Ochrona informacji niejawnych. Komentarz - Grzegorz Łaszczyca, Magdalena Strożek-Kucharska

Ochrona informacji niejawnych. Komentarz

Grzegorz Łaszczyca, Magdalena Strożek-Kucharska

203,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-422-5
Data wydania 16 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 346
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 346
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
203,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz stanowi kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:
• klasyfikowania i przetwarzania informacji niejawnych,
• organizacji ochrony informacji niejawnych,
• bezpieczeństwa osobowego,
• kancelarii tajnych i środków bezpieczeństwa fizycznego,
• bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• bezpieczeństwa przemysłowego.

Autorzy publikacji wskazali na wątpliwości i trudności, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy. W przystępny sposób je wyjaśnili oraz sformułowali szereg postulatów de lege ferenda, które wymagają dostrzeżenia przez ustawodawcę.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków – adwokatów i radców prawnych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także specjalistów zajmujących się kwestią bezpieczeństwa i obronności państwa.

„Od strony merytorycznej komentarz analizuje problematykę ochrony informacji niejawnej w sposób praktyczny przy pełnym poszanowaniu warsztatu naukowego. Na uwagę zasługuje dobór autorów publikacji. (…) Jest to pierwszy komentarz na rynku napisany w większości przez prawników administratywistów, co wyraźnie wpływa na jego wysoką ocenę.”
Dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, prof. UKSW

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych | str. 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 19

Art. 1. ......... [Zakres stosowania ustawy]  | str. 19

Art. 2. ......... [Definicje pojęć]  | str. 28

Art. 3. ......... [Odpowiednie stosowanie K.P.A.]   | str. 43

Art. 4. ......... [Udostępnienie informacji]  | str. 49

Rozdział 2. Klasyfikowanie informacji niejawnych | str. 58

Art. 5. ......... [Rodzaje klauzul tajności, zasady nadawania]  | str. 58

Art. 6. ......... [Upoważnienie do nadania klauzuli, czas ochrony]  | str. 74

Art. 7. ......... [Dane podlegające ochronie, wyjątki]  | str. 85

Art. 8. ......... [Udostępnienie informacji tajnych]  | str. 90

Art. 9. ......... [Zmiana klauzuli tajności]  | str. 93

Rozdział 3. Organizacja ochrony informacji niejawnych | str. 97

Art. 10. ....... [Zadania ABW i SKW]  | str. 97

Art. 11. ....... [Wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa
przez Szefa ABW]  | str. 99

Art. 12. ....... [Uprawnienia funkcjonariuszy ABW i SKW]   | str. 101

Art. 13. ....... [Zasady współdziałania kierowników jednostek
organizacyjnych ze służbami i instytucjami uprawnionymi]  | str. 105

Art. 14. ....... [Podmioty odpowiadające za ochronę informacji: kierownik
jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ochrony]  | str. 107

Art. 15. ....... [Zadania pełnomocnika ochrony. Pion ochrony]  | str. 110

Art. 16. ....... [Wymagania stawiane pracownikom pionu ochrony]  | str. 113

Art. 17. ....... [Postępowanie w razie stwierdzenia naruszenia przepisów
o ochronie informacji]  | str. 114

Art. 18. ....... [Delegacja do określenia szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych]  | str. 115

Rozdział 4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych | str. 117

Art. 19. ....... [Szkolenie, cel i przeprowadzenie]   | str. 117

Art. 20 ........ [Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia]   | str. 124

Rozdział 5. Bezpieczeństwo osobowe | str. 127

Art. 21. ....... [Dopuszczenie do pracy, warunki]  | str. 127

Art. 22. ....... [Postępowanie sprawdzające]   | str. 131

Art. 23. ....... [Postępowanie sprawdzające]   | str. 132

Art. 24. ....... [Cel postępowania sprawdzającego]  | str. 135

Art. 25. ....... [Zakres postępowania zwykłego]  | str. 139

Art. 26. ....... [Zakres postępowania poszerzonego]  | str. 141

Art. 27. ....... [Zawieszenie postępowania]  | str. 143

Art. 28. ....... [Zakończenie postępowania]  | str. 145

Art. 29. ....... [Poświadczenie bezpieczeństwa]   | str. 146

Art. 30. ....... [Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa]   | str. 151

Art. 31. ....... [Umorzenie postępowania]  | str. 159

Art. 32. ....... [Kolejne postępowanie sprawdzające]  | str. 161

Art. 33. ....... [Kontrolne postępowanie sprawdzające]  | str. 164

Art. 34. ....... [Wyłączenie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego]  | str. 170

Rozdział 6. Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania | str. 179

Art. 35. ....... [Odwołanie]  | str. 179

Art. 36. ....... [Postanowienie i decyzja Prezesa RM]  | str. 184

Art. 37. ....... [Odwołanie od decyzji pełnomocnika, Szefa ABW lub SKW]  | str. 190

Art. 38. ....... [Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie skargi na rozstrzygnięcie organu odwoławczego]  | str. 191

Art. 39. ....... [Wznowienie postępowania]  | str. 196

Art. 40. ....... [Decyzje organu]  | str. 199

Art. 41. ....... [Odwołanie od decyzji o odmowie wznowienia postępowania]  | str. 200

Rozdział 7. Kancelarie tajne. Środki bezpieczeństwa fizycznego | str. 203

Art. 42. ....... [Obowiązek utworzenia kancelarii tajnej]   | str. 203

Art. 43. ....... [Organizacja pracy kancelarii]   | str. 207

Art. 44. ....... [Inne komórki organizacyjne]   | str. 210

Art. 45. ....... [Zakres zastosowania środków bezpieczeństwa]  | str. 211

Art. 46. ....... [Zabezpieczenie informacji „poufnych”]  | str. 213

Art. 47. ....... [Delegacja dla RM]  | str. 215

Rozdział 8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne | str. 220

Art. 48 ........ [Akredytacja systemu teleinformatycznego]  | str. 220

Art. 49. ....... [Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa]   | str. 227

Art. 50 ........ [Certyfikacja]  | str. 231

Art. 51. ....... [Obowiązek akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyłączenia]   | str. 236

Art. 52. ....... [Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyznaczenie i szkolenie]  | str. 240

Art. 53 ........ [Opłaty]  | str. 244

Rozdział 9. Bezpieczeństwo przemysłowe | str. 248

Art. 54. ....... [Dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych]  | str. 248

Art. 55. ....... [Świadectwa potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych]  | str. 253

Art. 56. ....... [Wniosek o wydanie świadectwa]  | str. 256

Art. 57. ....... [Sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec innych osób]  | str. 259

Art. 58. ....... [Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 262

Art. 59. ....... [Termin zakończenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 264

Art. 60. ....... [Wyłączenie wymogu zatrudnienia pełnomocnika ochrony oraz utworzenia pionu ochrony w przypadku ubiegania się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia]  | str. 266

Art. 61. ....... [Zwrot zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez ABW i SKW za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 267

Art. 62. ....... [Umorzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 269

Art. 63. ....... [Zawieszenie lub podjęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 270

Art. 64. ....... [Zakończenie postępowania. Przesłanki odmowy wydania świadectwa]  | str. 272

Art. 65. ....... [Postępowanie sprawdzające]  | str. 274

Art. 66. ....... [Cofnięcie świadectwa]  | str. 277

Art. 67. ....... [Dokumenty; wymogi formalne]  | str. 280

Art. 68. ....... [Delegacja dla RM]  | str. 288

Art. 69. ....... [Skarga do sądu administracyjnego]  | str. 290

Art. 70. ....... [Obowiązek informacyjny]  | str. 295

Art. 71. ....... [Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 298

Rozdział 10. Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego | str. 302

Art. 72 ........ [Udostępnianie akt postępowania sprawdzającego]   | str. 302

Art. 73 ........ [Ewidencja osób]  | str. 309

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 313

Art. 74–180. (pominięte)  | str. 313

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 314

Art. 181 ...... [Obowiązek przeprowadzenia przeglądu materiałów]  | str. 314

Art. 182. ..... [Zachowanie ważności poświadczenia bezpieczeństwa]  | str. 316

Art. 183. ..... [Stosowanie art. 14 ust. 3 pkt 2]  | str. 317

Art. 184. ..... [Kancelarie tajne, obowiązek informacyjny]  | str. 318

Art. 185. ..... [Ważność akredytacji systemów teleinformatycznych]  | str. 319

Art. 186. ..... [Ważność świadectw bezpieczeństwa przemysłowego]  | str. 320

Art. 187. ..... [Obowiązek uzyskania świadectwa]  | str. 321

Art. 188. ..... [Stosowanie przepisów dotychczasowych]  | str. 322

Art. 189. ..... [Obowiązywanie przepisów wykonawczych]  | str. 323

Art. 190. ..... [Derogacja]  | str. 328

Art. 191. ..... [Wejście w życie]  | str. 329

Bibliografia | str. 331

O autorach | str. 343

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »