Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne - Anna Białek-Jaworska

Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne

Anna Białek-Jaworska

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-409-3
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 285
Rozmiar pliku: 6,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka „Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne” adresowana jest do bankowców, doradców kredytowych, uczestników rynku nieruchomości, obecnych i przyszłych kredytobiorców, jak i studentów studiów ekonomicznych, zwłaszcza kierunku związanego z bankowością i finansami.

W książce Anna Białek-Jaworska przedstawia:

• rolę kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego,

• przesłanki rozwoju rynku kredytów hipotecznych,

• rozwój rynku komercyjnych kredytów hipotecznych na świecie i w Polsce,

• modele spłaty kredytów oferowanych przez banki w zależności od stabilności makroekonomicznej w zakresie stóp procentowych, poziomu inflacji w gospodarce oraz wysokości dochodów kredytobiorców,

• sposoby i uwarunkowania zwiększenia dostępności kredytów na finansowanie budownictwa mieszkaniowego,

• problemy związane z optymalizacją decyzji kredytowych banków komercyjnych, występujące na tle ukształtowanych modeli i systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego,

• kryteria i parametry optymalizacji decyzji kredytowych banku komercyjnego w zakresie kredytowania budownictwa mieszkaniowego z funduszy pochodzących z depozytów, czynniki rzutujące na wrażliwość cyzji kredytowych banku komercyjnego.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział l.
Rola kredytu w systemie finansowania budownictwa mieszkaniowego

1.1. Zarys cech społeczno-ekonomicznych budownictwa mieszkaniowego
1.2. Zarys systemów kredytowania budownictwa mieszkaniowego
1.3. Dominująca rola kredytu hipotecznego w systemie kredytowania
budownictwa mieszkaniowego
1.4. Cechy kredytu na finansowanie budownictwa mieszkaniowego

Rozdział 2.
Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego
przez banki komercyjne
2.1. Modele kredytowania budownictwa mieszkaniowego w zależności
od stabilności stóp procentowych
2.1.1. Kredyty o stałym oprocentowaniu
2.1.2. Kredyty o renegocjowanym oprocentowaniu
2.1.3. Kredyty o zmiennym oprocentowaniu
2.2. Dostosowanie modelu kredytowania budownictwa mieszkaniowego
do warunków inflacji
2.2.1. Wady stosowania klasycznych instrumentów kredytowych
w warunkach inflacji
2.2.2. Kredyty indeksowane
2.2.3. Kredyty podwójnie indeksowane
2.2.4. Kredyty z odroczoną spłatą części należności
2.3. Dostosowanie modelu kredytowania budownictwa mieszkaniowego
do dochodu kredytobiorcy
2.3.1. Kalkulacja zdolności kredytowej kredytobiorcy
2.3.2. Kredyty o stałych spłatach - annuitety
2.3.3. Kredyty zabezpieczone polisami ubezpieczeniowymi
2.3.4. Kredyty o malejących spłatach - stałe umorzenie
w ramach metody kapitałowej
2.3.5. Kredyty o rosnących spłatach
2.3.6. Kredyty balonowe
2.4. Konstrukcja funkcji celu kredytobiorcy
2.5. Kalkulacja kosztu zakupu mieszkania

Rozdział 3.
Kryteria i zasady optymalizacji decyzji banku komercyjnego
w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego
3.1. Koncepcje i kryteria optymalizacji decyzji banku komercyjnego
w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego
3.2. Ujęcie ryzyka kredytowania budownictwa mieszkaniowego
w cenie kredytu
3.3. Kalkulacja ceny kredytu według Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej
3.4. Konstrukcja funkcji celu kredytodawcy (banku)
3.5. Maksymalizacja wyniku finansowego banku z działalności kredytowej
przy spłacie kredytu w ratach malejących kapitałowo-odsetkowych
3.6. Maksymalizacja wyniku finansowego banku z działalności kredytowej
przy spłacie kredytu w ratach annuitetowych kapitałowo-odsetkowych
3.7. Optymalizacja funkcji celu kredytobiorcy
3.8. Optymalizacja decyzji banku komercyjnego w kredytowaniu
budownictwa mieszkaniowego

Rozdział 4.
Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego
w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego na parametry funkcji celu
banku (analiza symulacyjna)
4.1. Wpływ stopnia dywersyfikacji ryzyka kredytowego na dostępność
i wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.2. Wpływ prawdopodobieństwa niewywiązania się przez kredytobiorcę
ze zobowiązań z tytułu kredytu na dostępność i wielkość kredytów
oferowanych przez bank
4.3. Wpływ stosunku oczekiwanej straty z tytułu kredytu do krańcowej
oczekiwanej straty z tytułu kredytu na wielkość kredytów oferowanych
przez bank
4.4. Wpływ składnika kosztowego na wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.5. Wpływ okresu kredytowania na wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.6. Wpływ średniego kosztu jednostkowej transakcji na wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.7. Wpływ jednostkowego kosztu analizy wniosku kredytowego
na wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.8. Wpływ prowizji za prowadzenie rachunku bankowego na wielkość
kredytów oferowanych przez bank
4.9. Wpływ wagi ryzyka na wielkość kredytów oferowanych przez bank
4.10. Wpływ stopy strat z tytułu kredytu na wielkość kredytów oferowanych
przez bank
4.11. Ocena wrażliwości decyzji kredytowych banku komercyjnego w zakresie
liczby udzielonych kredytów

Rozdział 5.
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego kredytami denominowanymi
w walutach obcych - problemy i doświadczenia
5.l. Doświadczenia i warunki makroekonomiczne kredytowania budownictwa
mieszkaniowego kredytami denominowanymi w walutach obcych w Polsce
5.2. Weryfikacja opłacalności spłaty kredytów denominowanych
w walutach obcych w stosunku do kredytów złotowych
5.2.1. Ocena poprawności kryterium opłacalności kredytu denominowanego
w walucie obcej występującego w literaturze
5.2.2. Nowe kryteria opłacalności kredytu denominowanego w walucie obcej
5.3. Egzemplifikacja nowych kryteriów opłacalności kredytu denominowanego
w walucie obcej
5.4. Wynik finansowy banku z działalności kredytowej przy udzielaniu
kredytów denominowanych w walucie obcej

Zakończenie

Aneks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »