Podatki 2021 z komentarzem Crido - Roman Namysłowski

Podatki 2021 z komentarzem Crido

Roman Namysłowski

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-881-5
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 951
Rozmiar pliku: 11,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Podatki 2021 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku, wydawany już od 2015 roku, kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z Crido(Link do innej strony).

Publikacja zawiera:

Niemal 50 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego – ustaw oraz rozporządzeń, m.in.:

 • Ordynacja podatkowa
 • PIT i CIT
 • VAT i Akcyza
 • Podatek od spadków i darowizn i PCC
 • Podatki i opłaty lokalne
 • KAS i KKS
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Procedury MAP i APA
 • „Tarcze Antykryzysowe” – praktyczne mapowanie wybranych instrumentów wsparcia i regulacji antykryzysowych

oraz przygotowane przez ekspertów Crido(Link do innej strony) tabele i schematy, dotyczące m.in.:

 • podatku u źródła oraz klauzuli nieruchomościowej w umowach o UPO,
 • obowiązków w zakresie cen transferowych,
 • terminów przedawnień zobowiązań podatkowych,
 • ulgi abolicyjnej oraz porównania wysokości podatku przy różnych formach opodatkowania przychodów,
 • ewidencji sprzedaży i zakupu.

Podatki 2021 z komentarzem Crido, to publikacja, która ułatwia codzienną pracę osób odpowiadających za kwestie podatkowe w organizacjach.

Komentarze eksperckie do wybranych ustaw opracowane zostały przez najlepszych doradców podatkowych w Polsce, m.in.:

Wszyscy eksperci, podsumowujący i komentujący nowe przepisy podatkowe w opracowaniu, są także autorami komentarzy na podatkowym blogu, na którym stale publikowane są materiały dotyczące tematyki podatkowej – od zmian, interpretacji i wyroków, przez komentarze dotyczące prac legislacyjnych oraz konkretne stany faktyczne, w jakich znajdują się podatnicy, aż po trendy w podatkach. Wszystkie wpisy dostępne są na blogu pod linkiem: https://crido.pl/podatki-w-biznesie/blog/(Link do innej strony). Eksperci Crido systematycznie dzielą się swoją wiedzą również podczas wystąpień na wydarzeniach zewnętrznych oraz własnych, informacje o których znaleźć można na stronie firmy w zakładce wydarzenia(Link do innej strony).

Spis treści

1. ORDYNACJA PODATKOWA 9
• Stabilność w niespokojnych czasach? 10
• Przedawnienie zobowiązań podatkowych 11
Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) 13
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373) 111
Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2371) 113
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2018 r. poz. 562) 117
2. EWIDENCJA I IDENTYFIKACJA PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW 127
Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników (Dz.U. z 2020 r. poz. 170) 129
3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 135
• Partyzantka legislacyjna 136
• Podatek u źródła oraz klauzula nieruchomościowa w umowach o UPO 137
• Raportowanie cen transferowych będzie wyzwaniem za lata dotknięte pandemią COVID-19 140
• Obowiązki w zakresie cen transferowych 141
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406) 143
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600) 237
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491) 237
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2479) 240
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2487) 242
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2474) 254
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545) 255
Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę
Unii Europejskiej (M.P. poz. 925) 256
4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 257
• Niektórzy zapłacą mniej, niektórzy więcej 258
• Ulga abolicyjna 259
• Porównanie wysokości podatku przy różnych formach opodatkowania przychodów – stawki dla 2021 roku 259
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426) 261
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599) 363
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2502) 363
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2509) 366
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2515) 368
Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2499) 380
Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2541) 381
Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905) 383
5. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 421
• Nie ma wypoczynku dla podatników VAT 422
• Ewidencja sprzedaży 423
• Ewidencja zakupu 425
Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) 427
Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 77, s. 1) 525
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988) 549
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2020 r. poz. 1983) 555
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.03.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz. 527) 562
Rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) 566
Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.11.2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. poz. 1624) 567
Rozporządzenie Ministra Finansów z 9.12.2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. poz. 1860) 568
Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1803) 576
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) 577
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519) 594
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.05.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 965) 598
Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. poz. 1059) 599
6. PODATEK AKCYZOWY 601
Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722) 603
7. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 701
Ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r. poz. 1813) 703
8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 709
Ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815) 711
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. poz. 1999) 717
9. PODATKI I OPŁATY LOKALNE 725
• Nie ustają spory o podatek od nieruchomości – co nas czeka w 2021 r.? 726
Ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) 727
10. KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA 739
Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505) 741
Ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948) (wyciąg) 803
11. KODEKS KARNY SKARBOWY 815
Ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19) 817
12. EGZEKUCJA 849
Ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427) 851
13. PROCEDURY MAP I APA 915
Ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200) 917
Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
(Dz.U. poz. 2502) 938
14. „TARCZE ANTYKRYZYSOWE” – PRAKTYCZNE MAPOWANIE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA I REGULACJI ANTYKRYZYSOWYCH 943
• Zwycięstwo tabelki nad chaosem, czyli podatkowa Matryca Wszystkich Tarcz 944
• „Tarcze Antykryzysowe” – praktyczne mapowanie wybranych regulacji antykryzysowych w zakresie podatków 945

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »