Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność - Jarosław Kaczmarek

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność

Jarosław Kaczmarek

35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-443-1
Data wydania wrzesień 2012
Język: Polski
Liczba stron: 315
Rozmiar pliku: 7,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedmiotem zainteresowania i omówienia w książce jest poznanie, kwantyfikacja i ocena efektów procesów podporządkowanych celom szczegółowym transformacji gospodarczej – dokonania przemian strukturalnych, osiągnięcia wzrostu konkurencyjności, przeprowadzenia restrukturyzacji oraz poprawy i stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Podstawową jej wartością jest zbudowanie konstrukcji teoretyczno-empirycznej o charakterze modelowym, która wyjaśnia, kwantyfikuje i umożliwia ocenę efektów procesów służących realizacji celów szczegółowych transformacji gospodarczej oraz współzależności i ich oddziaływania na efektywność i rozwój mezostruktury gospodarki Polski.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Władysława Janasza:

Cel, jaki postawił sobie Autor, jest bardzo ambitny, a problem badawczy nie był dotychczas przedmiotem tak szerokich ocen zarówno w zakresie obiektu badań, ich rozciągłości w czasie, wieloaspektowego, wielopłaszczyznowego, a więc holistycznego rozumienia mezogospodarki i procesów w niej zachodzących, a także opracowanej metodologii badań. Podjęta przez Autora problematyka zmian strukturalnych i ich powiązań z procesami efektywności mezostruktury gospodarki należy niewątpliwie do zagadnień złożonych (…). Analizowane zależności dotyczą zjawisk o wysokiej randze ekonomicznej i brzemiennych w rozliczne konsekwencje społeczne, a ich badanie umożliwia ocenę trendów rozwojowych transformacji mezostruktury współczesnej gospodarki (…). Wykorzystano w nim, co zasługuje na podkreślenie, interdyscyplinarne metody badawcze, a w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych opracowano spójną koncepcję metodologiczną, łączącą trzy wymiary poznania (…). W tym znaczeniu książka stanowi pozycję cenną, pożyteczną i zmniejszającą niewiedzę w rozpatrywanej dziedzinie, a lista zalet, ważnych ustaleń i inspirujących refleksji jest znaczna i one stanowią podstawę do sformułowania jednoznacznie pozytywnej oceny”.

Spis treści

Wstęp

 

1. Zmiana systemu ekonomicznego jako podstawa transformacji gospodarki Polski oraz zapewnienie jej efektywności i trwałego rozwoju

1.1. Istota transformacji gospodarczej w ujęciu teorii systemów ekonomicznych i polityki ekonomicznej

1.2. Cechy transformacji gospodarczej i wyznaczniki jej celów

1.3. Uwarunkowania procesu zmian a model transformacji i docelowy kształt systemu

1.4. Transformacja a tranzycja – problem ciągłości procesu i jego ocena makroekonomiczna

 

2. Rozwój w ujęciu efektywności i kreowania wartości jako celów działania oraz dokonywanego pomiaru ekonomicznego

2.1. Rozwój jako nadrzędny cel działania – warunki oraz czynniki rozwoju i jego mierniki

2.2. Efektywność i wartość w aspekcie pomiaru ekonomicznego oraz oceny wykorzystania posiadanych zasobów

2.3. Kwantyfikacja efektywności w ujęciu kategorii wartości i jej kreowania

 

3. Cechy i zadania oraz uwarunkowania węzłowych procesów służących realizacji celów transformacji gospodarczej

3.1. Istota i przesłanki wyodrębniania struktur oraz cele przemian strukturalnych

3.2. Procesy restrukturyzacji w płaszczyźnie transformacji gospodarczej

3.3. Zdolność absorpcyjna, adaptacyjna i innowacyjna jako charakterystyka konkurencyjności

3.4. Kryzys i zagrożenie a bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności

 

4. Cele i sposób oceny procesów transformacji gospodarczej oraz ich współwystępowania i oddziaływania na efektywność mezostruktury

4.1. Przesłanki i cele badań kluczowych procesów transformacji gospodarczej

4.2. Identyfikacja obiektu badań, źródła analizy empirycznej oraz przebieg postępowania

4.3. Schematy konstrukcyjne oraz elementy oceny węzłowych procesów transformacji gospodarczej

4.4. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej opracowane z wykorzystaniem podejścia statystycznego

 

5. Ocena charakteru, kierunków i dynamiki przemian strukturalnych oraz konkurencyjności mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

5.1. Zakres i tendencje przemian strukturalnych oraz stopnia koncentracji

5.2. Intensywność przekształceń strukturalnych, wyodrębnienie struktur homogenicznych oraz ocena przemian mezostruktury

5.3. Konkurencyjność obiektów i mezostruktury gospodarki w ujęciu jej determinant

5.4. Pozycje rangowe i zagęszczenie obiektów oraz ocena konkurencyjności mezostruktury

 

6. Ocena zmian mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011 w zakresie poprawy stopnia bezpieczeństwa finansowego oraz efektów działań restrukturyzacyjnych

6.1. Stopień bezpieczeństwa finansowego a zagrożenie kontynuacji działalności i upadłości

6.2. Ocena stopnia bezpieczeństwa finansowego i jego zmian oraz klasyfikacja obiektów mezostruktury

6.3. Koszty pracy i koszty materialne w ocenie postępu technicznego oraz produktywność majątku i nakładochłonności cząstkowe

6.4. Struktura majątkowo-kapitałowa oraz proces odnawiania majątku trwałego

6.5. Ocena tendencji, dynamiki i efektów restrukturyzacji mezostruktury i jej obiektów

 

7. Kreowanie wartości oraz oddziaływanie węzłowych procesów transformacji gospodarczej na efektywność mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990–2011

7.1. Poziom i zmiany wpływu determinant kreowania wartości obiektów i mezostruktury

7.2. Ocena zmian w tworzeniu wartości, ich kierunku i dynamiki w ujęciu obiektów, grup obiektów i mezostruktury

7.3. Periodyzacja transformacji oraz ocena oddziaływania kluczowych jej procesów na efektywność mezostruktury

7.4. Klasyfikacja obiektów mezostruktury z wykorzystaniem syntetycznych miar oceny węzłowych procesów transformacji

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks

Spis tabel aneksu

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »