Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Tom 28 - Ryszard Miler

Optymalizacja systemów i procesów logistycznych. Tom 28

Ryszard Miler

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-433-8
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Redukcja kosztów przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw przy zachowaniu założonego poziomu obsługi klienta to podstawowy cel optymalizacji funkcjo­nowania systemów i realizacji procesów logistycznych. Osiąganie założonych rezultatów w sferze efektywności i skuteczności wymaga całościowe­go podejścia do problemu optymalizacji działań logistycznych. Proces ten nie może być traktowany w sposób wycinkowy, gdyż suboptymalizacja realizo­wana w jednym segmencie łańcucha dostaw zawsze powoduje wzrost kosztów w innym jego ogniwie. Dlatego też, należy na ten problem patrzeć przekrojowo w aspekcie relacji trade off a sumaryczne koszty logistyczne, które są efektem optymalizacji muszą być niższe niż przed rozpoczęciem przedmiotowego procesu.

Spojrzenie całościowe na problem optymalizacji wymaga od logistyków dużej wiedzy merytorycznej. Oczywiście należy pamiętać, że operacja optymali­zacji ma swoje ograniczenia, przekroczenie których może skutkować kosztami utraconej sprzedaży, mogącymi przybierać różne formy, niemniej za­wsze skutkujące stratami dla przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Z logistycznego punktu widzenia optymalizacja to nie tylko starania w obszarze redukcji kosztów, to także sposób na zwiększenie obrotu poprzez wzrost konkurencyjności w danym segmencie rynku przy zachowaniu akceptowalnej dostępności produktu, niezależnie czy jest on towarem czy usłu­gą.

W działaniach logistycznych, których celem jest optymalizacja kosztów należy pamiętać, że poziom obsługi klienta, obroty i koszty logistyczne to system „naczyń połączonych", który określa granice opłacalności tego procesu w oparciu o „swoisty próg rentowności", wyznaczony standardami realizacji do­staw akceptowanymi przez klienta, poniżej których odchodzi on do konkurencji.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Strategiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów logistycznych

1. Strategie łańcuchów dostaw i kształtowanie w nich wartości - Ewa Kowalska-Napora 13
1.1. Topologia przestrzeni, regularność i efektywna złożoność
a zamrożone przypadki w sieci logistycznej 13
1.2. Inżynieria wartości a strategie łańcuchów dostaw 15
Streszczenie/Summary 18
Bibliografia 19

2. Usługi logistyczne jako element przewagi konkurencyjnej w funkcjonowaniu europejskich operatorów pocztowych - Marek Gogoł­kiewicz 21
2.1. Geneza przekształceń w sektorze przedsiębiorstw pocztowych 21
2.2. Rozwój usług logistycznych w Post AT (Osterreichische Post) 23
2.3. Rozwój usług logistycznych w Deutsche Post DHL 25
Streszczenie/Summary 30
Bibliografia 31

3. Strategia rynkowa dla polskich lokalnych portów lotniczych - Dariusz Tłoczyński 33
3.1. Strategia rynkowa jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw 33
3.2. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju małych portów lotniczych w Polsce 35
3.3. Przesłanki funkcjonowania i rozwoju lokalnego portu lotniczego 39
3.4. Wytyczne dla strategii rynkowej lokalnego portu lotniczego 43
Streszczenie/Summary 46

4. Polska krajem tranzytowym w strukturze transportowej Unii Europejskiej - Tomasz Kubica 47
4.1. Przyczyny powstania wspólnego transportu w Unii Europejskiej 47
4.2. Charakterystyka korytarzy transportowych na terenie Unii Europejskiej 49
Streszczenie/Summary 52
Bibliografia 53

5. Poprawa dostępności transportowej województwa pomorskiego jako warunek zwiększenia efektywności obsługi logistycznej w regionie - Małgorzata Wach-Kloskowska, Elżbieta Adamowicz 55
5.1. Rola infrastruktury transportowej w procesach logistycznych 56
5.2. Ocena infrastruktury transportowej jako wyznacznik dostępności województwa pomorskiego 57
5.3. Inwestycje w infrastrukturę transportową jako priorytety poprawy dostępności transportowej województwa pomorskiego 60
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 66

Część II
Efektywność i skuteczność systemów oraz procesów logistycznych

6. The Exactearth Satelite - Ais Benefi ts for the Maritime Transport - Ryszard K. Miler 71
6.1. Satellite AIS 73
6.2. Distribution of the exactAIS data 75
6.3. Benefi ts for Maritime Transport Operators 77
Summary/Streszczenie 85
Bibliography 85

7. Funkcje centrum logistyki naftowej w rozwoju Portu Gdańsk jako ogniwa łańcucha dostaw - Adam Mytlewski 87
7.1. Centrum logistyki naftowej w Gdańsku - istota i geneza 87
7.2. Dobre praktyki funkcjonowania operatorów i centrów logistyki naftowej 91
7.3. Projekcja funkcji centrum logistyki naftowej w Gdańsku w obsłudze łańcuchów dostaw 96
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 101

8. Funkcjonowanie terminalu przewozów masowych na przykładzie Bałtyckiej Bazy Masowej - Bohdan Pac 103
8.1. Rola i zadania morskich terminali przeładunkowych w łańcuchach dostaw 104
8.2. Bałtycka Baza Masowa 108
8.3. Wewnętrzne łańcuchy dostaw w Bałtyckiej Bazie Masowej 110
8.3.1. Wewnętrzny łańcuch dostaw nawozów sypkich 111
8.3.2. Wewnętrzny łańcuch dostaw nawozów płynnych 112
8.4. Perspektywy rozwoju Bałtyckiej Bazy Masowej 113
Streszczenie/Summary 118
Bibliografia 119

9. Determinanty jakości usług portowych - Tomasz Nowosielski 121
9.1. Charakterystyka usług portowych 121
9.2. Jakość usług portowych 127
9.3. Model jakości usług portowych 131
Streszczenie/Summary 134
Bibliografia 135

Część III
Organizacja procesów i systemów logistycznych

10. Przepływ strumienia materiałów w systemie logistycznym produkcji - Radosław Drozd 139
10.1. Wpływ koncentracji produkcji na przepływ strumienia materiałów 139
10.2. Wpływ specjalizacji produkcji na przepływ strumienia materiałów 140
10.3. Cechy wyrobów a przepływ strumienia materiałów 141
10.4. Warunki produkcyjno-organizacyjne a przepływ strumienia materiałów 143
10.5. Struktura systemu produkcyjnego i jej oddziaływanie na przepływ strumienia materiałów 146
Streszczenie/Summary 148
Bibliografia 149

11. Wsparcie logistyczne remontów i zaopatrzenia okrętów Marynarki Wojennej RP - Stanisław Bruski, Mariusz Jankowski 151
11.1. Struktura i działanie logistyki w Siłach Zbrojnych RP 152
11.2. Wsparcie logistyczne remontów 154
11.3. Wsparcie logistyczne zaopatrzenia 155
Streszczenie/Summary 158
Bibliografia 159
Załącznik 1. Obieg protokołów stanu technicznego dla UiSW planowanego do spisania z ewidencji SZ dla sprzętu eksploatowanego w kraju 159
Załącznik 2. Obieg protokołów stanu technicznego dla UiSW planowanego do spisania z ewidencji SZ dla sprzętu eksploatowanego w PKW poza grani­cami kraju 160

12. Czynniki ryzyka w przewozach intermodalnych lądowo-morskich - Dorota Książkiewicz 161
12.1. Czynniki ryzyka transportowego 162
12.2. Realizacja intermodalnych procesów przewozowych a ryzyko transportowe 163
12.3. Ryzyko występujące w morskich odcinkach transportu intermodalnego 165
12.4. Ryzyko występujące w lądowych odcinkach transportu intermodalnego 166
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 168

13. Planowanie tras z wykorzystaniem narzędzia Solver jako zadanie logistyczne w małej firmie - Anna Baj-Rogowska 169
13.1. Specyfika przedsiębiorstwa i realizowanych procesów transportowych 170
13.2. Solver, jako narzędzie optymalizacji procesów logistycznych 171
Streszczenie/Summary 177
Bibliografia 178

14. Wybrane problemy logistycznej obsługi samolotów w portach lotniczych - Dariusz Tłoczyński 179
14.1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego 179
14.2. Przebieg obsługi logistycznej samolotów 185
Streszczenie/Summary 187
Bibliografia 188

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »