Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków - Emilia Klepczarek

Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

Emilia Klepczarek

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-266-6
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 213
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną częścią książki są wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich bankach publicznych. Na ich podstawie dokonano oceny wpływu wybranych standardów i charakterystyk nadzoru korporacyjnego na stabilność banków mierzoną współczynnikiem adekwatności kapitałowej.

Spis treści

 

Wstęp 9

Rozdział 1. Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym 13

1.1. Zakres definicyjny i teorie nadzoru korporacyjnego 13

1.1.1. Nadzór korporacyjny – definicja i istota pojęcia 13

1.1.2. Przegląd teorii nadzoru korporacyjnego 17

1.1.3. Teoria agencji jako dominująca koncepcja teoretyczna nadzoru z perspektywy sektora bankowego 24

1.1.4. Teoria interesariuszy w świetle doktryny banku jako instytucji zaufania publicznego 29

1.2. Specyfika nadzoru korporacyjnego w bankach 35

1.2.1. Rola banków i cele działalności jako determinanty uwarunkowań nadzoru korporacyjnego 35

1.2.2. Wybrane mechanizmy i instytucje nadzorcze w bankowości 39

1.2.2.1. Koncentracja i struktura własności akcji 39

1.2.2.2. Rola, skład i kompetencje rady 44

1.2.2.3. Polityka kadrowa 51

1.2.2.4. Środowisko ujawnień w bankach polskich 58

1.2.2.5. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny 62

1.2.2.6. Rynek kapitałowy jako zewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego 68

1.3. Podsumowanie 74

Rozdział 2. Stabilność finansowa banku 77

2.1. Uwarunkowania stabilności finansowej instytucji sektora bankowego 77

2.1.1. Definicje i pomiar stabilności finansowej 77

2.1.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego. Ujęcie normatywne 79

2.2. Adekwatność kapitałowa jako wyznacznik stabilności instytucji finansowych 86

2.2.1. Istota adekwatności kapitałowej 86

2.2.2. Kategorie kapitału bankowego 89

2.2.3. Ewolucja metod kalkulacji współczynnika wypłacalności na mocy regulacji bazylejskich 93

2.3. Podsumowanie 98

Rozdział 3. Determinanty stabilności i struktury kapitałowej przedsiębiorstw – przegląd literatury 101

3.1. Wprowadzenie 101

3.2. Mikroekonometria nadzoru w świetle studiów literaturowych 102

3.2.1. Skuteczność nadzoru korporacyjnego – najpopularniejsze obszary badawcze 102

3.2.2. Nadzór korporacyjny a wyniki przedsiębiorstw – ujęcie multisektorowe 103

3.2.2.1. Skład i wielkość rady nadzorczej 103

3.2.2.2. Koncentracja kapitału i rodzaj inwestora 114

3.2.2.3. Rynek kontroli nad korporacjami 120

3.2.2.4. Rotacja na stanowiskach kierowniczych 122

3.2.2.5. Wynagrodzenia menedżerów 124

3.3. Badania nad strukturą kapitałową przedsiębiorstw 126

3.3.1. Nadzór korporacyjny a struktura kapitału w przedsiębiorstwach niefinansowych 126

3.3.2. Determinanty struktury kapitału w podmiotach sektora bankowego 127

3.3.2.1. Determinanty tradycyjnych wskaźników kapitału 127

3.3.2.2. Determinanty wskaźników adekwatności kapitałowej 129

3.4. Podsumowanie 134

Rozdział 4. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a stabilność polskich banków publicznych – wyniki badań własnych 137

4.1. Problemy metodologiczne w badaniach nad skutecznością nadzoru korporacyjnego 137

4.1.1. Struktura akcjonariatu a dobór zmiennych 137

4.1.2. Ekonometria nadzoru – problematyka konstruowania modeli ekonometrycznych 139

4.2. Ogólna charakterystyka badań 142

4.3. Wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego i wypłacalność polskich banków publicznych 143

4.3.1. Rady nadzorcze w polskich bankach publicznych 143

4.3.2. Struktura właścicielska banków notowanych na GPW 151

4.3.3. Osoba prezesa i wynagrodzenie kadry kierowniczej polskich banków publicznych 155

4.3.4. Współczynnik wypłacalności 162

4.4. Determinanty stabilności – analiza ekonometryczna 165

4.4.1. Opis populacji 165

4.4.2. Charakterystyka zmiennych i przewidywane zależności 165

4.4.3. Statystyki opisowe i korelacja zmiennych 170

4.4.4. Specyfikacja modelu ekonometrycznego 175

4.4.5. Testowanie poprawności modelu 176

4.4.6. Interpretacja wyników 176

4.5. Podsumowanie 178

Zakończenie 183

Bibliografia 187

Spis tabel 209

Spis rysunków i wykresów 211

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »