa 240
2.1. Uwagi ogólne 240
2.2. Zakres odpowiedzialności 243
2.3. Powstanie odpowiedzialności 245
3. Odpowiedzialność karna i karna skarbowa 246
3.1. Zasada winy 247
3.2. Najczęściej stawiane zarzuty karnoskarbowe 248
3.3. Sposoby zakończenia postępowania 250
3.4. Czynny żal 252
4. Grupa spółek 253
5. Grupa VAT 255
Bibliografia 257
Rozdział VII
Nowe prawo holdingowe a podatki 259
1. Wprowadzenie 259
2. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 2022 r. w zakresie prawa holdingowego 260
3. Holding a podatki. Uwagi wstępne 264
4. Holding jako odrębny podatnik. Podatkowe grupy kapitałowe 268
5. Szczególny reżim opodatkowania spółki holdingowej 270
6. Grupa spółek a ceny transferowe 270
7. Grupa spółek a koszty uzyskania przychodów 273
8. Strategia podatkowa a strategia grupy spółek 276
9. Wpływ wiążącego polecenia na określenie miejsca zarządu osoby prawnej jako łącznika podatkowego 277
Bibliografia 284
Część II
GRUPA KAPITAŁOWA JAKO PŁATNIK
Rozdział I
Ulgi w CIT i zwolnienia podatkowe z punktu widzenia płatnika 287
1. Wprowadzenie 287
2. Ulga na prototyp 288
3. Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (sponsoringowa) (CIT) 290
4. Ulga na zabytki (PIT) 293
5. Ulga na terminale płatnicze (CIT) 296
6. Ulga prowzrostowa (CIT) 300
7. Zwolnienie dla seniora 302
8. Zwolnienie 4+ 304
9. Zwolnienie na powrót 306
10. Podsumowanie 308
Rozdział II
Zmiany istotne dla grup kapitałowych w ramach pakietu Polski Ład 1.0 oraz 2.0 309
1. Wprowadzenie 309
2. Obowiązki płatnika w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 310
2.1. Składki zdrowotne 310
2.2. Zmiana skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek 312
2.3. Rozliczenie samotnych rodziców 314
2.4. Rozliczenie łączne małżonków 319
2.5. Ulga dla klasy średniej 320
2.6. Podział kwoty zmniejszającej podatek na kilku płatników 323
3. Amortyzacja lokali i budynków mieszkalnych 324
4. Struktura składek dla członków zarządu 327
Autorzy 331

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »