Meritum Prawo Pracy 2022 - Kazimierz Jaśkowski

Meritum Prawo Pracy 2022

Kazimierz Jaśkowski

220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-071-9
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1899
Rozmiar pliku: 27,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

19. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

Meritum. Prawo pracy 2022 – nowości:

• omówienie przepisów umożliwiających wykonywanie pracy (w formie zdalnej) oraz udzielenie urlopu wypoczynkowego (osobom wykonującym pracę zdalnie) w okresie kwarantanny COVID-owej;
• omówienie regulacji szczególnej dotyczącej obowiązku wstępnych badań lekarskich w okresie epidemicznym;
• omówienie zmian w organizacji pracy (w kontekście bhp) w czasie trwania epidemii (m.in. nakazy dotyczące noszenia maseczek, możliwości odstąpienia od tego nakazu);
• od 1 stycznia 2022 r. – dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy;
• omówienie obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS;
• wyższe grzywny dla pracodawców (za brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy o pracę z „dłużnikiem alimentacyjnym”);
• szczegółowe omówienie tzw. ulgi za dostępność (dla pracodawców) – ulga (5%) we wpłatach na PFRON za zapewnienie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach; konieczność uzyskania certyfikatu dostępności; zdefiniowano zakres podmiotowy ulgi; zbieg z tzw. ulgą na zakup (produkcji lub usług);
• doprecyzowanie warunków korzystania z ulgi na zakup (we wpłatach na PFRON);
• rozszerzone omówienie kwestii tzw. sygnalistów (m.in. w kontekście konkretnych korzyści z uruchomienia kanałów zgłaszania nieprawidłowości w firmie)
• istotne stanowisko orzecznictwa dotyczące ustalania rozmiaru uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy;
• podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia (obliczenia, przykłady);
• omówienie projektu przepisów (w zaawansowanym stadium prac) regulujących pracę zdalną;
• zaktualizowane, bogate orzecznictwo.

„Meritum” to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Zawiera:

 • omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
 • wyraźnie wyodrębnione przykłady,
 • sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:

 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
 • szczegółowy indeks rzeczowy,
 • numery boczne na marginesach,
 • schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
 • aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami etc.

MERITUM Prawo Pracy jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca  aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.

Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:

 • papier biblijny,
 • zakładki.

Spis treści

11 Wprowadzenie

13 Wykaz skrótów

17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy
18 1. Katalog danych osobowych – uregulowania prawne
25 2. Wstępne badania lekarskie
28 3. Przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania

33 Rozdział II. Strony stosunku pracy
34 1. Pracodawca
53 2. Pracownik

59 Rozdział III. Umowa o pracę
60 1. Umowa o pracę
83 2. Umowa o pracę na okres próbny
85 3. Umowa o pracę na czas określony
94 4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
96 5. Umowa na czas wykonania określonej pracy – przepisy przejściowe
97 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony

99 Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej
102 1. Delegowanie pracowników – uregulowania prawne
102 2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71
112 3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE
123 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu delegowania przed sądem
125 5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE
135 6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE

153 Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy
155 1. Kodeksowe
177 2. Cywilnoprawne
215 3. Elastyczne formy pracy

249 Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników a praca zdalna
250 1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia
252 2. Warunki stosowania telepracy
257 3. Praca zdalna

267 Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
268 1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje
274 2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej
278 3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego
286 4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego

291 Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy
293 1. Zakres obowiązków pracodawcy – zagadnienia ogólne
324 2. Katalog obowiązków pracodawcy
371 3. Regulamin pracy
380 4. Zapewnienie bhp

449 Rozdział IX. Obowiązki pracownika
450 1. Obowiązek wykonywania pracy
451 2. Szczegółowe obowiązki pracownika

479 Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy
480 1. Odpowiedzialność pracowników
504 2. Odpowiedzialność pracodawcy

515 Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę
517 1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę
517 2. Składniki wynagrodzenia za pracę
557 3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę
581 4. Ochrona wynagrodzenia za pracę
594 5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
615 6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą
616 7. Inne świadczenia związane z pracą
628 8. Odszkodowania przysługujące pracownikom
657 9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
659 10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę
663 11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym
665 12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
667 13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

671 Rozdział XII. Czas pracy
674 1. Zagadnienia ogólne
674 2. Przepisy o czasie pracy
678 3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy
706 4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
714 5. Okresy niewliczane do czasu pracy
730 6. Okresy odpoczynku od pracy
736 7. Systemy czasu pracy
763 8. Praca w godzinach nadliczbowych
787 9. Praca w nocy
791 10. Praca w dni wolne od pracy
799 11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych
867 12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy
870 13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy
879 14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
885 15. Ewidencja czasu pracy
889 16. Naruszenie przepisów o czasie pracy

891 Rozdział XIII. Urlopy pracownicze
893 1. Urlop wypoczynkowy
957 2. Urlop bezpłatny
965 3. Urlopy szkoleniowe
971 4. Urlopy okolicznościowe

973 Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika – rodzica
975 1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży
988 2. Urlop macierzyński
1015 3. Urlop wychowawczy
1026 4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
1033 5. Zasiłek opiekuńczy

1055 Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych
1056 1. Zagadnienia wstępne
1056 2. Zatrudnienie dzieci do ukończenia przez nie 16. roku życia
1059 3. Wiek pracowników młodocianych
1061 4. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
1077 5. Inne obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem młodocianych
1077 6. Dokształcanie
1078 7. Zatrudnienie młodocianego przy wykonywaniu prac lekkich
1080 8. Szczególna ochrona zdrowia
1081 9. Czas pracy pracownika młodocianego
1083 10. Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
1085 11. Pomoc de minimis
1086 12. Refundacja
1087 13. Praktyki absolwenckie

1093 Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
1095 1. Zagadnienia ogólne
1105 2. Osoba niepełnosprawna
1154 3. Rehabilitacja społeczna
1159 4. Typy pracodawców
1191 5. Adaptacja środowiska pracy
1215 6. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
1224 7. Wpłaty na PFRON
1283 8. Formy wsparcia dla pracodawców
1355 9. Wspieranie samozatrudnienia
1357 10. Pomoc publiczna
1361 11. Odpowiedzialność wykroczeniowa
1363 12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
1364 13. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1366 14. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych
1368 15. Rada Dostępności 107588
1369 16. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1371 Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych
1373 1. Pojęcie bezrobotnego
1379 2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
1384 3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych
1387 4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych
1390 5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych
1392 6. Zasiłek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych
1393 7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych
1403 8. Uwagi końcowe

1405 Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy
1406 1. Porozumienie zmieniające
1408 2. Wypowiedzenie zmieniające
1420 3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

1431 Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę
1434 1. Wprowadzenie
1438 2. Rozwiązanie umowy o pracę – zagadnienia ogólne
1450 3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
1454 4. Rozwiązanie umów terminowych
1455 5. Wypowiedzenie umowy o pracę
1515 6. Procedura zwolnień grupowych
1525 7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
1550 8. Wygaśnięcie stosunku pracy
1557 9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę
1567 10. Świadectwo pracy

1581 Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
1582 1. Zagadnienia ogólne
1609 2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
1611 3. Wykonalność orzeczeń z zakresu prawa pracy
1612 4. Zaskarżanie orzeczeń
1614 5. Skarga na przewlekłość postępowania
1615 6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

1621 Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy
1623 1. Układy zbiorowe pracy
1666 2. Związek zawodowy u pracodawcy
1703 3. Rady pracowników

1711 Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – ubezpieczenie wypadkowe
1712 1. Ustawa wypadkowa – nowe przepisy
1810 2. Choroby zawodowe
1813 3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

1815 Rozdział XXIII. Kontrola pracowników
1816 1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli
1820 2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy
1833 3. Sankcje dla pracodawcy

1837 Rozdział XXIV. Sygnalizowanie nieprawidłowości
1839 1. Zagadnienia wstępne
1840 2. Whistleblowing jako obowiązek pracownika
1844 3. System zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)
1849 4. Ochrona sygnalistów na gruncie obowiązującego prawa zatrudnienia
1852 5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów
1860 6. Whistleblowing a compliance

1863 Aneks

1883 Indeks rzeczowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »