Metodyka sporządzania umów gospodarczych. Wydanie 9 - Aleksandra Cempura

Metodyka sporządzania umów gospodarczych. Wydanie 9

Aleksandra Cempura

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-012-7
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 870
Rozmiar pliku: 15,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu oraz aktualne orzecznictwo.

Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W 9. wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany przepisów w szczególności w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz instytucji wyzysku. Ponadto zostały rozbudowane wzory umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej w związku z najnowszymi zmianami podatkowymi (Polskim Ładem).

Książka zawiera także nowe wzory umów, w tym dotyczące obrotu akcjami oraz umowę podziału majątku wspólnego obejmującego przedsiębiorstwo i spółkę prawa handlowego.

Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1

Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych | str. 19

 1. Wstęp | str. 19
 2. Oświadczenia woli | str. 21

2.1. Pojęcie oświadczeń woli  | str. 21

2.2. Wykładnia oświadczeń woli  | str. 25

2.3. Wykładnia umowy  | str. 28

2.4. Problematyka wad oświadczeń woli  | str. 33

2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli  | str. 35

2.4.2. Pozorność  | str. 38

2.4.3. Błąd  | str. 41

2.4.4. Groźba  | str. 45

2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli  | str. 46

 1. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego | str. 49

3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego  | str. 49

3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego  | str. 54

3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy  | str. 56

3.3.1. Zawarcie umowy  | str. 57

3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy  | str. 58

3.3.3. Zmiana umowy  | str. 60

3.3.4. Wygaśnięcie umowy  | str. 62

 1. Pojęcie i zakres zasady swobody umów | str. 64

4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów  | str. 66

4.2. Wyznaczanie granic swobody umów  | str. 66

4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów  | str. 70

4.3.1. Wyzysk  | str. 70

4.3.2. Niemożliwość świadczenia  | str. 71

4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów  | str. 72

 1. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy | str. 73

5.1. Zasada trwałości umów  | str. 73

5.2. Zasada współdziałania  | str. 74

5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów)  | str. 76

5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej)  | str. 76

5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa  | str. 77

5.6. Klauzula zwyczaju  | str. 77

 1. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim | str. 78

6.1. Pojęcie wzorców umownych  | str. 80

6.2. Charakter prawny wzorców  | str. 81

6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca  | str. 82

6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich  | str. 84

6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa  | str. 85

6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość  | str. 85

6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta  | str. 87

6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym  | str. 90

 1. Forma umowy | str. 91

7.1. Rodzaje formy czynności prawnej  | str. 91

7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej  | str. 92

7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej  | str. 98

7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu  | str. 98

7.3.2. Forma aktu notarialnego  | str. 100

7.3.3. Forma pisemna z datą pewną  | str. 103

7.4. Pactum de forma | str. 105

7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej  | str. 107

7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem | str. 107

7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem | str. 110

7.5.3. Forma ad eventum | str. 113

7.6. Forma następczych czynności prawnych  | str. 113

 1. Systematyka wadliwych czynności prawnych | str. 114

8.1. Nieważność umowy  | str. 114

8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności  | str. 117

8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku  | str. 119

8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego  | str. 120

8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych  | str. 121

8.2. Bezskuteczność czynności prawnej  | str. 126

8.2.1. Bezskuteczność zawieszona  | str. 126

8.2.2. Bezskuteczność względna  | str. 130

 1. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu | str. 132

9.1. Wykonanie zobowiązania  | str. 132

9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub w części  | str. 133

9.1.2. Jakość świadczenia  | str. 133

9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów  | str. 134

9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika  | str. 135

9.3. Zasada współdziałania wierzyciela  | str. 137

9.4. Miernik staranności  | str. 139

9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania  | str. 141

9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania  | str. 141

9.5.2. Termin wykonania zobowiązania  | str. 143

9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym  | str. 146

9.7. Prawo zatrzymania  | str. 147

 1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej | str. 149

10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej  | str. 149

10.1.1. Uwagi ogólne  | str. 149

10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str. 155

10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej  | str. 158

10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej  | str. 159

10.4. Następcza niemożliwość świadczenia  | str. 162

10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika  | str. 165

10.6. Zwłoka wierzyciela  | str. 168

10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych  | str. 170

10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej  | str. 175

Rozdział 2

Komparycja umowy | str. 179

 1. Pojęcie komparycji umowy | str. 179
 2. Zdolność kontraktowa | str. 179
 3. Struktura komparycji umowy | str. 180

3.1. Nazwa umowy  | str. 180

3.2. Data i miejsce zawarcia umowy  | str. 181

3.3. Preambuła  | str. 182

3.3.1. Uwagi ogólne  | str. 182

3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły  | str. 183

3.4. Strony umowy  | str. 183

3.4.1. Osoba fizyczna  | str. 183

3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej  | str. 184

3.4.1.2. Konsumenci  | str. 184

3.4.1.3. Przedsiębiorcy  | str. 185

3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy  | str. 187

3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim  | str. 192

3.4.2. Osoby prawne  | str. 196

3.4.2.1. Uwagi ogólne  | str. 196

3.4.2.2. Skarb Państwa  | str. 197

3.4.2.3. Państwowe osoby prawne  | str. 199

3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego  | str. 201

3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej  | str. 203

3.4.4. Kościelne osoby prawne  | str. 204

3.4.4.1. Kościół katolicki  | str. 204

3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe  | str. 205

3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy  | str. 206

3.5.1. Spółka cywilna  | str. 207

3.5.2. Spółka jawna  | str. 209

3.5.3. Spółka partnerska  | str. 211

3.5.4. Spółka komandytowa  | str. 212

3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna  | str. 214

3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 215

3.5.7. Spółka akcyjna  | str. 217

3.5.8. Prosta spółka akcyjna  | str. 220

3.5.9. Spółdzielnia  | str. 223

3.5.10. Wspólnota mieszkaniowa  | str. 224

3.5.11. Fundacja  | str. 226

3.5.12. Stowarzyszenie  | str. 226

3.5.13. Skarb Państwa  | str. 229

3.5.14. Jednostki samorządu terytorialnego  | str. 230

3.6. Pełnomocnictwo  | str. 232

3.6.1. Uwagi ogólne  | str. 232

3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną  | str. 234

3.7. Prokura  | str. 236

 1. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami | str. 238

4.1. Skarb Państwa – minister  | str. 238

4.2. Wojewoda  | str. 239

4.3. Urząd wojewódzki  | str. 240

4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  | str. 240

4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  | str. 241

4.6. Przedsiębiorstwo państwowe  | str. 241

4.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  | str. 242

4.8. Agencja Mienia Wojskowego  | str. 243

4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  | str. 244

4.10. Sądy powszechne  | str. 245

4.11. Prokuratura  | str. 246

4.12. Policja  | str. 247

4.13. Straż miejska  | str. 247

4.14. Państwowa Straż Pożarna  | str. 248

4.15. Urząd skarbowy  | str. 249

4.16. Izba administracji skarbowej  | str. 249

4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  | str. 250

4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | str. 250

4.19. Gmina  | str. 251

4.20. Jednostka organizacyjna gminy  | str. 253

4.20.1. Ogród zoologiczny  | str. 253

4.20.2. Przedszkole  | str. 253

4.20.3. Szkoła podstawowa  | str. 253

4.21. Miasto stołeczne Warszawa  | str. 254

4.22. Powiat  | str. 254

4.23. Województwo  | str. 255

4.24. Muzeum  | str. 257

4.25. Teatr  | str. 257

4.26. Stowarzyszenie  | str. 258

4.26.1. Ochotnicza straż pożarna  | str. 259

4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)  | str. 259

4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)  | str. 260

4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)  | str. 260

4.27. Uczelnia  | str. 261

4.28. Fundacja  | str. 261

4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  | str. 262

4.30. Spółdzielnia  | str. 263

4.31. Wspólnota mieszkaniowa  | str. 263

4.32. Związki zawodowe  | str. 265

4.33. Instytut badawczy  | str. 266

4.34. Spółka cywilna  | str. 266

4.35. Spółka jawna  | str. 267

4.36. Spółka partnerska  | str. 269

4.37. Spółka komandytowa  | str. 269

4.38. Spółka komandytowo-akcyjna  | str. 271

4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  | str. 272

4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  | str. 274

4.41. Prosta spółka akcyjna  | str. 275

4.42. Spółka akcyjna  | str. 276

4.43. Spółka akcyjna w organizacji  | str. 277

4.44. Syndyk  | str. 277

4.45. Sądowy zarządca nieruchomości  | str. 279

4.46. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)  | str. 280

4.47. Kościelne osoby prawne  | str. 281

Rozdział 3

Podstawowe postanowienia umowne | str. 283

 1. Proces formułowania postanowień umownych | str. 283

1.1. Oferta  | str. 284

1.1.1. Uwagi ogólne  | str. 284

1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej  | str. 288

1.2. Negocjacje  | str. 290

1.3. List intencyjny  | str. 290

1.4. Przetarg i aukcja  | str. 291

 1. Elementy treści umowy | str. 295

2.1. Uwagi ogólne  | str. 295

2.2. Preambuła  | str. 295

2.3. Słownik pojęć umowy  | str. 298

2.4. Postanowienia wstępne  | str. 300

2.5. Przedmiot umowy  | str. 300

2.5.1. Uwagi ogólne  | str. 300

2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe  | str. 303

2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne  | str. 304

2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo  | str. 306

2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki  | str. 306

2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich  | str. 307

2.5.6.1. Uwagi ogólne  | str. 307

2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 k.c.  | str. 308

2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia – art. 392 k.c.  | str. 310

2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej – art. 393 k.c.  | str. 312

2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń  | str. 315

2.7. Miejsce wykonania umowy  | str. 315

2.8. Podstawowe obowiązki stron  | str. 316

2.9. Sposób spełnienia świadczenia  | str. 320

2.10. Terminy spełnienia świadczeń  | str. 321

2.11. Materiały i siła robocza  | str. 322

2.12. Wartość umowy  | str. 322

2.13. Sposób rozliczenia i płatności  | str. 322

2.14. Odpowiedzialność za szkody  | str. 323

2.15. Czas zawarcia umowy  | str. 324

2.16. Dodatkowe zabezpieczenia  | str. 324

2.17. Postanowienia końcowe  | str. 325

2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek  | str. 325

2.19. Podpis  | str. 326

2.20. Załączniki do umowy  | str. 327

Rozdział 4

Klauzule umowne | str. 328

 1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa | str. 328
 2. Klauzula miejsca wykonania umowy | str. 331
 3. Wynagrodzenie kosztorysowe | str. 333
 4. Wynagrodzenie ryczałtowe | str. 337
 5. Wykonanie zastępcze | str. 341
 6. Klauzula dotycząca podwykonawców | str. 345
 7. Zadatek | str. 349
 8. Zaliczka | str. 354
 9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich | str. 357
 10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji | str. 369
 11. Odsetki | str. 376
 12. Kara umowna | str. 384
 13. Warunek | str. 396
 14. Termin | str. 402
 15. Klauzula rebus sic stantibus | str. 406
 16. Siła wyższa | str. 412
 17. Gwarancja | str. 417
 18. Zabezpieczenie wekslowe | str. 425
 19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 432
 20. Hipoteka | str. 437
 21. Zastaw | str. 444
 22. Klauzula czynności z samym sobą | str. 448
 23. Klauzula zakazu konkurencji | str. 455

23.1. Uwagi ogólne  | str. 455

23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej  | str. 459

23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem  | str. 460

23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo  | str. 463

 1. Klauzula poufności | str. 469
 2. Klauzula waloryzacyjna | str. 477
 3. Klauzula umownego prawa odstąpienia | str. 481
 4. Odstępne | str. 489
 5. Zapis na sąd polubowny | str. 491
 6. Klauzula prorogacyjna | str. 497
 7. Klauzula dotycząca jurysdykcji | str. 499
 8. Klauzula salwatoryjna | str. 503
 9. Klauzula języka | str. 506
 10. Koszty związane z zawarciem umowy | str. 508
 11. Zmiana umowy | str. 510

Rozdział 5

Umowy podstawowe | str. 516

 1. List intencyjny | str. 516
 2. Umowa przedwstępna | str. 521
 3. Umowa ramowa | str. 534
 4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) | str. 546
 5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.) | str. 551

Rozdział 6

Przykładowe umowy | str. 561

 1. Umowa cesji wierzytelności | str. 561
 2. Umowa czarterowa | str. 566
 3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) | str. 570
 4. Umowa zlecenia | str. 588
 5. Umowa o świadczenie usług serwisowych | str. 596
 6. Umowa sprzedaży | str. 601
 7. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 619
 8. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z pełnomocnictwem | str. 625
 9. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 629
 10. Umowa spółki cywilnej | str. 637
 11. Umowa o roboty budowlane | str. 654
 12. Umowa konsorcjum | str. 669
 13. Umowa spółki jawnej | str. 678
 14. Umowa spółki partnerskiej | str. 689
 15. Umowa spółki komandytowej | str. 699
 16. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 708
 17. Porozumienie wekslowe | str. 730
 18. Umowa faktoringu niewłaściwego | str. 734
 19. Umowa faktoringu właściwego | str. 738
 20. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) | str. 742
 21. Umowa leasingu operacyjnego | str. 746
 22. Umowa leasingu finansowego | str. 753
 23. Umowa merchandisingu reklamowego | str. 758
 24. Umowa najmu okazjonalnego | str. 760
 25. Umowa najmu wirtualnego biura | str. 770
 26. Umowa poddzierżawy nieruchomości | str. 774
 27. Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości (umowa quoad usum) | str. 779
 28. Umowa rezerwacyjna | str. 784
 29. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 787
 30. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją | str. 798
 31. Umowa poręczenia spłaty pożyczki | str. 802
 32. Umowa poręczenia za dług przyszły | str. 805
 33. Umowa pożyczki udziałowca do spółki | str. 808
 34. Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności | str. 812
 35. Umowa barteru | str. 817
 36. Umowa franchisingu | str. 819
 37. Umowa upoważnienia inkaso | str. 826
 38. Umowa o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu adwokackiego | str. 831
 39. Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia | str. 835
 40. Umowa o zachowaniu poufności | str. 838
 41. Umowa dotycząca wykonywania osobistych praw autorskich | str. 844
 42. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich | str. 848
 43. Umowa dotycząca udzielenia licencji | str. 854
 44. Umowa sprzedaży akcji | str. 858
 45. Umowa podziału majątku wspólnego małżonków uwzględniająca przedsiębiorstwo i udziały w spółce prawa handlowego | str. 863
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »