Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu - Robert Sroka, Robert Sroka

Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu

Robert Sroka, Robert Sroka

64,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo
ISBN 978-83-8175-228-2
Data wydania 9 kwietnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 329
Rozmiar pliku: 7,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 329
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
64,90 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Sztuczna inteligencja, przemysł 4.0, gospodarka cyrkularna, powstające i znikające zawody, innowacyjne modele biznesowe, nowe produkty inwestycyjne, media społecznościowe oraz inne trendy gospodarcze powodują, że zarówno sami przedsiębiorcy, jak i pracownicy oraz klienci czują się zagubieni. Nierzadko stają przed dylematami moralnymi, z jakimi nikt wcześniej się nie mierzył. Szukają etycznych podpowiedzi i wskazówek, jak w różnych sytuacjach biznesowych powinni się zachować. Odpowiedź na pytanie, gdzie można znaleźć przywódców mających zdolność rozwijania i umacniania standardów etycznego postępowania w biznesie, znajduje się w książce dr. Roberta Sroki.

Monografia Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu jest poświęcona roli, jaką pełnią samoregulacje w kreowaniu standardów etycznych w życiu gospodarczym. Autor pomija odgórną regulację narzuconą przez państwo oraz oddolną samoregulację przedsiębiorstw i koncentruje się na samoregulacji w ramach branży, dokonywanej za sprawą organizacji branżowych, które najlepiej wiedzą, gdzie pojawiają się zagrożenia i prawdopodobieństwo przekroczenia granicy – prawnej lub moralnej. W przeprowadzonych przez siebie badaniach dowodzi powinności, zasadności oraz możliwości przyjęcia przez organizacje branżowe roli zbiorowego przywódcy etyki biznesu. Odkrywa potencjał tkwiący w organizacjach branżowych i pokazuje, w jaki sposób mogą one wyznaczać i egzekwować standardy etycznego postępowania w przestrzeni gospodarczej.

Książka stawia dużo pytań i zmusza do refleksji przedsiębiorców należących do organizacji branżowych i angażujących się w ich działania. Przedstawia także praktyczny model wdrażania i organizowania samoregulacji branżowej związanej ze standardami etycznymi oraz wskazówki i rozwiązania dla organizacji branżowych, które zdecydują się przyjąć rolę przywódców współczesnej etyki biznesu.

 

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Dedykacja

Wprowadzenie

Rozdział 1. Aktualne wyzwania rynkowe i społeczne dla etyki biznesu

Megatrendy społeczno-gospodarcze i ich wpływ na sposób wyznaczania standardów etyki biznesu

Sztuczna inteligencja i przemysł 4.0

Znikające i pojawiające się zawody oraz związane z tym zjawiskiem dylematy moralne

Problemy z nowymi modelami biznesowymi

Gospodarka w obiegu zamkniętym i zmiany klimatyczne

Nierozwiązane problemy z outsourcingiem

Odpowiedzialne inwestowanie

Elektromobilność i smog

Wpływ zmian w postrzeganiu koncepcji państwa narodowego na etykę biznesu

Podsumowanie

Rozdział 2. Branże i orga­nizacje branżowe

Organizacje branżowe oraz samoregulacja biznesowa w literaturze międzynarodowej

Metoda prowadzenia badań

Poziomy gospodarki

Teoria struktury i definicja branży

Podstawy prawne i charakterystyka orga­nizacji branżowych

Etyka biznesu w dokumentach formalnych organizacji pracodawców

Zagadnienia etyczne w pozostałych zrzeszeniach biznesowych

Podsumowanie

Rozdział 3. Zasada pomocniczości jako fundament definiujący powinności i możliwości organizacji branżowych

Zasada pomocniczości i orga­nizacje branżowe – uwagi wstępne

Historia zasady subsydiarności

Powrót do idei subsydiarności

Rozumienie pomocniczości

Społeczna rola zasady subsydiarności

Znaczenie zasady pomocniczości w Unii Europejskiej i w Polsce

Personalistyczne ramy dla stosowania zasady pomocniczości na rynku

Problem precyzji zasady pomocniczości

Zasada pomocniczości a rola orga­nizacji branżowych

Rozdział 4. Organizacje branżowe jako krytyk społeczny i zbiorowy przywódca

Krytyka społeczna

Znaczenie wspólnoty dla krytyki społecznej

Problem różnicy, pluralizmu i relatywizmu w krytyce społecznej

Model krytyka społecznego Michaela Walzera

Metoda interpretacji

Uwagi na temat filozofii hermeneutycznej

Aspekty metody interpretacji Michaela Walzera

Ograniczenia orga­nizacji branżowych jako krytyka społecznego

Główne argumenty za organizacjami branżowymi jako krytykiem społecznym

Rozdział 5. Samoregulacja branżowa narzędziem do wyznaczania standardów etyki biznesu

Samoregulacja – uwagi wstępne

Psychologiczne aspekty samoregulacji

Samoregulacja zawodowa inspiracją samoregulacji branżowej

Definicje i klasyfikacje samoregulacji

Samoregulacja w polityce Unii Europejskiej

Cechy skutecznej samoregulacji

Motywy i korzyści wdrażania samoregulacji

Samoregulacja jako przejaw realizacji soft law w gospodarce?

Rozdział 6. Model samoregulacji branżowej

Etap 1 – Identyfikacja wyzwania moralnego będącego przedmiotem samoregulacji

Etap 2 – Ocena możliwości realizacji skutecznej samoregulacji

Etap 3 – Zaangażowanie interesariuszy

Etap 4 – Kodeks etyki

Etap 5 – Infrastruktura samoregulacji etycznej

Etap 6 – Rewizja samoregulacji

Zakończenie

Bibliografia