Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce - Barbara Borusiak

Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce

Barbara Borusiak

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-434-5
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 376
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zgromadzony w prezentowanej publikacji materiał ma duży aspekt aplikacyjny. Zawarte w nim analizy dają Czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej.


„Monografia jest niezwykle interesującym opracowaniem Autorów - doktorantów skłonnych do zadawania pytań naukowych, formułowania ciekawych hipotez różnych dziedzin ekonomii. Powoduje to, że może ona - i powinna - być przedmiotem zainteresowania studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej..."
z recenzji dr. hab. Bazylego Czyżewskiego, prof. nadzw. UEP

Spis treści

 

Wstęp 13

CZĘŚĆ I

PRZESTRZENNE ASPEKTY ROZWOJU LOKALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO

Rozdział 1

Ekonomia złożoności – w poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii – Marta Mazurowska 17

Streszczenie 17

1.1. Krytyka ekonomii głownego nurtu 18

1.2. Ekonomia behawioralna jako odpowiedź na krytykę ekonomii głównego nurtu 20

1.3. Istota i założenia ekonomii złożoności 23

Summary 26

Bibliografia 27

Rozdział 2

Realizacja koncepcji smart city w wybranych miastach europejskich – Marta Jankowska 29

Streszczenie 29

2.1. Liderzy inteligentnych miast w Europie – studium przypadków 32

2.2. Oszczędny Amsterdam 33

2.3. Profesjonalnie zarządzana Barcelona 35

2.4. Ekologiczna Kopenhaga 37

2.5. Przedsiębiorczy Londyn 38

2.6. Przyjazny Paryż 40

2.7. Zrównoważony Sztokholm 40

2.8. Wysokiej jakości Wiedeń 42

Summary 44

Bibliografia 44

Rozdział 3

Zrównoważony rozwój turystyki a rozwój lokalny – na podstawie European Tourism Indicator System Toolkit – Anna Królikowska-Tomczak 47

Streszczenie 47

3.1. Współczesna turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego 48

3.2. Rozwój turystyki jako cel strategiczny rozwoju 53

3.3. Wdrażanie i monitorowanie zrównoważonego rozwoju turystyki

a korzyści dla rozwoju lokalnego na poziomie European Tourism Indicator System Toolkit 55

3.4. Etapy i zasady wdrażania European Tourism Indicators System Toolkit 60

3.5. Możliwości wdrożeniowe systemu zrównoważonego zarządzania turystyką w Wielkopolsce i budowanie przewagi konkurencyjnej regionu 62

Summary 64

Bibliografia 65

Rozdział 4

Integracja środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów cyklu życia na przykładzie zrównoważonego budownictwa – Katarzyna Joachimiak-Lechman 67

Streszczenie 67

4.1. Założenia badawcze 69

4.1.1. Jednostka funkcjonalna oraz granice systemu 69

4.1.2. Inwentaryzacja danych 70

4.1.3. Metodyka badawcza – generalne informacje 71

4.2. Wyniki – ocena oddziaływań środowiskowych oraz kosztów cyklu życia 71

Summary 74

Bibliografia 75

Rozdział 5

Wpływ transportu lotniczego na środowisko – Sylwia Andrzejewska, Kamila Kamyszek 77

Streszczenie 77

5.1. Port lotniczy Poznań-Ławica 79

5.2. Obszar ograniczonego użytkowania 80

5.3. Hałas 81

5.4. Wymagania w stosunku do wysokości przeszkód 83

5.5. Zanieczyszczenia 85

5.6. Wpływ transportu lotniczego na zwierzęta 86

Bibliografia 88

Rozdział 6

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym – Katarzyna Piechota 89

Streszczenie 89

6.1. Sektor energetyczny 91

6.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 95

6.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym na świecie 97

6.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym w Polsce 102

Summary 103

Bibliografia 104

Rozdział 7

Charakterystyka organizacji wspierających efektywność energetyczną w rolnictwie – Julia Gościańska-Łowińska 105

Streszczenie 105

7.1. Cel i zakres badania 107

7.2. Założenia metodyczne 108

7.3. Wyniki i analiza 110

Summary 114

Bibliografia 115

Rozdział 8

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wobec wspólnych problemów i wyzwań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie objętym danym programem – Ludmiła Nikitina 117

Streszczenie 117

Summary 135

Bibliografia 136

Rozdział 9

Wybrane elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jako odpowiedź na główne wyzwania regionalnej polityki społecznej – Wojciech Goleński 137

Streszczenie 137

9.1. Strategia i zarządzanie strategiczne jako podstawy rozwoju regionalnego 139

9.2. Główne wyzwania polityki społecznej województwa opolskiego 141

9.3. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku wobec głównych wyzwań społecznych regionu 143

9.4. Hierarchia planowania strategicznego w województwie opolskim a problemy regionalnej polityki społecznej 145

Summary 148

Bibliografia 149

CZĘŚĆ II

EKONOMICZNO-FINANSOWE ASPEKTY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozdział 10

Finansowanie działalności innowacyjnej w Polskiej gospodarce – Anna Przewoźna-Skowrońska, Aleksandra Dewicka 153

Streszczenie 153

10.1. Działalność innowacyjna 154

10.2. Źródła finansowania działalności innowacyjnej 155

10.3. Nakłady na działalność innowacyjną 159

Summary 168

Bibliografia 168

Rozdział 11

Finansowanie bieżącej działalności MŚP kredytem bankowym w Polsce – Karolina Wójcicka 169

Streszczenie 169

11.1. Syntetyczna analiza źródeł finansowania MŚP 170

11.2. Charakterystyka kredytów finansujących działalność obrotową MŚP 172

11.3. Udział kredytów obrotowych w finansowaniu MŚP 175

11.4. Dostępność kredytów obrotowych dla MŚP w Polsce 178

Summary 183

Bibliografia 184

Rozdział 12

Instytucje parabankowe w Polsce – jakie niosą zagrożenia? – Sandra Rataj 185

Streszczenie 185

12.1. Definicja i uregulowania prawne dotyczące instytucji parabankowych 187

12.2. Jakie zagrożenia wiążą się z funkcjonowaniem instytucji parabankowych i z czego one wynikają? 187

12.3. Korzyści wynikające z funkcjonowania instytucji parabankowych 190

Summary 191

Bibliografia 192

Rozdział 13

Bariery w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych – Danuta Łapacz 193

Streszczenie 193

13.1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w afiliacji do PKB 194

13.2. Partycypacja małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych 196

13.3. Analiza barier wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych 197

13.3.1. Obciążenie administracyjne 198

13.3.2. Pozyskanie zamówień publicznych w ramach konsorcjum 198

13.3.3. Korzystanie z usług podwykonawców 199

13.3.4. Treść opisu przedmiotu zamówienia 199

13.3.5. Warunki podmiotowe w postępowaniach – atesty, certyfikaty, zaświadczenia 201

13.3.6. Wysokość kwoty wadium 201

13.3.7. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 202

13.3.8. Warunki umowy w zamówieniach publicznych 203

13.3.9. Wynagrodzenie dla wykonawcy 204

13.3.10. Stosowanie środków ochrony prawnej 205

Summary 206

Bibliografia 207

Rozdział 14

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – Lidia Węsierska-Chyc 209

Streszczenie 209

14.1. Rozwiązania w UE i w Polsce 210

14.2. SOZP w Polsce 212

14.3. Poziom społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w latach 2010-2012 214

14.4. Przyczyny niskiego poziomu SOZP w Polsce 216

14.5. Przyszłość 218

Summary 221

Bibliografia 222

Rozdział 15

Determinanty rozwoju rachunkowości rolniczej – Zofia Wierzbińska 223

Streszczenie 223

15.1. Pojęcie przedsiębiorstw rolnych 224

15.2. Przesłanki wzrostu znaczenia rachunkowości rolniczej 226

15.3. Wpływ specyfiki działalności rolniczej na rachunkowość rolniczą 231

Summary 235

Bibliografia 235

Rozdział 16

Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości – Dawid Obrzeżgiewicz 237

Streszczenie 237

16.1. Współczesne uwarunkowania mające wpływ na specyfikę działalności rolnej 239

16.2. Ryzyko jako nieodłączny element prowadzenia działalności rolnej 242

16.3. Aktywa biologiczne jako podstawowy składnik majątku gospodarstwa rolnego 243

16.4. Identyfikacja ryzyka prowadzenia działalności rolnej 246

Summary 251

Bibliografia 251

Rozdział 17

Determinanty wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – Marcin Piasecki 253

Streszczenie 253

17.1. Hipotezy badawcze 255

17.2. Grupa badawcza 256

17.3. Wyznaczenie zmiennych 258

17.4. Test Manna-Whitney’a 260

17.5. Test wielowymiarowy – model regresji probitowej 261

Summary 266

Bibliografia 267

Rozdział 18

Strategie przepływów pieniężnych a problem optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie – Bartosz Orliński 269

Streszczenie 269

18.1. Strategie przepływów pieniężnych a cash management 270

18.2. Optymalizacja gotówki w przedsiębiorstwie 273

18.3. Relacja pomiędzy strategią przepływów pieniężnych a optymalnym poziomem gotówki w przedsiębiorstwie 278

Bibliografia 281

Rozdział 19

Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji – Włodzimierz Lewoniewski 283

Streszczenie 283

19.1. Zasada działania bitcoin i światowe tendencje rozwojowe 285

19.2. Aspekty prawne 286

19.2.1. Rosja 287

19.2.2. Białoruś 287

19.2.3. Ukraina 288

19.3. Przegląd innych systemów płatniczych i walut 289

19.4. Specyfika rynku e-pieniądza Białorusi, Ukrainy i Rosji 290

19.5. Możliwości rozwoju bitcoin w krajach Europy Wschodniej 291

Summary 293

Bibliografia 293

Rozdział 20

Wpływ ilościowego luzowania na poziom oprocentowania brytyjskich obligacji skarbowych w latach 2009-2010 – Anna Paulina Malinowska 297

Streszczenie 297

20.1. Przegląd literatury 298

20.2. Metodologia pomiaru 300

20.3. Wyniki badań 301

Summary 308

Bibliografia 308

CZĘŚĆ III

JAKOŚCIOWE ASPEKTY ROZWOJU PRODUKTÓW

Rozdział 21

Jakość majonezów niskotłuszczowych zagęszczonych skrobią oporną typu RS4 – Jacek Lewandowicz, Hanna Śmigielska, Joanna Le Thanh-Blicharz 313

Streszczenie 313

21.1. Materiał i metody 315

21.2. Wyniki i dyskusja 317

Summary 324

Bibliografia 325

Rozdział 22

Składniki żywności modulujące czynność układu immunologicznego – Ewelina Dymarska 327

Streszczenie 327

22.1. Oleje rybie – w profilaktyce i terapii 329

22.2. Terapeutyczne właściwości probiotyków 330

22.3. Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach i glonach 333

22.3.1. β glukany grzybów 333

22.3.2. Spirulina 334

22.4. Jeżówka 336

22.5. Rożne oblicza kawy 337

Summary 340

Bibliografia 340

Rozdział 23

Właściwości przeciwutleniające wodno-alkoholowych ekstraktów z rumianku – Barbara Kamczycka 343

Streszczenie 343

23.1. Rumianek pospolity 344

23.1.1. Występowanie rumianku 344

23.1.2. Uprawa i warunki rozwoju rumianku 344

23.1.3. Morfologia rumianku 345

23.1.4. Surowiec roślinny i jego pozyskiwanie 346

23.1.5. Działanie i zastosowanie 347

23.2. Substancje czynne w surowcach roślinnych 348

23.3. Sposoby przetwarzania surowców roślinnych 349

23.4. Spektrofotometryczne metody jakościowe i ilościowe 350

23.5. Cel badań 351

23.6. Oznaczenie zawartości flawonoidów 355

Summary 359

Bibliografia 360

Rozdział 24

Określenie poziomu zanieczyszczenia mikroflorą grzybową pasz przeznaczonych dla kurcząt brojlerów – Anna Ostrowska, Kinga Stuper-Szablewska, Juliusz Perkowski 361

Streszczenie 361

24.1. Grzyby występujące w materiale paszowym – charakterystyka 363

24.2. Materiał badany i metody badawcze 365

24.2.1. Materiał badany 365

24.2.2. Oznaczenie zawartości ergosterolu 365

24.2.3. Liczba pleśni i drożdży 365

24.2.4. Ocena jakościowa pleśni 365

24.4. Omówienie i dyskusja wyników 366

Summary 367

Bibliografia 368

Spis tabel 369

Spis rysunków 372

Spis wykresów i schematów 374

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »