NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju - Dominika Kordela

NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju

Dominika Kordela

43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-251-8
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 185
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Alternatywny system obrotu NewConnect został uruchomiony w 2007 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, by umożliwić pozyskanie zasileń finansowych o charakterze udziałowym większej liczbie podmiotów gospodarczych. Regulacje rynku alternatywnego NewConnect uwzględniają potrzeby oraz oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw dla których - ze względu na procedury i koszty - rynek regulowany jest trudno dostępny.

Tematyka publikacji wpisuje się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień, związanych z perspektywami rozwoju polskiego rynku papierów wartościowych. Autorka niniejszego opracowania postawiła sobie za cel:
- Przedstawienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy o rynkach alternatywnych w Europie.
- Analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych alternatywnego systemu obrotu NewConnect.
- Analizę i ocenę funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu NewConnect w latach 2007-2011.
- Przedstawienie determinant i scenariuszy rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Książka „NewConnect - rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju” kierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką rynku finansowego. Zaprezentowane w publikacji rozważania teoretyczne oraz treści o charakterze praktycz­nym mogą stać się inspiracją do dalszych badań dla środowiska akademickiego, a dla przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz studentów cennym źró­dłem informacji.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1

Architektura finansowa współczesnego rynku kapitałowego 11

1.1. Organizacja i funkcjonowanie rynku kapitałowego 11

1.2. Polski rynek kapitałowy na tle integrującego się rynku finansowego 18

1.2.1. Dostosowanie regulacji prawnych polskiego rynku kapitałowego do prawodawstwa Unii Europejskiej 18

1.2.2. Instytucjonalna struktura rynku kapitałowego 21

1.3. Współczesne tendencje na światowym rynku kapitałowym 25

1.3.1. Liberalizacja przepływów kapitału i globalizacja 25

1.3.2. Proces integracji europejskiej w obszarze rynku kapitałowego 33

1.3.3. Rynki finansowe w obliczu kryzysu 2007-2009 37

1.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym 41

Rozdział 2

Rozwój rynków alternatywnych w Europie - ujęcie teoretyczne i praktyczne 47

2.1. Geneza i systematyka rynków alternatywnych 47

2.2. Otoczenie rynków alternatywnych 55

2.3. Teoretyczne aspekty funkcjonowania i rozwoju rynku papierów wartościowych 58

2.3.1. Efektywność rynków finansowych w teorii rynków finansowych 58

2.3.2. Konkurencyjność i ryzyko w kontekście funkcjonowania rynków 62

2.3.3. Informacja i asymetria informacji 65

2.3.4. Miary oceny rozwoju rynku papierów wartościowych 67

2.4. Europejskie próby tworzenia tzw. nowych rynków 69

2.5. Rynki alternatywne w strukturze rynków kapitałowych wybranych państw 74

2.5.1. AIM - największy rynek alternatywny jako model dla rynków kontynentu 74

2.5.2. Funkcjonowanie alternatywnego systemu obrotu w ramach Euronext 77

2.5.3. Niemiecki i austriacki model rynku alternatywnego 78

Rozdział 3

Organizacja alternatywnego systemu obrotu NewConnect 83

3.1. Ocena regulacji prawnych i organizacji rynku NewConnect 83

3.1.1. Organizacja i zasady obrotu 83

3.1.2. Proces emisyjny 86

3.1.3. Dobre praktyki na NewConnect 88

3.1.4. Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu 89

3.2. Analiza komparatywna: ASO NewConnect a rynek główny GPW w Warszawie i wybrane europejskie rynki alternatywne 91

3.2.1. Różnice w kosztach emisji i obecności na rynku 91

3.2.2. Obowiązki spółek akcyjnych 97

3.2.3. Zagadnienie nadzoru i ryzyka 100

Rozdział 4

Analiza rozwoju ASO NewConnect w latach 2007-2011 105

4.1. Analiza otoczenia alternatywnego systemu obrotu NewConnect 105

4.1.1. Koniunktura na światowym rynku kapitałowym 105

4.1.2. Rozwój GPW w Warszawie w latach 2007-2011 108

4.1.3. Sytuacja na europejskich rynkach alternatywnych 113

4.2. Rozwój rynku w aspekcie wskaźników 116

4.2.1. Charakterystyka i analiza podaży rynku 116

4.2.2. Popyt jako istotny czynnik rozwoju ASO NewConnect 130

Rozdział 5

Rozwój rynku NewConnect - synteza i scenariusze 139

5.1. Rozwój alternatywnego systemu obrotu NewConnect w świetle badań ankietowych 139

5.1.1. Założenia metodyczne badań i charakterystyka próby badawczej 139

5.1.2. Ocena organizacji i funkcjonowania NewConnect 143

5.2. Synteza analizy PEST rozwoju rynku alternatywnego NewConnect 151

5.3. Analiza SWOT alternatywnego systemu obrotu NewConnect w aspekcie determinant rozwoju 154

5.4. Scenariusze rozwoju alternatywnego systemu obrotu NewConnect 158

Zakończenie 163

Aneks 167

Bibliografia 172

I. Publikacje zwarte, artykuły i referaty naukowe 172

II. Akty prawne 176

III. Artykuły prasowe 177

IV. Raporty i inne dokumenty strategiczne 177

V. Strony internetowe 178

Spis tabel 179

Spis rysunków 181

O Autorce 183

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »