Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - Henryk Pietrzkowski

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

254,00 zł215,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-871-6
Data wydania 26 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1290
Rozmiar pliku: 13 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
254,00 zł215,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego. Publikacja została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Obowiązujące w nowym systemie gromadzenia materiału procesowego reguły przytaczania przez strony twierdzeń i dowodów omówiono w kontekście nowych lub zmienionych przepisów dotyczących m.in.: pisma przygotowawczego, posiedzenia przygotowawczego, planu rozprawy i jej przebiegu, dowodów i postępowania dowodowego,
a także wyrokowania. Objaśniono nowe przepisy umożliwiające przeciwdziałanie przez sąd nadużywaniu przez strony prawa procesowego. Komentując skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także – stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej, jednocześnie wskazano na zaniedbania stron powodujące utratę prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu.

Ico_Gray_17.gif [486 B]  Przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:

  • składu i właściwości sądu, wyłączenia sędziego, doręczeń, zdolności sądowej, reprezentacji Skarbu Państwa,
  • pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego,
  • postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania postępowania w sprawach gospodarczych,
  • sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień,
  • czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.

Zmianie uległ rozdział poświęcony postępowaniom wywołanym wniesieniem zwyczajnych, szczególnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zwłaszcza apelacji i zażalenia. Omawiając skargę nadzwyczajną, wskazano na relacje zachodzące między tym nowym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.

Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i aktualnego piśmiennictwa.

Ico_Gray_6.gif [752 B]   Adresaci:
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że publikacja od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko sędziów, ich asystentów, referendarzy i aplikantów sądowych, lecz także zawodowych pełnomocników procesowych. Stanowi doskonały materiał do nauki dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Spis treści

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Prawo do sądu
2. Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
2.1. Obowiązek sądu przeciwdziałania przewlekłości postępowania
2.2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
3. Prawo do rzetelnego procesu
4. Prawo do informacji i pouczeń
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Pouczenia dotyczące czynności procesowych
4.3. Uprzedzenie o prawdopodobnym wyniku sprawy
4.4. Uprzedzenie o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie
4.5. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń
4.6. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)

ROZDZIAŁ II. Nadużycie prawa procesowego
1. Ciężar wspierania postępowania przez strony
2. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w orzecznictwie przed dodaniem art. 41 k.p.c.
3. Definicja oraz przejawy nadużycia prawa procesowego

ROZDZIAŁ III. Systemy gromadzenia materiału procesowego
1. System prekluzji oraz system dyskrecjonalnej władzy sędziego
2. System koncentracji materiału procesowego

Rozdział IV. Przedmiot procesu cywilnego. Droga sądowa
1. Przedmiot procesu cywilnego
2. Pojęcie „sprawa cywilna”.
3. Dopuszczalność oraz niedopuszczalność drogi sądowej
Rozdział V. Rodzaje postępowania cywilnego. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego
1. Rodzaje postępowania cywilnego
2. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego
2.1. Rozpoznanie sprawy według przepisów o postępowaniu zwykłym i odrębnym
2.2. Czynności przewodniczącego związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania
2.3. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy cywilnej oraz trybu postępowania
2.4. Czynności sądu związane z oceną charakteru sprawy gospodarczej
3. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
Rozdział VI. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne
1. Moc wiążąca prawomocnych skazujących wyroków karnych
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Zakończenie postępowania karnego przed wszczęciem postępowania cywilnego
1.3. Prowadzenie postępowania karnego równolegle z postępowaniem cywilnym
1.4. Wszczęcie postępowania karnego po zakończeniu postępowania cywilnego
2. Okoliczności wyłączające prejudycjalność prawomocnych skazujących wyroków karnych
Rozdział VII. Właściwość sądu
1. Niewłaściwość usuwalna. Utrwalenie właściwości sądu
2. Właściwość rzeczowa
2.1. Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia)
2.2. Wartość przedmiotu sporu w razie żądania zasądzenia odsetek
2.3. Wybrane orzecznictwo dotyczące wartości przedmiotu sporu w wybranych sprawach
2.4. Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania (art. 219 k.p.c.)
3. Właściwość miejscowa
3.1. Właściwość ogólna, przemienna i wyłączna
3.2. Szczególne regulacje
4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
Rozdział VIII. Skład sądu. Zasady przydziału spraw. Wyłączenie sędziego
1. Skład sądu. Zasady przydziału spraw
2. Wyłączenie sędziego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Czynności sędziego
2.3. Czynności sądu
3. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych

Rozdział IX. Zdolność sądowa. Zdolność procesowa
1. Zdolność sądowa
1.1. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa
1.1.1. Osoby fizyczne
1.1.2. Osoby prawne
1.1.3. Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi, a mające zdolność prawną.
1.1.4. Podmioty niesamodzielne mające samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym, wynikającą ze szczególnej zdolności sądowej
1.2. Czynności sądu w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej
2. Zdolność procesowa
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zdolność procesowa osób fizycznych
2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący
3. Ustanowienie kuratora procesowego

Rozdział X. Skarb Państwa jako strona w postępowaniu sądowym
1. Uwagi ogólne
2. Materialnoprawna i procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa
3. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym
4. Reprezentacja Skarbu Państwa przez kilka jednostek organizacyjnych
5. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP
5.1. Rodzaje zastępstwa
5.2. Współdziałanie podmiotów i organów reprezentujących Skarb Państwa z Prokuratorią Generalną RP
5.3. Koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną RP
5.4. Wskazanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP organu właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa

Rozdział XI. Legitymacja procesowa. Współuczestnictwo w sporze
1. Legitymacja procesowa
2. Współuczestnictwo w sporze
2.1. Współuczestnictwo formalne i materialne
2.2. Współuczestnictwo konieczne
2.3. Współuczestnictwo jednolite
2.4. Współuczestnictwo procesowe w osobowych spółkach handlowych

Rozdział XII. Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie
1. Interwencja główna
2. Interwencja uboczna
3. Przypozwanie
4. Zawiadomienie gminy w sprawie o opróżnienie lokalu
5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg
Rozdział XIII. Podmiotowe przekształcenia w procesie
1. Zmiana strony a sprostowanie oznaczenia strony
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Całkowity brak legitymacji procesowej biernej oraz dopozwanie
1.3. Całkowity brak legitymacji procesowej czynnej
1.4. Częściowy brak legitymacji procesowej czynnej i biernej
1.5. Czynności sądu związane z żądaniem wezwania osób trzecich do sprawy
2. Usuwanie błędów popełnionych przy przekształceniach podmiotowych
3. Skutki prawne przekształceń podmiotowych
4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
Rozdział XIV. Reprezentacja stron
1. Zdolność postulacyjna
2. Przedstawiciele ustawowi
3. Pełnomocnicy procesowi
3.1. Pełnomocnik ustanowiony przez stronę
3.1.1. Wynagrodzenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez stronę
3.2. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd
3.2.1. Wynagrodzenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez sąd
4. Pełnomocnik substytucyjny
5. Pełnomocnictwo procesowe
5.1. Rodzaje pełnomocnictwa
5.2. Należyte umocowanie pełnomocnika
5.3. Zakres pełnomocnictwa
5.4. Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie odpisów pełnomocnictwa i dokumentów
5.5. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika
5.6. Bezskuteczność zatwierdzenia przez stronę oświadczeń i czynności dokonanych przez osobę, która nie może być pełnomocnikiem
5.7. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa
Rozdział XV. Koszty postępowania
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych
3. Zasady uiszczania kosztów sądowych
3.1. Zasady ogólne
3.2. Zasady uiszczania opłat sądowych przez profesjonalnych pełnomocników
4. Zwolnienie od kosztów sądowych
5. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa
6. Zasady zwrotu kosztów postępowania
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Zwrot kosztów w procesie
6.3. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym
7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach
8. Wynagrodzenie za wykonane zastępstwo procesowe przez adwokata (radcę prawnego) oraz zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez tych pełnomocników.

Rozdział XVI. Pisma procesowe
1. Wymagania formalne pism procesowych zwykłych i szczególnych
2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych
3. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)

Rozdział XVII. Pozew
1. Uwagi wstępne.
2. Czynności przewodniczącego
3. Obligatoryjne składniki pozwu
4. Fakultatywne składniki pozwu
5. Pismo niebędące pozwem
6. Odrzucenie pozwu
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Stan sprawy w toku
6.3. Powaga rzeczy osądzonej
6.4. Postanowienie o odrzuceniu pozwu
6.5. Zakaz odrzucenia pozwu
7. Skutki doręczenia pozwu
8. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia
9. Odpowiedź na pozew
9.1. Treść odpowiedzi na pozew, tryb i termin jej złożenia
9.2. Zaprzeczenia i zarzuty procesowe
9.3. Zarzuty merytoryczne
9.3.1. Zarzut braku legitymacji procesowej
9.3.2. Zarzut nieistnienia roszczenia
9.3.3. Zarzut przedwczesności powództwa
9.3.4. Zarzut przedawnienia roszczenia lub upływu terminu zawitego
9.3.5. Zarzut zrzeczenia się roszczenia
9.3.6. Zarzut sprawy ugodzonej
9.3.7. Zarzut potrącenia.
Rozdział XVIII. Powództwo
1. Rodzaje powództw
1.1. Powództwo o zasądzenie świadczenia
1.1.2. Częściowe dochodzenie świadczenia.
1.1.3. Kumulacja roszczeń.
1.1.4. Zmiana powództwa
1.1.5. Żądanie odsetek
1.2. Powództwo o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa - art. 189 i 1891 k.p.c.
1.3. Powództwo o ustalenie stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
1.4. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
1.5. Powództwa przeciwegzekucyjne
1.5.1. Uwagi wstępne. Właściwość sądu
1.5.2. Powództwo opozycyjne
1.5.2.1. Uwagi ogólne
1.5.2.2. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c.
1.5.2.3. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.
1.5.2.4. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c.
1.5.2.5. Powództwo opozycyjne na podstawie art. 8402 k.p.c.
1.5.3. Powództwo ekscydencyjne
1.5.4. Powództwo ekscydencyjne w razie egzekucji administracyjnej
2. Powództwo oczywiście bezzasadne
3. Skutki wytoczenia powództwa
4. Uznanie powództwa
5. Powództwo wzajemne

Rozdział XIX. Postępowanie przygotowawcze
1. Uwagi wstępne
2. Czynności przewodniczącego przed wszczęciem postępowania przygotowawczego
2.1. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
3. Postępowanie przygotowawcze
4. Pisma przygotowawcze
5. Posiedzenie przygotowawcze
6. Plan rozprawy
7. Przytaczanie twierdzeń i dowodów
8. Pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów
9. Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu (art. 162 k.p.c.)

Rozdział XX. Posiedzenia sądowe. Rozprawa
1. Posiedzenia sądowe
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Orzekanie na posiedzeniach jawnych oraz niejawnych
2. Rozprawa
2.1. Przygotowanie rozprawy
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Zarządzenia przewodniczącego
2.1.3. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.1.4. Otwarcie posiedzenia jawnego (rozprawy) i wywołanie sprawy
2.1.5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.1.6. Rozpoczęcie rozprawy
2.1.7. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.1.8. Udzielanie pouczeń stronom
2.1.9. Postępowanie dowodowe
2.1.10. Uprzedzenie stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie
2.1.11. Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy
2.1.12. Skutki zaniedbań sądu w zakresie udzielenia stronom pouczeń
2.1.13. Odroczenie rozprawy
2.1.14. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.1.15. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego
2.1.16. Zamknięcie rozprawy. Otwarcie zamkniętej rozprawy na nowo
2.1.17. Postanowienia zarządzające oddzielną rozprawę oraz o połączeniu kilku spraw
2.1.18. Protokół posiedzenia jawnego (rozprawy)
2.1.19. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia jawnego
2.1.20. Odwołanie do sądu od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy
2.1.21. Zastrzeżenia zgłoszone do protokołu rozprawy (art. 162 k.p.c.)
2.1.22. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.3.8.2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
Rozdział XXI. Dowody. Postępowanie dowodowe. Ocena dowodów
1. Dowody
1.1. Przedmiot dowodu
1.2. Podział środków dowodowych
1.2.1. Dowód prima facie
1.2.2. Dowód z dokumentów
1.2.2.1. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
1.2.3. Dowód z zeznań świadków
1.2.4. Dowód z opinii biegłych
1.2.5. Dowód z oględzin
1.2.6. Dowód z przesłuchania stron a informacyjne wysłuchanie stron
1.2.7. Dowód z grupowego badania krwi
1.2.8. Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki
1.2.9. Dowód z innych środków
1.3. Środki niebędące dowodem
1.3.1. Prywatne ekspertyzy
1.3.2. „Dowód z akt”
1.4. Zabezpieczenie dowodów
2. Postępowanie dowodowe
2.1. Przytaczanie twierdzeń i dowodów
2.2. Wniosek dowodowy. Postanowienie dowodowe. Umowa dowodowa
2.2.1. Wniosek dowodowy
2.2.2. Postanowienie dowodowe
2.2.3. Umowa dowodowa
2.3. Forma pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów
2.4. Dopuszczenie przez sąd dowodu niewskazanego przez stronę
  2.5. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji
2.6. Zastrzeżenia zgłoszone do protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c. odnośnie do postanowień dowodowych
2.7. Pomoc sądowa
2.7.1. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
  3. Ocena dowodów
4. Wydatki związane z dopuszczonym dowodem
5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
Rozdział XXII. Doręczenia
1. Zasada oficjalności doręczeń
2. Doręczenie właściwe
3. Doręczenie zastępcze
4. Doręczenie na adres skrytki pocztowej
5. Doręczenie awizowane
6. Domniemanie doręczenia
7. Warunki skuteczności doręczenia pism sądowych
8. Doręczenie elektroniczne
9. Doręczenie dla osoby prawnej oraz organizacji nie mającej osobowości prawnej
10. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
11. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego
12. Doręczenie dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu
13. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism
14. Doręczenie kuratorowi
15. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą
16. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami
17. Doręczenie w sekretariacie sądu
18. Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika
19. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania
20. Potwierdzenie odbioru
20.1. Pisemne potwierdzenie
20.2. Potwierdzenie odbioru pisma dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego
21. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)

ROZDZIAŁ XXIII. Terminy procesowe 
1. Pojęcie i rodzaje terminów 
2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów 
3. Uchybienie terminowi 
4. Wniosek o przywrócenie terminu
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Warunki formalne wniosku
4.3. Warunki dopuszczalności wniosku
4.4. Przesłanka zasadności wniosku
5. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia wydanego w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu 

Rozdział XXIV. Zawieszenie i umorzenie postępowania
1. Uwagi wstępne
2. Zawieszenie postępowania
2.1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa
2.2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu
2.3. Śmierć pełnomocnika
2.4. Obligatoryjne zawieszenie postępowania na wniosek
2.5. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu
2.6. Fakultatywne zawieszenie postępowania na wniosek
2.7. Skutki zawieszenia postępowania
2.8. Podjęcie zawieszonego postępowania
3. Umorzenie postępowania
3.1. Umorzenie postępowania uprzednio zawieszonego
3.2. Umorzenie postępowania z mocy prawa oraz postanowienia sądu
Rozdział XXV. Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja.
1. Ugoda sądowa
1.1. Rola sądu w dążeniu do zawarcia przez strony ugody sądowej
1.2. Istota ugody sądowej. Wzór ugody sądowej
1.3. Skutki prawne zawarcia ugody sądowej oraz możliwość uchylenia się od nich
2. Postępowanie pojednawcze
2.1. Charakter postępowania pojednawczego
2.2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.
2.3. Ugoda w postępowaniu pojednawczym
2.4. Koszty postępowania pojednawczego
3. Mediacja
3.1. Istota mediacji
3.2. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
3.3. Podstawy wszczęcia mediacji
3.3.1. Wniosek strony o przeprowadzenie mediacji przez mediatora. Umowa o mediację
3.3.2. Skierowanie stron do mediacji przez sąd
3.4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
3.5. Ugoda zawarta przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd
3.6. Mediator
3.7. Koszty mediacji
Rozdział XXVI. Wyroki i postanowienia
1. Uwagi wstępne
2. Wyroki
2.1. Wydanie wyroku
2.1.1. Narada nad wyrokiem
2.1.2. Zdanie odrębne
2.1.3. Ogłoszenie wyroku
2.1.4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.2. Podstawowe zasady wyrokowania
2.2.1. Stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania. Reguły intertemporalne
2.2.2. Przedmiot orzekania
2.2.3. Podstawa faktyczna i prawna wyroku. Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności
2.2.4. Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty
2.2.5. Zasądzenie odpowiedniej sumy według oceny sądu
2.2.6. Zastrzeżenie na rzecz pozwanego prawa do powołania się w toku egzekucji na ograniczenie odpowiedzialności
2.3. Wyrok częściowy i wyrok wstępny
2.4. Wyrok zaoczny
2.4.1. Przesłanki wydania wyroku zaocznego
2.4.2. Uchylenie wyroku zaocznego z urzędu
2.4.3. Zaskarżalność wyroku zaocznego
2.4.3.1. Uwagi ogólne
2.4.3.2. Sprzeciw od wyroku zaocznego
2.4.4. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu
2.4.5. Przykłady tenorów wyroków wydanych na podstawie art. 347 k.p.c.
2.4.6. Koszty rozprawy zaocznej
2.4.7. Natychmiastowa wykonalność wyroków
2.4.7.1. Przesłanki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
2.4.7.2. Zawieszenie oraz uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności
2.5. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku
2.5.1. Sprostowanie wyroku
2.5.2. Uzupełnienie wyroku
2.5.3. Wykładnia wyroku
2.6. Sentencja wyroku oraz wybrane wzory tenorów wyroków
2.6.1. Uwagi ogólne
2.6.2. Wzór sentencji wyroku
2.6.3. Tenory wyroków w sprawach z powództw o zasądzenie świadczenia
2.6.4. Tenory wyroków w sprawach z powództw o ustalenie istnienia (nieistnienia) stosunku prawnego lub prawa oraz o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
2.6.5. Inne wybrane tenory wyroków
2.6.6. Wybrane tenory postanowień w postępowaniu nieprocesowym
2.6.7. Tenory wyroków sądu drugiej instancji
2.6.8. Tenory wyroków Sądu Najwyższego
2.7. Pisemne uzasadnienie orzeczeń sądowych
2.7.1. Uwagi ogólne
2.7.2. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem
2.7.3. Termin sporządzenia uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenie
2.7.4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2.7.5. Zakres uzasadnienia wyroku
2.7.6. Konstrukcja i technika sporządzania uzasadnień wyroków
2.7.6.1. Uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji
2.7.6.2. Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji
2.7.6.3. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego
2.7.7. Skutki procesowe wadliwie sporządzonego uzasadnienia wyroku
3. Postanowienia

Rozdział XXVII. Środki zaskarżenia
1. Uwagi wstępne. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia
2. Apelacja
2.1. Charakter postępowania apelacyjnego. Granice apelacji
2.2. Czynności sądu pierwszej instancji, do którego wpłynęła apelacja
2.3. Przesłanki dopuszczalności apelacji
2.4. Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji na skutek niespełnienia przesłanek dopuszczalności apelacji, niepodlegających uzupełnieniu
2.5. Badanie przez sąd drugiej instancji przesłanek dopuszczalności apelacji, które podlegają uzupełnieniu
2.5.1. Kontrola w zakresie spełnienia wymagań formalnych apelacji
2.5.2. Kontrola w zakresie spełnienia wymagań konstrukcyjnych apelacji
2.5.2.1. Uwagi wstępne
2.5.2.2. Oznaczenie zaskarżonego wyroku
2.5.2.3. Zarzuty apelacyjne, nowe fakty i dowody oraz wniosek apelacyjny
2.5.2.4. Czynności poprzedzające rozpoznanie sprawy. Odpowiedź na apelację
2.6. Rozpoznanie sprawy. Ocena zarzutów apelacyjnych
2.6.1. Uwagi wstępne
2.6.2. Zarzuty co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia
2.6.3. Zarzut niewyjaśnienia sprawy oraz sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
2.6.4. Zarzut przekroczenia przez sąd granic swobodnej oceny dowodów
2.6.5. Zarzut materialno-prawny nierozpoznania istoty sprawy
2.6.6. Nowe fakty i dowody
2.6.7. Nieważność postępowania
2.6.8. Rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu
2.6.9. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius
2.6.10. Zakaz zmiany żądania
2.6.11. Wzory orzeczeń sądu drugiej instancji
2.7. Wniosek o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja)
2.7.1. Uwagi ogólne
2.7.2. Charakter prawny przepisów o restytucji
2.7.3. Termin do złożenia wniosku. Właściwość sądu
2.7.3.1. Wniosek złożony na podstawie art. 338 k.p.c.
2.7.3.2. Wniosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania
2.7.3.3. Wniosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną
2.7.4. Dochodzenie w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku
2.8. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (wyciąg)
2-A. Apelacja w postępowaniu uproszczonym
1. Uwagi ogólne
2. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego
2-B Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
1. Uwagi wstępne
2. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego
3. Skarga kasacyjna
3.1. Charakter postępowania kasacyjnego
3.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu
3.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
3.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej
3.2.5. Przymus adwokacko-radcowski
3.2.6. Wymagania formalne zwykłe oraz wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej
3.2.6.1. Treść zwykłych wymagań formalnych skargi kasacyjnej
3.2.6.2. Treść konstrukcyjnych wymagań skargi kasacyjnej
3.2.6.2.1. Zakres zaskarżenia
3.2.6.2.2. Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie
3.2.6.2.3. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
3.2.6.2.4. Wniosek kasacyjny
3.2.7. Fakultatywne składniki skargi kasacyjnej.
3.2.7.1. Wniosek o rozpoznanie skargi na rozprawie
3.2.7.2. Wniosek restytucyjny
3.2.7.3. Niewłaściwość Sądu Najwyższego do rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
3.3. Odpowiedź na skargę kasacyjną
3.4. Orzeczenia rozstrzygające skargę kasacyjną
3.4.1. Odrzucenie skargi. Odmowa przyjęcia lub przyjęcie skargi do rozpoznania
3.4.2. Rozpoznanie merytoryczne skargi kasacyjnej
4. Zażalenie
4.1. Zażalenie w postępowaniu rozpoznawczym. Uwagi ogólne
4.1.1. Zasady uzasadniania i doręczania postanowień oraz regulacje szczególne

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »