Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2 - Tomasz Czech

Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2

Tomasz Czech

203,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-955-2
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 524
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
203,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Komentarz obejmuje analizę przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także powiązanych z nią przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2019 r. Szczegółowo omówiono problemy interpretacyjne wynikające z tych przepisów i przedstawiono praktyczne propozycje ich rozwiązania.

Autor omówił m.in.:
• pojęcie nieruchomości rolnej,
• nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych oraz wyjątki od tej zasady,
• obowiązki nabywcy nieruchomości,
• prawo pierwokupu oraz nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W drugim wydaniu znacznie rozszerzono i pogłębiono dotychczasową analizę przepisów, m.in. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych, aktualne piśmiennictwo oraz bieżącą praktykę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 7

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 461)  | str.  13

Art. 1. [Formy kształtowania ustroju rolnego państwa]  | str.  13

Art. 1a. [Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy]  | str.  27

Art. 1b. [Nieruchomości rolne położone w granicach administracyjnych miast]  | str.  50

Art. 1c. [Wyłączenie dotyczące Krajowego Zasobu Nieruchomości]  | str.  58

Art. 2. [Definicje]  | str.  62

Art. 2a. [Warunki nabycia nieruchomości rolnej]  | str. 144

Art. 2b. [Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej]  | str. 214

Art. 2c. [Nabycie użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności]  | str. 270

Art. 3. [Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej]  | str. 272

Art. 3a. [Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej]  | str. 297

Art. 3b. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej od spółki osobowej]  | str. 318

Art. 3c. [Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym]  | str. 326

Art. 4. [Prawo nabycia nieruchomości rolnej]  | str. 331

Art. 4a. [Nabycie gospodarstwa rolnego]  | str. 359

Art. 4b. [Kompetencje KOWR]  | str. 369

Art. 4c. [Stosowanie art. 600 k.c.]  | str. 377

Art. 5. [Gospodarstwo rodzinne]  | str. 381

Art. 6. [Rolnik indywidualny]  | str. 394

Art. 7. [Dowody przesłanek statusu rolnika indywidualnego]  | str. 417

Art. 8. [Nabycie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]  | str. 430

Art. 8a. [Nadzór nad wykonaniem obowiązków przez nabywcę nieruchomości rolnej]  | str. 435

Art. 9. [Sankcje]  | str. 441

Art. 9a. [Uprawnienia KOWR odnośnie do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta]  | str. 462

Art. 10–15. [pominięte]  | str. 475

Art. 16. [Postępowanie scaleniowe]  | str. 476

Art. 17. [Postępowanie przekształceniowe]  | str. 476

Art. 18. [Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa]  | str. 476

Art. 19. [Wejście ustawy w życie]  | str. 477

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 507) (wyciąg)  | str. 479

Art. 1. [Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa]  | str. 479

Art. 2. [Wyłączenia]  | str. 483

Art. 11. [Wyłączenia dotyczące stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego]  | str. 487

Art. 12. [Postępowania w toku]  | str. 501

Art. 13. [Prawo pierwokupu oraz nabycia odnośnie do umów dotychczasowych]  | str. 504

Art. 14. [Zasady przejściowe dotyczące zasiedzenia]  | str. 505

Art. 15. [Uchylenie ustawy]  | str. 506

Art. 16. [Termin wejścia w życie]  | str. 506

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1080) (wyciąg)  | str. 507

Art. 5. [Postępowania dotyczące zgody Dyrektora Generalnego KOWR lub sądu]  | str. 507

Art. 6. [Umorzenie postępowań bezprzedmiotowych]  | str. 509

Art. 7. [Okres wykonywania obowiązków]  | str. 509

Art. 8. [Wykonanie prawa pierwokupu i nabycia]  | str. 510

Literatura  | str. 513

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »