Ordynacja podatkowa. Komentarz - Agnieszka Olesińska

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Agnieszka Olesińska

314,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-511-6
Data wydania 26 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1705
Rozmiar pliku: 13,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1705
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
314,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. Autorzy przedstawili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

W 12. wydaniu komentarza przeanalizowano m.in. nowe przepisy w zakresie:
• uproszczonych obowiązków podatnika dotyczących raportowania,
• porozumień inwestycyjnych,
• zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur,
• przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych,
• rozszerzenia zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, przyznania tej spółce zdolności podziałowej oraz wprowadzenia podziału przez wyodrębnienie,
• dostosowania zakresu kompetencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i szefa Krajowej Administracji Skarbowej do procesu konsolidacji wiążących informacji,
• usprawnienia wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie prowadzonych rozliczeń z podatnikami.

W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.

Autorami opracowania są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej – wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla pracowników samorządowych organów podatkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Spis treści

Wykaz skrótów   33

Dział I

Przepisy ogólne   43

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]   43

Art. 1a. [Relacja pomiędzy Ordynacją podatkową a przepisami o ochronie danych osobowych]   47

Art. 2. [Zakres stosowania]   48

Art. 2a. [Zasada in dubio pro tributario]   56

Art. 3. [Słowniczek ustawowy]   59

Art. 3a. [Deklaracje w formie elektronicznej]   78

Art. 3b. [Treść deklaracji elektronicznej]   79

Art. 3c. (uchylony)   80

Art. 3d. [Składanie deklaracji elektronicznych samorządowym organom podatkowym]   80

Art. 3e–3f. (uchylone)   80

Art. 4. [Obowiązek podatkowy]   80

Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe]   84

Art. 6. [Podatek]   87

Art. 7. [Podatnik]   90

Art. 7a. [Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik i płatnik]   95

Art. 8. [Płatnik]   96

Art. 9. [Inkasent]   98

Art. 10. [Wybór formy opodatkowania]   100

Art. 11. [Rok podatkowy]   101

Art. 12. [Termin]   103

Dział II

Organy podatkowe i ich właściwość   109

Rozdział 1

Organy podatkowe   109

Art. 13. [Organy podatkowe]   109

Art. 13a. [Szczególne organy podatkowe]   113

Art. 14. [Nadzór Szefa KAS]   114

Rozdział 1a

Interpretacje przepisów prawa podatkowego   115

Art. 14a. [Interpretacje ogólne]   115

Art. 14b. [Interpretacje indywidualne]   126

Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej]   146

Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej]   151

Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej lub objaśnienia podatkowego]   153

Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia indywidualnej interpretacji podatkowej]   156

Art. 14f. [Opłata od interpretacji]   160

Art. 14g. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]   161

Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie]   163

Art. 14i. [Publikacja interpretacji]   164

Art. 14j. [Interpretacja indywidualna samorządowych organów podatkowych]   165

Art. 14k. [Ochrona wnioskodawcy]   166

Art. 14l. [Obowiązek zapłaty podatku]   171

Art. 14m. [Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku]   172

Art. 14n. [Odpowiednie stosowanie]   175

Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów]   179

Art. 14nb. [Warunki stosowania przepisów]   180

Art. 14o. [Interpretacja milcząca]   180

Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie]   182

Art. 14r. [Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej]   183

Art. 14s. [Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składany przez zamawiającego]   184

Rozdział 2

Właściwość organów podatkowych   185

Art. 15. [Obowiązek przestrzegania właściwości]   185

Art. 16. [Właściwość rzeczowa]   186

Art. 17. [Właściwość miejscowa]   190

Art. 17a. [Właściwość miejscowa w przypadku odpowiedzialności osób trzecich]   192

Art. 17b. [Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku przejęcia praw i obowiązków podatnika przez następcę prawnego]   192

Art. 18. [Zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego]   192

Art. 18a. [Zmiana właściwości po zakończeniu roku podatkowego]   194

Art. 18b. [Perpetuatio fori]   194

Art. 18c. [Wyznaczenie właściwego organu podatkowego w przypadku podejrzenia przestępstwa lub konieczności zabezpieczenia dowodów]   195

Art. 18ca. [Wyznaczenie organu podatkowego do przeprowadzenia kontroli]   197

Art. 18d. [Przekazanie sprawy organowi kontroli podatkowej]   197

Art. 19. [Spory o właściwość]   198

Art. 20. [Czynności organu podatkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu]   202

Dział IIA

(uchylony)   204

Dział IIB

Współdziałanie   205

Rozdział 1

Umowa o współdziałanie   205

Art. 20s. [Zawarcie umowy o współdziałanie]   205

Art. 20t. [Forma, treść i czas obowiązywania umowy o współdziałanie]   213

Art. 20u. [Obowiązki podatnika w ramach umowy o współdziałanie]   213

Art. 20v. [Czynności Szefa KAS w ramach umowy o współdziałanie]   215

Art. 20w. [Wyłączenie następstwa prawnego w przypadku umowy o współdziałanie]   218

Art. 20x. [Wypowiedzenie umowy o współdziałanie]   218

Art. 20y. [Czasowy zakaz zawarcia kolejnej umowy o współdziałanie]   219

Art. 20z. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego w następstwie rozwiązania umowy o współdziałanie]   220

Art. 20za. [Ewidencja podatników, z którymi zawarto umowy o współdziałanie]   220

Rozdział 2

Porozumienia podatkowe   220

Art. 20zb. [Zakres porozumienia podatkowego]   220

Art. 20zba. [Porozumienie podatkowe a porozumienie inwestycyjne]   223

Art. 20zc. [Przesłanki odmowy zawarcia porozumienia podatkowego; przepisy stosowane do porozumienia podatkowego]   223

Art. 20zd. [Opinie wydawane przed zawarciem porozumienia podatkowego]   225

Art. 20ze. [Wypowiedzenie porozumienia podatkowego]   226

Art. 20zf. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]   227

Rozdział 3

Audyt podatkowy   228

Art. 20zg. [Rodzaje i cele audytu podatkowego]   228

Art. 20zh. [Obowiązek przekazania dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu podatkowego]   229

Art. 20zi. [Opinie i zalecenia sporządzane z przeprowadzonego audytu podatkowego]   230

Art. 20zj. [Audyt wstępny]   231

Art. 20zk. [Audyt podatkowy w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych]   233

Art. 20zl. [Audyt podatkowy w zakresie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego]   233

Art. 20zm. [Skutki złożenia prawnie skutecznej deklaracji lub korekty deklaracji]   234

Art. 20zn. [Osoby wykonujące czynności w zakresie audytu podatkowego]   238

Art. 20zo. [Niezależny audyt funkcji podatkowej]   239

Art. 20zp. [Zakres niezależnego audytu funkcji podatkowej i raport z tego audytu]   240

Art. 20zq. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej o dowodach]   241

Rozdział 4

Przepisy wspólne   241

Art. 20zr. [Uzupełniające stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]   241

Dział IIC

Porozumienie inwestycyjne   243

Art. 20zs. [Zawarcie porozumienia inwestycyjnego]   243

Art. 20zt. [Zakres porozumienia inwestycyjnego]   247

Art. 20zu. [Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego]   250

Art. 20zv. [Opłata wstępna]   254

Art. 20zw. [Uzgodnienie zakresu i treści porozumienia inwestycyjnego]   254

Art. 20zx. [Okres obowiązywania i język sporządzenia porozumienia inwestycyjnego; związanie inwestora i organu porozumieniem inwestycyjnym]   255

Art. 20zy. [Opłata główna]   256

Art. 20zz. [Zmiana porozumienia inwestycyjnego]   257

Art. 20zza. [Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego]   258

Art. 20zzb. [Wygaśnięcie porozumienia inwestycyjnego]   260

Art. 20zzc. [Ewidencja inwestorów i porozumień inwestycyjnych]   262

Art. 20zzd. [Utrwalanie w postaci elektronicznej pism związanych z porozumieniem inwestycyjnym]   263

Art. 20zze. [Uzupełniające stosowanie innych przepisów]   263

Dział III

Zobowiązania podatkowe   266

Rozdział 1

Powstawanie zobowiązania podatkowego   266

Art. 21. [Sposoby powstania zobowiązania podatkowego]   266

Art. 21a. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania]   284

Art. 21b. [Decyzja określająca]   285

Art. 22. [Zaniechanie poboru podatku]   288

Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania]   294

Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek]   302

Art. 24. [Określenie wysokości straty]   303

Art. 24a–25. (uchylone)   307

Rozdział 2

Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta   308

Art. 26. [Zakres odpowiedzialności podatnika]   308

Art. 26a. [Ograniczenie odpowiedzialności podatnika]   310

Art. 27. (uchylony)   318

Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta]   318

Art. 29. [Zakres odpowiedzialności podatnika pozostającego w związku małżeńskim]   324

Art. 30. [Zakres odpowiedzialności płatnika i inkasenta]   329

Art. 31. [Osoby odpowiedzialne]   338

Art. 32. [Obowiązek przechowywania dokumentów]   340

Rozdział 3

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych   341

Art. 33. [Zabezpieczenie]   341

Art. 33a. [Wygaśnięcie zabezpieczenia]   348

Art. 33b. [Odpowiednie stosowanie do płatnika i inkasenta]   351

Art. 33c. [Odpowiednie stosowanie]   353

Art. 33d. [Formy zabezpieczenia]   353

Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel]   358

Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia]   358

Art. 33g. [Postanowienie o zabezpieczeniu]   359

Art. 34. [Hipoteka przymusowa]   360

Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej]   365

Art. 36–37. (uchylone)   369

Art. 38. [Wniosek o założenie księgi wieczystej]   369

Art. 38a. [Zaspokojenie z przedmiotu hipoteki przymusowej]   371

Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych]   372

Art. 40. (uchylony)   374

Art. 41. [Zastaw skarbowy]   374

Art. 42. [Spis rzeczy i praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego]   377

Art. 42a. (uchylony)   378

Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych]   378

Art. 44. [Podstawa wniosku o wpis do rejestru zastawów skarbowych]   380

Art. 45. [Moment powstania zastawu skarbowego. Kolejność wpisów do rejestru zastawów]   381

Art. 46. [Skuteczność zastawu skarbowego. Pierwszeństwo przed innym zastawem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu skarbowego]   383

Art. 46a. [Dokonanie wpisu zastawu skarbowego]   384

Art. 46b. [Wniosek o wpis. Rozpoznanie wniosku]   385

Art. 46c. [Wypisy i zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych]   386

Art. 46d. [Dostępność rejestru zastawów skarbowych w internecie]   388

Art. 46e. [Dostęp do rejestru zastawów skarbowych]   389

Art. 46f. [Delegacja ustawowa – struktura rejestru, formularze, opłaty]   389

Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego]   390

Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów]   392

Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego z rejestru zastawów]   393

Rozdział 4

Terminy płatności   394

Art. 47. [Termin płatności podatku]   394

Art. 48. [Odroczenie terminu]   397

Art. 49. [Nowy termin płatności]   401

Art. 50. [Przedłużenie terminu płatności]   404

Rozdział 5

Zaległość podatkowa   405

Art. 51. [Zaległość podatkowa]   405

Art. 52. [Należności traktowane na równi z zaległością]   409

Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenie płatników lub inkasentów]   412

Rozdział 6

Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna   413

Art. 53. [Odsetki za zwłokę]   413

Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek]   418

Art. 54. [Wyłączenie naliczania odsetek]   420

Art. 55. [Wpłata odsetek]   426

Art. 56. [Stawka odsetek]   427

Art. 56a. [Obniżona stawka odsetek za zwłokę]   428

Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę]   430

Art. 56ba. [Wyłączenie stosowania podwyższonej stawki odsetek]   433

Art. 56c. [Obniżenie lub podwyższenie stawek odsetek za zwłokę]   435

Art. 56d. [Ogłoszenie stawek odsetek za zwłokę]   435

Art. 57. [Opłata prolongacyjna]   436

Art. 58. [Zasady naliczania]   439

Rozdział 6a

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe   441

Art. 58a. [Podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego]   441

Art. 58b. [Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego]   445

Art. 58c. [Podwojenie lub potrojenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]   447

Art. 58d. [Obniżenie stawek dodatkowego zobowiązania podatkowego]   448

Art. 58e. [Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe]   449

Rozdział 7

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych   451

Art. 59. [Formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego]   451

Art. 60. [Termin dokonania i forma zapłaty podatku]   460

Art. 61. [Obowiązek zapłaty przelewem]   466

Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą]   470

Art. 61b. [Mikrorachunek podatkowy]   471

Art. 62. [Zaliczenie wpłat]   472

Art. 62a. [Odpowiednie stosowanie]   479

Art. 62b. [Zapłata podatku przez osoby inne niż podatnik]   479

Art. 63. [Zaokrąglanie podstawy opodatkowania]   482

Art. 64. [Potrącenie zobowiązań podatkowych]   484

Art. 65. [Potrącenie w przypadku podatków samorządowych]   489

Art. 66. [Przeniesienie własności lub praw majątkowych]   490

Art. 67. (uchylony)   493

Rozdział 7a

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych   494

Art. 67a. [Wniosek podatnika]   494

Art. 67b. [Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą]   505

Art. 67c. [Odpowiednie stosowanie]   511

Art. 67d. [Umorzenie zaległości podatkowej z urzędu]   512

Art. 67da. [Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej]   513

Art. 67e. [Właściwość w sprawie ulg]   514

Rozdział 8

Przedawnienie   514

Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji]   514

Art. 69. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji w przypadku niedopełnienia warunku uprawniającego do ulgi]   524

Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego]   526

Art. 70a. [Zawieszenie biegu przedawnienia]   550

Art. 70b. (uchylony)   553

Art. 70c. [Zawiadomienie o biegu terminu przedawnienia]   553

Art. 70d. [Uwzględnienie porozumienia w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania]   558

Art. 70e. [Zawieszenie biegu przedawnienia – cofnięcie skutków unikania opodatkowania]   559

Art. 71. [Odpowiednie stosowanie]   560

Rozdział 9

Nadpłata   560

Art. 72. [Nadpłata]   560

Art. 73. [Powstanie nadpłaty]   571

Art. 74. [Nadpłata powstała wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości]   574

Art. 74a. [Określenie nadpłaty przez organ]   581

Art. 75. [Wniosek o stwierdzenie nadpłaty]   584

Art. 76. [Zaliczenie nadpłaty, zwrot nadpłaty]   594

Art. 76a. [Chwila zaliczenia nadpłaty]   600

Art. 76b. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zwrotu podatku]   605

Art. 76c. [Zwrot nadpłaty wynikającej z zaliczek]   608

Art. 77. [Termin zwrotu nadpłaty]   610

Art. 77a. [Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek]   618

Art. 77b. [Forma zwrotu nadpłaty]   619

Art. 77c. [Pomniejszenie nadpłaty]   621

Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty]   622

Art. 78a. [Proporcjonalne zaliczenie]   629

Art. 79. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty]   630

Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty]   634

Rozdział 9a

Podpisywanie deklaracji   636

Art. 80a. [Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika]   636

Art. 80b. [Skutki udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji]   641

Rozdział 10

Korekta deklaracji   642

Art. 81. [Skorygowanie deklaracji]   642

Art. 81a. (uchylony)   647

Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do skorygowania deklaracji]   647

Art. 81c. (uchylony)   652

Rozdział 11

Informacje podatkowe   652

Art. 82. [Obowiązek udzielania informacji podatkowej]   652

Art. 82a. [Obowiązek informowania o wynagrodzeniu wypłacanym nierezydentowi]   660

Art. 82b. [Współpraca organów administracji rządowej i samorządowej z organami podatkowymi]   662

Art. 83. [Zakres i termin przekazywania informacji]   663

Art. 84. [Obowiązek przekazywania informacji przez sądy, komorników i notariuszy]   663

Art. 84a. [Obowiązek przekazywania informacji Szefowi KAS przez notariuszy; umieszczanie elektronicznych wypisów w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych]   665

Art. 85. [Grupy podmiotów obowiązane do składania zeznań, wykazów, informacji lub deklaracji]   669

Art. 86. [Okres przechowywania ksiąg podatkowych]   669

Rozdział 11a

Informacje o schematach podatkowych   673

Art. 86a. [Informacje o schematach podatkowych]   673

Art. 86b. [Termin raportowania i organ właściwy]   705

Art. 86c. [Termin raportowania przez korzystającego]   708

Art. 86d. [Termin raportowania z uwzględnieniem zlecenia wspomagającemu]   710

Art. 86e. [Termin raportowania w przypadku wielu podmiotów obowiązanych do przekazania informacji]   714

Art. 86f. [Treść raportowanych informacji]   715

Art. 86g. [Sposób raportowania]   718

Art. 86h. [Uzupełnienie informacji oraz odpowiedzialność karnoskarbowa].   719

Art. 86i. [Odmowa nadania NSP]   720

Art. 86ia. [Doręczanie dokumentów związanych ze schematami podatkowymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej]   721

Art. 86j. [Obowiązki informacyjne promotora i korzystającego]   722

Art. 86k. [Publikacja ogólnych wyjaśnień o schematach]   724

Art. 86l. [Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej]   725

Art. 86m. [Kara administracyjna, kara pieniężna]   727

Art. 86n. [Informatyzacja MDR]   729

Art. 86na. [Zakres pełnomocnictwa do działania w sprawach dotyczących stosowania przepisów o przekazywaniu informacji o schematach podatkowych]   730

Art. 86o. [Odesłania, odpowiednie stosowanie]   731

Rozdział 12

Rachunki   732

Art. 87. [Wystawianie rachunków]   732

Art. 88. [Przechowywanie rachunków]   735

Art. 89–90. (uchylone)   736

Rozdział 13

Odpowiedzialność solidarna   736

Art. 91. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach cywilnoprawnych]   736

Art. 92. [Powstanie odpowiedzialności solidarnej]   742

Rozdział 14

Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych   745

Art. 93. [Następstwo prawne podmiotów przekształconych]   745

Art. 93a. [Podmioty przekształcone]   756

Art. 93b. [Odpowiednie stosowanie]   764

Art. 93c. [Osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału]   767

Art. 93d. [Prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów podatkowych]   771

Art. 93e. [Norma kolizyjna]   772

Art. 94. [Stosowanie przepisów do podmiotów powstałych wskutek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych]   774

Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności]   775

Art. 96. [Kontynuacja naliczania odsetek oraz oprocentowania]   776

Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców]   776

Art. 97a. [Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku]   793

Art. 98. [Odpowiednie stosowanie przepisów spadkowych]   797

Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów]   803

Art. 100. [Decyzja o odpowiedzialności spadkobierców]   805

Art. 101. [Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy]   814

Art. 102. [Wstąpienie spadkobierców w miejsce osoby zmarłej w toku postępowania]   815

Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców]   816

Art. 104. (uchylony)   818

Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat oraz zwrotów podatków przypadających spadkodawcy]   818

Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy]   819

Rozdział 15

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich   821

Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich]   821

Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej]   826

Art. 109. [Odpowiednie stosowanie]   834

Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka]   835

Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny]   837

Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa]   839

Art. 112a. [Wyłączenie stosowania]   843

Art. 112b. [Odpowiedzialność spółki kapitałowej]   843

Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej]   843

Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego]   844

Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela rzeczy używanej do prowadzenia działalności gospodarczej]   846

Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości]   849

Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika]   851

Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych]   856

Art. 116a. [Odpowiedzialność członków zarządu innych osób prawnych]   868

Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki]   870

Art. 117. [Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej]   871

Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela]   872

Art. 117b. [Odpowiedzialność za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów i usług]   873

Art. 117ba. [Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta]   874

Art. 117bb. (uchylony)   876

Art. 117c. [Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika i podatnika]   877

Art. 117d. [Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego oraz zarządcy faktycznego]   878

Art. 117e. [Odpowiedzialność fundacji rodzinnej]   882

Art. 118. [Terminy przedawnienia]   883

Art. 119. [Zasady waloryzacji]   886

Dział IIIA

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania   887

Rozdział 1

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania   887

Art. 119a. [Unikanie opodatkowania]   887

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »