Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane - Eugenia Śleszyńska

Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane

Eugenia Śleszyńska

152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-475-5
Data wydania 1 marca 2022
Język: Polski
Liczba stron: 1334
Rozmiar pliku: 25 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka w sposób syntetyczny i przystępny omawia wszystkie obowiązki związane z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz utrzymaniem technicznym obiektów budowlanych, ich instalacji i urządzeń.

Porusza przy tym zagadnienia, w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa, jak:
• warunki techniczne projektowania i użytkowania budynków,
• konserwacja i naprawy bieżące oraz remonty,
• zawieranie umów o roboty budowlane i zasady organizowania procesu budowlanego,
• działanie inwestora przed organami,
• odbiory częściowe i końcowe robót oraz gwarancje jakości i rękojmi,
• zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej oraz książki obiektu budowlanego,
• metodyka przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
• kto odpowiada za utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym: właściciel czy zarządca nieruchomości?

Publikacja to wszechstronny poradnik dla każdego właściciela i zarządcy obiektu budowlanego (w tym dla wspólnot mieszkaniowych), inwestorów realizujących zamierzenia budowlane oraz firm zarządców nieruchomości, firm budowlanych, deweloperskich oraz obsługi inwestycyjnej. Monografia będzie przydatna urzędnikom, pracownikom organów administracji, prawnikom i sędziom. Może zainteresować również przedstawicieli nauki prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str.  9

 

Wstęp  | str. 15

 

Rozdział 1

O budynkach, ich trwałości i zużyciu technicznym  | str. 23

1.1. Budynki w definicjach i w klasyfikacji obiektów budowlanych  | str. 24

1.2. O trwałości budynku i jego elementów  | str. 26

1.3. Metody ustalania zużycia technicznego budynku  | str. 34

1.4. Metody oceny stopnia zużycia budynku  | str. 38

 

Rozdział 2

Normalizacja w budownictwie  | str. 46

2.1. Niezawodność obiektu budowlanego  | str. 46

2.2. Normy projektowania w budownictwie  | str. 48

2.3. Normy dla wyrobów budowlanych  | str. 67

2.4. Normalizacja dla obiektów istniejących a normy techniczno-budowlane  | str. 79

2.5. Wymagania normowe dla bezpieczeństwa pożarowego  | str. 93

2.6. Możliwość zaprojektowania rozwiązań zamiennych  | str. 116

2.7. Warunki przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych  | str. 123

2.8. Normy a warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynkach „starych”  | str. 128

2.9. Normalizacja a defekty spowodowane błędami projektowania i wykonawstwa  | str. 138

 

Rozdział 3

Utrzymanie techniczne obiektów budowlanych według prawa budowlanego i innych ustaw  | str. 143

3.1. Użytkowanie i utrzymanie obiektu według Prawa budowlanego  | str. 143

3.2. Obowiązek władającego obiektem – zapewnienie niezawodności  | str. 152

3.3. Adresat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu  | str. 158

3.4. Obowiązki w zakresie zachowania bezpieczeństwa pożarowego obiektu  | str. 162

3.5. Obowiązki w zakresie ochrony środowiska  | str. 189

3.6. Obowiązki w zakresie utrzymania obiektu zabytkowego  | str. 211

3.7. Defekty budynków wywołane nieprawidłową eksploatacją  | str. 232

 

Rozdział 4

Kontrole okresowe i szczegółowe obowiązki właściciela obiektu budowlanego  | str. 237

4.1. Obligatoryjne kontrole okresowe według prawa budowlanego  | str. 237

4.2. Metodyka i zakres kontroli okresowych  | str. 255

4.3. Zasady kontroli obiektów zawierających azbest  | str. 309

4.4. Obowiązki wynikające z zaleceń pokontrolnych  | str. 312

4.5. Obowiązki z nakazu organu nadzoru budowlanego  | str. 322

4.6. Obowiązki w razie katastrofy budowlanej  | str. 333

4.7. Adresat sankcji karnych, właściciel czy zarządca nieruchomości  | str. 336

4.8. Sankcje karne za naruszenie prawa  | str. 340

 

Rozdział 5

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej  | str. 343

5.1. Obowiązki w zakresie dokumentacji techniczno-budowlanej  | str. 343

5.2. Inne dokumentacje użytkowanego obiektu  | str. 356

5.3. Świadectwa charakterystyki energetycznej  | str. 361

5.4. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego  | str. 366

 

Rozdział 6

Obsługa urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz urządzeń i systemów podlegających ustawie F-gazowej  | str. 372

6.1. Normalizacja urządzeń technicznych a dozór techniczny  | str. 372

6.2. Modernizacja starych dźwigów osobowych  | str. 400

6.3. Obowiązki eksploatacyjne urządzeń wynikające z ustawy F-gazowej  | str. 402

 

Rozdział 7

Wymagania energooszczędności i izolacyjności cieplnej  | str. 409

7.1. Cele polityki energetycznej  | str. 409

7.2. Efektywność energetyczna i zadania ustawowe  | str. 416

7.3. Energooszczędność w budynkach istniejących wybudowanych pod rządem poprzednich norm i przepisów  | str. 423

7.4. Nowe wymagania energooszczędności i ochrony cieplnej  | str. 441

7.5. Charakterystyka energetyczna budynków i obowiązki władających  | str. 453

 

Rozdział 8

Warunki użytkowania budynku mieszkalnego – obowiązki właściciela i użytkownika  | str. 460

8.1. Obowiązki władającego według przepisu techniczno-budowlanego  | str. 463

8.2. Warunki prawidłowego użytkowania lokalu  | str. 483

8.3. Działanie w sytuacji zagrożenia  | str. 498

8.4. Warunki użytkowania instalacji i urządzeń lokalu  | str. 509

8.5. Odpowiedzialność i sankcje  | str. 519

 

Rozdział 9

Konserwacje, naprawy, remonty, modernizacje  | str. 531

9.1. Przegląd pojęć i definicji. Konserwacja, naprawa, remont, ulepszenia  | str. 535

9.2. Specyfika konserwacji  | str. 547

9.3. Specyfika działań naprawczych  | str. 561

9.4. Specyfika remontów odtworzeniowych budynków  | str. 576

9.5. Analiza opłacalności remontu odtworzeniowego  | str. 588

9.6. Zasady ogólne planistyki działalności remontowej  | str. 592

9.7. Problematyka odtwarzania starych zasobów mieszkaniowych  | str. 598

9.8. Zamierzenia inwestycyjne w nieruchomości  | str. 610

 

Rozdział 10

Obowiązki inwestora związane z zagospodarowaniem działki  | str. 627

10.1. Prawne i społeczno-gospodarcze ograniczenia inwestora  | str. 627

10.2. Warunki zabudowy według Prawa budowlanego i przepisów techniczno--budowlanych  | str. 633

10.3. Zagospodarowanie działki według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  | str. 659

10.4. Warunki sytuowania reklam i podobnych obiektów według przepisów krajobrazowych  | str. 682

10.5. Uwarunkowania zagospodarowania obszarów rewitalizacji  | str. 692

10.6. Inwestycje obcych inwestorów na działce właściciela nieruchomości  | str. 703

 

Rozdział 11

Obowiązki inwestora związane z procesem budowlanym  | str. 709

11.1. Inwestor a dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  | str. 714

11.2. Wejście inwestora na teren sąsiedniej nieruchomości  | str. 729

11.3. Obowiązki inwestora i innych uczestników procesu budowlanego  | str. 739

11.4. Ustalenie zakresu zamierzenia budowlanego oraz warunków jego wykonania  | str. 785

 

Rozdział 12

Procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej  | str. 803

12.1. Kierunek zmian prawa budowlanego  | str. 803

12.2. Pozwolenie na budowę  | str. 806

12.3. Pozwolenie na rozbiórkę i jej zgłoszenie do organu  | str. 832

12.4. Pozwolenia organów dotyczące obiektu zabytkowego  | str. 842

12.5. Zgłoszenie budowy  | str. 854

12.6. Warunki przyłączania obiektów do sieci  | str. 875

12.7. Rozpoczęcie budowy i obowiązki uczestników procesu budowlanego  | str. 896

12.8. Obowiązki po zakończeniu budowy  | str. 910

 

Rozdział 13

Legalne odstępstwa a postępowania w sprawie samowoli budowlanych  | str. 928

13.1. Odstępstwa od norm przepisów techniczno-budowlanych  | str. 928

13.2. Postępowanie w warunkach odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  | str. 939

13.3. Postępowanie w warunkach samowoli budowlanych  | str. 954

13.4. Uproszczone postępowanie w sprawie starych samowoli budowlanych  | str. 962

13.5. Inne przesłanki postępowania w sprawie wstrzymania robót  | str. 968

13.6. Adresaci postępowania i sankcje karne za samowole budowlane  | str. 977

 

Rozdział 14

Zlecanie robót budowlanych  | str. 987

14.1. Zlecanie według przepisów kodeksu cywilnego  | str. 987

14.2. Udzielanie zamówień według Prawa zamówień publicznych  | str. 994

14.3. Organizacja postępowania zamawiającego  | str. 1016

14.4. Obowiązki zamawiającego związane z wyborem najkorzystniejszej oferty  | str. 1045

14.5. Cena ofertowa za roboty budowlane według prawa i orzecznictwa  | str. 1064

 

Rozdział 15

Umowy o roboty budowlane  | str. 1071

15.1. Istota, forma i treść umowy o roboty budowlane  | str. 1071

15.2. Umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą  | str. 1090

15.3. Sposoby zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane  | str. 1101

15.4. Klauzule w umowach o roboty budowlane  | str. 1125

15.5. Działanie i współdziałanie stron w toku umowy  | str. 1143

15.6. Odbiory robót i rozliczenia, w tym pogwarancyjne  | str. 1161

15.7. Wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane i ich rozliczanie  | str. 1187

15.8. Roszczenia finansowe stron z umowy o roboty budowlane  | str. 1211

Bibliografia  | str. 1221

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »