Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce - Łukasz Sułkowski

Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

Łukasz Sułkowski

35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-427-1
Data wydania październik 2012
Język: Polski
Liczba stron: 247
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
35,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedstawione w publikacji badania i analizy potwierdzają, że mentalność pracowników, znajdująca odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, stanowi fundamentalną barierę zmian w polskich szpitalach. Jednak kultura organizacyjna bardzo trudno poddaje się operacjonalizacji badawczej, co oznacza, że dla opisania tego fenomenu potrzebne jest spojrzenie z różnych perspektyw poznawczych. Wyłaniający się z badań obraz kulturowych uwarunkowań zmian organizacyjnych w polskich szpitalach jest złożony, choć można wskazać kilka kluczowych zmiennych, które są przedmiotem zainteresowań zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Kluczową kwestią jest kształtowanie proinnowacyjnej, otwartej i zorientowanej na zmiany kultury organizacyjnej, która może przyczynić się do zmniejszania się barier transformacyjnych Przeprowadzone badania oraz ich interpretacje wskazują jednoznacznie na wagę, a jednocześnie trudności zarządzania zmianą organizacyjną w warunkach kulturowego oporu wobec zmian. Dla skutecznego zarządzania zmianą potrzebna jest nie tylko wiedza na temat metod zarządzania zmianą i kulturą organizacyjną, ale również doświadczenie w tym zakresie. Dlatego w prezentowanej pracy znalazło się miejsce nie tylko dla teoretyków kultury organizacyjnej i zarządzania zmianami, ale również dla praktyków-menedżerów, którzy przeprowadzali restrukturyzację polskich szpitali.

Spis treści

WPROWADZENIE
Łukasz Sułkowski
1.ZNACZENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W SZPITALU
Czesław Sikorski
1.1. Kultura jako sposób postrzegania organizacji przez jej członków
1.2. Składniki kultury organizacyjnej
1.3. Siła kultury organizacyjnej
1.4. Problem siły kultury organizacyjnej w szpitalu
1.5. Podsumowanie
Bibliografia
2.KULTURA ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM
Barbara Kożuch
2.1. Specyfika kultury organizacji publicznych
2.2. Typologie kultur organizacji publicznych
2.3. Kultura organizacji publicznych zorientowanych na współpracę
2.4. Uwagi końcowe
Bibliografia
3.METODYKA ZARZĄDZANIA ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI
Czesław Zając
3.1. Podejścia do zmian organizacyjnych
3.2. Organizacja procesu zarządzania zmianami organizacyjnymi
3.3. Zmiany a rozwój przedsiębiorstwa jako organizacji
Bibliografia
4.KULTURA ORGANIZACYJNA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Czesław Sikorski
4.1. Kulturowe uwarunkowania oporu przeciwko zmianom
4.1.1. Adaptacja kulturowa w procesie zmian
4.1.2. Psychologiczne determinanty stosunku do zmian
4.1.2.1. Umiejscowienie kontroli nad własnym działaniem
4.1.2.2. Stopień tolerancji niepewności
4.1.3. Kultury aktywne i pasywne
4.2. Sposoby pozyskiwania ludzi do akceptacji zmian
4.3. Kształtowanie kultury proinnowacyjnej
4.3.1. Cechy i uwarunkowania motywacji osiągnięć
4.3.2. Czynniki kulturotwórcze
Bibliografia
5.KULTUROWE BARIERY ZMIAN W POLSKICH SZPITALACH. REZULTATY BADAŃ
Łukasz Sułkowski, Robert Seliga, Andrzej Woźniak
5.1. Wstęp
5.2. Cele, hipotezy i metodyka badań własnych
5.3. Charakterystyka kulturowa polskich szpitali
5.4. Dualizm kultury i tożsamości organizacyjnej szpitali w Polsce
5.5. Kulturowe bariery przedsiębiorczości w szpitalach
5.6. Nieelastyczny system zarządzania zasobami ludzkimi
5.7. Wnioski
Bibliografia
6.ROLA LIDERA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W PUBLICZNYM PODMIOCIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Sabina Ostrowska, Katarzyna Burda-Świerz
6.1. Model lidera w publicznym podmiocie działalności leczniczej
6.1.1. Rola lidera zmiany
6.1.2. Zarządzanie publicznym podmiotem działalności leczniczej i zespołem w trakcie zmiany
6.2. Badanie kultury organizacyjnej w praktyce publicznego podmiotu leczniczego w kontekście wdrożenia zmiany
6.2.1 Badanie kultury organizacyjnej przez pryzmat zmiany w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w świetle badań empirycznych
6.2.1.1. Identyfikacja profilów kultury w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
6.3. Kultura organizacyjna jako czynnik zmiany w publicznym podmiocie leczniczym
6.4. Podsumowanie
Bibliografia
7. KONTROLA W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ
Roman Andrzej Lewandowski
7.1. Podstawowe definicje i koncepcje kontroli
7.2. Zawody medyczne (medical professions)
7.3. Szpital jako podmiot kontroli
7.4. Kontrola zarządcza w szpitalach jako jednostkach sektora finansów publicznych
7.5. Metodyka badań
7.5.1. Studium przypadku ‒ kontrola zarządcza i zarządzanie zmianą w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
7.6. Podsumowanie
Bibliografia
8. MODELOWANIE KULTURY INNOWACJI W ZAKŁADACH OPIEKI  ZDROWOTNEJ
Janina Jończyk
8.1. Wprowadzenie
8.2. Specyfika kultury organizacyjnej w szpitalach
8.3. Pojęcie i kategorie innowacji w opiece zdrowotnej
8.4. Kultura innowacji w szpitalu . próba określenia modelu
8.5. Podsumowanie
Bibliografia
9.MODEL INTERESARIUSZY W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ W SZPITALACH
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Karolina Szymaniec
9.1. Wstęp
9.2. Otoczenie działania podmiotów leczniczych i znaczenie jego diagnozowania dla efektywnego wprowadzania zmiany w szpitalu
9.3. Interesariusze . rozwój koncepcji w odniesieniu do organizacji publicznych
9.4. Znaczenie interesariuszy dla procesu podejmowania decyzji
9.5. Identyfikacja kluczowych interesariuszy . omówienie wybranych wyników badań
9.6. Podsumowanie ‒ zarządzanie relacjami z interesariuszami
Bibliografia
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »