Ochrona przeciwpożarowa. Komentarz -

Ochrona przeciwpożarowa. Komentarz

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-588-8
Data wydania 19 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 273
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 273
Rozmiar pliku: 543,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Książka stanowi komentarz do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ma szerokie zastosowanie do wielu podmiotów życia społecznego i gospodarczego. Komentarz jest jedynym aktualnym oraz tak wyczerpującym opracowaniem tej tematyki na rynku wydawniczym. Zawiera wiele odniesień do wykładni prawa zawartej w orzecznictwie sądów i administracji.

Książka może być wykorzystywana także do celów naukowych i dydaktycznych. Skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców m.in. rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorów ppoż., strażaków, pracowników administracji rządowej i samorządowej, prawników, pracowników naukowych i studentów.

Spis treści

Wykaz skrótów  .............................................................................. 13

Słowo wstępne  .............................................................................. 17

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ........................................................................... 19

Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................ 21

Art.  1. [Zakres ochrony przeciwpożarowej] .......................... 21

Art.  2. [Definicje] ................................................................. 25

Rozdział 2. Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu ................................................. 27

Art.  3. [Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie przed pożarem] .................................................................. 27

Art.  4. [Obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej] ...... 36

Art.  4a. [Nabycie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 51

Art.  5. [Obowiązek połączenia systemu alarmowego z obiektem Państwowej Straży Pożarnej] .................. 55

Art.  6. [Obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 58

Art.  6a. [Zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej] ..................... 67

Art.  6b. [Obowiązek uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 73

architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej] ............

Art.  6c. [Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w przypadku stosowania rozwiązań zamiennych] .......................... 77

Art.  6d. [Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego] ........................................................... 79

Art.  6e. [Unieważnienie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego] ........................................................... 84

Art.  6f. [Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny uzgodnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej] ........... 88

Art.  6g. [Delegacja ustawowa] ............................................... 89

Art.  7. [Dopuszczenie do użytkowania wyrobów stosowanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 90

Art.  7a. [Procedura wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy] .............................................................. 98

Art.  7b. [Dopuszczenia i opinie - wyłączenie stosowania przepisów k.p.a.] ...................................................... 104

Art.  8. [Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej] .......... 104

Art.  9. [Obowiązek powiadamiania o zagrożeniu] ............... 105

Art.  10. (uchylony). ................................................................ 106

Art.  11. (uchylony). ................................................................ 107

Art.  11a. [Uczestnictwo członków ochotniczych straży pożarnych w przeglądach gminnych] ....................... 107

Rozdział 2a. Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ........................................................................ 108

Art.  11b. [Wymagania na stanowisko rzeczoznawcy] .............. 108

Art.  11c. [Przebieg egzaminu na rzeczoznawcę] ..................... 110

Art.  11d. [Opłata za przeprowadzenie egzaminu] ................... 116

Art.  11e. [Udostępnienie informacji o egzaminie i opłacie] ..... 118

Art.  11f. [Wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy] ............................................. 119

Art.  11g. [Przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy] .......................................................... 123

Art.  11h. [Wykaz rzeczoznawców] ........................................... 125

Art.  11i. [Uprawnienia i obowiązki rzeczoznawcy] ................. 127

Art.  11j. [Samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych] ........................................................... 132

Art.  11k. [Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy] .......................................................... 139

Art.  11l. [Delegacja ustawowa - przebieg egzaminu, komisja egzaminacyjna, wnoszenie i zwrot opłat] ................. 141

Art.  11m. [Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej] ................................................................... 142

Art.  11n. [Nadzór nad działalnością rzeczoznawców] .............. 144

Art.  11o. [Udzielenie rzeczoznawcy upomnienia, zawiadomienie o stwierdzeniu nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy] ................................... 149

Art.  11p. [Postępowanie wyjaśniające] .................................... 152

Art.  11r. [Stwierdzenie nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy] .......................................................... 153

Art.  11s. [Cofnięcie prawa do wykonywania zawodu] ............. 162

Art.  11t. [Ponowne przystąpienie do egzaminu po cofnięciu prawa do wykonywania zawodu] ............................. 163

Rozdział 3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej .................... 165

Art.  12. [Nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego] ............................................ 165

Art.  13. [Delegacja ustawowa - sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów] ........................................... 167

Art.  14. [Krajowy system ratowniczo-gaśniczy] ...................... 173

Art.  14a. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14b. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14c. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14d. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14e. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14f. (uchylony). ................................................................ 178

Art.  14g. [System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej] ................................................................... 178

Art.  14h. [Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej] ................................................................... 182

Art.  14ha. [Współadministratorzy danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej; utrzymanie, rozbudowa i modyfikacja Systemu] .......................... 187

Art.  14i. [Uzyskiwanie informacji o miejscu, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego] ....... 190

Art.  15. [Jednostki ochrony przeciwpożarowej] ..................... 191

Art.  16. [Zadania i organizacja Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych - odesłanie] ...... 193

Art.  16a. [Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej] ....... 193

Art.  17. [Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek ochrony przeciwpożarowej] ...................................... 203

Art.  18. [Określenie szczegółowych zasad działania jednostek ochrony przeciwpożarowej] ...................... 206

Art.  19. (uchylony). ................................................................ 208

Art.  20. [Włączenie jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego] ............. 208

Art.  21. [Uprawnienia wojewody] .......................................... 209

Art.  21a. [Obowiązek zasięgania opinii o projektach aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 211

Art.  21b. [Zadania własne powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 214

Rozdział 4. Działanie ratownicze ................................................... 217

Art.  22. [Kierowanie działaniem ratowniczym] ...................... 217

Art.  23. [Uczestnictwo jednostki ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych poza terenem jej działania] .................................................................. 223

Art.  24. [Działania ratownicze na terenie placówek dyplomatycznych] ..................................................... 227

Art.  25. [Uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym] ............................................................ 230

Rozdział 5. Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej ........................................................................... 235

Art.  26. [Jednorazowe odszkodowanie i renta] ...................... 235

Art.  26a. (uchylony). ................................................................ 237

Art.  27. [Korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych] .................................... 238

Art.  27a. [Prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego] ............................................................... 240

Art.  28. (uchylony). ................................................................ 241

Rozdział 6. Świadczenia rzeczowe i finansowe ............................. 242

Art.  29. [Pokrywanie kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej] ...................................... 242

Art.  30. [Pokrywanie kosztów nabycia i utrzymania urządzeń przeciwpożarowych w budynkach, obiektach lub terenach] .................................................................. 244

Art.  31. [Przekazywanie sprzętu ochotniczym strażom pożarnym] ................................................................ 246

Art.  32. [Ponoszenie kosztów wyposażenia i utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej] ...................... 247

Art.  33. [Finansowanie z budżetu państwa kosztów funkcjonowania jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego] ............. 248

Art.  33a. (uchylony). ................................................................ 250

Art.  34. (uchylony). ................................................................ 250

Art.  35. (uchylony). ................................................................ 250

Art.  36. (uchylony). ................................................................ 250

Art.  37. (uchylony). ................................................................ 250

Art.  38. [Składka zakładów ubezpieczeń na cele ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 250

Art.  39. [Przeznaczenie i rozdział środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej] ................................................... 252

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe .................................. 253

Art.  40. [Przekształcenie ochotniczych straży pożarnych w stowarzyszenia] .................................................... 253

Art.  41. [Uprawnienia funkcjonariuszy pożarnictwa zatrudnionych w resortowych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej] ............ 254

Art.  42. .................................................................................. 254

Art.  43. [Przekształcenie zakładowych straży pożarnych w zakładowe służby ratownicze] .............................. 254

Art.  44. [Ponoszenie kosztów utrzymania jednostek ochrony przeciwpożarowej przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku lub obiektu] ........................... 255

Art.  44a. [Ustawa a Prawo geologiczne i górnicze] ................. 255

Art.  45. [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] ............ 255

Art.  46. [Przepis derogacyjny] ................................................ 256

Art.  47. [Wejście w życie ustawy] ........................................... 256

Akty prawne  ................................................................................... 257

Bibliografia  ..................................................................................... 263

Orzecznictwo  ................................................................................. 267

Strony internetowe  ........................................................................ 271