Meritum Prawo Pracy 2024 - Kazimierz Jaśkowski

Meritum Prawo Pracy 2024

Kazimierz Jaśkowski

297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-477-5
Data wydania 27 luty 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1683
Rozmiar pliku: 15,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

21. wydanie cenionego kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce.

Najważniejsze nowości w wydaniu 2024:

  • Nowe rodzaje zwolnień od pracy – z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia dla bliskiej osoby – krewnego (syna, córki, matki, ojca lub małżonka) lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych w wymiarze 5 dni roboczych
  • Nowe obowiązki informacyjne pracodawców (m.in. o zmianie warunków zatrudnienia pracownika, wolnych stanowiskach pracy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwościach awansu)
  • Nowe obowiązki dotyczące dokumentacji pracowniczej
  • Wzrost świadczeń pracowniczych wynikający z dwuetapowego wzrostu płacy minimalnej
  • Nowe regulacje dotyczące bhp (m.in. związane ze stanowiskami pracy wyposażonymi w monitory ekranowe – np. nowa definicja miejsca pracy, zapewnienie monitora stacjonarnego lub podstawki do laptopa, dofinansowanie przez pracodawcę okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych)
  • Wzmocnienie ochrony pracowników przed zwolnieniem (wszystkich pracowników, nie tylko szczególnie chronionych, np. na wniosek pracownika sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek zatrudnienia tego pracownika do czasu wydania prawomocnego wyroku)

Meritum Prawo pracy jest wyjątkową na rynku wydawniczym pozycją ukazującą się od 2004 r. W jednej zwartej publikacji czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. Omówiono zatem m.in. sposoby nawiązania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, elastyczne formy zatrudnienia, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika, rozwiązanie stosunku pracy, problematykę zbiorowego prawa pracy, a także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracowników młodocianych, bezrobotnych oraz sposoby ich aktywizacji.
Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu" prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUM to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Zawiera:
– omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
– wyraźnie wyodrębnione przykłady,
– sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:
– rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
– szczegółowy indeks rzeczowy,
– numery boczne na marginesach,
– schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
– wzory pism i dokumentów,
– wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
– aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami itd.

Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:
– papier biblijny,
– zakładki.

 

 

Spis treści

11            Wprowadzenie

13            Wykaz skrótów

17            Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

18        1.   Katalog danych osobowych – uregulowania prawne   

23        2.   Wstępne badania lekarskie   

25        3.   Przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania   

29            Rozdział II. Strony stosunku pracy

30        1.   Pracodawca   

48        2.   Pracownik   

53            Rozdział III. Umowa o pracę

54        1.   Umowa o pracę   

74        2.   Umowa o pracę na okres próbny   

77        3.   Umowa o pracę na czas określony   

82        4.   Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy   

84        6.   Umowa o pracę na czas nieokreślony   

85            Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej

87        1.   Delegowanie pracowników – uregulowania prawne   

88        2.   Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71   

97        3.   Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE   

106      4.   Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem   

108      5.   Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE

116      6.   Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE

133          Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy

135      1.   Kodeksowe

155      2.   Cywilnoprawne

190      3.   Elastyczne formy pracy

217          Rozdział VI. Praca zdalna

218      1.   Uwagi wprowadzające

219      2.   Praca zdalna

243          Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych

244      1.   Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje

249      2.   Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej

253      3.   Realizacja zatrudnienia tymczasowego

259      4.   Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego

263          Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy

265      1.   Zakres obowiązków pracodawcy – zagadnienia ogólne

288      2.   Katalog obowiązków pracodawcy

323      3.   Regulamin pracy

331      4.   Zapewnienie bhp

395          Rozdział IX. Obowiązki pracownika

396      1.   Obowiązek wykonywania pracy

397      2.   Szczegółowe obowiązki pracownika

421          Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy

422      1.   Odpowiedzialność pracowników

444      2.   Odpowiedzialność pracodawcy

455          Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę

457      1.   Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę

457      2.   Składniki wynagrodzenia za pracę

476      3.   Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę

489      4.   Ochrona wynagrodzenia za pracę8

497      5.   Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

510      6.   Wynagrodzenie za pracę wadliwą

511      7.   Inne świadczenia związane z pracą

522      8.   Odszkodowania przysługujące pracownikom

533      9.   Roszczenia o wynagrodzenie za pracę

535      10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę

538      11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym

539      12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

542      13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

547          Rozdział XII. Czas pracy

550      1.   Zagadnienia ogólne

550      2.   Przepisy o czasie pracy

553      3.   Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy

583      4.   Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

591      5.   Okresy niewliczane do czasu pracy

606      6.   Okresy odpoczynku od pracy

611      7.   Systemy czasu pracy

638      8.   Praca w godzinach nadliczbowych

659      9.   Praca w nocy

663      10. Praca w dni wolne od pracy

670      11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych

732      12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy

736      13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy

743      14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

749      15. Ewidencja czasu pracy

753      16. Naruszenie przepisów o czasie pracy

755          Rozdział XIII. Urlopy pracownicze

757      1.   Urlop wypoczynkowy

810      2.   Urlop bezpłatny

815      3.   Urlopy szkoleniowe

820      4.   Urlopy okolicznościowe

821      5.   Nowe rodzaje urlopów w Kodeksie pracy

825          Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika – rodzica

827      1.   Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży

837      2.   Urlop macierzyński

859      3.   Urlop wychowawczy

867      4.   Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

873      5.   Zasiłek opiekuńczy

877          Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych

878      1.   Zagadnienia wstępne

878      2.   Zatrudnienie dzieci do ukończenia przez nie 16. roku życia

881      3.   Wiek pracowników młodocianych

883      4.   Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

907      5.   Inne obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem młodocianych

908      6.   Dokształcanie

908      7.   Zatrudnienie młodocianego przy wykonywaniu prac lekkich

912      8.   Szczególna ochrona zdrowia

914      9.   Czas pracy pracownika młodocianego

915      10. Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

917      11. Pomoc de minimis

919      12. Refundacja

920      13. Praktyki absolwenckie

925          Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

927      1.   Zagadnienia ogólne

936      2.   Osoba niepełnosprawna

993      3.   Typy pracodawców

1026    4.   Adaptacja środowiska pracy

1048    5.   Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

1057    6.   Wpłaty na PFRON

1111    7.   Formy wsparcia dla pracodawców

1184    8.   Wspieranie samozatrudnienia

1185    9.   Pomoc publiczna

1188    10. Odpowiedzialność wykroczeniowa

1191    11. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1192    12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych6

1193    13. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych

1195    14. Rada Dostępności

1196    15. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1199        Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych

1200    1.   Pojęcie bezrobotnego

1206    2.   Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

1210    3.   Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych

1213    4.   Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych

1216    5.   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych

1217    6.   Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych

1219    7.   Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych 

1227    8.   Uwagi końcowe

1229        Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy

1230    1.   Porozumienie zmieniające ¹

1232    2.   Wypowiedzenie zmieniające

1243    3.   Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

1253        Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę

1255    1.   Wprowadzenie

1259    2.   Rozwiązanie umowy o pracę – zagadnienia ogólne

1269    3.   Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

1273    4.   Rozwiązanie umów terminowych

1274    5.   Wypowiedzenie umowy o pracę

1328    6.   Procedura zwolnień grupowych

1337    7.   Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia

1358    8.   Wygaśnięcie stosunku pracy

1364    9.   Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę

1373    10. Świadectwo pracy

1385        Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy

1386    1.   Zagadnienia ogólne

1409    2.   Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy

1411    3.   Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy

1412    4.   Zaskarżanie orzeczeń

1414    5.   Skarga na przewlekłość postępowania

1415    6.   Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

1421        Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy

1423    1.   Układy zbiorowe pracy

1459    2.   Związek zawodowy u pracodawcy

1489    3.   Rady pracowników

1495        Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – ubezpieczenie wypadkowe

1496    1.   Ustawa wypadkowa – nowe przepisy

1583    2.   Choroby zawodowe

1586    3.   Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

1589        Rozdział XXIII. Kontrola pracowników

1590    1.   Zakres prawny dopuszczalności kontroli

1593    2.   Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy6

1612    3.   Sankcje dla pracodawcy6

1615        Rozdział XXIV. Sygnalizowanie nieprawidłowości

1617    1.   Zagadnienia wstępne

1618    2.   Whistleblowing jako obowiązek pracownika

1621    3.   System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

1634    4.   Ochrona sygnalistów na gruncie obowiązującego prawa zatrudnienia

1636    5.   Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów

1644    6.   Whistleblowing a compliance

1645    7.   Norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości

1653        Aneks

1669        Indeks rzeczowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »