Leksykon zamówień publicznych - Włodzimierz Dzierżanowski

Leksykon zamówień publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-934-8
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 529
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Leksykon zamówień publicznych to zwięzłe omówienie 309 pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych istotnych w procedurze udzielania oraz przy realizacji zamówień publicznych. Autorzy skupili się także na pojęciach z innych dziedzin prawa związanych z zamówieniami publicznymi - przede wszystkim prawa cywilnego, prawa finansowego i prawa administracyjnego, budowlanego autorskiego – jak również tych dotyczących ocen technicznych, certyfikacji i normalizacji.

Omówienie pojęć oparto o dominujące poglądy piśmiennictwa, wykorzystano dorobek orzeczniczy sądów powszechnych, administracyjnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku pojęć zaczerpniętych z prawa unijnego wskazano na stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Hasła leksykonu odnoszą się to najnowszych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak również do historii zamówień, przez co publikacja daje kompletny obraz rozwoju systemu zamówień publicznych i instytucji prawa w nim istniejących. Leksykon, przedstawiając znaczenie pojęć, pozwala na ich jednakowe rozumienie przez zamawiających, wykonawców organy kontrolne i orzecznictwo, dając istotną szansę na spójne stosowanie przepisów prawa.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, którym pomoże uporządkować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i ułatwi rozumienie terminologii specjalistycznych pism procesowych. Jako podstawowe kompendium wiedzy z dziedziny zamówień publicznych leksykon zainteresuje pracowników administracji publicznej.

Spis treści

 

Wykaz skrótów ... 15

Wstęp ... . ... 17

A

1. Agregacja zamówień (Andrzej Czerniak) ... . 25

2. Akta sprawy odwoławczej (Małgorzata Stręciwilk) ... . 26

3. Analiza potrzeb zamawiającego (Agnieszka Zaborowska) ... 28

4. Artystyczna działalność (Rafał Kittel) ... . 29

5. Aukcja elektroniczna (Dominika Jura) ... 32

6. Autorskie prawa majątkowe (Marta Kittel) ... .. 34

B

7. Badania naukowe (Rafał Kittel) ... . 38

8. Badanie ofert (Arkadiusz Saternus) ... . 40

9. Bezpieczeństwo publiczne (Rafał Kittel) ... .. 43

10. Biegły (Rafał Kittel) ... ... 44

11. Biuletyn Zamówień Publicznych (Łukasz Nosarzewski) ... ... 46

C

12. Cena (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... .... 48

13. Cena rażąco niska (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... 49

14. Centralny zamawiający (Andrzej Czerniak) ... . 51

15. CPV – zob. Wspólny słownik zamówień ... . 54

16. Cykl życia (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... ... 54

17. Czas antenowy (Paweł Złamańczuk) ... ... 55

18. Czyn nieuczciwej konkurencji (Małgorzata Sieradzka) ... 57

D

19. Dialog konkurencyjny (Dominika Jura) ... ... 61

20. Dialog techniczny (wstępne konsultacje rynkowe) (Dominika Jura) ... 63

E

34. e-Certis (Andrzela Gawrońska-Baran) ... 86

35. Etykiety (Bartosz Kotowicz) ... ... 88

36. EMAS (Rafał Kittel) ... ... 88

37. Europejskie Aprobaty Techniczne (Bartosz Kotowicz) ... .. 90

38. Europejskie Oceny Techniczne (Bartosz Kotowicz) ... 91

39. Europejskie organizacje normalizacyjne (Łukasz Nosarzewski) ... .. 91

40. Europejski Obszar Gospodarczy (Łukasz Nosarzewski) ... 93

G

41. Giełda towarowa (Rafał Kittel) ... .. 95

42. Gwarancja bankowa (Arkadiusz Saternus) ... ... 97

43. Gwarancja ubezpieczeniowa (Piotr Sokołowski) ... . 99

I

44. Informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków

(Arkadiusz Saternus) ... . 102

45. Informacja o wyniku kontroli (Łukasz Nosarzewski) ... 104

46. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

(Andrzela Gawrońska-Baran) ... 106

J

51. Jawność postępowania (Bartosz Kotowicz) ... .. 114

52. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

(Andrzela Gawrońska-Baran) ... 115

 

53. Język powszechnie stosowany w handlu międzynarodowym

(Andrzej Czerniak) ... .... 117

K

54. Kary pieniężne (Monika Kowalczyk) ... ... 119

55. Kierownik zamawiającego (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... 120

56. Klauzula waloryzacyjna (Jarosław Jerzykowski) ... .. 121

57. Kluczowa część zamówienia/kluczowe zadania (Marta Kittel) ... . 123

58. Komisja przetargowa (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... ... 125

59. Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych

(Arkadiusz Saternus) ... . 127

60. Koncesja na roboty budowlane (Ewaryst Kowalczyk) ... 129

61. Koncyliacja zob. też pozasądowe rozwiązywanie sporów

(Małgorzata Sieradzka) ... . 131

62. Konflikt interesów (Andrzela Gawrońska-Baran) ... ... 133

63. Konkurs (Piotr Sokołowski) ... .... 134

72. Krajowe deklaracje właściwości wyrobu budowlanego

(Włodzimierz Dzierżanowski) ... 149

73. Krajowe oceny techniczne (Włodzimierz Dzierżanowski) ... 150

74. Kryteria kwalifikacji (Bartosz Kotowicz) ... .. 151

75. Kryteria oceny ofert (Agnieszka Zaborowska) ... . 152

76. Kwestionariusz kontroli (Łukasz Nosarzewski) ... 154

L

77. Licytacja elektroniczna (Julita Szataniak) ... 156

M

78. Materiały programowe przeznaczone do emisji (Paweł Złamańczuk) ... . 158

N

79. Nagroda w konkursie (Piotr Sokołowski) ... . 160

80. Najkorzystniejsza oferta (Miłosz Bugiel) ... .. 161

81. Negocjacje bez ogłoszenia (BernadettaTarnowska) ... 162

82. Negocjacje z ogłoszeniem (Bernadetta Tarnowska) ... 164

8

83. Nieprawdziwe informacje (Łukasz Nosarzewski) ... 166

84. Nieruchomość (Monika Kowalczyk) ... .... 168

85. Nieuczciwa konkurencja – zob. czyn nieuczciwej konkurencji

oraz zasada uczciwej konkurencji (Małgorzata Sieradzka) ... .. 169

86. Normy międzynarodowe (Monika Kowalczyk) ... ... 170

O

116. Partnerstwo innowacyjne (Włodzimierz Dzierżanowski) ... . 213

117. Pisemność postępowania (Arkadiusz Saternus) ... .. 214

118. Placówka zagraniczna (Julita Szataniak) ... .. 216

119. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

(Magdalena Bielikow-Kucharska) ... .... 216

120. Podmiot zbiorowy (Łukasz Nosarzewski) ... . 217

121. Podmiot uprawniony do kontroli jakości (Andrzej Czerniak) ... .. 219

122. Podmiotowe środki dowodowe (Joanna Marczewska) ... .. 220

123. Podpis elektroniczny kwalifikowany (Andrzela Gawrońska-Baran) ... .. 222

124. Podwykonawca (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... .. 223

144. Prawa szczególne lub wyłączne (Monika Kowalczyk) ... 247

145. Prawomocne orzeczenie sądu (Łukasz Jaźwiński) ... .. 247

146. Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (Przemysław Szustakiewicz) ... 249

147. Preferencja wspólnotowa (Andrzej Czerniak) ... . 251

148. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej (Małgorzata Stręciwilk) ... .. 252

149. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (Łukasz Nosarzewski) ... .. 255

150. Program funkcjonalno-użytkowy (Agnieszka Zaborowska) ... 258

151. Progi unijne (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... ... 259

152. Próg bagatelności (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... . 260

153. Protokół czynności KIO (Andrzej Czerniak) ... ... 261

154. Protokół kontroli (Łukasz Nosarzewski) ... ... 262

155. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

163. Przestępstwo przeciwko środowisku (Arkadiusz Matusiak) ... 277

164. Przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

(Arkadiusz Matusiak) ... 279

165. Przestępstwo przekupstwa (Arkadiusz Matusiak) ... ... 281

166. Przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

(Arkadiusz Matusiak) ... 282

176. Raport z realizacji zamówienia (Wojciech Kuć) ... ... 299

177. Regulamin konkursu (Wojciech Kuć) ... ... 299

178. Roboty budowlane (Małgorzata Sieradzka) ... . 301

179. Rozprawa przed KIO (Małgorzata Stręciwilk) ... . 302

180. Rzeczy (Rafał Kittel) ... .. 304

S

181. Samodzielność finansowa (Marta Kittel) ... . 308

182. Sąd konkursowy (Wojciech Kuć) ... ..... 310

183. Sąd zamówień publicznych (Włodzimierz Dzierżanowski) ... .. 311

184. Sekretarz komisji przetargowej (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... .. 312

185. Self-cleaning (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... 313

186. Sieć telekomunikacyjna (Łukasz Jaźwiński) ... . 315

T

211. Tajemnica państwowa (Rafał Kittel) ... .... 356

212. Tajemnica przedsiębiorstwa (Małgorzata Sieradzka) ... 359

213. Termin składania ofert (Anetta Zakrzewska) ... ... 360

U

219. Uczestnik konkursu (Wojciech Kuć) ... .... 370

220. Uczestnik postępowania odwoławczego (Joanna Marczewska) ... 371

221. Uczciwa konkurencja (Małgorzata Sieradzka) ... 372

234. Usługi arbitrażowe, usługi pojednawcze (Paweł Złamańczuk) ... . 391

235. Usługi badawcze (Paweł Złamańczuk) ... 392

236. Usługi bankowe (Paweł Złamańczuk) ... .. 393

237. Usługi finansowe (Paweł Złamańczuk) ... 394

238. Usługi logistyczne (Paweł Złamańczuk) ... ... 395

239. Usługi pocztowe (Wojciech Kuć) ... ..... 396

240. Usługi społeczne (Miłosz Bugiel) ... ..... 398

241. Ustawa o zamówieniach publicznych (Przemysław Szustakiewicz) ... . 399

W

254. Wstępne konsultacje rynkowe (Andrzej Czerniak) ... . 411

255. Wstępne ogłoszenie informacyjne (Wojciech Kuć) ... . 413

256. Wszczęcie postępowania (Anita Elżanowska) ... . 414

257. Wydobywanie gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego,

węgla brunatnego, paliw stałych (Łukasz Nosarzewski) ... 415

258. Wyjaśnienie treści SWZ (Anetta Zakrzewska) ... . 416

259. Wykluczenie z postępowania (Małgorzata Stachowiak) ... ... 418

260. Wykonawca (Małgorzata Stachowiak) ... . 419

261. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie –

zob. również konsorcjum (Piotr Sokołowski) ... ... 420

262. Wynagrodzenie kosztorysowe (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... 423

263. Wynagrodzenie ryczałtowe (Magdalena Bielikow-Kucharska) ... .. 425

264. Wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego

(Andrzej Czerniak) ... .... 426

265. Wyrok KIO (Julita Szataniak) ... 428

266. Wzór umowy (Julita Szataniak) ... 430

Z

267. Zabezpieczenie powództwa (Łukasz Jaźwiński) ... .. 431

268. Zakończenie postępowania (Anita Elżanowska) ... . 433

269. Zalecenia pokontrolne (Łukasz Nosarzewski) ... .. 435

270. Zamawiający (Małgorzata Stachowiak) ... .... 437

278. Zamówienia publiczne w okresie II RP (Przemysław Szustakiewicz) ... . 451

279. Zamówienia publiczne w okresie Polski Ludowej

(Przemysław Szustakiewicz) ... ... 454

280. Zamówienie publiczne (Małgorzata Sieradzka) ... .. 456

281. Zamówienie udzielane w częściach (Małgorzata Stachowiak) ... .. 457

282. Zamówienie wspólne (Małgorzata Sieradzka) ... . 457

283. Zamówienie z wolnej ręki (Marta Kittel) ... . 458

295. Zasada zachowania uczciwej konkurencji

(Włodzimierz Dzierżanowski) ... 478

296. Zasada uwzględnienia złożoności zamówienia i czasu potrzebnego

na sporządzenie oferty (Włodzimierz Dzierżanowski) ... .. 479

297. Zasada używania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie

307. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

(Małgorzata Sieradzka) ... . 496

308 . Zmowa przetargowa (Małgorzata Sieradzka) ... .. 498

Ż

309. Żądanie co do rozstrzygnięcia odwołania (Małgorzata Stręciwilk) ... . 501

Bibliografia ... ... 503

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »