Kraj w stanie - Andrzej Krajewski

Kraj w stanie

Andrzej Krajewski

29,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo
ISBN 978-83-66095-40-3
Data wydania 13 grudnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 13,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 292
Rozmiar pliku: 31,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
29,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Pomiędzy lipcem 1982 a sierpniem 1986 Andrzej Krajewski towarzyszył zachodnim korespondentom w Polsce. Ta książka to opowieść o tamtym czasie z pozycji obserwatora, czasem też uczestnika zdarzeń.

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się z przyczyn oczywistych poza oficjalnym obiegiem, w dzisiejszym, trzecim autor dopowiada dalszą historię wielu spraw, takich jak odpowiedzialność za strzelanie do ludzi w Lubinie, zabójstwa Grzegorza Przemyka i księdza Jerzego Popiełuszki.

Obecne wydanie  zawiera współczesne noty i komentarze oraz  pokaźny zasób ilustracji i zdjęć (w tym dzieła autorstwa Chrisa Niedenthala).

W czasach manipulowania historią, nadawania jej funkcji usługowej wobec polityki, warto przypomnieć sobie prawdę o mrocznych latach 80-tych.

Spis treści

Przed­mowa au­tora

Przed­mowa Da­riu­sza Fi­kusa z 1987 roku

Li­tera, na którą nie za­czyna się żadne pol­skie słowo

Go­rący 31 sierp­nia 1982 roku

Ma­sa­kra w Lu­bi­nie

Miej­sce pracy: msze i po­grzeby

De­le­ga­li­za­cja „So­li­dar­no­ści” 8 paź­dzier­nika 1982 roku

Gdańsk wal­czy o „So­li­dar­ność”

Nowa Huta: po­grzeb Bog­dana Wło­sika

Lech Wa­łęsa: po­wrót z in­ter­no­wa­nia

Wy­wiad z Ha­liną Mi­ko­łaj­ską

Rok w sta­nie: 13 grud­nia 1982

Gdańsk: 16 grud­nia pod Po­mni­kiem Stocz­niow­ców

„Róbmy swoje” Woj­cie­cha Mły­nar­skiego

War­szaw­skie getto 1983: 40 lat póź­niej

Gry przed wi­zytą pa­pieża”

„Za­bój­stwo Grze­go­rza Prze­myka

Rok 1983: druga piel­grzymka Ojca Świę­tego

Bu­kow­ski, Ty­mow­ski, Ra­kow­ski

Cyrk na Wiej­skiej („Wy­zwo­le­nie”)

Po­ko­jowy No­bel dla Le­cha Wa­łęsy

Gdańsk, 16 grud­nia 1983 roku

Po­czą­tek 1984 roku: ucieczka od po­li­tyki

Pro­ces za­bój­ców Grze­go­rza Prze­myka

Los „Je­de­nastki”, wy­bory i amne­stia 1984 roku

Spo­kojne lato 1984 roku

Urba­no­lo­gia sto­so­wana

Agca, Pio­trow­ski, Szcze­pań­ski („Ty­go­dnik CDN”)

Po­rwa­nie, za­bój­stwo i po­grzeb ks. Je­rzego

Wy­bor­czy pro­test rol­nika Wroń­skiego

Spoj­rze­nia ame­ry­kań­skie

To­ruń­ski pro­ces za­bój­ców ks. Po­pie­łuszki

Maj 1985 roku: wy­jazd Bra­dley’a Gra­hama

Naj­bar­dziej pro­ame­ry­kań­ski kraj Eu­ropy

Sta­dion (mie­sięcz­nik „Va­cat”)

Jack­sona Diehla uko­chane samo ży­cie

Je­sień 1985 roku: twar­dym kur­sem do­ni­kąd

13 paź­dzier­nika a sprawa pol­ska („Ty­go­dnik CDN”)

Mię­dzy nami nie­wol­ni­kami („Ty­go­dnik CDN”)

Maj 1986 roku: nie­wi­doczny Czar­no­byla cień”

„Wrze­sień 1986 roku: pra­wie pełna amne­stia

Pod­su­mo­wa­nie: nie­zbęd­nik ko­re­spon­denta

Epi­log: epo­peja ra­dziec­kiego de­zer­tera

In­deks na­zwisk

 

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »