Meritum Podatki 2022 - Aleksander Kaźmierski

Meritum Podatki 2022

Aleksander Kaźmierski

220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-070-2
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 2001
Rozmiar pliku: 22,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
220,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Najważniejsze uwzględnione w 20. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:

szczegółowe omówienie regulacji tzw. Polskiego Ładu;

zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków;

likwidacja uprawnienia do wspólnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci i wprowadzenie odliczenia rocznego dla samotnych rodziców;

likwidacja odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne i finansowanie tej składki w całości przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;

wskazanie nowych kategorii przychodów z działalności gospodarczej;

wprowadzenie nowych zwolnień przychodów z podatku dochodowego: ulgi na powrót do Polski, ulgi na czworo i więcej dzieci oraz ulgi dla pracujących emerytów;

ulgi pomniejszające dochód do opodatkowania: ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej), ulga z tytułu przynależności do związków zawodowych;

istotne zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej;

nowa skala podatkowa oraz podwyższona kwota zmniejszająca podatek (wolna od podatku);

zmiany w zakresie amortyzacji składników majątkowych;

nowe wymogi formalne nałożone na „ryczałtowców” (od dnia 1 stycznia 2023 r.);

zmiany w zakresie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

określenie w odmienny sposób następstw podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika (po stronie pracownika i pracodawcy);

rozbudowanie ulgi badawczo-rozwojowej;

nowe ulgi na innowacje, tj. ulga na prototyp oraz ulga na robotyzację;

rozszerzenie o nowe pozycje katalogu ulg dla przedsiębiorców (m.in. ulga na inwestycje w ASI, ulga na IPO, ulga na ekspansję);

niekorzystna dla podatników zmiana następstw podatkowych odpłatnego zbycia samochodu wykupionego po okresie jego leasingowania na podstawie umowy leasingu operacyjnego;

wprowadzenie ryczałtu w wysokości 200 000 zł za rok podatkowy od przychodów osób zagranicznych przenoszących rezydencję podatkową do Polski;

ulga na powrót do Polski;

odmienny sposób ustalania wysokości ryczałtu za korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego dla celów prywatnych;

modyfikacje dotyczące sposobu obliczania wysokości zaliczek na podatek dochodowy;

przejściowy ryczałt od dochodów (abolicja podatkowa);

odmienne uregulowanie opodatkowania najmu prywatnego;

likwidacja karty podatkowej (z wyjątkiem „kartowiczów” korzystających z praw nabytych).

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:

szczegółowe omówienie regulacji tzw. Polskiego Ładu;

wprowadzenie minimalnego podatku przychodowego;

wprowadzenie nowych restrykcji kosztowych w postaci tzw. ukrytej dywidendy;

zmiany w zakresie materialnych i formalnych warunków powstania i utrzymania statusu podatkowej grupy kapitałowej;

dopuszczalność – pod pewnymi warunkami – pomniejszenia dochodu podatkowej grupy kapitałowej o stratę spółki wchodzącej w skład grupy, poniesionej przez tę spółkę w okresie przed założeniem grupy;

inauguracja nowych ulg o charakterze stymulującym wzrost (ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga konsolidacyjna, ulga na IPO);

ustanowienie innych ulg (ulgi dla inwestorów wspierających określone działalności, ulgi na zakup terminala płatniczego);

zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową;

uchylenie przepisu art. 15e u.p.d.o.p., zapewniającego fiskusowi możliwość limitowania dla celów podatkowych kosztów usług niematerialnych, i zastąpienie go innymi mechanizmami ograniczającymi rozpoznawanie tych kosztów;

nowelizacja przepisów dotyczących nowego reżimu poboru podatku u źródła (WHT);

zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych;

terminy i zasady składania TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych według przepisów podatkowoprawnych obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. i po tej dacie.

VAT – podatek od towarów i usług:

omówienie zmian, które objęte są tzw. Polskim Ładem;

poszerzenie kręgu podatników VAT o tzw. grupy VAT – nowe obowiązki dla podatników;

opcja opodatkowania niektórych usług finansowych, omówienie obowiązków z tym związanych;

zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej, tzw. pakietu VAT e-commerce;

wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT;

nowe zasady wystawiania faktur korygujących (zmniejszających);

zwiększenie możliwości stosowania ulgi na złe długi na dostawę towarów (świadczenie usług) na rzecz podatnika innego niż zarejestrowany podtanik VAT czynny;

rozszerzenie zakresu działania małego punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop).

Podatek od nieruchomości:

przełomowy wyrok TK z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19), na mocy którego wyklucza się możliwość uznania gruntów, budynków lub budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko i wyłącznie na podstawie tego, że pozostają one w posiadaniu przedsiębiorcy;

modyfikacje w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości;

podwyższenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku.

Prawo karne skarbowe:

uproszczenie i przyspieszenie postępowania mandatowego (podwyższenie wysokości górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe) – obowiązuje od dnia 1 maja 2021 r.;

penalizacja czynów związanych z nieprawidłowościami przy składaniu oświadczeń na rzecz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.;

modyfikacja wcześniej obowiązujących i wprowadzenie do Kodeksu karnego skarbowego nowych przepisów dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych z zakresu akcyzy (m.in. podwyższenie ustawowego zagrożenia dla niektórych przestępstw skarbowych z tej grupy; wprowadzenie odrębnych przestępstw skarbowych – opierających się na konstrukcji usiłowania paserstwa akcyzowego umyślnego oraz nieumyślnego) - od dnia 1 maja 2021 r.;

zmiany dotyczące penalizacji niektórych przestępstw i wykroczeń skarbowych od dnia 1 stycznia 2022 r.;

likwidacja możliwości uniknięcia odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w przypadku złożenia korekty deklaracji lub księgi już po wszczęciu postępowania przygotowawczego w danej sprawie – od dnia 1 stycznia 2022 r.;

podwyższenie wysokości grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

„Meritum” to szybka, jasno podana informacja z propozycją rozwiązania problemu; książka narzędzie, która podpowie jak rozwiązać problem, jakie wzory dokumentów zastosować, zobrazuje zagadnienie przykładem.

Zawiera:

 • omówienia istotnych zagadnień (w tym wybór reprezentatywnego orzecznictwa z podaniem tezy wyroku, wskazanie podstawy prawnej do omawianego zagadnienia oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury),
 • wyraźnie wyodrębnione przykłady,
 • sugerowane rozwiązania możliwych problemów.

Układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji:

 • rozbudowany system wewnętrznych odesłań,
 • szczegółowy indeks rzeczowy,
 • numery boczne na marginesach,
 • schematy i tabele umożliwiające usystematyzowanie podanych informacji,
 • wzory pism i dokumentów,
 • wytłuszczenia, wyraźnie wyodrębnienie istotnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką z hasłem WAŻNE!,
 • aneks ze wskaźnikami, stawkami, wykazami etc.

MERITUM Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca  aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok.

Przyjazna szata graficzna, wysoka jakość użytych materiałów:

 • papier biblijny,
 • zakładki.

Spis treści

11 Wprowadzenie

13 Wykaz skrótów

17 Wykaz rozporządzeń

21 Rozdział I. Zobowiązania podatkowe
24 1. Zagadnienia ogólne
64 2. Terminy płatności podatków
68 3. Zaległość podatkowa
72 4. Zapłata podatku
80 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
89 6. Nadpłata podatku
96 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
104 8. Następstwo prawnopodatkowe
114 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika
133 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
137 11. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania
139 12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

141 Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
148 1. Zasady ogólne
319 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej
394 3. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
425 4. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
432 5. Opodatkowanie stron umowy leasingu
447 6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej
539 7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
562 8. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych
604 9. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych
619 10. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
633 11. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
659 12. Podatek od przychodów z budynków
663 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł wspólnych
682 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł

703 Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych
707 1. Zasady ogólne
842 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
901 3. Wykorzystanie związku gospodarczego
921 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu
933 5. Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości
935 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
940 7. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box)
945 8. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
972 9. Opodatkowanie przychodów ze wspólnego źródła
980 10. Opodatkowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej
988 11. Podatek od przychodów z budynków
993 12. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)
1000 13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej

1007 Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn
1008 1. Podstawy prawne
1008 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych
1009 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych
1010 4. Podmiot opodatkowania
1015 5. Przedmiot opodatkowania
1018 6. Wyłączenia ustawowe
1019 7. Zwolnienia podatkowe
1038 8. Podstawa opodatkowania
1045 9. Ulga mieszkaniowa
1049 10. Wysokość podatku
1053 11. Obowiązek podatkowy
1057 12. Zobowiązanie podatkowe
1067 13. Obowiązki dłużników

1071 Rozdział V. Podatek od towarów i usług
1076 1. Zagadnienia ogólne
1078 2. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi
1102 3. Zakres opodatkowania
1124 4. Miejsce świadczenia
1145 5. Obowiązek podatkowy
1155 6. Podstawa opodatkowania
1173 7. Stawki i zwolnienia z VAT
1203 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
1212 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
1216 10. Magazyn konsygnacyjny i procedura magazynu typu call-off stock
1219 11. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
1223 12. Eksport towarów
1227 13. Import towarów
1228 14. Sprzedaż towarów na odległość
1233 15. Opodatkowanie bonów na towary i usługi
1238 16. Odliczenie podatku naliczonego
1262 17. Ulga na złe długi
1267 18. Rejestracja. Deklaracje i ewidencje. Zapłata podatku
1294 19. Zapłata i zwrot podatku
1302 20. Mechanizm podzielonej płatności
1307 21. Dokumentacja
1322 22. Kasy rejestrujące
1331 23. Procedury szczególne

1357 Rozdział VI. Podatek od nieruchomości
1358 1. Wprowadzenie 1565
1358 2. Elementy podatku od nieruchomości
1383 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości
1397 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania

1415 Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1417 1. Podstawa prawna
1417 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług
1418 3. Przedmiot opodatkowania
1426 4. Wyłączenia ustawowe
1432 5. Zwolnienia przedmiotowe
1439 6. Podmiot opodatkowania
1440 7. Zwolnienia podmiotowe
1441 8. Podstawa opodatkowania
1446 9. Stawki podatkowe
1449 10. Moment powstania obowiązku podatkowego
1450 11. Zobowiązanie podatkowe
1467 12. Właściwość organów podatkowych

1473 Rozdział VIII. Opłata skarbowa
1474 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
1486 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
1489 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej 1644

1499 Rozdział IX. Czynności sprawdzające
1500 1. Zasady ogólne
1502 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających
1507 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

1511 Rozdział X. Kontrola podatnika
1513 1. Kontrola podatkowa
1547 2. Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

1603 Rozdział XI. Postępowanie podatkowe
1605 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
1617 2. Strona postępowania podatkowego
1633 3. Wyłączenie funkcjonariusza/pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego
1637 4. Doręczenia i wezwania
1647 5. Dowody i postępowanie dowodowe
1664 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym
1672 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień
1679 8. Postępowanie odwoławcze
1694 9. Nadzwyczajne tryby postępowania
1708 10. Wygaśnięcie decyzji

1711 Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych
1714 1. Uwagi wstępne
1765 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym
1834 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
1851 4. Nadzwyczajne tryby postępowania sądowego

1857 Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe
1859 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej
1879 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym 
1897 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną
1907 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
1953 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe)
1985 Indeks rzeczowy

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »