Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej - Karolina Sztobryn

Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej

Karolina Sztobryn

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9008-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 324
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 324
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka stanowi aktualną prezentację problematyki ochrony programów komputerowych w ramach prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorka omawia i ocenia formy tej ochrony w ramach:

 • prawa autorskiego wyrażonego w dyrektywie 2009/24/WE,
 • prawa patentowego na podstawie konwencji monachijskiej oraz
 • prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji jako tajemnicy nieujawnionej, której ochrona przewidziana została w porozumieniu TRIPS.
 • Przedstawiona analiza zmierza do ustalenia, jaki model ochrony programów komputerowych skutecznie zabezpiecza twórców programowania, z uwzględnieniem konieczności zachowania równowagi w ochronie interesów prywatnych oraz publicznych w postaci dostępu do dóbr chronionych prawem własności intelektualnej. W książce zaprezentowane zostały także zasadnicze wnioski płynące z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego.

  Spis treści

  Podziękowania 11
  Wykaz skrótów 13
  Wstęp 17
  Rozdział I Program komputerowy jako przedmiot ochrony w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej 29
  1. Charakterystyka prawa własności intelektualnej 29
  1.1. Własność jako prawo do dóbr niematerialnych 34
  1.2. Prawo własności intelektualnej a postęp techniczny 37
  1.3. Zakres ochrony prawa własności intelektualnej 41
  1.4. Piractwo komputerowe jako naruszenie prawa własności intelektualnej 46
  2. Kształtowanie się rozwiązań prawnych międzynarodowego prawa własności intelektualnej 54
  2.1. Konwencja berneńska 56
  2.2. Konwencja paryska 58
  2.3. Porozumienie TRIPS 59
  3. Własność intelektualna w świetle prawa Unii Europejskiej 61
  3.1. Istnienie a wykonywanie praw własności intelektualnej 64
  3.2. Prawo własności intelektualnej a swobodny przepływ towarów 67
  4. Program komputerowy jako dobro niematerialne 69
  4.1. Elementy tekstowe 73
  4.1.1. Algorytm 73
  4.1.2. Kod źródłowy i maszynowy 75
  4.2. Elementy nietekstowe programu 76
  5. Wnioski 78
  Rozdział II Stosunek prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji Unii Europejskiej w świetle ochrony programów komputerowych 81
  1. Prawo własności intelektualnej a reguły konkurencji UE 81
  1.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 84
  1.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 87
  2. Wpływ orzeczenia w sprawie Microsoft na ochronę programów komputerowych 91
  2.1. Stan faktyczny sprawy Microsoft 91
  2.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku oprogramowania w świetle sprawy Microsoft 93
  2.2.1. Niezbędność informacji do wykonania określonego działania 96
  2.2.2. Test nowego produktu 99
  2.2.3. Przesłanka eliminacji konkurencji 101
  2.2.4. Okoliczności uzasadniające odmowę 103
  2.3. Nałożenie obowiązku udzielenia licencji przymusowej na dobra niematerialne 105
  2.4. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla interpretacji przepisów prawa własności intelektualnej 106
  2.5. Znaczenie orzeczenia w sprawie Microsoft dla ochrony programów komputerowych 112
  3. Wnioski 115
  Rozdział III Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim 118
  1. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego 118
  2. Przesłanki ochrony programów komputerowych 122
  2.1. Wyrażenie programu komputerowego 122
  2.2. Oryginalny charakter programu komputerowego 123
  3. Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w świetle prawa międzynarodowego 127
  4. Ochrona programów komputerowych w dyrektywie 2009/24/WE 129
  4.1. Geneza powstania dyrektywy 2009/24/WE 129
  4.2. Twórca, autor i beneficjent ochrony 133
  4.3. Przedmiotowy zakres ochrony 138
  4.3.1. Ochrona form wyrażenia programów komputerowych 138
  4.3.2. Ochrona materiału przygotowawczego programu 140
  4.3.3. Ochrona koncepcji (idei) i zasad leżących u podstaw programu 141
  4.3.4. Ochrona interfejsów 145
  4.3.5. Ochrona innych elementów programu 148
  4.4. Treść prawa do programu komputerowego 148
  4.4.1. Treść praw wyłącznych 149
  4.4.2. Ograniczenia praw wyłącznych 157
  4.4.3. Pośrednia ochrona programów komputerowych 174
  4.5. Okres ochrony programów komputerowych 177
  5. Wnioski 178
  Rozdział IV Patentowa ochrona programów komputerowych 183
  1. Program komputerowy jako wynalazek 183
  2. Przesłanki zdolności patentowej programów komputerowych 188
  2.1. Przynależność do dziedziny techniki 190
  2.2. Nowość 194
  2.3. Poziom wynalazczy 196
  2.4. Przemysłowe zastosowanie 200
  3. Ochrona patentowa programów komputerowych w konwencji o udzielaniu patentów europejskich 201
  3.1. Rola Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie określenia granic ochrony programów komputerowych 204
  3.1.1. Decyzja w sprawie T 208/84, Vicom 204
  3.1.2. Decyzja w sprawie T 1173/97, Computer Program Product I 206
  3.1.3. Decyzja w sprawie T 258/03, Hitachi 210
  3.1.4. Decyzja w sprawie T 424/03, Data transfer with expanded clipboard formats 212
  3.1.5. Decyzja w sprawie T 1784/06, Classification method/Comptel 215
  3.1.6. Opinia rozszerzonej komisji odwoławczej w sprawie G 0003/08 217
  3.1.7. Wpływ decyzji EUP na ochronę patentową programów komputerowych 227
  4. Ochrona patentowa w prawie Unii Europejskiej 234
  4.1. Jednolita ochrona patentowa 238
  4.2. Projekt dyrektywy o wynalazkach realizowanych za pomocą komputera 241
  5. Wnioski 245
  Rozdział V Ochrona programów komputerowych jako tajemnicy handlowej 251
  1. Wprowadzenie 251
  2. Tajemnica handlowa a prawa własności intelektualnej 255
  3. Program komputerowy jako chroniona tajemnica przedsiębiorstwa 257
  4. Ochrona tajemnicy handlowej w prawie międzynarodowym 259
  4.1. Czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 261
  4.2. Przesłanki ochrony tajemnicy handlowej na podstawie porozumienia TRIPS 263
  4.2.1. Poufność 263
  4.4.2. Wartość handlowa 265
  4.2.3. Niezbędne zabezpieczenie informacji 266
  5. Wnioski 268
  Wnioski końcowe 271
  Wykaz aktów prawnych i dokumentów 285
  Wykaz wyroków Sądu i Trybunału Sprawiedliwości UE 291
  Wykaz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego 293
  Bibliografia 295
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »