Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji - Krzysztof Borowski

Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji

Krzysztof Borowski

25,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-865-1
Data wydania sierpień 2014
Język: Polski
Liczba stron: 196
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
25,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W trakcie procesu inwestycyjnego inwestorzy muszą brać po uwagę oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko. Z pozoru można byłoby sądzić, że określenie ryzyka nie jest aż tak skomplikowane. Jednak uważna analiza problematyki ryzyka i rozkładów stóp zwrotu na rynkach finansowych szybko doprowadza do wniosku, że zagadnienie ryzyka na rynkach finansowych jest o wiele bardziej skomplikowane. W książce zaprezentowane zostały różne miary ryzyka stosowane na współczesnym rynku finansowym, a zwłaszcza na rynku akcji i obligacji. Czytelnik ma możliwość zapoznać się z prostymi i bardziej złożonymi miarami. Zamieszczone liczne przykłady pozwalają na łatwiejsze przyswojenie tematu.

Książka adresowana jest przede wszystkim do początkujących inwestorów - tych, którzy wkraczają w świat wielkich finansów. Dlatego też omówione w niej miary ryzyka wykorzystują głównie zmienną losową skokową. Stosowane we wzorach oznaczenia pochodzą w przeważającej części z tekstów źródłowych - w ten sposób czytelnicy mogą niejako w sposób „płynny” przejść do oryginalnego tekstu w celu poszerzenia swoich wiadomości.

Spis treści

Wstęp

1. Ryzyko inwestycji - wprowadzenie

1.1. Zarządzanie ryzykiem a kontrola ryzyka
1.2. Pomiar ryzyka
1.3. Inwestor racjonalny i nieracjonalny

2. Miary ryzyka na rynku akcji

2.1. Miary ryzyka wynikające z rozkładu statystycznego i ich zastosowania
2.1.1. Miary zmienności
2.1.2. Semiwariancja i semiodchylenie standardowe
2.1.3. Odchylenie przeciętne stopy zwrotu
2.1.4. Analiza regresji
2.1.5. Ryzyko systematyczne, specyficzne i całkowite
2.2. Miary rozkładu stóp zwrotu
2.2.1. Skośność
2.2.2. Kurtoza
2.2.3. Test Bera-Jarque.a
2.3. Kwantyle rozkładu
2.3.1. Poziom bezpieczeństwa (safety level)
2.3.2. Prawdopodobieństwo nieosiągnięci poziomu aspiracji (aspiration level)
2.3.3. Miary zagrożenia (drawdown)
2.3.4. Kwantyle rozkładu i wartości dystrybuanty w przestrzeni wielowymiarowej
2.4. Inne miary ryzyka
2.4.1. Częstotliwość strat (shortfall risk lub downside frequency) XS
2.4.2. Współczynnik zmienności stopy zwrotu V
2.5. Wybrane miary wykorzystywane dla rozkładów stóp zwrotu innych niż rozkład
normalny
2.5.1. Miara dyspersji (stable dispersion measure)
2.5.2. Współczynnik mean-absolute deviation (MADp)
2.6. Wartość narażona na ryzyko (Value at Risk - VAR)
2.6.1. Wprowadzenie
2.6.2. Sposoby obliczania VAR
2.6.3. Zmiana VAR w czasie oraz główne zalety i wady tej metody
2.6.4. VAR jako narzędzie do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego
2.6.5. Miary ryzyka z zastosowaniem VAR
2.6.6. Rozszerzenia miary VAR

3. Miary ryzyka na rynku papierów dłużnych

3.1. Rodzaje ryzyka na rynku papierów dłużnych
3.2. Miary ryzyka stosowane na rynku papierów dłużnych
3.2.1. Stopa zwrotu na rynku papierów dłużnych (Yield To Maturity)
3.2.2. Czas trwania obligacji (duration)
3.2.3. Zmodyfikowany czas trwania (modified duration)
3.2.4. Efektywna duracja (effective duration)
3.2.5. Duracja Macaulaya-Weila
3.2.6. Duration portfela i zmodyfikowana duration portfela
3.2.7. Oczekiwana duration na rynku kapitałowym
3.2.8. Wskaźnik czułości portfela na zmianę stóp procentowych na rynku
3.2.9. Wskaźnik nadwyżkowej stopy zwrotu do duracji (reward to duration)
3.2.10. Dolar duration ( D◊ )
3.2.11. Formuła do obliczania wartości duration w każdym momencie czasu
(closed - form formula)
3.2.12. Wypukłość obligacji i zmodyfikowana wypukłość obligacji
3.2.13. Wartość PV01 i DV01
3.3. Czynniki determinujące dochodowość instrumentów dłużnych
3.4. Uwagi na temat krzywych dochodowości
3.5. Ryzyko na rynku walutowym
3.6. Uwagi końcowe dotyczące miar ryzyka na rynku akcji i papierów dłużnych

4. Wybrane miary ryzyka w analizie technicznej

4.1. Poziomy stop loss i take profit
4.2. Miary ryzyka stosowane na wykresach świec japońskich
4.3. Miary ryzyka stosowane w przypadku wstęg Bollingera
4.4. Miary ryzyka stosowane w przypadku kopert cenowych
4.5. Miary ryzyka stosowane w przypadku kanałów cenowych
4.6. Modyfikacja kanałów cenowych . market probability channel
4.7. Modyfikacja sposobu liczenia odchylenia standardowego i jej zastosowanie w AT

5. Rozkłady stóp zwrotu inne niż normalny i ich zastosowanie na rynkach
Finansowych


5.1. Rozkłady alfa stabilne (alfa - stable distribution) S(?, ?, m, c)
5.1.1. Własności ciężkich ogonów, momenty rozkładów stabilnych
5.1.2. CVAR i VAR dla rozkładów alfa stabilnych 1
5.2. Rozkład logarytmicznie normalny
5.3. Rozkład eliptyczny
5.4. Rozszerzenie modelu CAPM z wykorzystaniem semiwariancji
5.5. Spektralne miary ryzyka
5.6. Wybrane metryki miar VAR, CVAR i miar spektralnych ryzyka
5.6.1. VAR
5.6.2. CVAR
5.6.3. Miary spektralne ryzyka

Podsumowanie

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »