Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej - Magdalena Małecka-Łyszczek

Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej

Magdalena Małecka-Łyszczek

101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-328-6
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 279
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka szczegółowo omawia sytuację osób niepełnosprawnych, bezdomnych i ubogich w systemie pomocy społecznej w Polsce, prezentując konkretne rodzaje wsparcia: m.in. zasiłki stałe, okresowe i celowe, usługi opiekuńcze, lecznicze i specjalistyczne, zapewnienie tymczasowego schronienia, mieszkania chronione, indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, kontrakty i spółdzielnie socjalne.

 

Autorzy krok po kroku wyjaśniają, kto i w jakich sytuacjach może ubiegać się o udzielenie konkretnej pomocy społecznej, jakie są należne świadczenia pieniężne i niepieniężne, do jakich podmiotów należy się zwrócić i jaka jest ich rola oraz jakie są warunki finansowania pomocy ze środków publicznych i prywatnych.

 

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników socjalnych, profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych oraz innych osób zajmujących się zawodowo pomocą społeczną.

Spis treści

Wykaz skrótów |str. 9

Wprowadzenie |str. 11

Rozdział I
Zwalczanie wykluczenia społecznego jako jeden z celów pomocy społecznej |str. 17
1. Pojęcie wykluczenia społecznego |str. 17
2. Sytuacje wskazujące na wykluczenie społeczne |str. 28
3. Aksjologia pomocy społecznej i pomocy osobom wykluczonym społecznie |str. 31

Rozdział II
Pomoc społeczna wobec wykluczenia osób ubogich |str. 45
1. Pojęcie ubóstwa i zróżnicowanie jego form |str. 45
2. Ubóstwo w ustawie o pomocy społecznej |str. 57
3. Świadczenia z pomocy społecznej dla osób ubogich |str. 70
3.1. Świadczenia pieniężne |str. 70
3.1.1. Zasiłek stały |str. 71
3.1.2. Zasiłek okresowy |str. 71
3.1.3. Zasiłek celowy |str. 73
3.1.4. Zasiłek celowy w celu realizacji kontraktu socjalnego |str. 73
3.1.5. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie |str. 74
3.2. Świadczenia niepieniężne |str. 75
3.3. Program „Posiłek w szkole i w domu” |str. 77
3.4. Udzielenie dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych |str. 79

Rozdział III
Pomoc społeczna wobec wykluczenia osób niepełnosprawnych |str. 82
1. Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej |str. 82
2. Osoby niepełnosprawne w ujęciu ustawy o pomocy społecznej |str. 89
3. Zasady udzielania pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym |str. 99
3.1. Zasada ochrony godności człowieka |str. 99
3.2. Zasada pomocniczości |str. 103
3.3. Zasady indywidualizacji i adekwatności świadczeń |str. 107
4. System świadczeń pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych |str. 110
4.1. Świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych . . . 110
4.1.1. Zasiłek stały |str. 116
4.1.2. Zasiłek okresowy |str. 117
4.1.3. Zasiłek celowy |str. 117
4.1.4. Specjalny zasiłek celowy |str. 118
4.2. Świadczenia niepieniężne dla osób niepełnosprawnych |str. 119
4.2.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |str. 119
4.2.2. Usługi opiekuńcze i bytowe w formie rodzinnego domu pomocy |str. 124
4.2.3. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek świadczone w ośrodku wsparcia |str. 127
4.2.4. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi |str. 128
4.2.5. Mieszkanie chronione |str. 130
4.2.6. Dom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych |str. 133
4.2.7. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym |str. 139
4.2.8. Pomoc na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki dla osoby niepełnosprawnej |str. 144
4.2.9. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia |str. 148
4.2.10. Poradnictwo specjalistyczne |str. 150
4.2.11. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym |str. 152

Rozdział IV
Bezdomność jako skrajny wyraz wykluczenia społecznego |str. 153
1. Osoby bezdomne w systemie pomocy społecznej |str. 153
2. Modele pomocy osobom bezdomnym |str. 159
3. Zapewnienie tymczasowego schronienia |str. 170
3.1. Ogrzewalnia |str. 174
3.2. Noclegownia |str. 176
3.3. Schronisko dla osób bezdomnych |str. 176
3.4. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi |str. 179
4. Zapewnienie niezbędnego ubrania |str. 180
5. Zapewnienie pożywienia |str. 181
6. Pomoc psychologiczna i prawna |str. 185
7. Inne celowe rodzaje pomocy z ustawy o pomocy społecznej |str. 187
7.1. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności |str. 187
7.2. Kontrakt socjalny |str. 191
8. Problematyka właściwości miejscowej w sprawach z zakresu bezdomności |str. 194

Rozdział V
Mechanizmy ekonomii społecznej jako innowacyjne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych |str. 198
1. Pojęcie ekonomii społecznej |str. 198
2. Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego |str. 200
3. Aktualny stan rozwoju ekonomii społecznej w Polsce |str. 204
4. Przykłady podmiotów ekonomii społecznej |str. 212
4.1. Spółdzielnie socjalne |str. 213
4.2. Podmioty reintegracyjne – CIS i KIS |str. 221
4.3. Warsztaty terapii zajęciowej |str. 231
4.4. Zakłady aktywności zawodowej |str. 238
4.5. Stowarzyszenia i fundacje jako podmioty ekonomii społecznej |str. 242

Wnioski |str. 255

Bibliografia |str. 259

Orzecznictwo |str. 271

Akty prawne |str. 275

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »