Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne - Arkadiusz Turczyn

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne

Arkadiusz Turczyn

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-046-8
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 377
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera syntetyczną prezentację dużej nowelizacji z 2019 r. oraz kilkunastu innych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, w tym tych najnowszych z 2020 r., a także niektórych ostatnich zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastosowany podział tematyczny pozwala na sprawne zapoznanie się ze znowelizowanym zakresem Kodeksu, a przedstawione uwagi z procesu legislacyjnego, spostrzeżenia autora wynikające z jego doświadczenia zawodowego oraz zestawy źródeł uzupełniających, podane przy konkretnych problemach, ułatwiają prześledzenie nowelizacji, odczytanie jej celu i wyjaśnienie interesujących zagadnień.

Czytelnicy odnajdą tu omówienie zmian dotyczących m.in.:

  • przygotowaniu sprawy do rozpoznania,
  • przeciwdziałaniu nadużyciu prawa procesowego,
  • dowodów i uzasadniania wyroków,
  • postępowań odwoławczych,
  • usprawnienia postępowania,
  • kosztów sądowych,
  • postępowania w sprawach gospodarczych i innych postępowań odrębnych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

 

Wykaz skrótów .................................................................................. 13

Wstęp ................................................................................................... 15

Rozdział I

Przygotowanie sprawy do rozpoznania ....................................... 17

1. Czynności stron i sądu służące przygotowaniu

rozstrzygnięcia .......................................................................... 17

2. Odpowiedź na pozew ............................................................... 19

3. Pisma przygotowawcze ............................................................ 23

4. Posiedzenie przygotowawcze .................................................. 25

5. Plan rozprawy ........................................................................... 34

6. Rozstrzygnięcie sprawy na jednym terminie rozprawy.

Przebieg rozprawy według planu ........................................... 42

7. Ograniczenia czasowe w przedstawianiu twierdzeń

i dowodów .................................................................................. 48

8. Wyrok zaoczny .......................................................................... 52

Rozdział II

Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego ...................... 57

1. Cel i założenia projektowanej zmiany ................................... 57

2. Klauzula generalna ................................................................... 64

3. Pismo niebędące pozwem ....................................................... 68

4. Pozew oczywiście bezzasadny ................................................ 70

5. Łańcuch zażaleń ....................................................................... 78

6. Wnioski o wyłączenie sędziego .............................................. 81

7. Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię

wyroku ....................................................................................... 84

8. Wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ............... 86

9. Kara za ubliżenie sądowi na piśmie ....................................... 87

Rozdział III

Dowody ............................................................................................... 89

1. Zmiany o znaczeniu ogólnym ................................................ 89

1.1. Systematyzacja przepisów o ocenie dowodów .............. 90

1.2. Ujednolicenie terminologii .............................................. 91

1.3. Dowody, co do których rozprawa może być zbędna .... 95

2. Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna .... 96

3. Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym ....... 98

3.1. Obowiązek wyszczególnienia faktów, którym strona

przeczy ................................................................................ 99

3.2. Uściślenie wymagań wobec wniosku dowodowego ..... 100

3.3. Systematyzacja podstaw odmowy przeprowadzenia

dowodu ................................................................................ 102

3.4. Uściślenie treści postanowienia dowodowego .............. 103

3.5. Aktywizacja stron przy przeprowadzaniu dowodów .... 105

3.6. Uściślenie zasad odbierania przyrzeczenia ................... 106

3.7. Uproszczone dopuszczenie dowodu z dokumentu ...... 107

4. Zeznania świadka ..................................................................... 108

4.1. Poszerzenie możliwości przesłuchania świadka

w miejscu pobytu ............................................................... 108

4.2. Możliwość złożenia zeznań na piśmie ............................ 109

4.3. Możliwość przesłuchania świadka w obecności

biegłego ............................................................................... 110

5. Opinia biegłego ......................................................................... 111

5.1. Świadek ekspert ................................................................. 111

5.2. Wykorzystanie opinii pozasądowych ............................. 114

5.3. Uściślenie trybu wyłączenia biegłego ............................. 116

5.4. Przyrzeczenie biegłego ..................................................... 116

5.5. Udostępnienie biegłemu materiałów do opinii ............. 118

5.6. Tryb uzupełnienia i wyjaśnienia opinii oraz

dopuszczenia dodatkowej opinii ..................................... 119

5.7. Ustalanie wynagrodzenia biegłego ................................. 119

5.8. Opinia opiniodawczego zespołu sądowych

specjalistów ......................................................................... 121

Rozdział IV

Uzasadnianie wyroków .................................................................... 123

1. Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków ................ 123

2. Ogłoszenie wyroku ................................................................... 123

3. Doręczenie wyroku z urzędu i pouczenia przy ogłoszeniu

lub doręczeniu ........................................................................... 126

4. Wymogi co do treści uzasadnienia wyroku ......................... 127

5. Wniosek o doręczenie wyroku z pisemnym

uzasadnieniem .......................................................................... 128

6. Termin do sporządzenia pisemnego uzasadnienia

wyroku ....................................................................................... 135

7. Pozostałe zmiany dotyczące uzasadnienia wyroku ............. 137

Rozdział V

Postępowania odwoławcze .............................................................. 141

1. Apelacja ...................................................................................... 141

1.1. Kontrola formalna apelacji ............................................... 141

1.2. Treść apelacji ...................................................................... 145

1.3. Rozpoznanie apelacji......................................................... 147

1.4. Ponowne rozpoznanie sprawy ......................................... 150

1.5. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu drugiej

instancji ............................................................................... 153

2. Zażalenie .................................................................................... 154

3. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ....................... 163

Rozdział VI

Postępowanie w sprawach gospodarczych ................................... 169

1. Sądy, sprawy i postępowania gospodarcze oraz zakres

zastosowania postępowania gospodarczego ......................... 169

2. Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym procesie ........ 172

3. Odrębności w postępowaniu dowodowym .......................... 174

3.1. Twierdzenia i dowody w pozwie i odpowiedzi

na pozew ............................................................................. 174

3.2. Umowa dowodowa ............................................................ 176

3.3. Dokument ........................................................................... 180

3.4. Dowód z zeznań świadków .............................................. 182

4. Pozostałe odrębności postępowania gospodarczego ........... 182

4.1. Adres poczty elektronicznej ............................................. 182

4.2. Przekazanie sprawy ........................................................... 183

4.3. Roszczenia w toku postępowania .................................... 184

4.4. Obciążenie kosztami procesu .......................................... 186

4.5. Odpowiednie zastosowanie przepisów .......................... 187

Rozdział VII

Inne postępowania odrębne ........................................................... 189

1. Postępowanie uproszczone ..................................................... 189

1.1. Zakres postępowania uproszczonego ............................. 193

1.2. Odrębności postępowania uproszczonego .................... 195

1.3. Pozostałe kwestie ............................................................... 198

2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

i ubezpieczeń społecznych ....................................................... 200

2.1. Znowelizowane przepisy .................................................. 200

2.2. Sprawy z zakresu prawa pracy – wyjaśnienia przyjęte

przez ustawodawcę ............................................................ 203

2.3. Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych –

wyjaśnienia przyjęte przez ustawodawcę ....................... 204

3. Elektroniczne postępowanie upominawcze ......................... 206

3.1. Zmiany przepisów ............................................................. 206

3.2. Wyjaśnienia ustawodawcy ............................................... 208

4. Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze ..... 211

4.1. Zmiany przepisów ............................................................. 211

4.2. Wyjaśnienia ustawodawcy ............................................... 215

Rozdział VIII

Zmiany mające na celu usprawnienie postępowania ................ 219

1. Zasady rejestracji czynności sądu .......................................... 219

2. Właściwość sądu ....................................................................... 221

2.1. Badanie właściwości miejscowej ..................................... 221

2.2. Właściwość rzeczowa sądu okręgowego ........................ 222

2.3. Właściwość miejscowa sądu ............................................ 223

2.4. Właściwość wyłączna ....................................................... 226

2.5. Szczególna właściwość miejscowa i rzeczowa sądu ...... 227

3. Skład sądu na posiedzeniu ...................................................... 230

4. Kompetencje referendarza sądowego .................................... 232

5. Rzecznicy konsumentów ......................................................... 235

6. Komunikacja sądu ze stronami .............................................. 235

6.1. Pouczenia dla stron ........................................................... 235

6.2. Wskazówki sędziego dla stron ......................................... 236

6.3. Uprzedzanie o podstawie prawnej .................................. 237

6.4. Wskazówki a bezstronność .............................................. 239

7. Interwencja uboczna ................................................................ 243

8. Koszty procesu .......................................................................... 245

8.1. Dodatkowa możliwość obciążenia kosztami procesu .... 245

8.2. Odsetki od kosztów procesu ............................................ 246

9. Formularze sądowe .................................................................. 248

10. Następstwa nieopłacenia oświadczenia o rozszerzeniu

powództwa ................................................................................. 249

11. Doręczenia ................................................................................. 251

11.1. Doręczenia wyłącznie elektroniczne między

pełnomocnikami ............................................................. 251

11.2. Pozostałe zmiany w doręczeniach ................................. 253

11.3. Doręczanie pism sądowych bezpośrednio stronom ..... 256

11.4. Pewne doręczenie pierwszego pisma w sprawie .......... 257

11.5. Doręczanie pism sądowych podmiotom wpisanym

do KRS i CEIDG .............................................................. 259

12. Wydawanie postanowień......................................................... 260

13. Wysłuchanie stron .................................................................... 263

14. Publiczna dostępność posiedzeń ............................................ 264

15. Sygnalizacja uchybień .............................................................. 265

16. Umorzenie postępowania ........................................................ 266

17. Należności mediatora............................................................... 268

18. Postępowanie pojednawcze ..................................................... 270

19. Wymagania co do treści pozwu i innych pism

procesowych .............................................................................. 271

20. Zarzut potrącenia ..................................................................... 275

21. Ocena sędziowska ..................................................................... 278

22. Uzasadnianie postanowień wpadkowych ............................. 279

23. Postępowanie zabezpieczające ................................................ 284

23.1. Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu............................ 284

23.2. Doręczanie postanowień dotyczących

zabezpieczenia .................................................................. 286

23.3. Rozpoznawanie zażalenia ............................................... 288

24. Doręczanie postanowień w postępowaniu o nadanie

klauzuli wykonalności ............................................................. 289

25. Postępowanie grupowe ............................................................ 291

25.1. Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu

grupowym ......................................................................... 293

25.2. Wyrok w postępowaniu grupowym ............................. 293

25.3. Pozostałe zmiany w postępowaniu grupowym ........... 294

Rozdział IX

Przepisy wprowadzające i przejściowe ......................................... 295

Rozdział X

Pozostałe zmiany Kodeksu postępowania cywilnego ............... 299

1. Ustawa z 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie

konkurencji i konsumentów oraz niektórych

innych ustaw .............................................................................. 299

2. Ustawa z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw ............. 300

3. Ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze

Zadłużonych .............................................................................. 302

4. Ustawa z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

oraz niektórych innych ustaw ................................................. 302

5. Ustawa z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks

rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego ......................................................... 304

6. Ustawa z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

ograniczenia obciążeń regulacyjnych.................................... 305

7. Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

ograniczenia zatorów płatniczych .......................................... 307

8. Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek

handlowych oraz niektórych innych ustaw .......................... 308

9. Ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek

handlowych oraz niektórych innych ustaw .......................... 309

 

10. Ustawa z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo

upadłościowe oraz niektórych innych ustaw ........................ 309

11. Ustawa z 19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych

przez centrum usług społecznych .......................................... 310

12. Ustawa z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych

innych ustaw .............................................................................. 311

13. Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny

oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ................. 312

14. Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw ...... 313

15. Ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw .... 314

16. Ustawa z 9.01.2020 r. o zmianie ustawy o transporcie

kolejowym oraz niektórych innych ustaw ............................ 318

Rozdział XI

Koszty sądowe .................................................................................... 319

1. Cele projektowanej nowelizacji .............................................. 319

2. Urealnienie opłat sądowych .................................................... 320

3. Rozszerzenie powództwa ........................................................ 322

4. Przekazanie sprawy innemu sądowi ...................................... 323

5. Zwolnienie osoby fi zycznej od kosztów sądowych .............. 323

6. Opłata manipulacyjna ............................................................. 324

7. Granice opłat ............................................................................. 326

8. Opłata od wydania tytułu wykonawczego ........................... 327

9. Koszty tłumaczeń i doręczeń .................................................. 327

10. Opłaty od pozwu oczywiście bezzasadnego ......................... 328

11. Stawka 100 zł ............................................................................. 329

12. Opłaty od pozwu ...................................................................... 329

13. Opłata częściowa ...................................................................... 331

14. Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy oraz

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych .................. 333

15. Opłaty od wniosków o zabezpieczenie roszczenia .............. 334

16. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia .................... 336

17. Opłaty kancelaryjne ................................................................. 340

18. Ograniczenie zwrotów opłat sądowych ................................ 341

19. Opłaty w sprawach gospodarczych ........................................ 343

20. Wezwanie świadka ................................................................... 343

21. Opłaty w sprawach o ochronę własności intelektualnej ..... 345

22. Ujednolicenie opłat w postępowaniach przed sądem

ochrony konkurencji i konsumentów .................................... 346

23. Zwalnianie podmiotów zorganizowanych od kosztów

sądowych .................................................................................... 348

24. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron

w postępowaniu cywilnym ..................................................... 349

Zakończenie ....................................................................................... 351

Bibliografia......................................................................................... 353

Orzecznictwo ..................................................................................... 369

Akty prawne i dokumenty z procesu legislacyjnego ................. 371

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »