Odpowiedzialność za szkodę planistyczną -

Odpowiedzialność za szkodę planistyczną

299,00 zł269,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-579-8
Data wydania 1 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 520
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
299,00 zł269,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja wypełnia lukę w nauce prawa w zakresie odpowiedzialności za szkodę planistyczną. W monografii zaprezentowano zagadnienia wykładni przepisów regulujących problematykę odpowiedzialności za szkodę planistyczną nie tylko od strony teoretycznej, ale też praktycznej. W publikacji poruszono wszystkie istotne problemy praktyczne, które zostały poddane wnikliwej analizie osadzonej na tle aktualnego orzecznictwa.

Publikacja porusza problematykę odpowiedzialności za szkodę planistyczną, która powstaje wskutek wykonywania przez gminę władztwa planistycznego i kompetencji planistycznych, w szczególności polegających na uchwaleniu albo zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analiza tej odpowiedzialności jest osadzona w kontekście funkcjonowania systemu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowo omówiono w niej poniższe zagadnienia:

  • odpowiedzialność za szkodę planistyczną w ujęciu historycznym oraz prawnoporównawczym (geneza odpowiedzialności, historia regulacji, odpowiedzialność za szkodę planistyczną w obcych porządkach prawnych);
  • szkoda planistyczna jako skutek prawotwórczych kompetencji gminy (prawo właściciela a interes publiczny, władztwo planistyczne i samodzielność planistyczna, wpływ planu miejscowego na prawo własności nieruchomości, pojęcie szkody planistycznej);
  • ogólna charakterystyka odpowiedzialności za szkodę planistyczną i jej miejsce w systemie prawa (podmioty uprawnione i przysługujące im środki ochrony prawnej, zasada odpowiedzialności gminy, funkcje tej odpowiedzialności za szkodę planistyczną, aksjologiczne i konstytucyjne podstawy odpowiedzialności);
  • charakterystyka odpowiedzialności za szkodę planistyczną (charakter prawny, podstawa odpowiedzialności, charakterystyka środków naprawienia szkody);
  • przesłanki roszczenia o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości lub jej części (uchwalenie albo zmiana planu miejscowego, ograniczenie uprawnienia do korzystania z nieruchomości, związek przyczynowy);
  • przesłanki roszczenia o odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości (uchwalenie albo zmiana planu miejscowego, obniżenie wartości nieruchomości, związek przyczynowy pomiędzy uchwaleniem albo zmianą planu a obniżeniem wartości nieruchomości, zbycie nieruchomości, nieskorzystanie z praw, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ZamPublU);
  • dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody planistycznej (kognicja sądów cywilnych i administracyjnych, etap przedsądowy, termin spełnienia świadczenia i skutki jego niedochowania, etap sądowy);

Książka jest adresowana przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników naukowych oraz osób zainteresowanych tematyką prawa cywilnego i administracyjnego.