Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych - Jan Ciszewski

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

Jan Ciszewski

220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-037-6
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1057
Rozmiar pliku: 10,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych. Dzięki temu jest cennym opracowaniem, poszukiwanym na rynku ze względu na całościowe ujęcie tej problematyki.

W jedenastym wydaniu książki uwzględniono zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, dodano nowe akty, jak np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z 15.05.2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenie Rady 2019/1111 z 25.06.2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę.

W celu ułatwienia stosowania poszczególnych aktów prawnych zamieszczono szczegółowe informacje praktyczne o wzajemnych relacjach pomiędzy umowami międzynarodowymi, a także pomiędzy takimi umowami a aktami prawa europejskiego.

Adresaci:
Publikacja jest przewodnikiem dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz radców prawnych.

Spis treści

DZIAŁ I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

DZIAŁ II. Przepisy wspólne w sprawach cywilnych i karnych . . . . . . . . . . . . . 24

DZIAŁ III. Czynności sądów z zakresu międzynarodowego postępowania

DZIAŁ IV. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków

międzynarodowych  . . . . . . 37

DZIAŁ V. Przepis końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2. Wzory pism stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych

oraz innych działów administracji sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r.

Regulamin urzędowania sądów powszechnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. Wzory pism dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych

z Federacją Rosyjską wraz z wykazem właściwych organów Federacji

Rosyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

6. Wzory pism dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych

z Ukrainą wraz z wykazem właściwych organów Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . 114

7. Wzory pism dotyczących obrotu prawnego w sprawach cywilnych

i karnych z Republiką Białorusi wraz z wykazem właściwych sądów

Republiki Białorusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

8. Wzory pism dotyczących doręczania za granicą dokumentów sądowych

i pozasądowych na podstawie Konwencji o doręczaniu za granicą

dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

lub handlowych, podpisanej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.,

wraz ze wskazaniem organów przyjmujących innych państw . . . . . . . . . . . . . 135

9. Informacja dotycząca ponoszenia przez sądy polskie kosztów doręczenia

w Kanadzie dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych . . . . . . . . 152

10. Oświadczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące wykonywania

Konwencji o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych

i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

sporządzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153

11. Wzór wniosku o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innych

czynności sądowych na podstawie Konwencji o przeprowadzaniu

dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych,

sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r. wraz ze wskazaniem

organów przyjmujących innych państw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

12. Wzory wniosków o zwrot dziecka i wykonanie prawa do osobistych

kontaktów na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów

uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia

25 października 1980 r. wraz z objaśnieniami i wykazem organów

przyjmujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

13. Wykaz organów centralnych wyznaczonych na podstawie Europejskiej

konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy

nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem,

sporządzonej w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

14. Wzór wniosku o udzielenie pomocy sądowej na podstawie Konwencji

o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach

międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

wraz z wykazem organów przyjmujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

15. Wzór wniosku o przyznanie pomocy sądowej za granicą na podstawie

Porozumienia europejskiego w sprawie przekazywania wniosków

o przyznanie pomocy sądowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 27 stycznia

1977 r. wraz ze wskazaniem organów przyjmujących innych państw . . . . . . . . . 218

16. Wykaz organów przyjmujących wyznaczonych na podstawie Konwencji

europejskiej o informacji o prawie obcym, sporządzonej dnia 7 czerwca

1968 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229

17. Wzór wniosku o sprawdzenie aktu lub dokumentu na podstawie Konwencji

nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów . . . 236

18. Komunikaty w sprawie ustalenia istnienia wzajemności pomiędzy Polską

a niektórymi prowincjami Kanady w zakresie wykonywania orzeczeń

uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków

rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

20. Informacje o wybranych aktach prawa europejskiego z zakresu prawa

karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

20.1. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot

Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r. . . . . . . . 736

20.2. Konwencja w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy

Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich

Unii Europejskiej, sporządzona w Brukseli dnia 26 maja 1997 r. . . . 737

20.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca

2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury

wydawania osób między Państwami Członkowskimi . . . . . . . . . . . . . 738

20.4. Decyzja ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar

o charakterze pieniężnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764

21. Wykaz obowiązujących Polskę umów wielostronnych z zakresu obrotu

prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych z informacjami o państwach

będących stronami tych umów (wybór) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

21.1. Konwencja dotycząca procedury cywilnej, podpisana w Hadze

dnia 1 marca 1954 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

21.2. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą,

sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. . . . . . . . . . . . . 901

21.3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń

arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca

1958 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  902

21.4. Konwencja nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji

z zakresu stanu cywilnego, sporządzona w Stambule dnia

4 września 1958 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .903

21.5. Europejska Konwencja o międzynarodowym arbitrażu handlowym,

sporządzona w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 903

21.6. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy

rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia

5 października 1961 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

21.7. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów

urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. . . . . 904

21.8. Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego

wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta do podpisu

w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

21.9. Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za

rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzona w Paryżu

dnia 17 grudnia 1962 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

21.10. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych

i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

21.11. Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci, sporządzona

w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907

21.12. Konwencja europejska o zniesieniu wymogu legalizacji

dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli

dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona

w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

21.13. Konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporządzona

w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908

21.14. Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach

cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca

1970 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .909

21.15. Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona

w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910

21.16. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych,

sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910

21.17. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych,

sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. . . . . . . . . . . . . . . . 911

21.18. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się

do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze

dnia 2 października 1973 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

21.19. Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży

towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. . . . 913

21.20. Protokół o zmianie Konwencji o przedawnieniu

w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzony w Wiedniu

dnia 11 kwietnia 1980 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913

22. Wykaz obowiązujących Polskę umów wielostronnych z zakresu obrotu

prawnego z zagranicą w sprawach karnych z informacjami o państwach

będących stronami tych umów (wybór) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .939

22.1. Europejska Konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu

dnia 13 grudnia 1957 r., Protokół dodatkowy do tej Konwencji,

sporządzony w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.,

i Drugi Protokół dodatkowy do tej Konwencji, sporządzony

w Strasburgu dnia 17 marca 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939

22.2. Trzeci Protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji

o ekstradycji, sporządzony w Strasburgu

dnia 10 listopada 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941

22.3. Czwarty Protokół dodatkowy do Europejskiej konwencji

o ekstradycji, sporządzony w Wiedniu dnia 20 września 2012 r. . . . . 941

22.4. Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach

karnych, sporządzona w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.,

wraz z Protokołem dodatkowym do tej Konwencji, sporządzonym

dnia 17 marca 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941

22.5. Drugi Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o pomocy

prawnej w sprawach karnych, sporządzony w Strasburgu

dnia 8 listopada 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945

22.6. Protokół dodatkowy do Konwencji europejskiej o informacji

o prawie obcym, sporządzony w Strasburgu dnia 15 marca 1978 r. 946

22.7. Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona

w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

22.8. Protokół zmieniający do Europejskiej konwencji o zwalczaniu

terroryzmu, sporządzony w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. . . . . . . 947

22.9. Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia

wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami,

sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947

22.10. Konwencja o przekazywaniu osób skazanych, sporządzona

w Strasburgu dnia 21 marca 1983 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948

22.11. Protokół dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób

skazanych, sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r. . . . . . 948

22.12. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego

obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 949

23. Wykaz umów dwustronnych zawartych przez Polskę z zakresu obrotu

prawnego z zagranicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962

24. Informacja dotycząca zakresu terytorialnego zastosowania umów

zawartych z Wielką Brytanią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971

25. Wykaz konwencji konsularnych łączących Polskę z innymi państwami . . . . 972

26. Wykaz umów międzynarodowych dotyczących problematyki

obywatelstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

27. Wykaz umów międzynarodowych dotyczących uznawania wyroków

orzekających rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .979

28. Wykaz państw, w stosunkach z którymi wyroki orzekające rozwód

uznawane są z mocy prawa (w zakresie określonym przez umowy) . . . . . . . 981

29. Wykaz umów międzynarodowych dotyczących wykonywania orzeczeń

uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków

rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .983

30. Wykaz państw, w stosunkach z którymi Rzeczpospolitą Polską obowiązują

umowy o udzielaniu pomocy prawnej w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . . 986

31. Wykaz państw, których obywatele korzystają w Polsce ze zwolnienia

od kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990

32. Wykaz państw, których obywatele korzystają w Polsce ze zwolnienia

od kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .993

33. Wykaz umów międzynarodowych dotyczących wykonywania orzeczeń

sądów w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .997

34. Wykaz państw, w stosunkach z którymi są wykonywane orzeczenia

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999

35. Wykaz państw, w stosunkach z którymi są wykonywane na uproszczonych

zasadach orzeczenia o kosztach należnych Skarbowi Państwa w sprawach

cywilnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1001

36. Wykaz umów przewidujących zniesienie wymagania legalizacji

określonych zagranicznych dokumentów urzędowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002

37. Wykaz państw, w stosunkach z którymi Rzeczpospolitą Polską obowiązują

umowy o udzielaniu pomocy prawnej w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . 1006

38. Informacja na temat wymagania tłumaczenia na język obcy wniosków

o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych i załączonych

dokumentów, przesyłanych w trybie Europejskiej Konwencji o pomocy

prawnej w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

39. Wykaz umów, które utraciły moc w części dotyczącej pomocy prawnej

w sprawach karnych – na podstawie Europejskiej Konwencji o pomocy

prawnej w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010

40. Wykaz umów dwustronnych zawartych między Rzecząpospolitą Polską

a innymi państwami, zawierających unormowania w zakresie przejęcia

ścigania karnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1012

41. Wykaz umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a innymi

państwami, zawierających unormowania w zakresie przekazywania

skazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

42. Informacja na temat wymagania tłumaczenia na język obcy wniosków

o przekazanie osób skazanych i załączników, przesyłanych w trybie

Konwencji z dnia 21 marca 1983 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018

43. Wykaz państw, w stosunkach z którymi Rzeczpospolitą Polską obowiązują

umowy w zakresie wydawania osób ściganych lub skazanych . . . . . . . . . . . 1019

44. Informacja na temat wymagania tłumaczenia na język obcy wniosku

o ekstradycję i załączników, przesyłanych w trybie Europejskiej Konwencji

o ekstradycji, podpisanej w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r. . . . . . . . . . . . . . 1023

45. Wykaz umów, które utraciły moc w części dotyczącej ekstradycji

– na podstawie Europejskiej Konwencji o ekstradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024

46. Wykaz państw, których ustawodawstwa przewidują wydawanie

dokumentów stwierdzających możność zawarcia małżeństwa według

prawa ojczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026

47. Wykaz państw, których ustawodawstwa nie przewidują wydawania

dokumentów stwierdzających możność zawarcia małżeństwa według

prawa ojczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

48. Wykaz państw, których ustawodawstwa wymagają uzyskania przez swoich

obywateli specjalnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa z obywatelami

państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031

49. Wykaz państw, które przewidują w swoich ustawodawstwach zawarcie

małżeństwa przez pełnomocnika lub uznają ważność małżeństw zawartych

za granicą przez pełnomocnika, zgodnie z prawem obowiązującym

w miejscu zawarcia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032

50. Wykaz państw będących stronami Konwencji nowojorskiej o dochodzeniu

roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku

dnia 20 czerwca 1956 r., oraz wskazanych przez te państwa organów

przesyłających i przyjmujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034

51. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych

upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw

lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami

lub ośrodkami adopcyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1041

52. Wzór potwierdzenia zgodności przysposobienia międzynarodowego . . . . 1042

53. Informacja dotycząca immunitetu jurysdykcyjnego państw obcych . . . . . . 1046

54. Informacja dotycząca trybu doręczania pism sądowych obcemu

państwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1049

55. Informacja dotycząca stwierdzenia prawomocności orzeczeń

rozwodowych w stanie Illinois (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050

56. Informacja dotycząca stwierdzenia prawomocności orzeczeń

rozwodowych w Kanadzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052

57. Informacja dotycząca wykonywania przez sądy polskie wniosków sądów

zagranicznych o doręczenie dokumentów w sprawach . . . 1053

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »