Ochrona praw podatnika - Agnieszka Franczak

Ochrona praw podatnika

Agnieszka Franczak

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-365-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 445
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Brak
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest obszernym zbiorem opracowań dotyczących relacji zachodzących między prawami podatnika a środkami ich ochrony.

 

Rozważania objęły zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego oraz międzynarodowego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego skarbowego i praw człowieka.

 

Analizy przeprowadzone przez autorów opracowań prezentują aktualne standardy i najlepsze praktyki zapewniające ochronę praw podatników, a także zagadnienia takie jak:
• ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
• potrzeba powołania Rzecznika Praw Podatnika,
• zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
• indywidualne interpretacje podatkowe w świetle zasady równości,
• prawo podatnika do bezpośredniego stosowania dyrektyw,
• klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
• nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
• rola doradcy podatkowego w obronie praw podatnika,
• o potrzebie przyjęcia Karty Praw Podatnika.

 

Autorami opracowania są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także sędziowie sądów administracyjnych i doradcy podatkowi.

 

Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny nie tylko prawników praktyków, lecz także doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej oraz podmioty stosujące przepisy prawa podatkowego i członków instytucji mających wpływ na tworzenie tego prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów................................................................................... 9

Agnieszka Franczak
Od Redaktora Naukowego................................................................ 11

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki
Problematyka ochrony praw podatnika jako kierunek badań
nad prawem podatkowym................................................................ 15

Włodzimierz Nykiel
Prawa podatnika – potrzeba badań naukowych i nowych
regulacji prawnych............................................................................. 17

Adam Mariański
Rola doradców podatkowych w ochronie praw podatnika......... 25


Adam Bartosiewicz
In dubio pro tributario a zasada skuteczności prawa
unijnego – uwagi na tle orzeczenia TSUE w sprawie Herst...... 27

Paweł Borszowski
Ważny interes podatnika –
przyczynek do dyskusji o uprawnieniach podatnika. Uwagi
na tle instytucji umorzenia zaległości podatkowych................. 43

Anna Brzezińska-Rawa, Agnieszka Franczak
Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art. 6
ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych.......................................... 55

Bogumił Brzeziński
Znaczenie art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka dla ochrony praw podatnika............................. 69

Dagmara Dominik-Ogińska
Godność a prawo podatnika do rzetelnego procesu .................. 87

Hanna Filipczyk
Wadliwość aktów wydanych w postępowaniu
interpretacyjnym .............................................................................. 101

Agnieszka Franczak
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona
praw podatnika ................................................................................. 115

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Doradca podatkowy jako obrońca praw podatnika .................. 133

Andrzej Gomułowicz
Podatnik a władza – problem bezpieczeństwa prawnego ........ 147

Ziemowit Kukulski
Prawa podatnika w Modelu Konwencji OECD, Modelu
Konwencji ONZ i w bilateralnych umowach podatkowych
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania......................... 161

Andrzej Ladziński
Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej z perspektywy
ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki sprzeczności
korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy
podatkowej lub jej przepisu............................................................. 177

Wiedza na temat podatkowego stanu faktycznego a zakres
odpowiedzialności podatkowej....................................................... 199

Hanna Litwińczuk
Prawo podatnika do korzyści umownych i jego
ograniczenia ....................................................................................... 217

Adam Mariański
Znaczenie karty (deklaracji) praw podatnika na świecie –
potrzeba uchwalenia w Polsce......................................................... 235

Tomasz Michalik
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – konstrukcja
prawa podatnika do bezpośredniego stosowania dyrektyw
(zasady i granice)............................................................................... 255

Wojciech Morawski
Zasada równości a indywidualne interpretacje podatkowe ...... 273

Adam Nita
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu
podatkowym jako instrument ochrony praw podatnika.......... 295

Ewa Prejs
Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw
podatnika ........................................................................................... 311

Marcin Rymaszewski
„Nowomowa podatkowa” a pozycja podatnika
w postępowaniu dowodowym ........................................................ 331

Alicja Sarna
Nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu
przedawnienia zobowiązań podatkowych a prawo
podatnika do obrony......................................................................... 345

Małgorzata Sęk
Prawo do informacji w prawie podatkowym .............................. 361

Dariusz Strzelec
Kontrola i postępowanie prowadzone przez naczelnika
urzędu celno-skarbowego a gwarancje procesowe
podatnika............................................................................................ 375

Agnieszka Tałasiewicz
Rzecznik Praw Podatnika – czy potrzebna jest
instytucjonalna ochrona praw podatnika?.................................. 393

Krzysztof Wojtyczek
Ochrona praw podatnika w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka............................................................. 411

Bibliografia......................................................................................... 425

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »