Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju - Tadeusz Markowski.

Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju

Tadeusz Markowski.

37,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-997-6
Data wydania 2 stycznia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 206
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 206
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 206
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
37,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Konieczność zintegrowanego podejścia do współczesnej polityki rozwoju narzuca potrzebę wprowadzenia do języka naukowego i praktyki planistycznej nowych pojęć, pozostających dotychczas poza bezpośrednią sferą praktyki planistycznej i decyzyjnej lub wykorzystywanych tylko w wąskich ujęciach sektorowych. Szybkie zmiany paradygmatów i koncepcji współczesnego planowania rozwoju zaowocowały rozbieżną interpretacją stosowanych pojęć, wynikającą między innymi z dość dowolnej i różnorodnej lingwistycznej interpretacji terminów wprowadzonych przez liderujące kraje Unii Europejskiej w dziedzinie doskonalenia publicznych polityk na rzecz rozwoju. Konieczność jednoznacznego rozumienia pojęć i zjawisk jest niezbędnym warunkiem sprawnego procesu planistycznego, wpływa nie tylko na budowanie konsensusu społecznego i podejmowanie trafniejszych decyzji, lecz także na poprawę działania instytucji publicznych, rządowych i samorządowych, odpowiedzialnych za rozwój zrównoważony.

Leksykon jest pierwszym opracowaniem mającym na celu uporządkowanie terminologii związanej ze zintegrowanym planowaniem rozwoju. Wyodrębniono w nim ponad sto pojęć budzących pewne wątpliwości interpretacyjne oraz zaproponowano sposoby ich rozumienia nawiązujące do najnowszych badań z zakresu teorii rozwoju regionalnego i lokalnego. W publikacji zaprezentowano nie tylko podstawowe znaczenie poszczególnych terminów, lecz także ukazano fundamentalne zasady oraz wyzwania współczesnej polityki rozwoju i pragmatyki planistycznej.

Odbiorcami leksykonu mogą być pracownicy samorządowi i rządowi, nauczyciele akademiccy czy studenci, szczególnie kierunków związanych z gospodarką przestrzenną, geografią ekonomiczną, urbanistyką, administracją i prawem, a także nauk z zakresu polityki i zarządzania publicznego. Książka jest również adresowana do szkół średnich ekonomicznych i firm doradczych specjalizujących się w przygotowywaniu koncepcji, planów oraz strategii rozwoju dla jednostek terytorialnych.

Spis treści

Wstęp

Leksykon zintegrowanego planowania rozwoju

Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w planowaniu przestrzennym

Analizy strategiczne w planowaniu

Audyt krajobrazowy

Budżet zadaniowy

Chaos przestrzenny

Czasoprzestrzeń miasta – fizyczny i ekonomiczno-społeczny (relacyjny) charakter czasoprzestrzeni

Decyzja lokalizacyjna

Dezurbanizacja

Diagnoza prospektywna

Dobra klubowe

Dobra kultury współczesnej

Dobra prywatne i dobra publiczne

Doktryna urbanistyczna

Efekty zewnętrzne

Elastyczność planowania przestrzennego a elastyczność planu

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) – Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego

Foresight terytorialny (analizy – badania foresightowe)

Fundusze strukturalne

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna

Instrumenty (narzędzia polityki)

Interes publiczny w planowaniu przestrzennym

Internalizacja efektów zewnętrznych

Inwestycje (projekty zintegrowane)

Inwestycje celu publicznego

Inwestycje publiczne

Jednostka urbanistyczna

Kapitał intelektualny

Kapitał ludzki

Kapitał społeczny

Kapitał terytorialny

Karta Ateńska

Konflikty przestrzenne, konflikty społeczne

Konkurencyjność regionalna (podmiotowa i przedmiotowa)

Kontynuacja funkcji

Konwergencja i dywergencja społeczno-gospodarcza

Krajobraz kulturowy

Ład przestrzenny

Ład zintegrowany

Metropolia

Metropolizacja przestrzeni

Miejski obszar funkcjonalny, obszar metropolitalny

Miękkie przestrzenie

Normatywy urbanistyczne

Obszar funkcjonalny

Obszar strategicznej interwencji

Ocena oddziaływania na środowisko

Opłata planistyczna

Opłaty urbanistyczne

Partycypacja

Plan ogólny

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Planowanie nieformalne

Planowanie publiczne

Planowanie regulacyjne

Planowanie społeczne

Podatek katastralny

Podatek od nieruchomości

Podatki majątkowe, podatki rzeczowe, podatki dochodowe

Podział i scalanie gruntów

Polityka osadnicza

Polityka przestrzenna

Polityka publiczna

Polityka regionalna (polityka rozwoju regionalnego)

Polityka urbanistyczna

Pozwolenie na budowę

Projektowanie urbanistyczne (planowanie urbanistyczne, urban design, town planning)

Przeznaczenie terenu

Pułapki społeczne

Regeneracja urbanistyczna i regeneracja miast

Region (geograficzny, administracyjny)

Renta budowlana, renta rolna, cena ziemi

Rezyliencja układów terytorialnych

Rozlewanie się miast

Rozwój sustensywny (sustainable development)

Rozwój zintegrowany (rozwój ukierunkowany na miejsca)

Rozwój zrównoważony

Rynek nieruchomości

Rynek terenów budowalnych

Semiurbanizacja

Skutki uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Spekulacja gruntami

Spójność społeczno-gospodarcza

Spójność terytorialna. Terytorialny wymiar polityki spójności

Strefa zabudowy

Strefowanie (zoning)

Struktura funkcjonalno-przestrzenna

SWOT

System planowania przestrzennego

Urbanizacja

Usługi ekosystemowe

Ustalenia planistyczne

Walory ekonomiczne przestrzeni

Wartość nieruchomości

Warunki zabudowy

Własność prywatna

Własność publiczna

Własność samorządowa/komunalna

Własność spółdzielcza

Własność warstwowa

Wspólnota mieszkaniowa

Współwłasność

Współzarządzanie

Wybór publiczny

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie rozwojem lokalnym (terytorialnym)

Zasada proporcjonalności w planowaniu przestrzennym

Zasady finansowej interwencji w politykach publicznych Unii Europejskiej

Zawodność rynków

Zawodność władz i instytucji publicznych

Zielona infrastruktura

Zintegrowana analiza SWOT

Zintegrowane planowanie rozwoju

Zintegrowane projekty systemowe (ZPS) w pobudzaniu rozwoju obszarów funkcjonalnych

Wykaz autorów

Indeks

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »