Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera - Szymon Byczko

Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera

Szymon Byczko

254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-202-2
Data wydania 30 grudnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 980
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 980
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
254,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja powstała w związku z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Profesora Wojciecha J. Katnera, wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego, Sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i wybitnego polskiego cywilisty. Księga zawiera 79 artykułów autorstwa znanych i cenionych przedstawicieli nauki prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, a także innych gałęzi prawa. Oprócz tego, że stanowi wyraz szacunku dla Profesora i dowód uznania dla Jego dorobku naukowego, zawiera najwyższej próby opracowania wielu problemów naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i handlowego.

„Tytuł dzieła nie został nadany przypadkowo. Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe – w tej krótkiej paremii wyraża się rola słuszności, sprawiedliwości i dobrych obyczajów w prawie prywatnym, przejawiona między innymi w instytucji nadużycia prawa podmiotowego, dlatego wybraliśmy ją na tytuł, a w istocie motto niniejszej Księgi. Według Profesora Katnera bowiem te pozaprawne wartości muszą uzupełniać, a nawet korygować normy ustawowe w procesie stosowania prawa przez sąd i w wykładni dokonywanej przez doktrynę. Dopiero ich odpowiednia synteza daje sprawiedliwe
prawo.”

Fragment słowa wstępnego

Spis treści

  1. Słowo wstępne  | str.  11
  2. Życiorys Pana Profesora Wojciecha J. Katnera | str.  13
  3. Prace naukowe Profesora Wojciecha J. Katnera – bibliografia  | str.  19
  4. Artykuły  | str.  37

RAFAŁ ADAMUS, Uniwersytet Opolski

Warunki uczestnictwa syndyka (zarządcy) zagranicznego, ustanowionego dla dłużnika mającego siedzibę główną poza Unią Europejską, w osobie prawnej z siedzibą w Polsce  | str.  39

EWA BAGIŃSKA, Uniwersytet Gdański

W sprawie niestosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu do należności publicznoprawnych  | str.  51

MATEUSZ BALCERZAK, Uniwersytet Łódzki

Należyta staranność producentów i sprzedawców części zamiennych  | str.  62

ZBIGNIEW BANASZCZYK, Uniwersytet Warszawski

Możliwość zastosowania art. 439 k.c. w odniesieniu do przypadków sprowadzenia stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej  | str.  72

MIROSŁAW BĄCZYK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współczesny i przyszły model prawny subrogacji w prawie polskim  | str.  81

ADAM BRZOZOWSKI, Uniwersytet Warszawski

Nominalizm i waloryzacja – ocena art. 3581 k.c. z perspektywy trzydziestolecia jego obowiązywania  | str.  100

LÁSZLÓ BURIÁN, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapeszt

The impact of the recodification of Hungarian private international law on the homeward trend  | str.  109

SZYMON BYCZKO, Uniwersytet Łódzki

Konsorcjum w orzecznictwie Sądu Najwyższego  | str.  118

ANDRZEJ CAŁUS, Szkoła Główna Handlowa

Uwagi do projektowanych artykułów 3851 § 1 i 3853 k.c.  | str.  129

JULIA CHLEBNY, Uniwersytet Łódzki

Przy dźwiękach bąbelków – kilka słów z problematyki zdolności rejestracyjnej znaków dźwiękowych  | str.  136

MAŁGORZATA DUMKIEWICZ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wprowadzenie do umowy spółki z o.o. możliwości przymusowego umorzenia udziałów jako zmiana umowy spółki uszczuplająca prawa udziałowe (art. 246 § 3 k.s.h.)  | str.  145

MARIUSZ FRAS, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona dóbr osobistych osób nieheteronormatywnych. Kilka krytycznych uwag na tle judykatury  | str.  153

JÓZEF FRĄCKOWIAK, Uniwersytet Wrocławski

O problemach z normatywną definicją osób prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową we współczesnym polskim prawie prywatnym  | str.  161

BERNADETTA FUCHS, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje przedkontraktowe organizatora sieci franchisingu. Uwagi na tle projektu ustawy o działalności franczyzowej  | str.  172

MAŁGORZATA GERSDORF, MATEUSZ PILICH, Uniwersytet Warszawski

Autonomia sędziów i sądów w przyszłości prawa państw Unii Europejskiej  | str.  186

BEATA GIESEN, Uniwersytet Łódzki

Autorskoprawna umowa licencyjna zawarta na czas dłuższy niż 5 lat – kontrowersje wokół art. 68 Prawa autorskiego  | str.  193

RICHARD GIESEN, Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Einwilligung ins Delikt nach Deutschem Recht  | str.  207

BARTŁOMIEJ GLINIECKI, Uniwersytet Gdański

Przepisy intertemporalne ustawy z dnia 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym  | str.  223

MATEUSZ GROCHOWSKI, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht

Mikrokasa – makroproblem. Prawo krajowe a granice kontroli postanowień umów konsumenckich  | str.  232

JACEK GUDOWSKI, Sąd Najwyższy

Kodeks postępowania cywilnego A.D. 2022

Esej o postmodernizmie obskurantyzmie prawnym i niekompetencji  | str.  242

MACIEJ GUTOWSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Problem kredytów frankowych. Dalsze perspektywy  | str.  264

MAGDALENA HABDAS,Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawnoekonomiczne uwarunkowania rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich poprzez interwencję publiczną na przykładzie obszarów specjalnych tworzonych dla lotnisk w Polsce i Niemczech  | str.  279

ANDRZEJ HERBET, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Podstawowe elementy struktury kapitałowo-majątkowej prostej spółki akcyjnej  | str.  294

JAKUB JANETA, Uniwersytet Łódzki

Powództwo o przejęcie majątku spółki de lege lata i de lege ferenda  | str.  310

ALEKSANDER KAPPES, Uniwersytet Łódzki

Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji. Rzeczywista potrzeba czy kreacjonizm prawniczy?  | str.  321

PRZEMYSŁAW KATNER, Uniwersytet Szczeciński

Precz z lichwą 2.0! Niekończąca się opowieść?  | str.  342

ANDRZEJ KIDYBA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Cywilistyczne mutanty  | str.  353

WOJCIECH JERZY KOCOT, Uniwersytet Warszawski

Umowa sprzedaży w systematyce Kodeksu cywilnego  | str.  361

KATARZYNA KOPACZYŃSKA-PIECZNIAK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Umowa a statut spółki komandytowo-akcyjnej  | str.  376

JOANNA KRUCZALAK-JANKOWSKA, Uniwersytet Gdański

W jaki sposób wspierać w Polsce budowanie kultury restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 2019/1023  | str.  390

BARTOSZ KUCHARSKI, Uniwersytet Łódzki

Prawa leasingobiorcy samochodu do odszkodowania ubezpieczeniowego  | str.  397

ZBIGNIEW KUNIEWICZ, Uniwersytet Szczeciński

Sytuacja prawna pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników do reprezentowania spółki kapitałowej w umowach oraz sporach z członkiem zarządu  | str.  411

KRZYSZTOF KUROSZ, Uniwersytet Łódzki

Kilka uwag o relacji między prawem cywilnym a pięknem i brzydotą (właściwościami estetycznymi)  | str.  419

ZBIGNIEW KWAŚNIEWSKI, ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Model prawny zaskarżania uchwał korporacyjnych organów spółek kapitałowych – postulaty de lege ferenda  | str.  437

PAWEŁ TOMASZ LASOŃ, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

O tym, dlaczego stanowisko Profesora Wojciecha Jana Katnera powinno wyznaczać kierunek rozstrzygnięć sądów w sprawach frankowych  | str.  445

MAREK LEŚNIAK, Uniwersytet Wrocławski

Wybrane uwagi o konieczności stosowania art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zawarcia oraz zmiany umowy spółki komandytowej między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu tej spółki  | str.  454

KRYSTIAN MARKIEWICZ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Czy ex iniuria ius non oritur?, czyli o „sędziach” powołanych niezgodnie z prawem uwag kilka  | str.  465

ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ, IZABELLA GIL, Uniwersytet Wrocławski

Obowiązki spółki związane z ujawnieniem w KRS zmiany wspólników w wypadku śmierci wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  | str.  486

ADAM MASSALSKI, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Delegatura IPN w Kielcach

Aparat represji wobec uczniów od grudnia 1954 r. do listopada 1956 r. w świetle biuletynów Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego  | str.  497

WIKTOR P. MATYSIAK, Uniwersytet Łódzki

Kilka uwag na temat zastrzegania w umowie między przedsiębiorcami zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej bez wynagrodzenia  | str.  507

MAREK MICHALSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kilka refleksji na temat koncepcji spółki akcyjnej z perspektywy instytucjonalnej  | str.  517

MAŁGORZATA MODRZEJEWSKA, Uniwersytet Warszawski

Tajemnica przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji i jako nakaz lojalnego zachowania członków organów spółek kapitałowych  | str.  531

TERESA MRÓZ, Uniwersytet w Białymstoku

O zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z perspektywy kilku lat  | str.  545

IZABELA MYCKO-KATNER, Uniwersytet Szczeciński

Obowiązki informacyjne sprzedawcy wobec kupującego konsumenta wynikające z art. 5461 k.c. – prawo a rzeczywistość  | str.  559

MONIKA NAMYSŁOWSKA, Uniwersytet Łódzki

Zawrotna kariera czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych przedsiębiorców wobec konsumentów  | str.  576

JACEK NAPIERAŁA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jurysdykcyjno- i kolizyjnoprawne aspekty skargi pauliańskiej w orzecznictwie TSUE  | str.  587

JERZY P. NAWORSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problem wykonywania prawa kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez pełnomocnika. Wykładnia art. 212 § 1 zd. 2 k.s.h.  | str.  597

ARTUR NOWACKI, Uniwersytet Warszawski

Dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia rozporządzania warrantami subskrypcyjnymi  | str.  612

EWA NOWIŃSKA, Uniwersytet Jagielloński

Ta kłopotliwa prasa!  | str.  617

WŁODZIMIERZ NYKIEL, Uniwersytet Łódzki

Prawo podatnika do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustawy  | str.  625

ADAM OLEJNICZAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozporządzenie przedmiotem z majątku wspólnego po ustaniu ustroju wspólności, czyli o niektórych skutkach odesłania z art. 46 k.r.o.  | str.  631

KONRAD OSAJDA, Uniwersytet Warszawski

Odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej  | str.  642

HENRYK PIETRZKOWSKI, Sąd Najwyższy

Zajęcie ruchomości przez komornika sądowego oraz obrona osób trzecich i małżonka dłużnika, których prawa zostały naruszone zajęciem bezzasadnym  | str.  656

PIOTR PINIOR, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych a prawo ustąpienia akcjonariusza  | str.  669

WOJCIECH POPIOŁEK, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kilka uwag w sprawie umorzenia akcji prostej spółki akcyjnej  | str.  676

URSZULA PROMIŃSKA, Uniwersytet Łódzki

Problem obrotu faktycznym monopolem  | str.  686

WIESŁAW PUŚ, Uniwersytet Łódzki

Łódź – centrum handlu międzynarodowego na przełomie XIX i XX wieku  | str.  698

MAŁGORZATA PYZIAK-SZAFNICKA, Uniwersytet Łódzki

Kilka uwag o nadużyciu prawa podmiotowego przez wierzyciela  | str.  707

WOJCIECH PYZIOŁ, ANNA WALASZEK-PYZIOŁ, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kilka refleksji na temat statusu prawnego spółki jawnej w fazie „końcowej”  | str.  718

WOJCIECH ROBACZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie cywilnoprawnego zobowiązania jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych  | str.  723

MICHAŁ ROMANOWSKI, Uniwersytet Warszawski

Katner jest zbyt młody, aby nie orzekać w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego  | str.  738

MARTA ROMAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński

Stosowanie sankcji cywilnoprawnych z inicjatywy organów administracji publicznej jako instrument publicznoprawnej ingerencji w cywilne stosunki prawne  | str.  753

ANNA RZETELSKA, Uniwersytet Łódzki

Wierzytelność zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym  | str.  769

TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI, Szkoła Główna Handlowa

Komitet audytu: wciąż jeden czy już dwa – konkurencyjne – systemy nadzoru w polskiej spółce publicznej? O nieporozumieniu, które stało się prawem  | str.  783

JACEK SKRZYDŁO, Uniwersytet Łódzki

Odpowiedzialność korporacji za naruszenie praw człowieka w świetle amerykańskiego prawa federalnego  | str.  802

STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konsekwencje nierównego traktowania mieszkaniowych kredytów walutowych i złotówkowych dziś i jutro  | str.  817

TOMASZ SÓJKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uwagi dotyczące automatycznego umorzenia akcji na wniosek akcjonariusza  | str.  825

MIROSŁAW STEC, Uniwersytet Jagielloński

Umowa spedycji – skąd przyszła i dokąd zmierza?  | str.  833

ROBERT STEFANICKI, Uniwersytet Wrocławski

Małżeński ustrój majątkowy i prawo korporacyjne – zarys problemu  | str.  847

KRZYSZTOF STRZELCZYK, Sąd Najwyższy

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zagadnienia wybrane na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego)  | str.  856

JANUSZ A. STRZĘPKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Odbiór robót budowlanych w polskim i niemieckim systemie prawnym  | str.  867

ANDRZEJ SZAJKOWSKI, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Wiarołomny włodarz jako model zarządcy w spółkach Skarbu Państwa  | str.  875

ANDRZEJ SZUMAŃSKI, Uniwersytet Jagielloński

Potrzeba regulacji prawa grup spółek w Polsce i związane z tym dylematy ustawodawcy  | str.  881

MONIKA TARSKA, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Ekspektatywa prawa udziałowego w spółce z o.o.  | str.  891

MARCIN TRZEBIATOWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zakaz venire wskutek bezczynności wobec używania znaku towarowego (także renomowanego) – zwłaszcza na gruncie przepisów u.z.n.k. (na tle orzecznictwa)  | str.  901

MACIEJ WĘGIERSKI, Uniwersytet Łódzki

Umowa o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej w świetle wytycznych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego  | str.  922

TADEUSZ WIŚNIEWSKI, Akademia Leona Koźmińskiego

Czy postępowanie odrębne w sprawach o naruszenie posiadania jest konieczne?  | str.  931

ALEKSANDER JERZY WITOSZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Warunek w prawie restrukturyzacyjnym  | str.  943

MICHAŁ WOJEWODA, Uniwersytet Łódzki

Niedaleko pada jabłko od jabłoni (choć niekiedy na grunt sąsiada), czyli kilka refleksji na temat art. 148 k.c.  | str.  954

JAKUB JAN ZIĘTY, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zmiana uchwały o podziale zysku w świetle uprawnień wspólników (akcjonariuszy)  | str.  964

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »