Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego - Anna Konert

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego

Anna Konert

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2866-1
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 336
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę problematyki odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu krajowego i międzynarodowego, m.in. w sposób szczegółowy przybliża i analizuje postanowienia konwencji montrealskiej, podpisanej 28 maja 1999 r., która reguluje najważniejsze kwestie międzynarodowego przewozu lotniczego. Opracowana została w oparciu o obszerną literaturę światową oraz przy wykorzystaniu bogatego orzecznictwa sądowego. Książka będzie przydatna zarówno prawnikom, specjalistom z dziedziny prawa lotniczego i przewoźnikom lotniczym, jak i osobom zainteresowanym kwestią odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Rozdział I. System warszawsko-montrealski - geneza powstania, ogólna charakterystyka 23

1. Od konwencji warszawskiej do montrealskiej 23
1.1. Konwencja warszawska 23
1.1.1. Uchwalenie konwencji warszawskiej 23
1.1.2. Podstawowe postanowienia 24
1.1.3. Potrzeba rewizji 26
1.2. Modernizacja konwencji warszawskiej 28
1.2.1. Protokół haski z 1955 r. 28
1.2.2. Konwencja guadalajarska z 1961 r. 30
1.2.3. Protokół gwatemalski z 1971 r. 31
1.2.4. Cztery protokoły montrealskie z 1975 r. 35
1.3. Porozumienia przewoźników lotniczych i inne regulacje 37
1.3.1. Porozumienie montrealskie z 1966 r. 37
1.3.2. Porozumienie maltańskie z 1974 r. 38
1.3.3. Wyrok włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z 1985 r. oraz ustawa nr 274 38
1.3.4. Inicjatywa japońska z 1992 r. 39
1.3.5. Inne działania przewoźników lotniczych oraz działania na szczeblu państwowym 42
1.3.6. Ustawy krajowe 43
1.3.7. Propozycja nowozelandzka z 1995 r. 47
1.3.8. Porozumienia przewoźników IATA w latach 1995-1996 48
1.4. Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 oraz rozporządzenie (WE) nr 889/2002 52
1.5. Problem modernizacji i konsolidacji systemu warszawskiego 60

2. Konwencja montrealska z 1999 r. - ogólna charakterystyka 61
2.1. Konferencja montrealska 61
2.2. Uchwalenie konwencji montrealskiej 62
2.3. Podstawowe postanowienia oraz zmiany wprowadzone konwencją 63
2.3.1. Wypłata zaliczek 65
2.3.2. Wprowadzenie piątej jurysdykcji 69
2.4. Zakres stosowania konwencji 76
2.4.1. Definicja przewoźnika lotniczego/przedsiębiorstwa transportu lotniczego 76
2.4.2. Definicja statku powietrznego 78
2.4.3. Definicja przewozu międzynarodowego 80
2.4.4. Rodzaje przewozów podlegających konwencji 86
2.4.5. Przewóz wykonywany przez kolejnych przewoźników (succesive carriers) 88
2.4.6. Przewóz mieszany/kombinowany/łączony 92
3. Podsumowanie 92

Rozdział II. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za śmierć, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia pasażerów 96

1. Przesłanki odpowiedzialności 96
1.1. Szkoda wynikła w razie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pasażera 96
1.2. Wypadek (accident), który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera 108
1.3. Wypadek, który nastąpił na pokładzie statku (on board) lub w trakcie jakiejkolwiek czynności związanej z wsiadaniem i wysiadaniem (embarking/disembarking) 121
1.3.1. Orzecznictwo 121
1.3.2. Doktryna 125

2. Okoliczności zwalniające od odpowiedzialności 135

3. Odpowiedzialność w przypadku przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny 144
3.1. Czarter lotniczy 146
3.2. Odpowiedzialność przewoźnika umownego
i przewoźnika faktycznego 151
3.3. Osoby działające za przewoźnika lotniczego 153
3.4. Inne postanowienia 156

4. Podsumowanie 157

Rozdział III. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu i towaru 160

1. Dokumenty przewozowe 160

2. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu 167

3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie towaru 174

4. Przewóz zwierząt samolotem 181

5. Podsumowanie 184

Rozdział IV. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie, odwołanie lotu i overbooking 187

1. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane opóźnieniem na gruncie prawa
międzynarodowego 188
1.1. Znaczenie pojęcia "opóźnienie" 188
1.2. Szkoda spowodowana opóźnieniem 190
1.3. Czas przewozu lotniczego 193
1.4. Kolizja z przepisami IATA 197
1.5. Przesłanki ekskulpacyjne 203
1.6. Opóźnienie a niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 204

2. Odpowiedzialność za overbooking 207

3. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za overbooking, opóźnienie i odwołanie lotu na gruncie prawa
wspólnotowego - regulacja szczególna 220
1.1. Rozporządzenie (WE) nr 295/91 oraz rozporządzenie (WE) nr 261/2004 220
1.2. Overbooking 228
1.3. Opóźnienie i odwołanie lotu 230

4. Postępowanie reklamacyjne 237

5. Podsumowanie 240

Rozdział V. Granice odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 244

1. Zasada odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 244

2. Problem ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 249

3. Ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego na gruncie konwencji warszawskiej 259
3.1. Zasada ograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 259
3.2. Wyjątki od reguły ograniczeń w zakresie odszkodowania - powrót do zasady pełnej rekompensaty szkody 267

4. Zasada odpowiedzialności przewoźnika lotniczego na gruncie konwencji montrealskiej 289
4.1. Nieograniczona odpowiedzialność przewoźnika lotniczego wprowadzona konwencją montrealską 289
4.2. Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w konwencji montrealskiej 295
4.3. Wyjątki od ograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w konwencji montrealskiej 299

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 300

6. Podsumowanie 309

Wnioski końcowe 312

1. Skutki polityczno-prawne 314

2. Skutki międzynarodowe 316

3. Skutki społeczne 317

4. Skutki ekonomiczne 318

Bibliografia 321
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »