Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa - Igor Postuła

Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa

Igor Postuła

67,44 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5493-6
Data wydania 5 kwietnia 2013
Język: Polski
Liczba stron: 376
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 376
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
67,44 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W książce przedstawiono funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa oraz wykazano, w jaki sposób państwowy charakter własności determinuje działanie tych mechanizmów.

Atutem publikacji jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autora wśród członków zarządów i rad nadzorczych spółek oraz nadzorujących spółki pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, ukazujących problemy praktyki nadzoru korporacyjnego.
Praca zawiera szczegółową analizę aktów prawnych w zakresie m.in.:
 • relacji pomiędzy poszczególnymi organami spółek,
 • doboru i kwalifikacji członków zarządów i rad nadzorczych,
 • kompetencji Ministra Skarbu Państwa wobec spółek,
 • ustalania wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych.
 • Adresaci:
  Książka będzie pomocna dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, dla pracowników naukowych i studentów, adwokatów i radców prawnych, dla pracowników administracji rządowej nadzorujących spółki Skarbu Państwa, a także dla pracowników samorządowych nadzorujących spółki komunalne.

  "Jestem pod wrażeniem postawionych przez autora hipotez badawczych. Są śmiałe, dobitne i krytyczne dla badanej sfery zjawisk. Nigdy wcześniej z taką pogłębioną krytyką się nie spotkałem, zaś hipotezy wydają się oryginalne. Hipotezy te odnoszą się zarówno do funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w praktyce, jak i problemów teorii nadzoru korporacyjnego. Na obydwu tych płaszczyznach autor potrafił przeprowadzić przekonywającą weryfikację postawionych hipotez".

  z recenzji prof. Grzegorza Domańskiego


  "Książka jest opracowaniem rzetelnym, podejmującym ważne problemy badawcze. Na polskim, ale także zagranicznych rynkach wydawniczych, trudno znaleźć pozycję, która w tak kompleksowy sposób opisywałaby problematykę nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem państwa. Podkreślenia wymaga także wiarygodność badań ankietowych".

  z recenzji prof. Dariusza Jemielniaka


  Spis treści

  Wykaz skrótów 11
  Podziękowania 15
  Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki nadzoru korporacyjnego - cel i założenia opracowania 17
  1.1. Przedmiot i cel opracowania 17
  1.2. Struktura opracowania 19
  1.3. Podstawowe problemy i hipotezy badawcze 21
  1.3.1. Uwagi wprowadzające 21
  1.3.2. Problemy teorii nadzoru korporacyjnego 21
  1.3.3. Hipotezy badawcze 23
  1.4. Metodologia badań 25
  1.5. Założenia terminologiczne 33
  1.5.1. Tłumaczenie terminu corporate governance 33
  1.5.2. Definicja nadzoru korporacyjnego 36
  1.5.3. Terminy "spółka" i "korporacja" 42
  1.5.4. Spółka państwowa - spółka Skarbu Państwa 43
  1.5.5. Interesariusze 43
  1.5.6. Założenia szczegółowe dotyczące terminów stosowanych w opracowaniu 44
  Rozdział 2. Przegląd teorii nadzoru korporacyjnego 46
  2.1. Uwagi wprowadzające 46
  2.2. Teoria zasobowa 49
  2.3. Teoria interesariuszy 51
  2.3.1. Założenia teorii interesariuszy 51
  2.3.2. Zakres pojęcia interesariusza 51
  2.3.3. Perspektywy teorii interesariuszy 52
  2.3.4. Krytyka teorii interesariuszy 54
  2.3.5. Zastosowanie teorii interesariuszy w spółkach Skarbu Państwa 57
  2.4. Teorie integrujące 58
  2.4.1. Uwagi wprowadzające 58
  2.4.2. Teoria interesariuszy-agencji 58
  2.4.3. Teoria interesariuszy-kontraktów 60
  2.5. Teoria agencji 62
  2.5.1. Założenia i geneza problemu agencji 62
  2.5.2. Nurty teorii agencji 64
  2.5.3. Kontrakt jako instrument ograniczania problemu agencji 64
  2.5.4. Wady i zalety teorii agencji 65
  2.5.5. Praktyczne znaczenie teorii agencji w spółkach Skarbu Państwa 66
  2.6. Teoria stewarda 68
  2.7. Teoria instytucjonalna 68
  2.8. Teoria hegemonii menedżerskiej 70
  2.9. Teorie neoinstytucjonalne 70
  2.10. Teoria kosztów transakcyjnych 72
  2.11. Teoria praw własności 74
  2.11.1. Własność w sensie ekonomicznym a własność w sensie prawnym 74
  2.11.2. Władza wynikająca z własności ekonomicznej 75
  2.11.3. Założenia teorii praw własności 75
  2.11.4. Koszty transakcyjne a koszty własności 78
  2.11.5. Problemy efektywnej alokacji praw własności 80
  2.12. Teoria kontraktów 82
  2.13. Teoria pogoni za rentą 84
  2.14. Teoria sygnałów 84
  Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa i nadzoru korporacyjnego w tych spółkach 86
  3.1. Prawne uwarunkowania działalności gospodarczej państwa 86
  3.1.1. Działalność gospodarcza państwa w Konstytucji RP 86
  3.1.2. Dobro wspólne jako determinanta działalności gospodarczej państwa 87
  3.1.3. Sprawiedliwość społeczna 89
  3.1.4. Interes publiczny jako praktyczne odniesienie dobra wspólnego w działalności gospodarczej państwa 90
  3.2. Nadzór korporacyjny a własność państwowa 92
  3.2.1. Uwagi wprowadzające 92
  3.2.2. Własność państwowa 93
  3.2.3. Państwo jako imperium i jako dominium 94
  3.2.4. Skarb Państwa 95
  3.2.5. Prywatyzacja a nadzór korporacyjny 97
  3.3. Spółki Skarbu Państwa 100
  3.3.1. Szczególne cechy i uwarunkowania funkcjonowania spółek Skarbu Państwa 100
  3.3.2. Cel i interes spółki kapitałowej 101
  3.3.3. Interes publiczny jako determinanta celów spółek Skarbu Państwa 117
  3.3.4. Polityczne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 122
  Rozdział 4. Model regulacyjny nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 130
  4.1. Wprowadzenie do problematyki roli prawa w nadzorze korporacyjnym 130
  4.1.1. Cel i przedmiot rozdziału 130
  4.1.2. Rola prawa w nadzorze korporacyjnym w spółkach Skarbu Państwa 131
  4.1.3. Problemy regulacji dotyczących spółek Skarbu Państwa 134
  4.2. System regulacji nadzoru korporacyjnego 139
  4.2.1. Akty prawne dotyczące nadzoru korporacyjnego 139
  4.2.2. Ustawy i rozporządzenia 139
  4.2.3. Akty prawa wewnętrznego 140
  4.2.4. Zasady nadzoru właścicielskiego 140
  4.2.5. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych 143
  4.2.6. Regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie nadzoru korporacyjnego 145
  4.2.7. Statuty spółek Skarbu Państwa 148
  4.3. Regulacje nadzoru korporacyjnego dotyczące członków organów spółek Skarbu Państwa 149
  4.3.1. Uwagi wprowadzające 149
  4.3.2. Powołanie członków organów spółek Skarbu Państwa 150
  4.3.3. Kwalifikacje członków organów spółek kapitałowych 160
  4.3.4. Niezależność członków organów spółek Skarbu Państwa 163
  4.3.5. Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych 170
  4.3.6. Pełnomocnik wspólnika 175
  4.4. Relacje pomiędzy organami spółek Skarbu Państwa 176
  4.4.1. Uwagi wprowadzające 176
  4.4.2. Relacje walne zgromadzenie - zarząd 177
  4.4.3. Relacje zarząd - rada nadzorcza 183
  4.4.4. Relacje rada nadzorcza - komórki organizacyjne MSP nadzorujące spółki (ZNW) 185
  4.5. Prawne ograniczenia dysponowania zyskiem spółek Skarbu Państwa 188
  4.6. Uprawnienia pracowników w spółkach Skarbu Państwa 190
  4.6.1. Uwagi wprowadzające 190
  4.6.2. Uprawnienia pracowników w zakresie wyboru członków organów spółek Skarbu Państwa 190
  4.6.3. Prawo pracowników do objęcia akcji spółki 194
  4.6.4. Rady pracowników jako forma partycypacji pracowniczej w zarządzaniu spółkami 196
  4.6.5. Uprawnienia związków zawodowych w spółkach Skarbu Państwa 198
  4.6.6. Pracownicy jako interesariusze spółek Skarbu Państwa - podsumowanie 201
  4.7. Nadzór właścicielski Ministra Skarbu Państwa 203
  4.7.1. Uwagi wprowadzające 203
  4.7.2. Wielość ról Ministra Skarbu Państwa wobec spółek Skarbu Państwa 204
  4.7.3. Struktura organizacyjna nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa 216
  4.7.4. Rola pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w nadzorze właścicielskim 219
  Rozdział 5. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 222
  5.1. Rola i rodzaje mechanizmów nadzoru korporacyjnego 222
  5.2. Zewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego 223
  5.3. Wewnętrzne (prawne) mechanizmy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 225
  5.3.1. Uwagi wprowadzające 225
  5.3.2. Rady nadzorcze 225
  5.3.3. Nadzór urzędniczy 252
  5.3.4. Prawa akcjonariuszy 269
  5.3.5. Wewnętrzne mechanizmy nadzoru korporacyjnego - podsumowanie i wnioski 276
  Rozdział 6. Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 290
  6.1. Podstawowe problemy badawcze 290
  6.2. Problem własności ekonomicznej 291
  6.3. Problem interesariuszy spółek Skarbu Państwa 306
  6.4. Problem agencji 319
  Rozdział 7. Podsumowanie 332
  7.1. Wnioski w zakresie celu opracowania 332
  7.2. Wnioski dotyczące celów spółek Skarbu Państwa 332
  7.3. Wnioski dotyczące mechanizmów nadzoru korporacyjnego 335
  7.4. Wnioski dotyczące problemów nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 340
  7.4.1. Weryfikacja hipotez badawczych dotyczących problemu teorii praw własności 340
  7.4.2. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii interesariuszy 343
  7.4.3. Weryfikacja hipotezy badawczej dotyczącej problemu teorii agencji 346
  7.5. Ograniczenia i propozycje badań na przyszłość 348
  7.6. Propozycje nowych rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa 351
  Bibliografia 357
  Spis rysunków, tabel i wykresów 373
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »