Najważniejsze orzecznictwo 2014. Prawo pracy i ZUS - Michał Culepa

Najważniejsze orzecznictwo 2014. Prawo pracy i ZUS

Michał Culepa

63,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
ISBN 978-83-269-3773-6
Data wydania marzec 2015
Język: Polski
Liczba stron: 152
Rozmiar pliku: 6,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 152
Rozmiar pliku: 18 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 154
Rozmiar pliku: 846 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
63,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

„Przydatne, praktyczne i rozstrzygające…" takimi epitetami najbardziej trafnie można określić ubiegłoroczny dorobek Sądu Najwyższego na temat zagadnień prawa pracy, wynagrodzeń i ZUS. Stanowi on ważny krok w wyjaśnieniu codziennej praktyki działów finansowych firm. Ważny, ponieważ przyniósł wiele ciekawych i pomocnych rozstrzygnięć. Kompleksowa definicja przychodu ze stosunku pracy i zdefiniowanie momentu jego powstawania, przyznanie w końcu ryczałtów noclegowych kierowcom śpiącym w tirach, uszczelnienie ochrony wynagrodzenia za pracę, doprecyzowanie zasad ustalania odszkodowania z lojalki to tylko niektóre z jego tematów przewodnich.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Orzecznictwo 2014 – komentarz eksperta

Rozdział 1 Zatrudnianie pracowników

Przywrócenie do pracy po wadliwej dyscyplinarce

Kiedy umowa terminowa jest nadużyciem prawa

Umowa dłuższa niż 24 miesiące jest umową bezterminową

Brak pełnego etatu a przywrócenie nieczynnego nauczyciela do pracy

Rozdział 2 Czas pracy

Oddelegowanie poza jednostkę macierzystą a przywilej krótszej pracy

Dojazd z domu do klienta może być czasem pracy

System i rozkład czasu pracy samodzielnie ustala pracodawca

Rozdział 3 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

Zasądzona pracownikowi pensja może podlegać zwrotowi

Miejsce do spania w kabinie kierowcy nie jest noclegiem

Podwyżkę płac należy potwierdzić na piśmie

Równe traktowanie w zatrudnieniu to niekoniecznie równe pensje

Podwyżki mogą być dokonywane z datą wsteczną

Nie można zrzec się już nabytej jubileuszówki

Orzeczenie sądu co do kwoty pensji jest wiążące w kolejnym sporze

Nie można wstecznie zmienić zasad wynagradzania na niekorzyść

Choćby umowa była nieważna, za wykonaną pracę trzeba zapłacić

Osoba zarządzająca może mieć prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Renta od pracodawcy może zostać podwyższona o utracone korzyści

Odsetki za zwłokę mogą być liczone od wezwania do próby ugodowej

Ryczałty za noclegi dla kierowców należą się także za podróże przed 2013 rokiem

Jak liczyć dodatek za dyżur medyczny wykonywany w godzinach normalnej, etatowej pracy lekarza

Porozumienie zbiorowe obowiązuje pracodawcę jak ustawa

Utracone korzyści także przysługują funkcjonariuszowi

Jak wypłacać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla pracownika chronionego

Gdy pensja zależy od efektywności, muszą być przejrzyste zasady oceny

Nie wolno ignorować regulaminu – nawet gdy jest nieprecyzyjny

Ważniejszy jest zamiar stron niż dosłowne brzmienie umowy

Przyznając bony, trzeba zebrać oświadczenia o dochodach

Gdzie strony nie ustaliły, tam pracownik straci dodatek, ale PIP ukarze grzywną

Termin przedawnienia odszkodowań za dyskryminację – nawet do 10 lat

Działalność konkurencyjna to nie powód, aby pozbawić nagrody

Rozdział 4 Składki i świadczenia ZUS

ZUS nie może zaliczać wpłat na dowolne zaległości składkowe

ZUS nie musi wskazywać solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za długi składkowe

Długi składkowe a wniosek o kontynuowanie działalności spółdzielni

Niski obrót w Polsce – delegowani ubezpieczani są za granicą

Decyzja ZUS i wartość należności z tej decyzji są zindywidualizowane

Sędzia zatrudniony na umowie zlecenia płaci składki ZUS

Emeryturę można otrzymać tylko w jednym państwie

Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom

Członek zarządu spółki jako zleceniobiorca dla ZUS

Sąd może odrzucić odwołanie w sprawie o jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Stan prawny ocenia się według daty złożenia pierwotnych dokumentów rozliczeniowych ZUS, a nie według daty złożenia korekt

Za niepłacone składki ZUS podwładny może się natychmiast zwolnić

Nie było restrukturyzacji – zwolniony emeryt wróci do firmy

Renta rodzinna przysługuje także wtedy, gdy alimenty płacono na mocy ugody pozasądowej lub umowy

Rozdział 5 Sprawy pracownicze

Subiektywne odczucia pracownika to za mało na mobbing

Szkoda wynikła z przestępstwa – więcej czasu na żądanie odszkodowania

W wybór społecznego inspektora pracy sąd nie będzie ingerował

Umyślne wyrządzenie szkody przez pracownika wyklucza zwolnienie od odpowiedzialności wobec pracodawcy

Odszkodowanie w wysokości trzykrotności pensji nie zawsze jest wystarczające

Nieważność umowy o zakazie konkurencji może wynikać z przyczyn formalnych

Opieka nad jednym uczniem nie jest pracą w szczególnych warunkach

PESEL i NIP w klauzuli wykonalności obowiązują od 7 lipca 2013 r.

Służba wojskowa jest okresem pracy w szczególnych warunkach

Pracodawca może odstąpić od zakazu konkurencji bez podania przyczyn

Sprawę o ocenę okresową urzędnika rozpozna sąd rejonowy

Spółka zależna płaci mniej niż dominująca – to dyskryminacja

Trzeba dokładnie dokumentować spłatę kolejnych rat pożyczki przez pracownika

Doznała uszczerbku, zmierzając do wyjścia – to wypadek przy pracy

Zakaz konkurencji dopuszczalny nie tylko tam, gdzie jest silna rywalizacja

Sąd może ocenić, czy doszło do wypadku przy pracy

Gotowość do pracy po przejęciu – dopiero po ustaniu choroby

Rozdział 6 Rozwiązywanie umów o pracę

Za przesłanie firmowych danych na prywatny e-mail grozi dyscyplinarka

Nauczyciel musi wybrać – pozew o bezskuteczność wypowiedzenia albo stan nieczynny

Powierzenie obowiązków to polecenie służbowe, a nie wypowiedzenie

Działalność związkowa z zasady nie uzasadnia utraty zaufania

Po odzyskaniu zdolności do pracy natychmiastowe zwolnienie jest niemożliwe

Przekazywanie pracodawcy fałszywych informacji uzasadnia dyscyplinarkę

Brak precyzji uczyni dyscyplinarkę wadliwą

Pracownik nie zakwestionował wypowiedzenia – nie zostanie przejęty

Przyczyny wyboru do zwolnienia trzeba wskazać w wypowiedzeniu

Aby zwolnić inspektora pracy, nie wystarczy mieć dobry powód

Za absencję spowodowaną oczekiwaniem na komisję ZUS – dyscyplinarka

Nie było złej woli w niewłaściwym ewidencjonowaniu czasu pracy– nie ma dyscyplinarki

Krótszy niż kodeksowy okres wypowiedzenia jest dopuszczalny pod pewnymi warunkami

Umowa o pracę wygasa po 3 miesiącach od aresztowania

Za spanie w czasie pracy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie

Niepodwyższenie kwalifikacji w terminie uzasadnia wypowiedzenie

Stanowisko likwidujemy, a zadania rozdzielamy

Rozpoczęcie aplikacji bez pytania grozi utratą zaufania

Odmowa pracy przy jednoczesnym pobieraniu pensji skończy się dyscyplinarką

Na prywatne wyjście w godzinach pracy potrzebna zgoda przełożonego

Jedno wypowiedzenie, potem drugie, a przy tym problem z przyczyną

Niekiedy ogólnie wskazany powód też się wybroni

Przepisy o 2-tygodniowym wypowiedzeniu na cenzurowanym

Na zwolnienie ze świadczenia pracy nie zawsze potrzebna zgoda pracownika

Rozdział 7 Umowy cywilnoprawne

Sąd Najwyższy o umowach o dzieło

Czas i miejsce wykonywania umów o dzieło

Pojęcie pracownika

Orzecznictwo sądowe

Usługa to nie dzieło

Bez przedawnienia

Nie każdy wykład jest możliwy na podstawie umowy o dzieło

Rozdział 8 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

Można przyznawać dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Opodatkowanie bezpłatnych świadczeń od pracodawcy – zgodne z konstytucją

Późniejsze emerytury są zgodne z konstytucją

Renta rodzinna także dla otrzymujących alimenty umowne

Brak prawa do zasiłku dla pracujących emerytów po ustaniu zatrudnienia – zgodny z konstytucją

Obowiązki ubezpieczeniowe wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.– zgodne z konstytucją

Nie można limitować świadczenia pielęgnacyjnego tylko do jednego rodzica

Na zasiłku nie wolno pracować zarobkowo, nawet w ramach terapii

Kierownicy w samorządzie nie dostaną dodatków za nadgodziny

Rozdział 9 Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

Nie będzie uchwały NSA o imprezach integracyjnych

Stypendium przysługuje stażyście wyłącznie w okresie faktycznego odbywania stażu

Dodatek na urlopie wychowawczym przysługuje na każde dziecko

Pracowników mianowanych nie można zwolnić z powodu wieku emerytalnego

Rozdział 10 Postępowanie sądowe w sądzie pracy

Sąd właściwy dla postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy

Koszty sądowe a koszty procesu

Inne postępowania sądowe przeciwko zatrudniającemu

Rozdział 11 Instytucja przedawnienia

Pracownika trzeba szybko pozywać

Każde roszczenie przedawnia się inaczej

Złożenie pozwu przerywa przedawnienie

Przed przedawnieniem można się bronić

 

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »