MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - Redakcja naukowa

MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe

Redakcja naukowa

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-500-6
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1425
Rozmiar pliku: 15,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Celem opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób złożonych zagadnień dotyczących niewypłacalności, dlatego zostało ono podzielone na dwie części:
• pierwszą, opisującą postępowania restrukturyzacyjne oraz
• drugą, poświęconą prowadzeniu postępowania upadłościowego.


Autorzy starali się omówić za pomocą przykładów, schematów i wzorów poszczególne instytucje lub instrumenty prawne związane z zagadnieniem niewypłacalności i jej skutkami.

Zaprezentowali bowiem zarówno etap związany z zagrożeniem niewypłacalnością, jak i postepowania, które są prowadzone w przypadku ziszczenia się podstaw do ogłoszenia upadłości.


Ze względu na specyfikę serii na podkreślenie zasługuje omówienie kwestii praktycznych odnoszących się nie tylko do wszczęcia i prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego, lecz także aspektu związanego z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, w tym zwłaszcza czynności związanych z uznaniem za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości czynności prawnych zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Przedstawiono także złożone zagadnienia upadłości deweloperskiej oraz przygotowanej likwidacji.


Książka jest kontynuacją opracowania z serii MERITUM – "Postępowanie cywilne", ponieważ postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe są zaliczane do postępowań cywilnych.


Publikacja jest przeznaczona zarówno dla praktyków, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, jak i teoretyków tej dziedziny prawa, a także osób dopiero zapoznających się z tematyką dotyczącą niewypłacalności.

Spis treści

Numer strony

Str. 17 | Wykaz skrótów

21 Wprowadzenie

25 Część I. Prawo restrukturyzacyjne

27 Rozdział I. Prawo restrukturyzacyjne – zagadnienia wstępne
28 1. Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego i relacje do innych działów prawa
30 2. Przedmiot prawa restrukturyzacyjnego
31 3. Relacje do innych postępowań cywilnych
36 4. Relacje do innych działów prawa – stosunek do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
38 5. Cel prawa restrukturyzacyjnego
38 6. Funkcje prawa restrukturyzacyjnego

41 Rozdział II. Źródła prawa restrukturyzacyjnego
42 1. Uwagi wstępne
43 2. Prawo restrukturyzacyjne
44 3. Inne akty prawne odnoszące się do restrukturyzacji

49 Rozdział III. Zasady prawa restrukturyzacyjnego
50 1. Uwagi wstępne
51 2. Naczelne zasady prawa restrukturyzacyjnego

55 Rozdział IV. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
56 1. Uwagi ogólne
57 2. Podział postępowań restrukturyzacyjnych
59 3. Postępowanie o zatwierdzenie układu
59 4. Przyspieszone postępowanie układowe
60 5. Postępowanie układowe
60 6. Postępowanie sanacyjne

61 Rozdział V. Zakres podmiotowy prawa restrukturyzacyjnego
62 1. Uwagi wstępne
62 2. Pojęcie przedsiębiorcy
65 3. Zdolność restrukturyzacyjna

71 Rozdział VI. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego
72 1. Sąd restrukturyzacyjny
76 2. Sędzia-komisarz
79 3. Zastępca sędziego-komisarza
80 4. Nadzorca sądowy i zarządca

126 Rozdział VII. Przebieg postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
128 1. Okoliczności warunkujące otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzenie układu
173 2. Wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku
251 3. Charakter prawny wstępnego planu restrukturyzacji i właściwego planu restrukturyzacji

263 Rozdział VIII. Materialnoprawne skutki wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych
264 1. Uwagi wstępne
264 2. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika
268 3. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla majątku dłużnika
277 4. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec zobowiązań dłużnika oraz innych stosunków prawnych
282 5. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do nabytych przez dłużnika spadków
283 6. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do stosunków majątkowych małżeńskich dłużnika
284 7. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla stosunków pracy
285 8. Skutki wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego co do niektórych czynności dłużnika dokonanych przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego

288 Rozdział IX. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
290 1. Ochrona masy sanacyjnej – bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika w Prawie restrukturyzacyjnym – uwagi wstępne
291 2. Bezskuteczność z mocy prawa czynności prawnej dłużnika
291 3. Względny charakter bezskuteczności
292 4. Zakres regulacji ujętej w przepisie art. 304 p.r. – przedmiot bezskuteczności względnej
292 5. Bezskuteczność czynności nieodpłatnej oraz czynności nieekwiwalentnej
292 6. Przesłanki bezskuteczności czynności prawnej
293 7. Bezskuteczność względna z mocy prawa
293 8. Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa
294 9. Czynności rozporządzające i zobowiązująco-rozporządzające
295 10. Czynności nieodpłatne
295 11. Czynności półdarme
296 12. Data ustalenia wartości świadczenia
296 13. Świadczenie na rzecz dłużnika lub zastrzeżone dla dłużnika lub dla osoby trzeciej
297 14. Termin kwalifi kowany
298 15. Bezskuteczność czynności „procesowo-materialnych” dłużnika
300 16. Bezskuteczność w stosunku do masy sanacyjnej zabezpieczeń
300 17. Wyłączenie bezskuteczności z mocy prawa dotyczące określonych czynności
300 18. Skutki kwalifikacji czynności jako bezskutecznej z mocy prawa
301 19. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego a bezskuteczność czynności
304 20. Bezskuteczność wobec masy sanacyjnej czynności dotyczącej wynagrodzenia pracownika albo reprezentanta dłużnika
315 21. Ustalenie bezskuteczności czynności prawnej
321 22. Skutki bezskuteczności czynności prawnej
333 23. Prawo zaskarżenia – skarga pauliańska w restrukturyzacji
337 24. Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych

339 Rozdział X. Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym
340 1. Pojęcie i charakter spisu wierzytelności
341 2. Pojęcie wierzyciela i wierzytelności w Prawie restrukturyzacyjnym
342 3. Wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności
344 4. Ustalenie spisu wierzytelności
351 5. Sprostowanie i uzupełnienie spisu wierzytelności

355 Rozdział XI. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego
357 1. Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
359 2. Połączenie do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych
362 3. Posiedzenia sądowe
374 4. Orzeczenia wydawane w postępowaniu restrukturyzacyjnym
381 5. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości
384 6. Zamieszczanie i obwieszczanie postanowień i zarządzeń w CRRiU
390 7. Środki zaskarżenia
395 8. Koszty postępowania

405 Rozdział XII. Przyjęcie układu i jego skutki
407 1. Pojęcie i charakter prawny układu
408 2. Wierzytelności objęte układem oraz wierzytelności nieobjęte układem
415 3. Propozycje układowe
422 4. Głosowanie nad układem i jego przyjęcie
429 5. Materialnoprawne i procesowe skutki układu
435 6. Nadzór nad wykonaniem układu i wykonanie układu
437 7. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie układu
441 8. Układ częściowy

447 Rozdział XIII. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
448 1. Wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
449 2. Specyfi ka uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
450 3. Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
453 4. Głosowanie nad układem
454 5. Przyjęcie układu
455 6. Odmowa zatwierdzenia układu
455 7. Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu
456 8. Wynagrodzenie nadzorcy układu
456 9. Uprawnienia dłużnika w trakcie postępowania
457 10. Uproszczenie procedury związanej ze złożeniem wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub ogłoszenie upadłości

459 Część II. Prawo upadłościowe

461 Rozdział XIV. Prawo upadłościowe – zagadnienia wstępne
462 1. Pojęcie prawa upadłościowego
463 2. Cele postępowania upadłościowego
465 3. Funkcje postępowania upadłościowego
470 4. Zasady Prawa upadłościowego i postępowania upadłościowego
474 5. Źródła Prawa upadłościowego

483 Rozdział XV. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania Prawa upadłościowego
484 1. Zakres przedmiotowy stosowania Prawa upadłościowego
484 2. Zakres podmiotowy stosowania prawa upadłościowego
491 Rozdział XVI. Podstawy ogłoszenia upadłości
492 1. Uwagi wstępne
492 2. Podstawy ogłoszenia upadłości
496 3. Przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

501 Rozdział XVII. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
503 1. Uwagi ogólne
503 2. Podmioty postępowania
505 3. Wszczęcie postępowania
510 4. Przebieg postępowania
512 5. Postępowanie zabezpieczające
533 6. Orzeczenia w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
538 7. Środki zaskarżenia
541 8. Przygotowana likwidacja tzw. pre-pack

547 Rozdział XVIII. Materialnoprawne skutki ogłoszenia upadłości
549 1. Uwagi wstępne
550 2. Wpływ ogłoszenia upadłości na osobę upadłego
551 3. Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego
574 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego
574 5. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

587 Rozdział XIX. Bezskuteczność względna z mocy prawa czynności prawnej upadłego
589 1. Wprowadzenie
589 2. Zakres zastosowania bezskuteczności względnej z mocy prawa
590 3. Cele regulacji opartej na sankcji bezskuteczności względnej z mocy prawa
592 4. Ochrona wierzycieli przed skutkami działań niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika – przegląd instytucji
592 5. Przepisy o skardze pauliańskiej mające charakter subsydiarny do uregulowań zamieszczonych w art. 127 i n. p.u.
593 6. Istota ochrony realizowanej z wykorzystaniem sankcji bezskuteczności względnej
595 7. Znaczenie sankcji bezskuteczności względnej w postępowaniu egzekucyjnym
596 8. Bezskuteczność z mocy prawa czynności prawnych upadłego
597 9. Podstawy bezskuteczności czynności prawnej – elementy hipotezy art. 127 ust. 1 p.u.; sankcja bezskuteczności względnej czynności prawnej
597 10. Formy ochrony realizowanej z wykorzystaniem bezskuteczności względnej
599 11. Przedmiot bezskuteczności względnej z mocy prawa według art. 127 p.u. – czynność prawna dłużnika
600 12. Rodzaje czynności prawnych, które mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku masy upadłości
601 13. Czynność prawna rozporządzająca
602 14. Czynność wniesienia aportu do spółki
603 15. Wyłączenia w zakresie stosowania sankcji bezskuteczności względnej – czynności natury osobistej
604 16. Zdarzenia faktyczne a bezskuteczność względna
604 17. Czynność prolongaty terminu płatności a bezskuteczność względna
604 18. Czynność nieodpłatna oraz rażąco nieekwiwalentna (półdarma)
606 19. Nieodpłatności świadczenia
607 20. Czynności półdarme, rażąco nieekwiwalentne
608 21. Przypadki graniczne – brak ekwiwalentności, ale nie w stopniu rażącym
609 22. Kompensata a bezskuteczność czynności
609 23. Ustalenie i porównanie wartości świadczeń
612 24. Czas podjęcia czynności przez dłużnika
612 25. Czynności procesowe dyspozycyjne materialnie podejmowane przez upadłego w postępowaniu cywilnym
614 26. Inne czynności dłużnika dokonane przed sądem a bezskuteczność względna
614 27. Podział majątku dorobkowego
615 28. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na wniosek małżonka
615 29. Dział spadku
616 30. Zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego – wprowadzenie
617 31. Zabezpieczenie ustanowione przez dłużnika
617 32. Zabezpieczenie towarzyszące długowi
618 33. Niewymagalność długu a jego zabezpieczenie lub płatność
618 34. Bezskuteczność datio in solutum
618 35. Przepis art. 127 ust. 3 a art. 130 ust. 1 p.u.
619 36. Obrona osoby trzeciej
620 37. Wyłączenie sankcji bezskuteczności względnej

629 Rozdział XX. Zaskarżenie przed sędzią-komisarzem czynności prawnych upadłego
632 1. Bezskuteczność czynności prawnych odpłatnych dokonanych z osobami bliskimi i powiązanymi
661 2. Bezskuteczność przelewu wierzytelności przyszłej
668 3. Bezskuteczność postanowienia o wysokości wynagrodzenia pracownika lub reprezentanta upadłego
680 4. Kompetencje sędziego-komisarza związane z uznaniem, że czynność upadłego dotycząca obciążenia majątku upadłego jest bezskuteczna na podstawie przepisu art. 130 p.u.

695 Rozdział XXI. Zaskarżenie przed sądem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości – skarga pauliańska w upadłości
696 1. Wprowadzenie – cel ochrony wierzycieli upadłościowych przed skutkami czynności prawnej upadłego zmierzającej do ich pokrzywdzenia
697 2. Zadania realizowane z wykorzystaniem prawa zaskarżania
698 3. Terminologia dotycząca określenia instytucji
699 4. Rys historyczny
701 5. Obecne polskie rozwiązania nawiązujące do actio pauliana
702 6. Odpowiedzialność niewypłacalnego dłużnika wobec wierzycieli
703 7. Subsydiarność zastosowania przepisów dotyczących skargi pauliańskiej – lex primaria derogat legi subsidiariae
705 8. Skarga pauliańska (art. 527 i n. k.c.) a prawo zaskarżania (art. 131 p.u. w zw. z art. 527 i n. k.c.)
709 9. Egzekucyjny skutek orzeczenia pauliańskiego w przedmiocie bezskuteczności względnej – zagadnienia dotyczące art. 527 i n. k.c.
709 10. Egzekucyjny skutek orzeczenia uzyskanego wskutek skorzystania z prawa zaskarżania
709 11. Przedmiot zaskarżenia
710 12. Wierzytelność chroniona prawem zaskarżenia
711 13. Rozporządzenie rzeczą lub prawem przez osobę trzecią na rzecz kolejnych podmiotów (osoby czwartej)
713 14. Legitymacja procesowa czynna (syndyka masy upadłości) i bierna (osoby trzeciej)
715 15. Postępowanie w sprawie zaskarżenia czynności upadłego

723 Rozdział XXII. Postępowanie w przedmiocie przekazania do masy upadłości świadczenia bezskutecznie usuniętego
724 1. Etapy postępowania w przedmiocie przekazania do masy
725 2. Treść wniosku, z jakim syndyk występuje do sędziego-komisarza
725 3. Posiedzenie w przedmiocie wydania postanowienia
726 4. Postanowienie sędziego-komisarza
727 5. Przekazanie na rzecz masy w przypadku świadczenia nieekwiwalentnego
729 6. Dowodzenie w postępowaniu
730 7. Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza
730 8. Zakres badania sprawy w postępowaniu zażaleniowym
731 9. Wyłączenie prawa do zażalenia na klauzulę wykonalności
731 10. Tytuł wykonawczy w postaci postanowienia sędziego-komisarza
732 11. Wyłączenie stosowania przepisów w przypadku uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych
733 12. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych

741 Rozdział XXIII. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania sądowe, przed sądem polubownym, administracyjne i sądowoadministracyjne
742 1. Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania
742 2. Zawieszenie i podjęcie prowadzonych postępowań w związku z ogłoszeniem upadłości
744 3. Legitymacja procesowa syndyka
747 4. Umorzenie zawieszonych postępowań
747 5. Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowania egzekucyjne i zabezpieczające

751 Rozdział XXIV. Podmioty postępowania upadłościowego
752 1. Sąd
755 2. Sędzia-komisarz
760 3. Zastępca sędziego-komisarza
761 4. Syndyk masy upadłości i zastępcy syndyka
774 5. Tymczasowy nadzorca sądowy
780 6. Zarządca przymusowy
782 7. Upadły
786 8. Wierzyciele

795 Rozdział XXV. Przebieg postępowania upadłościowego
799 1. Posiedzenia sądowe
800 2. Postępowanie dowodowe – dowodzenie w postępowaniu upadłościowym
814 3. Krajowy Rejestr Zadłużonych
824 4. Orzeczenia w postępowaniu upadłościowym
831 5. Doręczenia, zawiadomienia, wezwania w postępowaniu upadłościowym
855 6. Środki zaskarżania w postępowaniu upadłościowym

885 Rozdział XXVI. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
886 1. Uwagi wstępne
888 2. Ustalenie wierzytelności z urzędu
892 3. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
897 4. Charakter i cel zgłoszenia wierzytelności
900 5. Forma zgłoszenia wierzytelności
905 6. Kwestia przedawnienia wierzytelności upadłościowych
907 7. Formalne badanie zgłoszenia wierzytelności
909 8. Zgłoszenie wierzytelności – warunki formalne
919 9. Zgłoszenie wierzytelności i inne tryby dochodzenia roszczeń
923 10. Badanie zgłoszenia wierzytelności
926 11. Zgłoszenie i potrącenie
927 12. Lista wierzytelności
932 13. Zawartość listy wierzytelności
940 14. Sposób ujęcia wierzytelności na liście
951 15. Wyłożenie listy wierzytelności
954 16. Sprzeciw do listy wierzytelności
961 17. Zatwierdzenie, zmiany i uzupełnianie listy wierzytelności
965 18. Wyciąg z listy jako tytuł przeciwko upadłemu

975 Rozdział XXVII. Likwidacja masy upadłości
976 1. Likwidacja masy upadłości przez syndyka – uwagi wstępne
977 2. Przebieg likwidacji
979 3. Prowadzenie przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego
979 4. Wyłączenie składników majątkowych spod czynności likwidacyjnych
979 5. Sprzedaż składników majątku upadłego
987 6. Dochodzenie wierzytelności od dłużników upadłego
988 7. Realizacja przez syndyka innych praw majątkowych upadłego
988 8. Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela
989 9. Wyłączenie rzeczy z masy upadłości

991 Rozdział XXVIII. Postępowanie podziałowe
992 1. Pojęcie i funkcja postępowania podziałowego
993 2. Struktura postępowania podziałowego
1009 3. Podsumowanie

1015 Rozdział XXIX. Układ w upadłości
1016 1. Uwagi wstępne
1018 2. Rodzaje wierzytelności ze względu na układ
1019 3. Propozycje układowe
1020 4. Wszczęcie postępowania w sprawie zawarcia układu
1021 5. Wstrzymanie likwidacji masy upadłości
1023 6. Zgromadzenie wierzycieli i zatwierdzenie układu
1025 7. Zakończenie postępowania upadłościowego w wyniku zawarcia układu

1029 Rozdział XXX. Zakończenie, umorzenie postępowania upadłościowego oraz skutki
1031 1. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego
1041 2. Oddłużenie – umorzenie zobowiązań upadłego
1053 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego
1061 4. Umorzenie zobowiązań upadłego z planem spłaty

1069 Rozdział XXXI. Rodzaje odrębnych postępowań upadłościowych
1070 1. Uwagi wstępne
1070 2. Podział odrębnych postępowań upadłościowych
1072 3. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
1076 4. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
1083 5. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
1087 6. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
1092 7. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji

1097 Rozdział XXXII. Postępowanie upadłościowe odrębne wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
1098 1. Przesłanki szczególne postępowania odrębnego
1098 2. Uregulowania szczególne dotyczące zagadnień proceduralnych i materialnoprawnych

1101 Rozdział XXXIII. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
1102 1. Rys historyczny odrębnego postępowania upadłościowego wobec banków i SKOK
1104 2. Hierarchia przepisów dotyczących upadłości banków i SKOK
1106 3. Uzasadnienie odrębności postępowań upadłościowych wobec banków i SKOK
1107 4. Zdolność upadłościowa banku
1107 5. Podstawy ogłoszenia upadłości banku
1110 6. Działania poprzedzające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
1113 7. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku
1115 8. Właściwe postępowanie upadłościowe względem banków
1124 9. Przepisy szczególne dotyczące upadłości banków hipotecznych
1127 10. Postępowanie upadłościowe wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
1129 11. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą

1137 Rozdział XXXIV. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
1138 1. Uwagi ogólne
1138 2. Uczestnicy postępowania upadłościowego wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji
1139 3. Szczególna pozycja syndyka w postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji
1140 4. Kurator
1143 5. Uprzywilejowanie wierzycieli będących ubezpieczonymi, uposażonymi oraz uprawnionymi z umów ubezpieczenia
1143 6. Osobna masa upadłości zakładu ubezpieczeń
1144 7. Szczególne obowiązki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
1145 8. Osobna masa upadłości zakładu reasekuracji
1145 9. Międzynarodowe europejskie postępowanie upadłościowe

1149 Rozdział XXXV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
1150 1. Cel wprowadzenia regulacji
1151 2. Przebieg postępowania
1152 3. Uczestnicy postępowania
1153 4. Kurator obligatariuszy
1156 5. Koszty postępowania

1159 Rozdział XXXVI. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
1162 1. Uwagi wstępne
1169 2. Obciążenia hipoteczne w przedsięwzięciu deweloperskim
1181 3. Uwagi dotyczące rachunków powierniczych w postępowaniu upadłościowym
1185 4. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach postępowania upadłościowego
1197 5. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, i modyfikacja zasad podziału sum uzyskanych z likwidacji nieruchomości 1574
1198 6. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę
1201 7. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie
1205 8. Uwagi dotyczące rękojmi w upadłości deweloperskiej
1212 9. Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali przed obligatariuszami zabezpieczonymi hipotecznie

1215 Rozdział XXXVII. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
1218 1. Oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej poprzezupadłość konsumencką i układ konsumencki
1224 2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
1225 3. Legitymacja do złożenia wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
1225 4. Konsumencka zdolność upadłościowa
1226 5. Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości
1227 6. Przesłanka trybu zwykłego postępowania upadłościowego dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
1228 7. Zdolność do pokrycia kosztów postępowania jako dodatkowa przesłanka wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
1229 8. Moralność płatnicza jako przesłanka warunkująca niektóre tryby oddłużenia i jego przebieg
1230 9. Moralność płatnicza dłużnika w postaci braku celowego doprowadzenia do niewypłacalności i braku recydywy upadłościowej jako przesłanka niektórych trybów oddłużenia
1232 10. Podział funduszy masy upadłości w ramach planu spłaty pomimo braku oddłużenia
1232 11. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po wykonaniu planu spłaty
1241 12. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po uchyleniu planu spłaty, którego upadły nie jest w stanie wykonać z przyczyn obiektywnych
1241 13. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym bez ustalania planu spłaty
1242 14. Oddłużenie postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym w drodze warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli 
1244 15. Oddłużenie w drodze układu zawartego w odrębnym postępowaniu upadłościowym
1250 16. Oddłużenie w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
1253 17. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu zwykłym
1257 18. Zakres i skutki oddłużenia

1263 Rozdział XXXVIII. Postępowanie w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia niektórych funkcji
1264 1. Uwagi wstępne
1265 2. Charakter prawny zakazu
1265 3. Podstawy orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
1269 4. Wszczęcie postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
1271 5. Przebieg postępowania
1273 6. Ujawnienie wyników postępowania
1274 7. Naruszenie orzeczonego zakazu
1274 8. Przedawnienie dopuszczalności orzeczenia prowadzenia działalności gospodarczej; prekluzja orzekania zakazu

1279 Rozdział XXXIX. Europejskie międzynarodowe prawo o niewypłacalności
1281 1. Uwagi wstępne
1282 2. Zakres zastosowania rozporządzenia 2015/848
1284 3. Jurysdykcja międzynarodowa
1288 4. Prawo właściwe dla postępowania upadłościowego i jego skutków
1293 5. Uznanie postępowań upadłościowych
1296 6. Wtórne postępowanie upadłościowe
1301 7. Zawiadomienie wierzycieli zagranicznych i zgłaszanie wierzytelności
1303 8. Postępowanie upadłościowe wobec członków grupy przedsiębiorstw

1313 Rozdział XL. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
1315 1. Zakres zastosowania przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego
1315 2. Odesłanie
1315 3. Pozycja prawna wierzycieli zagranicznych
1316 4. Jurysdykcja krajowa
1317 5. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
1324 6. Wtórne postępowanie upadłościowe
1326 7. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi

1327 Rozdział XLI. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
1328 1. Zakres zastosowania przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego
1328 2. Odesłanie
1328 3. Pozycja prawna wierzycieli
1329 4. Jurysdykcja krajowa
1329 5. Współpraca z sądami zagranicznymi i

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »