Meritum Podatki 2024 - Tomasz Grzegorczyk

Meritum Podatki 2024

Tomasz Grzegorczyk

297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-377-8
Data wydania 31 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 2011
Rozmiar pliku: 22,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
297,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Aktualizacje online w cenie książki.

 

Najważniejsze zmiany i nowości omówione w „Meritum Podatki 2024”:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT):

 • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej;
 • zmienione stanowisko resortu finansów w kwestii podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi na termomodernizację;
 • likwidacja limitu dochodowego dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością;
 • wyróżnienie nowej kategorii dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (niektóre przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE albo na subkoncie w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia 2019/1238, prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE);
 • skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych;
 • podwyższenie kwoty przychodów małżonków z najmu prywatnego, do których ma zastosowanie ryczałt z zastosowaniem stawki 12,5%;
 • zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych części przychodów kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe – uzyskiwanych przez nich ze stosunku pracy lub umowy zlecenia;
 • wprowadzenie przez ustawodawcę uprawnienia podatnika do pomniejszenia dochodu z inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o straty z takich inwestycji;
 • opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu uzyskania świadczenia z fundacji rodzinnej albo w związku z rozwiązaniem takiej fundacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

 • opodatkowanie świadczeń fundacji rodzinnej oraz mienia wydanego w związku z rozwiązaniem takiej fundacji;
 • ważne orzeczenia sądowe i interpretacje sądowe dotyczące ulgi na robotyzację oraz ulgi na ekspansję;
 • projekt nowych objaśnień podatkowych resortu finansów dotyczących poboru podatku u źródła – z wyłączeniem mechanizmu „pay & refund” – w kontekście definicji „rzeczywistego właściciela” należności;
 • stanowisko resortu finansów i orzeczenia sądowe dotyczące kwestii, czy spółka przechodząca na estoński CIT w trakcie roku musi najpierw zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe, a wykładnia językowa odpowiednich przepisów u.p.d.o.p.;
 • skrócenie okresu amortyzacji niektórych środków trwałych dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców – w przypadku spełnienia warunków ustawowych;
 • objaśnienia podatkowe resortu finansów z 29.09.2023 r. w zakresie cen transferowych nr 6 – Metoda koszt plus jako zestawienie mocnych i słabych stron tej metody szacowania dochodów podmiotów powiązanych;
 • przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT):

 • nałożenie na podatników obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF);
 • wprowadzenie szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku;
 • zasady ujmowania korekt in minus obowiązujące od 1.07.2024 r. – w zakresie faktur korygujących wystawianych za pośrednictwem KSeF oraz w zakresie takich faktur wystawianych poza KSeF;
 • przyzwolenie podatnikowi – w niektórych przypadkach – na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej.

W zakresie podatku od nieruchomości:

 • rozumienie pojęcia „budynek” w świetle ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych;
 • wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. o kardynalnym znaczeniu dla określenia desygnatów pojęcia „budowla” – dla celów podatku od nieruchomości;
 • obowiązywanie nowej kategorii zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W zakresie podatku od podatku od spadków i darowizn:

 • ustanowienie wyższych progów skali podatkowej, podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn we wszystkich grupach podatkowych;
 • omówienie uchwały 7 sędziów NSA sprawie wymaganego sposobu dokumentowania otrzymania środków pieniężnych w ramach czynności prawnej darowizny.

W zakresie podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • nowy zakres wyłączeń od opodatkowania PCC czynności cywilnoprawnych (innych niż umowa spółki i jej zmiany) w zakresie, w jakim są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług;
 • zmiany w opodatkowaniu PCC w odniesieniu do osób uczestniczących w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości.

 

Spis treści

9              Wprowadzenie

11            Wykaz skrótów

15            Wykaz rozporządzeń

19            Rozdział I. Zobowiązania podatkowe

21        1.   Podstawa prawna i zakres zastosowania  | 1

24        2.   Zobowiązanie podatkowe – definicja i struktura  | 4

32        3.   Powstawanie zobowiązań podatkowych  | 18

48        4.   Wygasanie zobowiązań podatkowych  | 29

68        5.   Zaległość podatkowa  | 42

75        6.   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych  | 50

88        7.   Zaniechanie poboru podatku i zwolnienie płatników z obowiązku pobrania podatku  | 58

94        8.   Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe  | 65

126      9.   Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych  | 85

142      10. Nadpłata  | 91

163      11. Przedawnienie  | 102

173      12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe  | 106

177      13. Informacje o schematach podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules)  | 109

199          Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

205      1.   Zasady ogólne  | 124

368      2.   Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej  | 294

435      3.   Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej  | 361

460      4.   Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej  | 401

468      5.   Opodatkowanie stron umowy leasingu  | 410

482      6.   Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej  | 428

575      7.   Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście  | 499

596      8.   Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych  | 530

633      9.   Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych  | 606

647      10. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze  | 625

658      11. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych  | 643

681      12. Podatek od przychodów z budynków  | 667¹

686      13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł wspólnych  | 668

701      14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł  | 677

721          Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych

725      1.   Zasady ogólne  | 698

863      2.   Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej  | 805

913      3.   Wykorzystanie związku gospodarczego  | 877

932      4.   Opodatkowanie stron umowy leasingu  | 899

943      5.   Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości  | 909

945      6.   Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości  | 912

949      7.   Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box)  | 923¹

954      8.   Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych  | 924

979      9.   Opodatkowanie przychodów ze wspólnego źródła  | 973

986      10. Opodatkowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej  | 985¹

999      11. Podatek od przychodów z budynków  | 9858

1004    12. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)  | 9859

1011    13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej  | 986

1016    14. Opodatkowanie świadczeń fundacji rodzinnej oraz mienia wydanego w związku z rozwiązaniem takiej fundacji  | 990²

1019        Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn

1020    1.   Podstawy prawne  | 991

1020    2.   Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych  | 993

1021    3.   Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych  | 995

1022    4.   Podmiot opodatkowania  | 998

1026    5.   Przedmiot opodatkowania  | 1009

1029    6.   Wyłączenia ustawowe  | 1017

1030    7.   Zwolnienia podatkowe  | 1019

1048    8.   Podstawa opodatkowania  | 1048

1054    9.   Ulga mieszkaniowa  | 1066

1058    10. Wysokość podatku  | 1076

1062    11. Obowiązek podatkowy  | 1092

1066    12. Zobowiązanie podatkowe  | 1105

1076    13. Obowiązki dłużników  | 1117

1081        Rozdział V. Podatek od towarów i usług

1085    1.   Zagadnienia ogólne  | 1119

1086    2.   Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi  | 1122

1110    3.   Zakres opodatkowania  | 1144

1132    4.   Miejsce świadczenia  | 1171

1152    5.   Obowiązek podatkowy  | 1195

1162    6.   Podstawa opodatkowania  | 1204

1183    7.   Stawki i zwolnienia z VAT  | 1226

1208    8.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  | 1267

1217    9.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  | 1281

1220    10. Magazyn konsygnacyjny i procedura magazynu typu call-off stock  | 1291

1223    11. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne  | 1297

1227    12. Eksport towarów  | 1305

1230    13. Import towarów  | 1314

1231    14. Sprzedaż towarów na odległość  | 1315

1236    15. Opodatkowanie bonów na towary i usługi  | 1321

1240    16. Odliczenie podatku naliczonego  | 1328

1267    17. Ulga na złe długi  | 1376

1271    18. Rejestracja. Deklaracje i ewidencje. Zapłata podatku  | 1384

1296    19. Zapłata i zwrot podatku  | 1429

1305    20. Mechanizm podzielonej płatności  | 1452

1314    21. Dokumentacja  | 1461

1330    22. Kasy rejestrujące  | 1494

1339    23. Procedury szczególne  | 1509

1363        Rozdział VI. Podatek od nieruchomości

1364    1.   Wprowadzenie  | 1565

1364    2.   Elementy podatku od nieruchomości  | 1566

1391    3.   Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości  | 1590

1405    4.   Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania  | 1597

1421        Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych

1422    1.   Podstawa prawna  | 1612

1422    2.   Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług  | 1613

1423    3.   Przedmiot opodatkowania  | 1614

1430    4.   Wyłączenia ustawowe  | 1618

1436    5.   Zwolnienia przedmiotowe  | 1623

1443    6.   Podmiot opodatkowania  | 1630

1444    7.   Zwolnienia podmiotowe  | 1631

1445    8.   Podstawa opodatkowania  | 1632

1449    9.   Stawki podatkowe  | 1635¹

1453    10. Moment powstania obowiązku podatkowego  | 1635³

1454    11. Zobowiązanie podatkowe  | 16354

1470    12. Właściwość organów podatkowych  | 16358

1477        Rozdział VIII. Opłata skarbowa

1478    1.   Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej  | 1636

1489    2.   Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej  | 1643

1491    3.   Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej  | 1644

1501        Rozdział IX. Czynności sprawdzające

1502    1.   Podstawa prawna i charakter czynności sprawdzających  | 1648

1506    2.   Organy uprawnione do przeprowadzenia czynności sprawdzających  | 1654

1507    3.   Cel czynności sprawdzających  | 1655

1509    4.   Podmioty, wobec których są przeprowadzane czynności sprawdzające  | 1659

1510    5.   Formy wykonywania czynności sprawdzających  | 1660

1527        Rozdział X. Kontrola podatnika

1529    1.   Kontrola podatkowa  | 1674

1563    2.   Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej  | 1699

1619        Rozdział XI. Postępowanie podatkowe

1621    1.   Zasady ogólne postępowania podatkowego  | 1734

1631    2.   Strona postępowania podatkowego  | 1746

1652    3.   Wyłączenie funkcjonariusza/pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego  | 1749

1656    4.   Doręczenia i wezwania  | 1752

1666    5.   Dowody i postępowanie dowodowe  | 1758

1681    6.   Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym  | 1774

1688    7.   Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień  | 1783

1694    8.   Postępowanie odwoławcze  | 1793

1707    9.   Nadzwyczajne tryby postępowania  | 1808

1719    10. Wygaśnięcie decyzji  | 1819

1725        Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych

1727    1.   Uwagi wstępne  | 1821

1774    2.   Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym  | 1854

1838    3.   Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  | 1890¹³

1854    4.   Nadzwyczajne tryby postępowania sądowego  | 1890³³

1861        Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe

1863    1.   Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej  | 1891

1879    2.   System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym  | 1931

1895    3.   Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną  | 1965

1905    4.   Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym  | 1973

1945    5.   Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe)  | 2026

1967        Rozdział XIV. Konkurencyjność podatkowa i biznesowa niektórych państw członkowskich UE oraz wybranych innych państw

1968    1.   Wprowadzenie  | 2061

1973    2.   Wskaźniki konkurencyjności podatkowej dla poszczególnych jurysdykcji  | 2068

1975    3.   Warunki prowadzenia działalności gospodarczej i aspekty opodatkowania w wybranych krajach świata  | 2070

1992    4.   Ryzyko zarzutu ze strony polskiego fiskusa co do pozornego przeniesienia działalności wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej oraz możliwość powstania obowiązku podatkowego w zakresie exit tax  | 2089

1997        Indeks rzeczowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »