Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa - Józef Zawadzki

Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Józef Zawadzki

71,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-399-7
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 325
Rozmiar pliku: 6,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
71,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja przedstawia spojrzenie autorów na współczesne, główne megatrendy, które kształtują obecne spektrum bezpieczeństwa. Dwudziestu jeden autorów odzwierciedla otaczającą nas rzeczywistość w sposób odbiegający od głównego nurtu poglądów. Autorzy analizują i oceniają najważniejsze megatrendy, które aktualnie destabilizują bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo państwa oraz społeczności lokalnej.

W pozycji jest szeroko omawiana tematyka współczesnego terroryzmu samobójczego, nielegalnej masowej imigracji, kryzysu na Ukrainie oraz oceniana jest kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzona przez prezydenta Baracka Obamę.

Ponadto w książce są przedstawione także poglądy autorów na energetykę jądrową, ekologię, wojnę informacyjną i inne zjawiska, które stanowią implikację dla bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja jest tematyczną i dyskursywną odpowiedzią autorów na aktualne poglądy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki

Spis treści

Wstęp 11

1. Kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prezydenta Baracka Obamy - Adam Gwiazda 13
1.1. Między bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym 14
1.2. Mniejsze znaczenie Bliskiego Wschodu 15
1.3. Normalizacja stosunków z Iranem 16
1.4. Konieczność reagowania na zachowania mocarstw regionalnych 18
Streszczenie/Summary 19
Bibliografia 20

2. Zadania Policji związane z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych - Sylwia Jankowska 21
2.1. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym 22
2.2. Poziom zagrożenia terrorystycznego dla Rzeczypospolitej Polskiej 23
2.3. System antyterrorystyczny RP 24
2.4. Zadania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym 26
2.5. Formacje policyjne przeznaczone do walki z terroryzmem 31
2.6. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych 33
Streszczenie/Summary 37
Bibliografia 38

3. Narkotyki zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego - Maciej Januszkiewicz 39
3.1. Przestępstwa narkotykowe 40
3.2. Skala zjawiska narkomanii na przykładzie Gdyni 42
3.3 Profilaktyka 44
3.4. Analiza SWOT dla problemu narkomanii w Gdyni 45
Streszczenie/Summary 48
Bibliografia 49

4. Elektrownia jądrowa w Żarnowcu - przeszłość i teraźniejszość - Tadeusz Kasperek 51
4.1. Potrzeby energetyczne 51
4.2. Energetyka Polski 52
4.3. Przeszłość 52
4.4. Plany 55
4.5. Zagrożenia 56
4.6. Przyszłość 57
4.7. Główne obszary Programu PEJ 60
Streszczenie/Summary 62
Bibliografia 62

5. Narodowe Siły Rezerwowe w systemie bezpieczeństwa państwa - Tomasz Kostecki 63
5.1. Narodowe Siły Rezerwowe - geneza i zadania 64
5.2. Rozwiązania systemowe i funkcjonalne w Narodowych Siłach Rezerwowych 65
5.3. Propozycje zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sił rezerwowych 67
5.3.1. Propozycja nowych sił rezerwowych 68
5.3.2. System szkolenia 69
5.3.3. System motywacyjny
Streszczenie/Summary 73
Bibliografia 75

6. Ryzyko a kultura bezpieczeństwa w XXI wieku - Jerzy Kozioł 77
6.1. Ryzyko 78
6.2. Kultura bezpieczeństwa 88
Streszczenie/Summary 92
Bibliografia 93

7. Wpływ straży miejskich na bezpieczeństwo społeczności lokalnych - Adam Krampichowski 95
7.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 96
7.1.1. Istota samorządu terytorialnego 96
7.1.2. Zadania własne i zlecone gminy 98
7.1.3. Struktura organizacyjna gminy 99
7.2. Miejsce straży miejskiej wśród instytucji samorządowych 99
7.2.1. Geneza i znaczenie straży miejskiej w strukturach samorządowych 99
7.2.2. Struktura straży 100
7.2.3. Funkcje i zadania straży gminnych 101
7.2.4. Nadzór nad strażami gminnymi 103
7.3. Straż Miejska Miasta Gdyni - prawa i obowiązki 104
7.3.1. Historia i podstawy prawne Straży Miejskiej w Gdyni 104
7.3.2. Prawa i obowiązki strażnika oraz odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa 105
7.3.3. Specyfika pracy w Straży Miejskiej w Gdyni 108
Streszczenie/Summary 110
Bibliografia 111

8. Fasadowość instytucji i porozumień międzynarodowych jako przesłanka dla zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku - przyczynek do dyskusji - Jarosław Kroplewski 113
8.1. Doświadczenia minionego stulecia 114
8.2. Kontynuacja niemocy
8.3. Reforma, ale jaka? 122
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

9. Možný pohľad na integráciu pohotovostných skupín v súčasnosti a budúcnosti - Jozef Matis 129
9.1. Integracia pohotovostnych skupin zaisťujucich vojensku bezpečnosť 131
9.2. Integracia pohotovostnych skupin zaisťujucich nevojensku bezpečnosť 136
Abstrakt/Summary 142
Literatura 143

10. Propaganda i kontrpropaganda w wojnie informacyjnej - Bohdan Pac 147
10.1. Podstawowe definicje i pojęcia 148
10.2. Sposoby oddziaływania propagandowego i kontrpropagandowego 152
10.3. Metody prowadzenia działań propagandowych i kontrpropagandowych 158
Streszczenie/Summary 164
Bibliografia 164

11. Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Charakterystyka zagrożeń - Andrzej Pepłoński 167
11.1. Cechy i wymiary bezpieczeństwa oraz kryzysu ekologicznego 168
11.2. Oddziaływanie współczesnej polskiej gospodarki na środowisko przyrodnicze 169
11.3. Zanieczyszczenia i degradacja gleby 174
11.4. Hałas oraz promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące 175
11.5. Odpady 177
11.6. Zanieczyszczenia wody 178
11.7. Zagrożenia ekologiczne Bałtyku 180
11.8. Ważniejsze inicjatywy międzynarodowe i regulacje prawne na rzecz ochrony środowiska naturalnego 182
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 186

12. Administracja rządowa w kontekście zagrożeń związanych z masową migracją - Grzegorz Pietrek 187
12.1. Wybrane zagadnienia związane z napływem migrantów 188
12.1.1. Rodzaje migracji 188
12.2. System zarządzania kryzysowego w Polsce - zarys 194
12.3. Plany zarządzania kryzysowego a zagrożenia migracyjne 200
Streszczenie/Summary 202
Bibliografia 203

13. Kryzys na Ukrainie a bezpieczeństwo Polski. Próba diagnozy na tle wydarzeń do końca 2015 r. - Jerzy Prochwicz 205
Streszczenie/Summary 216
Bibliografia 217

14. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny w ujęciu Jana Pawła II jako środek zapewniający bezpieczeństwo i pokój we współczesnym świecie - Dorota Rudnicka-Kassem
14.1. Pacem in Terris jako inspiracja przesłań na Światowy Dzień Pokoju 220
14.2. Dialog jako środek zapobiegania wojnom i konfliktom 224
14.3. Dialog między kulturami i religiami jako „droga do cywilizacji miłości i pokoju" 227
Streszczenie/Summary 230
Bibliografia 231

15. Inkompetencja społeczna w zakresie prawnej ochrony danych osobowych - Klaudia Skelnik 233
15.1. Prawna ochrona danych osobowych 234
15.2. Dostęp społeczeństwa do prawnych środków ochrony danych osobowych 237
15.3. Inkompetencja społeczna w zakresie danych osobowych 240
Streszczenie/Summary 241
Bibliografia 242

16. Realne zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w kontekście międzynarodowych migracji - Hanna Sommer 243
16.1. Specyfika migracji kobiet 244
16.2. Rynek pracy migrantek 246
16.3. Handel ludźmi a prawa kobiet 248
16.4. Psychologiczne konsekwencje migracji 250
Streszczenie/Summary 252
Bibliografia 253

17. Możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie towarów - Andrzej Stanek 255
17.1. Formy organizowania transportu towarów 256
17.2. Ryzyka w transporcie towarów 256
17.2.1. Rozboje i kradzieże 256
17.2.2. Wyłudzenia towarów 258
17.2.3. Formy działania przestępców wyłudzających towary 258
17.2.4. Przejęcie towaru niebezpiecznego przez terrorystów 259
17.2.5. Ryzyka transportowe związane z uszkodzeniem przewożonych towarów 259
17.3. Możliwości przeciwdziałania 260
17.3.1. Przeciwdziałanie rozbojom i kradzieżom 260
17.3.2. Możliwości przeciwdziałania przejęciu transportu towarów niebezpiecznych przez terrorystów 261
17.3.3. Zabezpieczenie się od ryzyka ponoszenia straty towaru w wyniku zdarzeń losowych, nieprzestrzegania procedur w czasie załadunku, składowania, rozładunku towaru lub utraty towaru w wyniku kradzieży w czasie transportu 261
17.4. Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie 263
Streszczenie/Summary 267
Bibliografia 267

18. Bezpieczeństwo społeczne jako wyzwanie XXI wieku - Marek Stefański 269
18.1. Bezpieczeństwo społeczne 271
18.2. Bezpieczeństwo demograficzne 273
18.3. Przestępczość jako problem społeczny 274
18.3.1. Community policing w kształtowaniu bezpieczeństwa 276
18.4. Bezpieczeństwo socjalne 281
18.5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej 283
Streszczenie/Summary 285
Bibliografia 286

19. Współczesny terroryzm samobójczy największym zagrożeniem bezpieczeństwa w XXI wieku - Józef Zawadzki 287
19.1. Źródła współczesnego terroryzmu samobójczego 288
19.2. Ataki samobójcze nową strategią współczesnych organizacji terrorystycznych 290
Streszczenie/Summary 293
Bibliografia 295

20. Sprawozdania finansowe przedsiębiorców jako element systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - Piotr Bielski 297
20.1. Źródła i zakres dostępu do wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorców 298
20.2. Konsekwencje niewykonywania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie zapewnienia dostępu do wiarygodnych informacji o ich sytuacji majątkowej i finansowej 302
20.3. Wnioski 304
Streszczenie 309
Bibliografia 309

21. Bezpieczeństwo prawne w wielokulturowym świecie - Zdzisław 311
21.1. Kod kultury prawnej 312
21.2. Wartości etyczne (humanitaryzm, sprawiedliwość) i wartości prakseologiczne (efektywność) 314
21.3. Normy prawa ustrojowego, materialnego i procesowego 317
21.4. Stosunki krajowe, transgraniczne i międzynarodowe 318
21.5. Zasady, reguły i polityki 319
Streszczenie/Summary 322
Bibliografia 322

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »